PDL Padel

La present norma reglamentària és aplicable en totes aquelles pistes que es realitzin total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports per a la pràctica del pádel i on es vagin a celebrar competicions de la Federació Espanyola de Pádel. És competència d'aquesta Federació esportiva l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials de pádel. Aquest document ha estat elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació útil per a la pràctica d'aquest esport, per a això s'ha tingut en compte el Reglament Internacional vigent i s'ha sotmès a consulta de la Federació Espanyola de Pádel.