Actuacións no ámbito Investigador

O desenvolvemento do Proxecto MAID desembocou nunha tripla vertente de actuación por parte do CSD; actuacións no ámbito técnico, no ámbito investigador e no ámbito institucional. Neste apartado inclúense as actuacións que inciden no ámbito investigador, que se materializan en proxectos concretos e puntuais desenvolvidos polo CSD tendentes a incrementar a seguridade das instalacións deportivas e o desenvolvemento tecnolóxico da industria do sector.

Acreditación de Instalacións Deportivas

No marco do Proxecto MAID (Mellora e Armonización de Infraestruturas Deportivas), un dos obxectivos propostos polo Consello Superior de Deportes consistía en obter a certificación de calidade das Instalacións Deportivas.

Para iso, era necesario, ante a inexistencia de criterios e estándares regulados de calidade, que se aprobasen por AENOR (entidade máis reputada de Acreditación e da que forma parte o CSD, presidindo o CTN 147) unhas Normas Técnicas cuxo cumprimento servise de referencia para acreditar esa calidade. Esas Normas, cos seus Regulamentos correspondentes, foron aprobadas por AENOR (coa colaboración do CSD e o IBV no marco do proxecto MAID) para acreditar, en materia de seguridade e accesibilidade, as pistas polideportivas e os vasos de piscina.

Ata o momento, trátase da primeira normativa existente para acreditar a calidade en instalacións deportivas, e non existe ningunha instalación deportiva en España que conte con ela.

Por iso, o CSD considerou que debían ser as súas propias instalacións as primeiras en someterse a exame para contar coa devandita acreditación.

O proceso consistiu, basicamente, na realización dunha auditoría para comprobar os cumprimentos dos requisitos técnicos establecidos pola entidade de acreditación nas anteriormente citadas normas técnicas de cumprimento.

A primesa fase da auditoría foi realizada durante o mes de Xullo de 2009, onde se revisou documentación relativa a diversos Servizos do Consello Superior de Deportes (RR.HH., Réxime Interior, Servizos Médicos, Mantemento, etc.). Na primeira semana de Novembro tivo lugar a realización da segunda fase da auditoría. O proceso de certificación culminará previsiblemente a principios do próximo mes de Decembro.