L'ocupació vinculada a les activitats esportives millora els nivells prepandemia

El projecte arreplega els resultats estadístics més rellevants de l'àmbit esportiu a partir d'una vintena d'indicadors del Pla Estadístic Nacional

 

  • Crece un 10% respecto a 2020 y un punto más que en 2019, según recoge el último Anuario de Estadísticas Deportivas, realizado por el Ministerio de Cultura y Deporte

 

  • El número de empresas cuya actividad principal es el deporte, por su parte, se situó en 2021 en casi 41.000, mientras el gasto medio por hogar de bienes y servicios relacionados con el deporte descendió hasta los 182 euros

 

  • L'estudi, que incorpora informació d'una vintena de fonts estadístiques nacionals, també oferix xifres del gasto públic en béns i servicis esportius, el turisme i el comerç exterior relacionats amb l'esport, l'esport federat, la formació d'entrenadors i els hàbits esportius, entre uns altres

 

El Consell Superior d'Esports (CSD) ha publicat hui l'Anuari d'Estadístiques Esportives 2022, realitzat per la Divisió d'Estadística i Estudis de la Secretaria General Tècnica del Ministeri de Cultura i Esport. Es tracta de la desena edició d'un projecte que arreplega els resultats estadístics més rellevants de l'àmbit esportiu a partir d'una vintena d'indicadors del Pla Estadístic Nacional, desglossats, contextualitzats i interpretats, amb la finalitat de facilitar una ferramenta útil per al coneixement de la situació del sector esportiu a Espanya. 

Entre les dades més significatives de l'informe destaca el de l'ocupació que es desenvolupa en empreses dedicades a activitats esportives -tals com la gestió d'instal·lacions, les activitats dels clubs i gimnasos, entre uns altres, o la fabricació d'articles d'esport, així com el que correspon amb les ocupacions d'esportistes, entrenadors o instructors esportius-, que en 2021 va ascendir a 221.800 persones, un 1,1% de l'ocupació total a Espanya. Esta xifra suposa un increment del 10,4% respecte a l'any anterior -marcat per la pandèmia- i del 0,9% si es compara amb 2019, abans de la crisi sanitària.

Estos dades sobre l'ocupació vinculada a l'esport són complementaris a les xifres que arreplega el Termòmetre de l'ecosistema de l'esport a Espanya, elaborat per PwC Espanya i la Fundació Espanya Activa, que subratlla que gràcies a la indústria de l'esport es generen a Espanya més de 400.000 llocs de treball, la qual cosa equival al 2% de la població ocupada en el país.

Destaca l'ascens de la proporció de dones que treballen en l'àmbit esportiu, que arriba al 44%. El perfil més habitual de les dones que treballen en el sector esportiu és el de menors de 35 anys i amb una formació acadèmica superior a la mitjana nacional. 

Per la seua part, el nombre d'empreses recollides en el Directori Central d'empreses (DIRCE) l'activitat principal del qual és esportiva va ascendir a 40.882 a principis de 2021, la qual cosa suposa l'1,2% del total d'empreses registrades a Espanya. La major part d'elles, quasi 8 de cada 10, es corresponen amb activitats tals com la gestió d'instal·lacions, les activitats dels clubs esportius o de gimnasos, mentre un 12,6% es dediquen a a el comerç al detall d'articles esportius. Més de la mitat d'estes empreses es concentren a Andalusia, Catalunya, Comunitat Valenciana i Comunitat de Madrid.

 

Aumenta el gasto esportiu públic estatal i autonòmic i cau el gasto en les llars

A causa de l'impacte de la covid-19, el gasto de les llars espanyoles en béns i servicis vinculats a l'esport va descendir en 2020 a 3.432,8 milions d'euros, la qual cosa suposa un descens de més del 40% respecte de l'any anterior, arrossegat sobretot per la caiguda de l'assistència a esdeveniments esportius. El gasto mitjà per llar es va situar així en els 182,2 euros i, per persona, en 73,2 euros, sent superior a la mitjana a Aragó, Balears, Catalunya, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid, Navarra, País Basc i La Rioja.

Lo que sí va augmentar en eixe mateix any va ser el gasto de l'Administració General de l'Estat i de l'Administració Autonòmica. En el cas del primer, durant l'exercici 2020, el gasto liquidat en esports es va situar en 182 milions d'euros, mentre que les Comunitats Autònomes van destinar 370 milions a l'àmbit esportiu. En cuanto a l'Administració Local, el gasto liquidat en eixe any va ser de 2.269 milions d'euros, un 0,2% del PIB. 

 

Aumentan les exportacions i es recupera el turisme esportiu després de la pandèmia

Segons les dades arreplegades per l'Anuari, corresponents a l'Estadística de Comerç Exterior d'Espanya, durant 2021 el valor de les exportacions de béns vinculats a l'esport es va incrementar fins als 1.369,8 milions d'euros, enfront d'unes importacions de 2.507,8 milions. Els articles i equipaments esportius són els que major pes tenen en les exportacions, amb 910 milions d'euros, dirigides principalment a altres països de la Unió Europea. 

Després del colp de la pandèmia, també s'ha recuperat el turisme associat a l'esport. En 2021, més de 3,1 milions de viatges a Espanya -tant d'espanyols com d'estrangers- van estar motivats principalment per l'esport, amb un gasto total associat d'1.379 milions d'euros. El que suposa un increment interanual del 24% en el cas de turistes nacionals i del 43,6% en el cas de turistes internacionals, si bé es mantenen nivells inferiors a 2019. 

Turisme

 

Licencias federades, esportistes d'Alt Nivell i formació esportiva

Segons l'Anuari d'Estadístiques Esportives, el nombre total de llicències federades esportives en 2021 va ser de 3.628.200, xifra que suposa un descens interanual de, 5,1%. Si es desglossen els resultats per sexes, s'observen importants diferències: més del 75% de les llicències federades corresponen a hòmens, mentre menys del 25% són de dones. Quatre Comunitats Autònomes concentren la major part d'eixes llicències: Andalusia, Catalunya, Comunitat Valenciana i Comunitat de Madrid. Per esports, 8 de cada 10 llicències corresponen a quinze federacions, amb futbol, caça i golf al capdavant. 

Sí creix, per la seua part, el nombre d'Esportistes d'Alt Nivell (DONEN), que en 2021 va aconseguir els 5.494, amb un increment interanual del 0,2%. Per sexes, de nou s'observen diferències destacables: quasi el 62% dels DONEN són hòmens i solament el 38,4% dones. 

También augmenta el nombre de clubs esportius, que en 2021 van arribar als 76.218, la qual cosa suposa un ascens interanual del 2,4%. Per la seua part, les federacions van participar en 4.452 competicions estatals i 2.355 competicions internacionals durant 2021, en les quals es van aconseguir 1.032 medalles.  

El Anuario también recoge el repunte de personas matriculadas en Enseñanzas Deportivas del Régimen Especial, que alcanza los 11.065 alumnos en el curso académico 2020-2021. Destaca especialmente el aumento de matriculaciones en enseñanzas no universitarias del Régimen General: en el curso 2019-2020, más de 39.100 alumnos cursaron formación profesional vinculada al deporte, cifra que supone un incremento del 10,2% respecto al curso anterior y representa casi el 5% del total del alumnado de este tipo de enseñanza. En cuanto a formación universitaria deportivas -grado, máster y doctorado-, las matriculaciones ascendieron a 23.660 en el curso 2019-2020, casi un 2% del total de este tipo de enseñanzas.

Quant a la formació d'entrenadors, el nombre de persones formades en l'àmbit estrictament federatiu durant l'any 2020 va ser de 5.510, amb un total de 227 cursos impartits. El 69% dels entrenadors formats es corresponen amb hòmens i el 31% amb dones, mentre les disciplines més habituals són bàsquet, voleibol i ciclisme. Pel que es referix a les formacions del període transitori, en eixe mateix any es va formar a 4.516 entrenadors, mitjançant 269 cursos impartits, amb gimnàstica, patinatge i pádel al capdavant.

 

Alumnado

 

6 de cada 10 espanyols practica esport 

Segons les dades que l'Anuari arreplega de l'Enquesta d'Hábitos Deportivos a Espanya, desenvolupada pel propi Consell Superior d'Esports, en 2020 el 59,6% de les persones majors de 15 anys a Espanya va practicar esport, ja anara de forma periòdica o ocasional, xifra que suposa un augment de 6,1 punts percentuals respecte a 2015. 

Per sexes, la pràctica esportiva seguix sent superior en els hòmens, situant-se en el 65,5%, mentre en les dones se situa en 53,9%, si bé s'ha anat reduint la bretxa entre tots dos. Així mateix, la franja d'edat més jove (entre 15 i 24 anys) és la que presenta una major pràctica esportiva, que va descendint amb l'edat. 

También augmenta el nombre de persones que camina o passeja com a forma de practicar exercici físic; en concret, ascendix al 75,7% de la població, la qual cosa suposa un increment de 5,1 punts percentuals respecte a 2015. 

Part d'eixa activitat física es realitza en instal·lacions i espais esportius que, com arreplega l'Anuari del Cens Nacional d'Instal·lacions Esportives, ascendixen a 176.201 espais, la major part d'ells espais esportius convencionals com a pistes, piscines i sales. 

 

Personaspractican