Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel

NORMATIVA REGULADORA

COMPETENCIAS

A Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel (DAN), creada no seo do Consello Superior de Deportes, ostenta as seguintes funcións:

 • Propor, no seu caso, a modificación do anexo do presente Real Decreto.
 • Cualificar como deportista de alto nivel a aquel deportista que sen cumprir os criterios previstos nos artigos 4 e 5, mereza, en atención á súa traxectoria deportiva e relevancia social, obter esta condición.
 • Aprobar, anualmente, os casos excepcionais de Federacións Deportivas Españolas, cuxas Competicións Internacionais non se axusten ás establecidas no Anexo.
 • Determinar o modelo normalizado no que as Federacións Deportivas Españolas han de remitir as propostas de candidatos para obter a condición de deportista de alto nivel, así como fixar os datos que deben figurar nas mesmas.
 • Realizar propostas relativas aos deportistas de alto nivel.
 • Calquera outras que poidan serlle encomendadas polo Secretario de Estado-Presidente do Consello Superior de Deportes con relación ao deporte de alto nivel.

 

COMPOSICIÓN 

Son membros da Comisión de Avaliación do D.A.N., o Presidente, os Vogais e o Secretario.

 • Desempeñará a Presidencia da Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel o Secretario de Estado-Presidente do Consello Superior de Deportes, que poderá delegar nun dos representantes do Consello Superior de Deportes na Comisión.
 • A Secretaría da Comisión será desempeñada por unha persoa funcionaria do Consello Superior de Deportes e nomeada polo Secretario de Estado-Presidente do Consello Superior de Deportes.
 • Os vogais da Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel serán designados pola Comisión Directiva do Consello Superior de Deportes, salvo os titulares das Subdireccións Xerais de Promoción Deportiva e Deporte Paralímpico e de Alta Competición do organismo, que serán membros natos.

Ademais dos anteriores, serán vocais da Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel:

 • Tres representantes do Consello Superior de Deportes, designados a proposta do Presidente do Organismo.
 • Unha persoa de recoñecido prestixio no ámbito do deporte de alto nivel, designada a proposta do Secretario de Estado-Presidente do Consello Superior de Deportes.
 • Dous representantes das Federacións Deportivas Españolas, designados a proposta das mesmas, un en representación dos deportes de equipo e outro dos individuais.
 • Un representante do Comité Paralímpico Español, designado a proposta do mesmo.
 • Dous representantes das Comunidades Autónomas, a proposta das mesmas.
 • Un representante do Comité Olímpico Español, designado a proposta do mesmo.
 • Dous representantes das Universidades Públicas designados polo Secretario de Estado-Presidente do Consello Superior de Deportes, a proposta da Comisión Permanente do Comité Español de Deporte Universitario.
 • Tres deportistas de alto nivel, un en representación dos deportes olímpicos, outro en representación de deportes non olímpicos e outro, en representación do deporte paralímpico, designados previa consulta ás asociacións máis representativas dos deportistas dos devanditos ámbitos.
 • Un representante da asociación de entidades locais con maior implantación no ámbito estatal, designado polo Secretario de Estado-Presidente do Consello Superior de Deportes a proposta da citada Federación.

RELACIÓNS DE DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL

 

SEDE

Consello Superior de Deportes

C/ Martín Fierro, s/n

28040 MADRID

91.548.96.20

cedd@csd.gob.es