Normativa de prestació de serveis

Resolució de 23 de Gener de 2006, de la Direcció general d'Esports, per la qual s'estableixen les normes per a la prestació de serveis i ús d'instal·lacions del Consell Superior d'Esports.

L'Ordre Ministerial de 2 d'agost de 2005 per la qual s'estableixen els preus públics a satisfer per determinats serveis prestats pel Consell Superior d'Esports, en el seu apartat cinquè estableix que "la prestació de serveis" es durà a terme de conformitat amb les normes que, a tal fi, s'aproven per la Direcció general d'Esports.

L'ús d'instal·lacions es durà a terme segons les següents normes:

Primera.- S'estableix el següent ordre de prioritats per a l'ús de les instal·lacions del Consell Superior d'Esports:

 

GRUP A: ESPORTISTES D'INTERÈS NACIONAL

1º.- Esportistes amb beca d'intern o extern, i/o esportistes concentrats en el C.A.R. de Madrid o en el C.A.R. de Serra Nevada.

2º.- Esportistes d'Alt Nivell (DONEN) d'especialitats olímpiques i paralímpiques, i esportistes inclosos en Programa ADO.

3º.- Esportistes d'Alt Nivell (DONEN) d'especialitats no olímpiques i no paralímpiques.

4º.- Esportistes inclosos en programes estatals de "Tecnificació Esportiva" tutelats pel Consell Superior d'Esports.

5º.- Esportistes integrants de seleccions nacionals d'especialitats olímpiques.

6º.- Esportistes integrants de seleccions nacionals d'especialitats no olímpiques.

7º.- Esportistes d'altres Entitats a través de Conveni específic.

8º.- Altres sol·licituds (esportistes d'altres programes d'interès federatiu, tècnics, àrbitres, etc.).

Segona.- En un segon ordre, s'autoritzarà l'ús de les instal·lacions a esportistes estrangers quan es complisquen els següents requisits:

 

GRUP B: ESPORTISTES ESTRANGERS

1º.- Esportistes estrangers integrats dins dels Convenis Internacionals signats entre el Consell Superior d'Esports i altres països.

2º.- A petició de l'Organisme competent en matèria d'esport del país (Ministeri d'Esports, Comitè Olímpic, ...), previ a l'informe valoratiu de la Federació Espanyola corresponent.

3º.- A petició de la Federació Espanyola corresponent, adjuntant informe tècnic justificatiu de l'interès esportiu de la petició.

Tercera.- Prèvia petició i acreditació de la Federació Espanyola corresponent, podran accedir a l'ús de les instal·lacions aquells ex –esportistes internacionals absoluts que així ho sol·liciten.

 

GRUP C: ESPORTISTES EX –INTERNACIONALS ABSOLUTS

1º.- Esportistes veterans que van tenir en la seua vida activa el reconeixement d'Alt Nivell (DONEN), o van participar en Jocs Olímpics i en competicions internacionals en les seleccions nacionals, a l'efecte de la seua participació en el projecte científic de seguiment de la salut d'aquest grup d'esportistes.

2º.- Esportistes retirats, que en la seua vida activa van ser internacionals absoluts.

L'autorització a l'ús de les instal·lacions per aquests usuaris estar condicionada a la disponibilitat existent en el centre

Quarta.- En aplicació del punt quart de l'Ordre de 2 d'agost de 2005 de Preus Públics, s'entendrà per esportistes integrats en programes esportius tutelats directament pel Consell Superior d'Esports a aquells que pertanguen a algun dels grups de població de referència següents:

 

a) Programes Esportius d'Alta Competició.

Tots els esportistes del GRUP A, inclosos en els punts d'ordre de prelació: 1º, 2º, 3º, 5º i 6º.

b) Programes Esportius d'Àmbit Estatal.

Els esportistes inclosos en el punt 4º del GRUP A i els casos referits en el GRUP C.

c) Programes Esportius integrats en Convenis amb altres països

Els esportistes inclosos en el punt 1º del GRUP B.

 

Cinquena.- La Divisió de Centres d'Alt Rendiment podrà adoptar les següents decisions, prèvia observança de l'indicat en l'apartat segon anterior:

 

A.- Reserva en ferma. En aquests casos, la Divisió de Centres d'Alt Rendiment comunicarà a l'Entitat sol·licitant: serveis a prestar, esportistes afectats, data de les prestacions i consideracions a observar en la seua realització (horari, durada aproximada, condicions de desenvolupament, etc.).

B.- Reserva provisional. Aquestes concessions estaran condicionades al fet que, en les mateixes dates, hi haja cobertura suficient fins a 25 dies abans, en aplicació de l'ordre de prioritats indicat en l'apartat segon. Si 25 dies abans a la seua data la Divisió de Centres d'Alt Rendiment no fera cap indicació expressa en contra, la reserva provisional es convertiria automàticament en reserva en ferma.

C.- Proposta alternativa. Quan no existisca cobertura per a la prestació dels serveis sol·licitats en les dates requerides. En aquests casos, es podran plantejar propostes de dates alternatives.

 

Sexta.- Tots els serveis tindran la seua corresponent valoració econòmica d'acord amb l'Ordre de 2 d'agost de 2005 i les condicions estipulades en el corresponent Conveni.

L'emissió de factures per la Divisió de Centres d'Alt Rendiment, en aquells casos que procedisca, s'adequarà a les instruccions i formats que establisca, per a cada cas, la Sotsdirecció General d'Infraestructures Esportives i Administració Econòmica del Consell Superior d'Esports.

El que es fa públic per a general coneixement.

 

EL DIRECTOR GENERAL D'ESPORTS

Rafael Blanco Perea