Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell

NORMATIVA REGULADORA

COMPETÈNCIES

La Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell (DONEN), creada en el si del Consell Superior d'Esports, ostenta les següents funcions:

 • Proposar, si escau, la modificació de l'annex del present Reial decret.
 • Qualificar com a esportista d'alt nivell a aquell esportista que sense complir els criteris previstos en els articles 4 i 5, mereixi, en atenció a la seva trajectòria esportiva i rellevància social, obtenir aquesta condició.
 • Aprovar, anualment, els casos excepcionals de Federacions Esportives Espanyoles, les Competicions Internacionals De les quals no s'ajustin a les establertes en l'Annex.
 • Determinar el model normalitzat en el qual les Federacions Esportives Espanyoles han de remetre les propostes de candidats per obtenir la condició d'esportista d'alt nivell, així com fixar les dades que han de figurar en les mateixes.
 • Realitzar propostes relatives als esportistes d'alt nivell.
 • Qualssevol unes altres que puguin ser-li encomanades pel Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports en relació amb l'esport d'alt nivell.

 

COMPOSICIÓ 

Són membres de la Comissió d'Avaluació del D.A.N., el President, els Vocals i el Secretari.

 • Exercirà la Presidència de la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell el Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports, que podrà delegar en un dels representants del Consell Superior d'Esports en la Comissió.
 • La Secretaria de la Comissió serà exercida per una persona funcionària del Consell Superior d'Esports i nomenada pel Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports.
 • Els vocals de la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell seran designats per la Comissió Directiva del Consell Superior d'Esports, excepte els titulars de les Sotsdireccions Generals de Promoció Esportiva i Esport Paralímpic i d'Alta Competició de l'organisme, que seran membres nats.

A més dels anteriors, seran vocals de la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell:

 • Tres representants del Consell Superior d'Esports, designats a proposta del President de l'Organisme.
 • Una persona de reconegut prestigi en l'àmbit de l'esport d'alt nivell, designada a proposta del Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports.
 • Dos representants de les Federacions Esportives Espanyoles, designats a proposta de les mateixes, un en representació dels esports d'equip i un altre dels individuals.
 • Un representant del Comitè Paralímpic Español, designat a proposta del mateix.
 • Dos representants de les Comunitats Autònomes, a proposta de les mateixes.
 • Un representant del Comitè Olímpic Español, designat a proposta del mateix.
 • Dos representants de les Universitats Públiques designats pel Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports, a proposta de la Comissió Permanent del Comitè Español d'Esport Universitari.
 • Tres esportistes d'alt nivell, un en representació dels esports olímpics, un altre en representació d'esports no olímpics i un altre, en representació de l'esport paralímpic, designats prèvia consulta a les associacions més representatives dels esportistes d'aquests àmbits.
 • Un representant de l'associació d'entitats locals amb major implantació en l'àmbit estatal, designat pel Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports a proposta de la citada Federació.

RELACIONS D'ESPORTISTES D'ALT NIVELL

 

SEU

Consell Superior d'Esports

C/ Martín Fierro, s/n

28040 MADRID

91.548.96.20

cedd@csd.gob.es