HCP Hoquei patinis

 

 

 

 

 

 

0. AMBITO D'APLICACIÓ

La present Norma Reglamentària és aplicable en tots aquells camps que es realitzin total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports per a la pràctica de l'hoquei patinis i on es vagin a celebrar competicions de la Real Federació Espanyola de Patinatge (RFEP). És competència d'aquesta Federació esportiva l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials d'hoquei patinis. Aquest document ha estat elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació útil per a la pràctica d'aquest esport, per a això s'han tingut en compte els Reglaments Internacionals vigents i s'ha sotmès a consulta de la Real Federació Espanyola de Patinatge (RFEP).

1. GRANDÀRIA DEL CAMP

El camp de joc és un rectangle en el qual la longitud ha de ser doble de l'amplària i les dimensions de la qual han d'estar entre els límits que s'indica a continuació:

DIMENSIONS DEL CAMP Longitud (m) Amplària (m)

Màxim

44

22

Normal

40

20

Mínim

34

17

 

En les competicions oficials de la Federació Espanyola de Patinatge (F.I.P.) les dimensions mínimes autoritzades del camp de joc són 40 m x 20 m.

En pistes de nova construcció no s'admetran dimensions mínimes del camp de joc inferiors a 40 m x 20 m.

Les quatre cantonades del camp de joc tindran una forma semicircular construïda amb un radi d'1 m i centre a l'interior de la pista. Vegin-se figures 

 

2. TANCA I ZOCALO PERIMETRAL

Al voltant del camp de joc es disposarà una tanca i un sòcol en tot el seu perímetre, sustentats per perfils verticals fixats al sòl de forma sòlida i resistent. La tanca perimetral pot ser fixa o desmuntable. L'altura de la tanca serà d'1 m i el sòcol col·locat en la seva part inferior tindrà una altura de 0,20 m i un grossor de 2 cm, amb color neutre diferent i contrastat amb el de la pilota. La tanca no presentarà elements sortints cap a l'interior de la pista i els seus buits o obertures seran menors de 8 mm o majors de 25 mm i inferiors a 50 mm. Els elements verticals o suports de la tanca perimetral estaran col·locats cap a la cara oposada de la superfície de joc i fixats al sòl de forma sòlida i resistent. Seran metàl·lics de metall inoxidable o protegit contra la corrosió mitjançant galvanització en calenta, en fred o amb capes de pintura de protecció. Els elements entre suports de la tanca seran taulers de fusta, xarxa metàl·lica, xapa metàl·lica perforada o panells sintètics. Seran resistents a l'impacte de la pilota i el pal o estic. La part superior de la tanca perimetral disposarà d'un passamans continu amb vores arrodonides amb un radi mínim de 3±1 mm. El sòcol serà continu, de fusta o sintètic resistent a l'impacte i a la humitat.

La tanca perimetral també pot estar formada per panells plàstics continus de color blanc, amb la superfície que dóna a la pista llisa i sense buits o irregularitats, les unions entre els elements o panells que formen la tanca perimetral no deixaran buits majors de 3 mm.

Es disposaran en la tanca perimetral preferiblement dues portes d'accés a la pista i com a mínim una, al costat dels bancs d'equip i en tots dos laterals de la taula que obriran cap a fora de la mateixa, sense envair-la. L'espai o buit que quedi entre la porta i la tanca haurà de ser com a màxim de 5 mm.

3. BANDES EXTERIORS I XARXA DE PROTECCIÓ

Exteriorment a la pista és convenient disposar un espai de pas d'una anchurano inferior a 1 m.

Les zones de públic estaran com a mínim a 1 m de la tanca que circumda la pista.

Per protegir les zones de pas al voltant de la pista i/o les zones de públic s'instal·larà una xarxa de protecció, fixa o mòbil, amb altura no inferior a 4 m des de la superfície de la pista, en tota l'amplària de les àrees de fons almenys.

4. TRAÇAT DEL CAMP

El traçat del camp serà conforme amb les figures 

 

Les línies de marques tindran 8 cm d'amplària i seran totes del mateix color, diferent al de la superfície de la pista. La línia entre els pals de la porteria tindrà un color diferent al de la pilota de joc.

L'existència d'altres marques en la pista solament s'admet si les mateixes no perjudiquen la correcta visibilitat de les marques del camp d'hoquei sobre patins. En les competicions internacionals de la  FIRS de seleccions nacionals no s'admeten més marques que les de l'hoquei sobre patins.

5. ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

Serà de 5 m com a mínim sobre el camp i les bandes exteriors. No obstant això es recomana 7 m d'altura lliure.

6. ORIENTACIÓ

L'eix longitudinal del camp en instal·lacions a l'aire lliure serà N-S admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO.

Els camps de joc on se celebrin competicions oficials de la Federació Espanyola de Patinatge no seran a l'aire lliure.

7. IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no dificulti la visió dels jugadors, de l'equip arbitral ni dels espectadors.

Comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació horitzontal i rendiment de color, d'acord amb els criteris de la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” que s'indiquen a continuació:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ - HOQUEI PATINIS  (interior)   
NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal  Rend Coloreixi (Ra)
  I med(lux) Uniformitat

I min/I med
 
Competicions internacionals i nacionals 750 0,7 80
Competicions regionals, entrenament alt nivell 500 0,7 60
Competicions locals, entrenament, ús escolar i recreatiu 300 0,7 60

 

En competicions de la lliga masculina i femenina i 1ª divisió nacional de la Real Federació Espanyola de Patinatge es requereix un nivell mínim de 800 lux.La il·luminació ha d'aconseguir un bon índex de reproducció cromàtica, per a això el seu rendiment de color ha de ser Ra ≥ 60, no obstant això es recomana que sigui igual o major de 80. Així mateix la temperatura de color ha d'estar entre 4000º K i 6500ºK.En pistes a l'exterior es comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació i màxims d'enlluernament (GR) que s'indiquen en la citada norma:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ (Exterior)
NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal Rend Coloreixi (Ra) GR
  I med(lux) Uniformitat

I min/I med
   
Entrenament, esport escolar i recreatiu 200 0,7 60 55

 

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical en funció de la velocitat de l'acció i la dimensió de l'objecte, en la citada norma UNE-EN 12193, els esports s'han classificat, en aquest sentit, en tres grups A, B i C; encara que no s'indica en la norma l'hoquei patinis, considerant la velocitat de l'acció i la grandària de la bola, es considera que pertany al grup C. El valor de la iluminancia vertical vària amb la distància de la càmera a l'objecte, per determinar-ho vegeu el següent gràfic:Imatge eliminada.Nivell d'il·luminació vertical  a mantenir en funció de la distància màxima de tir de les càmeres (UNE-EN12193)

8. PAVIMENT ESPORTIU

Tindrà una superfície resistent a l'abrasió, resistent a impactes, plana i llisa que permeti una bona adherència i capacitat de lliscament de les rodes del patí, els paviments excessivament lliscants o relliscosos no són apropiats.

Són aptes els paviments de fusta, d'asfalt polit, de formigó fratasado, semipulido o poliment amb superfície endurida, de resines sintètiques sobre formigó o asfalt, de linòleum i paviments sintètics.

Si el paviment no és continu i existeixen juntes, estaran segellades, no tindran cap diferència d'altura en les seves vores i la seva amplària serà menor de 0,5 mm.

En instal·lacions cobertes l'anivellació del paviment serà tal que no hi haurà un desnivell major de 5 mm entre dos punts en extrems oposats del seu perímetre.

El paviment esportiu complirà els següents requisits d'acord amb UNEIX 41958 IN “Paviments esportius”:

REQUISITS PAVIMENT ESPORTIU

HOQUEI PATINIS 
Planeidad “in situ”

(UNE-EN 13036-7)
Diferències de nivell inferiors a 3 mm mesurats amb regla de 3 m (1/1000)
Resistència a impactes

(UNE-EN 1517)
Sense fissures, esquerdes o deformacions perceptibles (Impactes de 8 Nm)

Petjada residual  ≤ 0,5 mm (Superfícies de fusta)
Resistència a petjada romanent

(UNE-EN 1516)
Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm a les 24 h. de realitzar l'assaig
Resistència a abrasió

(UNE-EN ISO 5470-1)
Superfícies sintètiques Màxima pèrdua de pes: 1000 mg

(1000 cicles, rodes H-18, carrega 1,0 kg)
  Recobriments i lacas Màxima pèrdua de pes: 80 mg

(1000 cicles, rodes CS-10, carrega 0,5 kg)

 

Per a pistes exteriors a més dels anteriors compliran els següents requisits:

Pendents d'evacuació Transversal i màxima del 1%
Resistència a tracció (sintètics) ≥400 KPa
Allargament de trencament (sintètics) ≥ 40 %

 

9.  LA PORTERIA

El camp de joc d'hoquei patinis estarà equipat amb dues porteries que es col·loquen en la línia de porteria al centre d'aquesta línia, coincidint el seu eix central amb l'eix imaginari longitudinal de la pista. Les seves mesures interiors són 1,05 m d'alt per 1,70 m de llarg

Complirà les normes de la Real Federació Espanyola de Patinatge.

La porteria consta de marc o estructura frontal, estructura posterior inferior, estructura posterior superior, xarxa exterior i xarxa interior.

9.1  EL MARC

El marc està compost per dos pals i un travesser o barra, formats per tubs buits de secció circular de 7,5 cm de diàmetre, d'acer galvanitzat units per soldadura. Estaran pintats de color taronja. Les cantonades exteriors superiors estaran retallades a 45º respecte a l'horitzontal i vertical. 

9.2  ESTRUCTURA POSTERIOR INFERIOR

Està constituïda per un arc de ràdio exterior 1,10 m format per tub buit de secció circular de 5 cm de diàmetre, d'acer galvanitzat unit al marc per soldadura. A 25 cm del plànol dels pals i paral·lel a aquesta alineació es col·loca una barra interior de 12 cm inclinada cap al marc amb un angle de 20º respecte del sòl. Estarà pintat tot de color blanc. 

9.3  ESTRUCTURA POSTERIOR SUPERIOR

Constituïda per un rectangle i un semiarco format per rodó d'acer massís de diàmetre 15 mm, més una barra horitzontal soldada al punt d'unió entre el rectangle i el semiarco, paral·lela al travesser a 40 cm del plànol frontal del marc i més una barra horitzontal perpendicular al marc i soldada al semiarco en la seva part central. Estarà pintada tota l'estructura posterior superior de color blanc. 

9.4  LA XARXA EXTERIOR

De malla quadrada, subjecta al marc i a l'estructura posterior inferior i cobrint tota l'estructura superior de manera que no permeti l'entrada de la pilota de fora endins o viceversa. Pot realitzar-se amb fils de fibres naturals (cotó) o sintètiques (nailon), l'ample de la malla serà de 2,5 cm x 2,5 cm. El seu color serà blanc.

9.5  LA XARXA INTERIOR

De malla quadrada i dimensions 1,80 m d'ample i 1,10 m de llarg, subjecta i pendent a l'interior de la porteria des de l'estructura superior posterior i subjecta a la barra horitzontal a 40 cm del marc. Pot realitzar-se amb fils de fibres naturals (cotó) o sintètiques (nailon), l'ample de la malla serà de 2,5 cm x 2,5 cm. El seu color serà blanc.

10. LA PILOTA O BOLA

Serà esfèrica, de material cautxú o plàstic premsatge, d'un únic color, de preferència negre o taronja, el seu color ha de contrastar amb el color del paviment de la pista, el color de les línies de marques i el color del sòcol perimetral. Tindrà una circumferència de 23 cm i un pes de 155 g. 

11. EL PAL O “ESTIC”

El pal o “estic” està format per un mànec recte i un cap o pala corbada, la pala tindrà les dues cares planes. Serà de fusta, plàstic o d'un altre material, no són admissibles materials metàl·lics o components metàl·lics. Es pot afegir cinta publicitària adhesiva  a partir de la part superior de la zona corba. La seva longitud màxima serà de 115 cm i la mínima de 90 cm. La grandària serà tal que podrà passar per un cèrcol o anell de 5 cm de diàmetre interior. El pes total no serà major de 500 g. Complirà les normes de la Real Federació Espanyola de Patinatge.

12. ELS PATINS

Els patins estaran fixats a les botes, amb quatre rodes per patí, de diàmetre inferior a 3 cm que han de rodar lliurement, estant posades dues a dues en dos eixos transversals, no està permès patins amb rodes en línia. Es poden utilitzar frens col·locats en l'extrem davanter del patí o de les botes, de manera que la seva col·locació no present perill per a la resta de jugadors. Si els frens són circulars el seu diàmetre no serà superior a 5 cm i si tenen qualsevol altra forma la seva dimensió major no serà superior a 5 cm. No s'admeten proteccions metàl·liques sobre les botes encara que estiguin cobertes per un altre material, tampoc es permet utilitzar protecció suplementària entre les rodes davanteres i posteriors.

Els porters poden utilitzar patins amb rodes de menor dimensió de les de la resta de jugadors per millorar la seva estabilitat en la defensa de la porteria.

Els patins compliran les normes de la Real Federació Espanyola de Patinatge.

13. EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS PORTERS

Els porters disposaran dels següents equips de protecció específics, que compliran les normes de la Real Federació Espanyola de Patinatge:

-    Casc i visera o màscara de protecció integral del cap, de plàstic rígid o un altre material, si està constituït per parts metàl·liques hauran d'estar revestides de material elàstic (cautxú, cuir, plàstic) para no causar riscos a la resta de jugadors.

-    Peto per a protecció del pit, que inclourà muscleres i protecció dels braços i es col·loca sota la samarreta. L'espessor no serà major d'1,5 cm. A més s'admet protecció per al coll, ajustada al coll amb altura màxima de 5 cm. i protecció elàstica o semirrígida per a les cuixes, ajustada a la cuixa, amb espessor no serà major de 0,5 cm.

-    Guants destinats a protegir les mans, la nina i part dels avantbraços, fabricats de cuir, lona o materials plàstics flexibles, sent un d'ells flexible i articulat de manera que permeti al porter subjectar i manipular el pal o “estic”. Tindran les següents dimensions: Altura màxima 40 cm; Ample màxim amb el polze obert 25 cm; Ample màxim del guant amb els dits oberts 20 cm; Espessor màxim del guant 5 cm.

-    Espinilleras per a protecció de les cames i peus i constituïda per una o dues peces i subjectes a les cames i peus mitjançant corretges fabricats de cuir, lona o materials plàstics flexibles.

Aquests equips de protecció compliran a més dels requisits generals aplicables a tots els equips de protecció individual, els requisits específics de protecció contra cops i lesions mecàniques, d'acord amb la Directiva 89/686/CEE o, si escau, el Reglament (UE) 2016/425 relatiu als equips de protecció individual. Així mateix per poder ser utilitzats disposaran de la declaració de conformitat amb els requisits essencials de la Directiva o del Reglament citats.

14. EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS JUGADORS

Els jugadors i els porters poden utilitzar com a equips de protecció no metàl·lics col·locats directament sobre el cos i ajustats a est, els següents:

Guants embuatats amb espessor màxim de 2,5 cm, llarg des de la línia de la nina a l'avantbraç no major de 10 cm. Els guants tindran els dits totalment separats.

Genolleres embuatades amb espessor màxim de 2,5 cm.

Espinilleras de protecció ajustades al voltant de les cames i col·locades sota les mitjanes, amb espessor màxim de 5 cm.

Coquilla per a protecció de genitals.

Coderas embuatades.

Casc lleuger de cap, de cuir o plàstic no rígid

Aquests equips de protecció compliran a més dels requisits generals aplicables a tots els equips de protecció individual, els requisits específics de protecció contra cops i lesions mecàniques, d'acord amb la Directiva 89/686/CEE o, si escau, el Reglament (UE) 2016/425 relatiu als equips de protecció individual. Així mateix per poder ser utilitzats disposaran de la declaració de conformitat amb els requisits essencials de la Directiva o del Reglament citats.

15. XARXES DE SEGURETAT

Es col·locaran xarxes darrere dels fons de la pista, fora de la banda exterior de seguretat, per detenir les boles, les xarxes tindran un ample de malla com a màxim de 5 cm x 5 cm, seran de color negre, estaran suspeses al llarg de tota l'amplària del camp de joc i bandes de seguretat i tindran una altura mínima de 4 m, arribaran fins al sòl i no estaran tibades per evitar rebots.

16.    ESPAIS UTILES A l'ESPORT16.1    LA TAULA OFICIAL DE JOC. ÀREA OFICIALEs reservarà un espai denominat àrea oficial per a la taula oficial de joc, la qual se situarà a l'exterior de la pista enfront de la línia de mitja pista, la qual tindrà capacitat per a dues persones (Àrbitre auxiliar i cronometrador) com a mínim i per a cinc persones, com a mínim, en competicions nacionals i internacionals. L'àrea oficial tindrà dimensions de 2 m d'ample mínim en competicions nacionals i de 3,50 m d'ample mínim en competicions internacionals, vegeu la figura

En competicions esportives d'àmbit nacional, la taula de cronometradores tindrà una longitud mínima d'1,50 m i estarà condicionada per al seguiment electrònic de les trobades (línia de telèfon, endolls elèctrics, connexió a internet i transmissió de dades). Disposarà per seguretat de proteccions transparents en les competicions on hi hagi espectadors propers a ella.16.2    BANCS DE JUGADORS. ÀREES D'EQUIPSEs reservaran dos espais denominats àrees d'equip per als bancs per a jugadors suplents, tècnics etc., els quals se situaran a banda i banda de la taula oficial de joc i tindran capacitat almenys per 12 persones cadascun. Cada àrea d'equip tindrà dimensions de 2 m d'ample mínim en competicions nacionals i de 3,50 m d'ample mínim en competicions internacionals, vegeu la figura HCP-1. Els bancs de jugadors han de disposar, per seguretat, proteccions transparents en les competicions on es disposin espectadors darrere d'ells.16.3    ÀREA AUXILIAREn instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions d'alt nivell esportiu es disposarà per raons de seguretat, un àrea auxiliar al voltant del camp de joc a l'exterior de les tanques laterals, consistent en un espai perimetral per a càmeres, fotògrafs, publicitat, atenció mèdica, zona de seguretat externa, etc., amb una dimensió mínima de 2 m i a la zones de bancs de jugadors i taula oficial de joc de 3,50 m, com a zona protegida. La zona protegida (pista de joc, taula oficial, bancs de jugadors i espai perimetral exterior) no seran accessibles ni de pas per als espectadors. Vegeu la figura 

17.    MARCADOREl marcador es col·locarà en situació de perfecta visibilitat per a àrbitres, jugadors i públic. El marcador indicarà els noms dels equips i reflectirà els punts.En competicions d'àmbit nacional, el marcador serà electrònic de manera que pugui ser operat des de la taula oficial. Disposarà de cronometratge electrònic mostrant el temps jugat, els gols, els períodes de joc i les faltes d'equip. La base del marcador de faltes d'equip se situarà a l'altura de la part superior de la tanca perquè sigui ben visible pels jugadors i àrbitres del partit.18.    MEGAFONIAEn instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb instal·lació de megafonia. La instal·lació de megafonia ha de permetre controlar de forma individual el sistema de so a les àrees on es troben els representants dels mitjans de comunicació i comentaristes.


El sistema de megafonia ha d'estar dissenyat per fer automàticament avisos en cas d'emergència, tant a esportistes com als espectadors.19.    CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ (CCTV)En instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb instal·lació de circuit tancat de televisió en color, si així ho requereixen les autoritats de prevenció de la violència en l'esport, no obstant això és recomanable preveure la seva instal·lació.La instal·lació de circuit tancat de televisió disposarà de càmeres fixes i mòbils que controlin l'interior i l'exterior (gradería, accessos, etc.), subministrament propi d'electricitat i es manejarà des de la sala de control organitzatiu de la instal·lació.20.    UNITAT DE CONTROL ORGANITZATIU (UCO)En instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, si així ho requereixen les autoritats de prevenció de la violència en l'esport, en raó a la importància de la competició, el nombre d'assistents, la seguretat de la mateixa i la modalitat del seu desenvolupament, es disposarà una sala de control des de la qual es tingui una visió general de la instal·lació (pista, gradería, etc.), aquesta unitat de control organitzatiu disposarà, com a mínim, de circuit tancat de televisió, megafonia i enllaços de radi i telecomunicació, així com els altres mitjans que resultin necessaris per al control del recinte.21.    ESPAIS AUXILIARS PER Als ESPORTISTES21.1 VESTUARIS, CONDÍCIES D'ESPORTISTES

Es disposaran, com a mínim, dos vestuaris independents, un per a cada equip. Els vestuaris disposaran de zona de canvi de roba amb bancs i penjadors, zona de dutxes amb espai per a assecat i zona de condícies amb cabines de vàters i lavabos. 

Les característiques d'aquests espais es detallen en la norma NIDE “Sales i Pavellons”. Els vestuaris estaran situats el més a prop possible de la pista de joc, en el lateral de la zona de bancs i amb accés directe a la mateixa sense travessar zona de públic. Els vestuaris tindran una altura lliure mínima de 2,50 m i estaran composts per zones amb les característiques següents:

    •    Zona de canvi de roba dels jugadors, per 15-20 persones aproximadament, equipada amb bancs, penja-robes o armaris guarda-roba, llitera per a massatge i pizarrón. Superfície mínima de 35 m2. 


    •    Zona de dutxes, amb sòl antilliscant i impermeable, amb 6 dutxes almenys i recomanat 10 dutxes. 


    •    Zona de vàters (2 mínims), urinaris (2 mínims) i lavabos amb miralls i assecadors de pèl. 


En competicions de la lliga masculina i femenina i 1ª Divisió nacional de la Real Federació Espanyola de Patinatge es requereix una capacitat mínima per 16 persones.Per motius de seguretat pot ser necessària la instal·lació d'un túnel de protecció respecte de la possible gradería, que podrà ser extensible des de la pista fins a l'entrada als vestuaris. En competicions de la lliga masculina i femenina i 1ª divisió nacional de la Real Federació Espanyola de Patinatge es requereix l'existència d'un túnel de protecció dels jugadors.21.2 VESTUARIS, CONDÍCIES D'ARBITROSEs disposarà un vestuari per árbitrosIn addition to that provision should be made, que podrà utilitzar-se, quan no hi hagi competició, com a vestuari d'entrenadors, monitors o professors. ElAll changing rooms shall be fitted with showers and toilets. vestuari disposarà de zona de canvi de roba amb bancs i penjadors, zona de dutxes amb espai per a assecat i zona de condícies amb cabines de vàters i lavabos. En el mateix vestuari o annex a ell hi haurà una zona per a redacció d'actes, informes, etc. amb el mobiliari apropiat. Així mateix les característiques d'aquests espais es detallen en la norma NIDE “Sales i Pavellons”.

En competicions de la lliga masculina i femenina i 1ª divisió nacional de la Real Federació Espanyola de Patinatge es requereix que el vestuari per a àrbitres tingui una capacitat mínima per 3 persones.

21.3 INFERMERIA – PRIMERS AUXILISEs disposarà de manera que l'accés a ella des de la pista sigui fàcil i comptarà amb una ràpida sortida cap a l'exterior per a evacuació d'accidentats, lesionats o malalts. Estarà equipada amb una taula d'exploració, llitera, taula escriptori, butaca, armari farmaciola, penja-robes i equip de material mèdic imprescindible per als primers auxilis. La sala de primers auxilis haurà d'estar disponible tant per als esportistes com per al públic si no existeix una altra específica per al públic. Així mateix les característiques d'aquests espais es detallen en la norma NIDE “Sales i Pavellons”. 

De conformitat amb l'article 11, apartat segon del Reglament de Policia d'Espectacles i Activitats Recreatives (RD 2816/1982), la infermeria es podrà substituir per farmaciola i la presència d'ambulàncies, disposades per complir la seva comesa en cas de necessitat.21.4 ÀREA CONTROL DE DOPATGEEn competicions oficials es disposarà l'àrea de control de dopatge, que tindrà un 

ús exclusiu per a aquesta fi. Ha de complir els requisits que estableix l'Ordre PRE/1832/2011, de 29 de juny, per la qual es regula l'àrea de control del dopatge, el material per a la presa de mostres i el protocol de manipulació i transport de mostres de sang i disposarà dels següents espais:

•    Una sala d'espera amb cadires i frigorífic per a begudes no alcohòliques ni altres substàncies que poguessin donar resultat advers, així com recipient/s per a recollida dels envasos de les begudes.

•    Una sala de treball contigua a la sala d'espera i comunicada directament amb ella amb taula, cadires i un frigorífic amb clau per guardar les mostres fins al seu trasllat.

•    Sala de presa de mostres d'orina contigua a la sala de treball (En cas de competicions per a homes i dones és recomanable dues) amb vàter, lavabo i mirall.

•    Sala d'extracció de sang com a sala addicional contigua a la sala de treball o bé com un espai inclòs en aquesta sala de treball. Si és sala addicional es dotarà de frigorífic amb clau per guardar les mostres fins al seu trasllat.

21.5 MAGATZEM DE MATERIAL ESPORTIUEs disposarà un magatzem de material esportiu, de grandària suficient per guardar material esportiu d'hoquei patinis i es podrà tancar amb clau. Disposarà d'accés fàcil o directe a la pista esportiva, complirà els requisits de la norma NIDE “Sales i Pavellons”.22.    ESPAIS AUXILIARS SINGULARS22.1 OFICINES D'ADMINISTRACIÓ, ORGANITZACIÓ DEL CAMPIONAT I SALA D'ACREDITACIÓ

Es recomana disposar d'espais destinats a les persones encarregades de la gestió administrativa de la instal·lació esportiva per a hoquei patinis. La seva grandària estarà d'acord amb la grandària de la instal·lació esportiva a la qual serveix, no obstant això és recomanable que cada àrea tingui un espai de no menys de 20 metres quadrats. Complirà els requisits de la norma NIDE “Sales i Pavellons”.

Per a les competicions nacionals d'alt nivell es recomana disposar un despatx o sala per a la instal·lació de l'oficina d'organització del Campionat.22.2 VESTUARIS DE  PERSONALEls vestuaris de personal seran d'una grandària en funció del nombre de persones que participen en la preparació de la pista de joc, neteja, manteniment d'instal·lacions tècniques, etc. Aquests vestuaris es disposaran separats de l'àrea de vestuaris d'esportistes i d'àrbitres.22.3 ESPAIS PER A AUTORITATS I PERSONALITATS

En grans instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions esportives rellevants, es disposarà una zona de recepció i estada d'autoritats i personalitats, que es trobarà prop de la Tribuna d'autoritats.  22.4 ESPAIS PER Als MITJANS DE COMUNICACIÓ

En grans instal·lacions esportives on es desenvolupin importants esdeveniments esportius es recomana disposar espais per als representants dels mitjans de comunicació i les instal·lacions que requereixen, aquests espais estaran separats de les zones d'espectadors i amb accessos independents.

Per a competicions d'alt nivell, així mateix, es recomana que la instal·lació esportiva disposi d'entrada diferenciada per als mitjans de comunicació amb zona de recepció i disposi dels següents espais:

•    Tribunes per a la premsa separades dels espectadors, amb seients equipats amb escriptori, línia de telèfon, endolls elèctrics, connexió a internet i transmissió de dades, impressora, etc.

•    Cabines per a comentaristes de radi i TV amb espai de 3 m x 3 m cadascuna, amb finestra de possible obertura en el front de les cabines, amb bona visibilitat i sense obstacles de la pista de joc, disposarà d'endolls elèctrics, connexió a internet, impressora, etc.

•    Espais per a càmeres de TV, al voltant de la pista de joc i en posicions elevades, la planificació ha de ser coordinada amb experts competents dels mitjans de TV.

•    Sales de treball de mitjans de comunicació, disposaran de pany amb clau i estaran equipades amb suficients preses d'electricitat, connexions telefòniques i Internet i equipades amb mobiliari d'oficina (taules, cadires, etc.).

•    Sala de conferències de premsa, equipada amb micròfons i sistema de megafonia, preses d'electricitat i mobiliari suficient per a un nombre mínim de 50 persones.

•    Zona mixta que permeti als representants dels mitjans de comunicació parlar i/o entrevistar als jugadors, en la pista o en el camí de la pista als vestuaris i/o des dels vestuaris i la sortida de la instal·lació. Aquesta zona ha d'estar separada i no ser accessible per als espectadors i tindrà accés controlat i diferent del dels esportistes.

•    Es recomana disposar un aparcament reservat per a zona de mitjans de comunicació, entrada directa i diferenciada a l'interior de la instal·lació esportiva i una tribuna igualment reservada, així com una sala amb instal·lacions de catering per al seu ús.

23.    ESPAIS PER Als ESPECTADORS

Els espais per als espectadors permetran veure les competicions esportives que tinguin lloc i disposaran dels espais auxiliars necessaris com són: vestíbul/s d'accés amb zona i cartells d'informació, control d'accessos, taquilles, bar–cafeteria, condícies, guarda-roba, etc. Els espais per a espectadors es dissenyessin i construiran de manera que siguin accessibles per a persones amb discapacitat de forma no discriminatòria, independent i segura, es reservaran places per a persones de mobilitat reduïda (1 per a usuaris de cadira de rodes per cada 100 places o fracció) i compliran la normativa nacional, autonòmica i local a aquest efecte. Els espais destinats als espectadors compliran els requisits del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i altra normativa vigent, especialment la d'espectacles públics, accessibilitat i incendis. Així mateix aquests espais compliran els requisits de la norma NIDE “Sales i Pavellons”.

El nº d'espectadors a preveure depèn del nivell i del caràcter de l'esdeveniment esportiu. Per a la celebració d'esdeveniments esportius de caràcter nacional és necessari preveure un nº mínim de 250 places d'espectadors.

En competicions d'àmbit nacional i alt nivell esportiu, es disposarà una Tribuna d'autoritats i personalitats, la qual estarà en una posició central de la gradería, prop del camp de joc i propera a la zona de recepció i estada d'autoritats i personalitats. La tribuna no haurà de ser accessible per a la resta del públic. Tindrà una capacitat per, almenys, 20 persones.

Les instal·lacions esportives on es vagin a realitzar competicions esportives d'alt nivell han de disposar d'accessos independent per a jugadors i àrbitres diferents dels de públic, de manera que aquells no puguin entrar en contacte físic amb el públic.24.    ACCESSIBILITAT

Les instal·lacions esportives per a hoquei sobre patins es dissenyessin i construiran de manera que siguin accessibles per a persones amb discapacitat, de forma no discriminatòria, independent i segura.

Disposaran d'un itinerari exterior accessible a la instal·lació i d'itineraris accessibles a la pista principal, els espais esportius auxiliars, (Vestuaris, infermeria, condícies, etc.) i els espais per a espectadors.

Els citats espais esportius, auxiliars i per a espectadors seran accessibles, compliran els criteris d'accessibilitat que s'indiquen en la norma NIDE “Sales i Pavellons” així com la normativa nacional, autonòmica i local a aquest efecte. Es recomana que compleixin els requisits de les Normes UNEIX de “Accessibilitat”.25.    BIBLIOGRAFIA BÀSICA

-    Reglament tècnic d'Hoquei sobre patins. Real Federació Espanyola de Patinatge.

-    Bases de competició hoquei sobre patins 2016-2017. Real Federació Espanyola de Patinatge.

-    Reglament tècnic d'Hoquei sobre patins 2011. FIRS (Fédération Internationale de Roller Sports).

-    Normes UNE-EN de “Superfícies i Equipaments esportius”

-    Normes UNE-EN de “Il·luminació d'instal·lacions esportives”

-    Normes UNE-EN de “Instal·lacions per a espectadors en instal·lacions esportives”

-    Normes UNEIX de “Accessibilitat”