TINGUES-P Tennis Platja

 

 

 

0. AMBITO D'APLICACIÓ:La present Norma Reglamentària és aplicable en tots aquells camps de joc de tennis platja que es realitzin total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports per a la pràctica del tennis platja i on es vagin a celebrar competicions de la Real Federació Espanyola de Tennis. És competència d'aquesta Federació esportiva l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials de tennis platja. Aquest document ha estat elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació útil per a la pràctica d'aquest esport, per a això s'ha tingut en compte el Reglament Internacional vigent i s'ha sotmès a consulta de la Real Federació Espanyola de Tennis.

 

1. GRANDÀRIA DEL CAMPEl camp de joc és un rectangle de dimensions 16 m x 8 m (iguals a les del camp de joc de vóley platja) per al joc de dobles. En el joc d'individuals la pista tindrà 4,50 m d'ample. Aquestes dimensions es mesuren des de la vora exterior de les línies que delimiten el camp de joc.Per a nens i nenes de 12 anys d'edat i menors, a més de la pista completa abans descrita pot utilitzar-se una pista de menors dimensions: 14 m x 7 m.En joc d'individuals la pista tindrà unes dimensions de 16 m x 6 m, segons el Reglament de la Real Federació Espanyola de Tennis.

 

2. BANDES EXTERIORS I SEGURETAT: ZONA LLIURE. ÀREA DE JOCPer facilitar el desenvolupament, la visió del joc i per seguretat, es disposarà al voltant del camp de joc una banda de seguretat lliure d'obstacles de 2,00 m d'ample com a mínim.L'àrea de joc comprèn el camp de joc i la zona lliure. L'àrea de joc haurà d'estar separada de les zones de públic, si existeixen i de manera que no suposi risc de lesió per als jugadors. Vegeu:

 

3. TRAÇAT DEL CAMP:El traçat del camp de tennis platja es farà conforme amb la figura

Les línies de marques estaran formades per cintes de material elàstic, flexible, no abrasiu, resistent, sense vores tallants, no perillós per als jugadors, de 2,5 a 5 cm d'amplària, excepte els línies de fons que poden ser de fins a 10 cm d'ample i seran d'un color que contrasti amb el de la sorra. Les línies estaran ancorades i tibades en la sorra en cada cantonada mitjançant fixacions ajustables i ancoratges. Els ancoratges al terreny de les cintes si són metàl·lics seran inoxidables o estaran protegits de la corrosió. Els ancoratges es clavaran a una profunditat no inferior a 25 cm. Els elements de subjecció de les línies que no es trobin protegits o que puguin quedar vists, seran de material flexible i tou.

 

4. ALTURA LLIURE D'OBSTACLES:  L'altura entre la superfície esportiva i l'obstacle més proper serà de 7 m com a mínim sobre el camp i les bandes exteriors, quedant en aquesta altura totalment lliure d'obstacles tant en instal·lacions a l'aire lliure com en instal·lacions interiors. En competicions nacionals d'alt nivell esportiu, l'altura lliure ha de ser com a mínim de 12 m.

 

5. ORIENTACIÓ SOLAR:L'eix longitudinal de la pista, en les instal·lacions a l'aire lliure, ha de coincidir amb l'adreça geogràfica N-S, admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO.

 

6. IL·LUMINACIÓ:La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no provoqui enlluernament als jugadors, àrbitres ni als espectadors.Comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació horitzontal, uniformitat, rendiment de color i màxims d'enlluernament (GR) a l'àrea de joc, basats en els criteris de la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives”, els quals s'indiquen a continuació:

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ TENNIS PLATJA

(Exterior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

Rend.

Color

(Ra) ³

GR

£

I med

(lux) ³

Uniformitat

I min/ Emed

Competicions internacionals i nacionals

500

0,7

60

50

Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell

200

0,6

60

50

Entrenament, esport escolar i recreatiu

75

0,5

20

55

 

Per a retransmissions de TV i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical en funció de la velocitat de l'acció i la dimensió de l'objecte, en la citada norma UNE-EN 12193, els esports s'han classificat, en aquest sentit, en tres grups A, B i C; basat en aquesta classificació el tennis platja es considera que pertany al grup B. El valor de la iluminancia vertical vària amb la distància de la càmera a l'objecte, per determinar-ho vegeu el següent gràfic:

Nivell d'il·luminació vertical  a mantenir en funció de la distància màxima de tir de les càmeres (UNE-EN-12.193)Per a preses de TV o pel·lícules, els espais circumdants a la pista de futbol platja han d'estar il·luminats, de manera que el nivell d'il·luminació vertical sigui almenys 0,25 del nivell d'il·luminació vertical de la pista de joc. Per a major informació ha de consultar-se la norma citada.La instal·lació d'il·luminació artificial es requerirà únicament en cas de competició nocturna o quan per a la transmissió per TV o preses de pel·lícules es necessiti, la qual evitarà la contaminació lluminosa en el seu entorn i en el cel nocturn per reflexió i difusió de la il·luminació artificial. Per a major informació vegeu el punt 6 Il·luminació, de la norma NIDE TINGUES-Tennis.

7. SUPERFÍCIE DE JOC:

La superfície esportiva de joc serà horitzontal i uniforme.La superfície esportiva de joc estarà composta d'una capa de sorra fina, anivellada, plana, horitzontal, solta i uniforme. La sorra pot ser de platja o de riu, serà de grans arrodonits, sense fins per evitar que s'aixequi pols. Estarà ben tamizada de tal manera que no present pedres gruixudes, petxines, o qualsevol element que pugui ocasionar corts o lesions en els jugadors. L'espessor d'aquesta capa de sorra serà com a mínim de 25 cm i recomanat 40 cm. La sorra que s'utilitzi com a superfície de joc complirà les següents especificacions:•    Rentat/Rentat: La sorra haurà d'estar rentada/rentada i lliure de fins (llim) i argila a fi de prevenir que es compacti i aixequi pols.

•    Grandària dels grans de sorra: Estaran entre 0,5 i 1 mm per permetre el drenatge adequat i seguretat màxima. No més del 5% en pes serà de grandària menor de 0,5 mm i no més del 5% serà de grandària major d'1 mm, sent la grandària màxima 2 mm amb retenció en aquest tamís del 0%.

•    Matèria orgànica: No contindrà matèria orgànica.

•    Forma dels grans de sorra: Sera arrodonida no angulosa, no procedents de machaqueo.

•    Color: Serà de color clar, de tal manera que absorbeixi menys calor però amb mínim reflex.Si existeixen vorades exteriors de delimitació de l'àrea de joc, aquests no presentaran vores o angles cap a l'àrea de joc i hauran d'estar enrasats amb la superfície de la sorra.Haurà de preveure's una xarxa de reg per humitejar la sorra en temps calorós i una xarxa de drenatge en terrenys poc o gens permeables.

 

8.  ELS PALS I LA XARXAL'equipament consta dels dos pals i la xarxa. Compliran les Regles oficials de tennis platja 8.1 LA XARXALa xarxa es col·loca verticalment sobre la meitat de la pista, suspesa mitjançant una corda o cable metàl·lic d'un diàmetre màxim de 0,8 cm, els extrems del qual estaran fixats o passaran sobre la part superior dels dos pals.En la seva vora superior hi haurà una banda horitzontal, cosida al llarg de tota la seva longitud, dins de la qual estarà la corda o cable de suspensió de la xarxa, abans indicat. L'amplària màxima de la banda estarà entre 5 cm i 6,35 cm. El cable o corda de suspensió tindrà un diàmetre màxim de 0,8 cm.L'altura de la xarxa des de la superfície de sorra fins a la vora superior de la banda serà d'1,70 m en totes les parts de la xarxa. Per a nens i nenes de 12 anys d'edat i menors l'altura de la xarxa serà d'1,50 m en totes les parts de la xarxa.La xarxa quedarà totalment estesa omplint completament l'espai entre els dos pals de la xarxa. Les dimensions de la malla de la xarxa han de ser d'una grandària prou petita perquè la bola no pugui passar a través seva, recomanant-se entre 4 i 5 cm, vegeu el punt “8.1 La xarxa” de la norma NIDE TINGUES-Tennis.

 

8.2 ELS PALSSeran preferiblement rodons, de dimensions recomanades tals que no tinguin més de 15 cm² o 15 cm de diàmetre. Estaran situats a 0,50 m de les línies laterals i tindran una altura tal que no excedeixi més de 2,5 cm. per sobre de la part superior del cable de la xarxa.Han d'estar fixats fermament al terreny sense cables. Si aquesta fixació és mitjançant caixetins encastats en un massís de formigó en el sòl, estaran encastats un mínim de 35 cm quedant la part superior del massís de formigó a 4 cm com a mínim de la superfície de joc.Per a competicions esportives d'alt nivell s'han de protegir els pals revestint-los amb un material amortidor en tota la seva altura, el qual tindrà una capacitat d'amortiguamiento amb una caiguda de 200 mm inferior a 50 g (acceleració de la gravetat 9,8 m/s²) segons l'Annex C “Determinació de l'amortiment d'impacte de l'embuatat” de la norma UNE-EN 913. És recomanable disposar sempre aquesta protecció.9. LA PILOTAComplirà les Regles oficials del Tennis Platja. Serà l'especificada com a “Tipus 2” (“Taronja” baixa pressió) en la Guia de productes i mètodes d'assaig, per a pilotes de tennis, superfícies classificades i pistes reconegudes, aprovades per la ITF.

La pilota tindrà les següents característiques:

 

Característiques per a les pilotes d'etapa 1, 2 i 3

ETAPA 2 (TARONJA)

ESTÀNDARD

MASSA

(g)

36,0 - 46,9

GRANDÀRIA / DIAMETRO

(cm)

6,00 - 6,86

POT

(cm)

105 - 120

DEFORMACIÓ CAP A

DAVANT

(cm)

1,40 - 1,65

COLOR

Taronja i groc, o groc amb un punt taronja

 Aquest tipus de pilota serà també l'utilitzat per a jugadors junior (16 a 13 anys) i infantils (12 anys i menors).

 

10. LA RAQUETALa raqueta de Tennis Platja és de tipus pala sense cordes, les mesures màximes seran 50 cm de llarg, 26 cm d'ample i 38 mm de grossor entre les dues superfícies de copejo. La raqueta està perforada per un nombre no limitat de forats de no més de 13 mm de diàmetre a la zona central. A la zona perifèrica màxima de 4 centímetres mesurats des de la vora exterior de la raqueta, els forats podran tenir un major diàmetre. El marc, inclòs el mànec, estarà lliure d'objectes adherits i altres dispositius, que no siguin aquells utilitzats només i específicament per limitar o prevenir deterioracions, vibracions i distribuir el pes. Qualsevol objecte o dispositiu han de ser raonables en mesures i col·locació per a tals propòsits.La raqueta complirà els següents requisits, segons les Regles del Tennis Platja de la ITF:•    La superfície de copejo, definida com l'àrea plana del cap de la raqueta limitada per la vora interior del cèrcol o forats de més de 13 mm de diàmetre, la qual cosa sigui més petit, no ha de superar els 30 cm de longitud i 26cm d'ample.

•    La raqueta no ha de superar els 50 cm de longitud des de l'extrem de l'empunyadura a la punta del cap de la raqueta. El cap de la raqueta no ha de superar els 26 cm d'ample.

•    L'espessor entre les dues superfícies de copejo (La distància entre les dues superfícies de copejo) ha de ser constant i no ha de superar els 38 mm.

•    Els forats de més de 13 mm de diàmetre no han d'estendre's més de 40mm des de la vora de la raqueta, amb l'excepció dels forats que formen part de la gola de la raqueta (part entre el mànec i la superfície de copejo.

•    La raqueta ha d'estar lliure de qualsevol dispositiu que pot proporcionar la comunicació, consells o instruccions de cap tipus, audible o visible, a un jugador durant un partit.

 

 

11. XARXES DE SEGURETAT


Per evitar la sortida a l'exterior de les pilotes i/o quan hi hagi risc d'impactes en persones en la proximitat de la pista de tennis platja, es col·locaran xarxes, per detenir les pilotes. Les xarxes tindran un ample de malla igual almenys al de la xarxa, estaran suspeses al llarg de tota l'amplària de la pista de joc, tindran una altura de 4 m almenys, arribaran fins al sòl i no estaran tibades per evitar rebots.

 12. MARCADOREl marcador es col·locarà en situació de perfecta visibilitat per a la taula d'anotadors, àrbitres, jugadors i el públic. El marcador podrà ser manual, no obstant això en competicions oficials de la Real Federació Espanyola de Tennis podrà ser exigit marcador electrònic per aquesta Federació.

 13. MEGAFONIAEn instal·lacions esportives on es vagin a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb instal·lació de megafonia. El sistema de megafonia ha d'estar dissenyat per fer automàticament avisos en cas d'emergència, tant a esportistes com als espectadors.

 14. ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT14.1 SEIENTS DE JUGADORS I JUTGE DE SILLAA l'exterior de la zona lliure es col·locaran dues cadires per a esportistes a banda i banda de la xarxa i enfront de la xarxa, la del jutge de cadira. La cadira del jutge de cadira ha de ser estable, amb una base àmplia i ha de permetre que l'àrbitre, ja sigui assegut o dempeus, tingui una perfecta visibilitat de tota la xarxa. L'estructura de la cadira estarà també protegida amb embuatat. És convenient disposar algun element de protecció enfront del sol tant per a les cadires d'esportistes com per la del jutge de cadira (p.i.: ombrel·les, etc.).Les cadires d'esportistes es col·locaran a una distància no inferior a 3 m de la taula del jutge de cadira. Vegeu:

14.2 L'ÀREA DE COMPETICIÓEn competicions d'alt nivell esportiu es disposarà, a l'exterior de la zona lliure, un espai lliure de control de 2 m d'amplària mínima sense públic. L'espai abans descrit, més el camp de joc i la zona lliure es denomina àrea de competició i tindrà unes dimensions mínimes de 24,00 m x 16,00 m. Vegeu:

14.3 PISTES D'ENTRENAMENT I DE COMPETICIÓ
Per a competicions esportives d'alt nivell, a més de la pista central es necessita disposar, almenys, altres dues pistes diferents, per a entrenament abans del partit.La superfície esportiva tindrà les característiques descrites en el punt 7. La il·luminació serà la indicada en el punt 6 per a aquest ús, de 200 lux com a mínim.En competicions oficials de la Real Federació Espanyola de Tennis, es podrà requerir un major nº de pistes de competició i d'entrenament segons el nº d'equips, dies de la competició i/o jugadors, així mateix totes elles tindran idèntica superfície esportiva i amb les característiques descrites en el punt 7. 

15. ESPAIS AUXILIARS PER Als ESPORTISTES I ÀRBITRESQuan es considerin necessaris, es poden prendre com a referència els espais auxiliars per a esportistes i àrbitres que s'indiquen en la norma NIDE TINGUES-Tennis. Els espais auxiliars poden consistir en instal·lacions temporals o bé utilitzar les infraestructures existents situades a poca distància de l'àrea de joc.En instal·lacions temporals s'habilitaran cabines de vestuaris, condícies i dutxes, properes a l'àrea de joc de tennis platja.

 

15.1 INFERMERIA – PRIMERS AUXILISEn competicions oficials es disposarà en les proximitats de l'àrea de joc de tennis platja, de manera que l'accés a ella des de la pista sigui fàcil i sigui possible, en cas necessari, l'evacuació ràpida d'accidentats, lesionats o malalts. Tindrà l'equip de material mèdic imprescindible per als primers auxilis i haurà d'estar disponible tant per als esportistes com per al públic, si no existeix una altra per al públic. 

 

15.2 ÀREA DE CONTROL DE DOPATGEEn competicions oficials quan sigui necessari, es disposarà l'àrea de control de dopatge que s'indica en la norma NIDE TINGUES-Tennis. 

 

15.3 MAGATZEM DE MATERIAL ESPORTIUEn instal·lacions permanents es disposarà un magatzem de material esportiu, de grandària suficient per guardar material esportiu de tennis platja.Disposarà d'accés fàcil o directe a la pista esportiva i des de l'exterior de la instal·lació esportiva sense obstacles, complirà els requisits de la norma NIDE “Pistes Petites”. 

16. ESPAIS AUXILIARS SINGULARSQuan es consideri necessari disposar espais d'acreditació, oficines d'administració, espais per a autoritats i personalitats, espais per als mitjans de comunicació, etc., es poden prendre com a referència els espais auxiliars singulars que s'indiquen en la norma NIDE TINGUES-Tennis. 

17. ESPAIS PER Als ESPECTADORSEls espais per a espectadors poden ser temporals o permanents. Els espais temporals per als espectadors permetran veure les competicions esportives que tinguin lloc amb instal·lacions segures/segures i confortables. Quan estiguin constituïts per graderíes temporals desmuntables, compliran els requisits de la normativa vigent que els sigui aplicable, així mateix compliran les normes UNE-EN 13200-6 Instal·lacions per a espectadors. Parteix 6: Graderies (temporals) desmuntables i UNE-EN 13200-1 Instal·lacions per a espectadors. Parteix 1: Criteris generals de disseny, d'acord amb el següent:•    Les graderíes temporals desmuntables es preveuran per a espectadors asseguts.

•    Quant a la correcta visibilitat de la gradería per part dels espectadors es compliran les recomanacions quant a les línies de visió de la UNE-EN 13200-1 Instal·lacions per a espectadors. Parteix 1: Criteris generals de disseny, que s'indiquen en la norma NIDE SP-Sales i Pavellons, en la seva apartat instal·lacions per a espectadors i les figures corresponents.

•    L'estructura portante de la gradería suportarà les forces estàtiques i dinàmiques produïdes pels espectadors, així com altres accions previsibles com a pes propi, vent, etc. Es dissenyarà de manera que tingui la resistència i estabilitat suficient enfront d'aquestes accions. A continuació s'indiquen les sobrecàrregues d'ús a considerar:

•    Càrregues uniformes en zones de seients fixos: 4,0 kN/m2

•    Càrregues uniformes en zones d'aglomeració de persones: 5,0 kN/m2

•    Càrregues puntuals de 1kN espaiades segons un reticle de 0,5 x 0,5 m, àrea d'aplicació 0,2 x 0,2 m.

•    Càrrega horitzontal teòrica per moviments d'espectadors de, almenys, 6% de la càrrega vertical. A aquesta càrrega ha d'afegir-se l'acció del vent i la possible acció sísmica.

•    Coeficient parcial de seguretat de sobrecàrregues d'ús: 1,50.

•    Fletxa d'elements horitzontals no major d'1/200.

•    Desplaçaments horitzontals no majors d'1/250.

•    Vibracions per efecte del moviment rítmic de persones, serà major de 3,4 Hz.

•    Sistema de fonamentació que permeti el trasllat de les càrregues al terreny sense deformacions ni seients de l'estructura.

•    Les graderíes temporals desmuntables disposaran en tot el seu perímetre de barreres de protecció per a seguretat enfront del risc de caigudes, amb una altura mínima d'1,00 m i d'1,10 m per a reg de caigudes d'altura major o igual a 6 m. Les barreres o baranes que puguin interferir les línies de visió poden tenir una altura de 0,90 m però la diferència de cota del risc de caiguda serà inferior a 6 m. Les barreres enfront de passadissos escalonats o escales o situades en vies d'evacuació on es produeix canvi d'adreça dels espectadors tindran una altura mínima d'1,10 m. Les barreres de protecció no seran fàcilment escalables pel que no disposaran d'elements horitzontals que puguin servir de punts de suport i no tindran risc d'atrapament, de manera que les obertures en la mateixa no deixaran passar una esfera de 10 cm de diàmetre. Les barreres hauran de resistir accions de forces horitzontals uniformement distribuïdes el valor de les quals no serà inferior a 3,0 kN/m.

•    Les vies d'entrada, distribució i sortida d'espectadors en la gradería temporal desmuntable, tals com a passos, passadissos, passadissos escalonats, etc. garantiran una entrada i sortida còmoda i segura/segura fins i tot en cas d'emergència. El temps d'evacuació de la gradería perquè els espectadors aconsegueixin un lloc segur serà com a màxim de 8 minuts.

•    Els passos o passadissos entre files de seients que tinguin sortida pels dos extrems, seran horitzontals i tindran un ample mínim de 0,35 m fins a 18 seients i 1,25 cm més per cada seient addicional, per 30 seients o més l'ample serà major o igual de 0,45 m. El nº màxim de seients en files amb sortides pels dos extrems serà de 40.

•    Els passos o passadissos entre files de seients que tinguin sortida solament per un extrem, seran horitzontals i tindran un ample mínim de 0,35 m fins a 9 seients i 2,50 cm més per cada seient addicional amb un màxim de 12 seients.

•    Cada seient tindrà un ample mínim de 0,45 m si no tenen apoyabrazos i de 0,50 m amb apoyabrazos, quan no hi hagi seients individuals cada plaça disposarà d'un ample de 0,50 m, l'altura del seient serà de 0,45 cm respecte de la plataforma horitzontal de suport dels peus i el fons del seient serà de 0,35 m com a mínim.

•    Els passadissos escalonats d'accés a les localitats de la gradería i les escales tindran graons amb dimensió constant de contrapetja la qual no serà major de 0,20 m, donaran accés a nivell a les files d'espectadors i tindran un ample mínim d'1,20 m. Els esglaons disposaran de pareda sense bocel.

•    Les obertures existents en qualsevol part de la gradería seran tals que no deixaran passar una esfera de 10 cm de diàmetre.

•    Es disposaran condícies temporals suficients d'acord amb el nº d'espectadors previst, els quals compliran les normes sanitàries vigents. En absència de normativa específica es prendrà com a referència per al nº de condícies a preveure la norma NIDE PP-Pistes Petites.Els espais per als espectadors consistents en graderíes permanents prendran en consideració el que s'indica al mateix apartat de la norma NIDE TINGUES-Tennis.

 

18. ACCESSIBILITATLes instal·lacions esportives per a tennis platja es dissenyessin i construiran de manera que siguin accessibles per a persones amb discapacitat de forma no discriminatòria, independent i segura/segura. Disposaran d'un itinerari exterior accessible a la instal·lació i d'itineraris accessibles a la pista, als espais esportius auxiliars i als espais per a espectadors en cas que existeixin. Aquests espais seran igualment accessibles.Els itineraris no es disposaran amb paviments de materials solts (sorres, graves, etc.), els paviments dels itineraris i de les zones accessibles seran durs i estables sense elements solts, sense juntes o resaltos de més de 4 mm, ni buits o perforacions majors d'1,50 cm.

 

19. BIBLIOGRAFIA BÀSICA- Regles del Tennis Platja 2016, ITF (Federació Internacional de Tennis).

- Regles de Tennis Platja 2016, Real Federació Espanyola de Tennis.

- Normes UNE-EN de “Il·luminació d'instal·lacions esportives”

- Normes UNE-EN de “Instal·lacions per a espectadors en instal·lacions esportives”

- Normes UNEIX de “Accessibilitat”