Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell

NORMATIVA REGULADORA

COMPETÈNCIES

La Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell (DONEN), creada en el si del Consell Superior d'Esports, ostenta les següents funcions:

 • Proposar, si escau, la modificació de l'annex del present Reial decret.
 • Qualificar com a esportista d'alt nivell a aquell esportista que sense complir els criteris previstos en els articles 4 i 5, meresca, en atenció a la seua trajectòria esportiva i rellevància social, obtenir aquesta condició.
 • Aprovar, anualment, els casos excepcionals de Federacions Esportives Espanyoles, les Competicions Internacionals De les quals no s'ajusten a les establides en l'Annex.
 • Determinar el model normalitzat en el qual les Federacions Esportives Espanyoles han de remetre les propostes de candidats per a obtenir la condició d'esportista d'alt nivell, així com fixar les dades que han de figurar en les mateixes.
 • Realitzar propostes relatives als esportistes d'alt nivell.
 • Qualssevol unes altres que puguen ser-li encomanades pel Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports en relació amb l'esport d'alt nivell.

 

COMPOSICIÓ 

Són membres de la Comissió d'Avaluació del D.A.N., el President, els Vocals i el Secretari.

 • Exercirà la Presidència de la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell el Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports, que podrà delegar en un dels representants del Consell Superior d'Esports en la Comissió.
 • La Secretaria de la Comissió serà exercida per una persona funcionària del Consell Superior d'Esports i nomenada pel Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports.
 • Els vocals de la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell seran designats per la Comissió Directiva del Consell Superior d'Esports, excepte els titulars de les Sotsdireccions Generals de Promoció Esportiva i Esport Paralímpic i d'Alta Competició de l'organisme, que seran membres nats.

A més dels anteriors, seran vocals de la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell:

 • Tres representants del Consell Superior d'Esports, designats a proposta del President de l'Organisme.
 • Una persona de reconegut prestigi en l'àmbit de l'esport d'alt nivell, designada a proposta del Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports.
 • Dos representants de les Federacions Esportives Espanyoles, designats a proposta de les mateixes, un en representació dels esports d'equip i un altre dels individuals.
 • Un representant del Comitè Paralímpic Español, designat a proposta del mateix.
 • Dos representants de les Comunitats Autònomes, a proposta de les mateixes.
 • Un representant del Comitè Olímpic Español, designat a proposta del mateix.
 • Dos representants de les Universitats Públiques designats pel Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports, a proposta de la Comissió Permanent del Comitè Español d'Esport Universitari.
 • Tres esportistes d'alt nivell, un en representació dels esports olímpics, un altre en representació d'esports no olímpics i un altre, en representació de l'esport paralímpic, designats prèvia consulta a les associacions més representatives dels esportistes d'aquests àmbits.
 • Un representant de l'associació d'entitats locals amb major implantació en l'àmbit estatal, designat pel Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports a proposta de la citada Federació.

RELACIONS D'ESPORTISTES D'ALT NIVELL

 

SEU

Consell Superior d'Esports

C/ Martín Fierro, s/n

28040 MADRID

91.548.96.20

cedd@csd.gob.es