Normativa de prestación de servizos

Resolución de 23 de Xaneiro de 2006, da Dirección Xeral de Deportes, pola que se establecen as normas para a prestación de servizos e uso de instalacións do Consello Superior de Deportes.

A Orde Ministerial de 2 de agosto de 2005 pola que se establecen os prezos públicos a satisfacer por determinados servizos prestados polo Consello Superior de Deportes, no seu apartado quinto establece que "a prestación de servizos" levará a cabo de conformidade coas normas que, a tal fin, apróbense pola Dirección Xeral de Deportes.

O uso de instalacións levará a cabo segundo as seguintes normas:

Primeira.- Establécese a seguinte orde de prioridades para o uso das instalacións do Consello Superior de Deportes:

 

GRUPO A: DEPORTISTAS DE INTERESE NACIONAL

1º.- Deportistas con bolsa de interno ou externo, e/ou deportistas concentrados no C.A.R. de Madrid ou no C.A.R. de Sierra Nevada.

2º.- Deportistas de Alto Nivel (DAN) de especialidades olímpicas e paralímpicas, e deportistas incluídos en Programa ADO.

3º.- Deportistas de Alto Nivel (DAN) de especialidades non olímpicas e non paralímpicas.

4º.- Deportistas incluídos en programas estatais de "Tecnificación Deportiva" tutelados polo Consello Superior de Deportes.

5º.- Deportistas integrantes de seleccións nacionais de especialidades olímpicas.

6º.- Deportistas integrantes de seleccións nacionais de especialidades non olímpicas.

7º.- Deportistas doutras Entidades a través de Convenio específico.

8º.- Outras solicitudes (deportistas doutros programas de interese federativo, técnicos, árbitros, etc.).

Segunda.- Nunha segunda orde, autorizarase o uso das instalacións a deportistas estranxeiros cando se cumpran os seguintes requisitos:

 

GRUPO B: DEPORTISTAS ESTRANXEIROS

1º.- Deportistas estranxeiros integrados dentro dos Convenios Internacionais asinados entre o Consello Superior de Deportes e outros países.

2º.- A petición do Organismo competente en materia de deporte do país (Ministerio de Deportes, Comité Olímpico, ...), previo ao informe valorativo da Federación Española correspondente.

3º.- A petición da Federación Española correspondente, achegando informe técnico justificativo do interese deportivo da petición.

Terceira.- Previa petición e acreditación da Federación Española correspondente, poderán acceder ao uso das instalacións aqueles ex –deportistas internacionais absolutos que así o soliciten.

 

GRUPO C: DEPORTISTAS EX –INTERNACIONAIS ABSOLUTOS

1º.- Deportistas veteranos que tiveron na súa vida activa o recoñecemento de Alto Nivel (DAN), ou participaron en Xogos Olímpicos e en competicións internacionais nas seleccións nacionais, a efectos da súa participación no proxecto científico de seguimento da saúde deste grupo de deportistas.

2º.- Deportistas retirados, que na súa vida activa foron internacionais absolutos.

A autorización ao uso das instalacións por estes usuarios estar condicionada á dispoñibilidade existente no centro

Cuarta.- En aplicación do punto cuarto da Orde de 2 de agosto de 2005 de Prezos Públicos, entenderase por deportistas integrados en programas deportivos tutelados directamente polo Consello Superior de Deportes a aqueles que pertenzan a algún dos grupos de poboación de referencia seguintes:

 

a) Programas Deportivos de Alta Competición.

Todos os deportistas do GRUPO A, incluídos nos puntos de orde de prelación: 1º, 2º, 3º, 5º e 6º.

b) Programas Deportivos de Ámbito Estatal.

Os deportistas incluídos no punto 4º do GRUPO A e os casos referidos no GRUPO C.

c) Programas Deportivos integrados en Convenios con outros países

Os deportistas incluídos no punto 1º do GRUPO B.

 

Quinta.- A División de Centros de Alto Rendemento poderá adoptar as seguintes decisións, previa observancia do indicado no apartado segundo anterior:

 

A.- Reserva en firme. Nestes casos, a División de Centros de Alto Rendemento comunicará á Entidade solicitante: servizos a prestar, deportistas afectados, data das prestacións e consideracións a observar na súa realización (horario, duración aproximada, condicións de desenvolvemento, etc.).

B.- Reserva provisional. Estas concesións estarán condicionadas a que, nas mesmas datas, haxa cobertura suficiente ata 25 días antes, en aplicación da orde de prioridades indicado no apartado segundo. Se 25 días antes á súa data a División de Centros de Alto Rendemento non fixese ningunha indicación expresa en contra, a reserva provisional converteríase automaticamente en reserva en firme.

C.- Proposta alternativa. Cando non exista cobertura para a prestación dos servizos solicitados nas datas requiridas. Nestes casos, poderanse expor propostas de datas alternativas.

 

Sexta.- Todos os servizos terán a súa correspondente valoración económica de acordo coa Orde de 2 de agosto de 2005 e as condicións estipuladas no correspondente Convenio.

A emisión de facturas pola División de Centros de Alto Rendemento, naqueles casos que proceda, adecuarase ás instrucións e formatos que estableza, para cada caso, a Subdirección Xeral de Infraestruturas Deportivas e Administración Económica do Consello Superior de Deportes.

O que se fai público para xeral coñecemento.

 

O DIRECTOR XERAL DE DEPORTES

Rafael Branco Perea