O emprego vinculado ás actividades deportivas mellora os niveis prepandemia

O proxecto recolle os resultados estatísticos máis relevantes do ámbito deportivo a partir dunha vintena de indicadores do Plan Estatístico Nacional

 

  • Crece un 10% respecto de 2020 e un punto máis que en 2019, segundo recolle o último Anuario de Estatísticas Deportivas, realizado polo Ministerio de Cultura e Deporte

 

  • O número de empresas cuxa actividade principal é o deporte, pola súa banda, situouse en 2021 en case 41.000, mentres o gasto medio por fogar de bens e servizos relacionados co deporte descendeu ata os 182 euros

 

  • O estudo, que incorpora información dunha vintena de fontes estatísticas nacionais, tamén ofrece cifras do gasto público en bens e servizos deportivos, o turismo e o comercio exterior relacionados co deporte, o deporte federado, a formación de adestradores e os hábitos deportivos, entre outros

 

O Consello Superior de Deportes (CSD) publicou hoxe o Anuario de Estatísticas Deportivas 2022, realizado pola División de Estatística e Estudos da Secretaría Xeral Técnica do Ministerio de Cultura e Deporte. Trátase da décima edición dun proxecto que recolle os resultados estatísticos máis relevantes do ámbito deportivo a partir dunha vintena de indicadores do Plan Estatístico Nacional, desagregados, contextualizados e interpretados, co fin de facilitar unha ferramenta útil para o coñecemento da situación do sector deportivo en España. 

Entre os datos máis significativos do informe destaca o do emprego que se desenvolve en empresas dedicadas a actividades deportivas -tales como a xestión de instalacións, as actividades dos clubs e ximnasios, entre outros, ou a fabricación de artigos de deporte, así como o que corresponde coas ocupacións de deportistas, adestradores ou instrutores deportivos-, que en 2021 ascendeu a 221.800 persoas, un 1,1% do emprego total en España. Esta cifra supón un incremento do 10,4% respecto ao ano anterior -marcado pola pandemia- e do 0,9% se se compara con 2019, antes da crise sanitaria.

Estos datos sobre o emprego vinculado ao deporte son complementarios ás cifras que recolle o Termómetro do ecosistema do deporte en España, elaborado por PwC España e a Fundación España Activa, que subliña que grazas á industria do deporte xéranse en España máis de 400.000 postos de traballo, o que equivale ao 2% da poboación ocupada no país.

Destaca o ascenso da proporción de mulleres que traballan no ámbito deportivo, que chega ao 44%. O perfil máis habitual das mulleres que traballan no sector deportivo é o de menores de 35 anos e cunha formación académica superior á media nacional. 

Pola súa banda, o número de empresas recollidas no Directorio Central de Empresas (DIRCE) cuxa actividade principal é deportiva ascendeu a 40.882 a principios de 2021, o que supón o 1,2% do total de empresas rexistradas en España. A maior parte delas, case 8 de cada 10, correspóndense con actividades tales como a xestión de instalacións, as actividades dos clubs deportivos ou de ximnasios, mentres un 12,6% dedícanse á o comercio polo miúdo de artigos deportivos. Máis da metade destas empresas concéntranse en Andalucía, Cataluña, Comunidade Valenciana e Comunidade de Madrid.

 

Aumenta o gasto deportivo público estatal e autonómico e cae o gasto nos fogares

Debido ao impacto da covid-19, o gasto dos fogares españois en bens e servizos vinculados ao deporte descendeu en 2020 a 3.432,8 millóns de euros, o que supón un descenso de máis do 40% con respecto ao ano anterior, arrastrado sobre todo pola caída da asistencia a eventos deportivos. O gasto medio por fogar situouse así nos 182,2 euros e, por persoa, en 73,2 euros, sendo superior á media en Aragón, Baleares, Cataluña, Comunidade Valenciana, Comunidade de Madrid, Navarra, País Vasco e A Rioxa.

Lo que si aumentou nese mesmo ano foi o gasto da Administración Xeral do Estado e da Administración Autonómica. No caso do primeiro, durante o exercicio 2020, o gasto liquidado en deportes situouse en 182 millóns de euros, mentres que as Comunidades Autónomas destinaron 370 millóns ao ámbito deportivo. Canto á Administración Local, o gasto liquidado nese ano foi de 2.269 millóns de euros, un 0,2% do PIB. 

 

Aumentan as exportacións e recupérase o turismo deportivo tras a pandemia

Segundo os datos recolleitos polo Anuario, correspondentes á Estatística de Comercio Exterior de España, durante 2021 o valor das exportacións de bens vinculados ao deporte incrementouse ata os 1.369,8 millóns de euros, fronte a unhas importacións de 2.507,8 millóns. Os artigos e equipamentos deportivos son os que maior peso teñen nas exportacións, con 910 millóns de euros, dirixidas principalmente a outros países da Unión Europea. 

Tras o golpe da pandemia, tamén se recuperou o turismo asociado ao deporte. En 2021, máis de 3,1 millóns de viaxes en España -tanto de españois como de estranxeiros- estiveron motivados principalmente polo deporte, cun gasto total asociado de 1.379 millóns de euros. O que supón un incremento interanual do 24% no caso de turistas nacionais e do 43,6% no caso de turistas internacionais, aínda que se manteñen niveis inferiores a 2019. 

Turismo

 

Licencias federadas, deportistas de Alto Nivel e formación deportiva

Segundo o Anuario de Estatísticas Deportivas, o número total de licenzas federadas deportivas en 2021 foi de 3.628.200, cifra que supón un descenso interanual de, 5,1%. Se se desagregan os resultados por sexos, obsérvanse importantes diferenzas: máis do 75% das licenzas federadas corresponden a homes, mentres menos do 25% son de mulleres. Catro Comunidades Autónomas concentran a maior parte desas licenzas: Andalucía, Cataluña, Comunidade Valenciana e Comunidade de Madrid. Por deportes, 8 de cada 10 licenzas corresponden a quince federacións, con fútbol, caza e golf á cabeza. 

Sí crece, pola súa banda, o número de Deportistas de Alto Nivel (DAN), que en 2021 alcanzou os 5.494, cun incremento interanual do 0,2%. Por sexos, de novo obsérvanse diferenzas destacables: case o 62% de DANOS son homes e só as 38,4% mulleres. 

También aumenta o número de clubs deportivos, que en 2021 chegaron aos 76.218, o que supón un ascenso interanual do 2,4%. Pola súa banda, as federacións participaron en 4.452 competicións estatais e 2.355 competicións internacionais durante 2021, nas cales se alcanzaron 1.032 medallas.  

El Anuario tamén recolle o repunte de persoas matriculadas en Enseñanzas Deportivas do Réxime Especial, que alcanza os 11.065 alumnos no curso académico 2020-2021. Destaca especialmente o aumento de matriculacións en ensinos non universitarios do Réxime Xeral: no curso 2019-2020, máis de 39.100 alumnos cursaron formación profesional vinculada ao deporte, cifra que supón un incremento do 10,2% respecto ao curso anterior e representa case o 5% do total do alumnado deste tipo de ensino. En canto a formación universitaria deportivas -grao, máster e doutoramento-, as matriculacións ascenderon a 23.660 no curso 2019-2020, case un 2% do total deste tipo de ensinos.

En cuanto a la formación de entrenadores, el número de personas formadas en el ámbito estrictamente federativo durante el año 2020 fue de 5.510, con un total de 227 cursos impartidos. El 69% de los entrenadores formados se corresponden con hombres y el 31% con mujeres, mientras las disciplinas más habituales son baloncesto, voleibol y ciclismo. Por lo que se refiere a las formaciones del periodo transitorio, en ese mismo año se formó a 4.516 entrenadores, mediante 269 cursos impartidos, con gimnasia, patinaje y pádel a la cabeza.

 

Alumnado

 

6 de cada 10 españois practica deporte 

Segundo os datos que o Anuario recolle da Enquisa de Hábitos Deportivos en España, desenvolvida polo propio Consello Superior de Deportes, en 2020 o 59,6% das persoas maiores de 15 anos en España practicou deporte, xa fose de forma periódica ou ocasional, cifra que supón un aumento de 6,1 puntos porcentuais respecto de 2015. 

Por sexos, a práctica deportiva segue sendo superior nos homes, situándose no 65,5%, mentres nas mulleres sitúase en 53,9%, aínda que se ha ido reducindo a brecha entre ambos. Así mesmo, a franxa de idade máis nova (entre 15 e 24 anos) é a que presenta unha maior práctica deportiva, que vai descendendo coa idade. 

También aumenta o número de persoas que camiña ou pasea como forma de practicar exercicio físico; en concreto, ascende ao 75,7% da poboación, o que supón un incremento de 5,1 puntos porcentuais respecto de 2015. 

Parte desa actividade física realízase en instalacións e espazos deportivos que, como recolle o Anuario do Censo Nacional de Instalacións Deportivas, ascenden a 176.201 espazos, a maior parte deles espazos deportivos convencionais como pistas, piscinas e salas. 

 

Personaspractican