Observatori d'Igualtat en l'Esport

 

El Consell de Ministres va aprovar el 22 de desembre de 2020 la creació de l'Observatori d'Igualtat en l'Esport, amb l'objectiu fonamental de:

  1. Promoure la igualtat real i efectiva entre dones i homes
  2. Remover els obstacles que impedeixin la igualtat dels esportistes d'alt nivell amb discapacitat
  3. Fomentar la igualtat de tracte i d'oportunitats en el sistema esportiu espanyol

La labor de l'Observatori permetrà fer un diagnòstic fiable i vàlid sobre els avanços en la igualtat de tracte i d'oportunitats i, en conseqüència, avaluar les polítiques planejades a aquest efecte en l'àmbit de l'esport. Es disposarà, així, d'informació per adoptar les mesures adequades dirigides a combatre qualsevol discriminació per raó de sexe, garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats i augmentar la presència de les dones en tots els àmbits de l'esport.

Con això se cerca atendre les finalitats que l'article 8 del Reial decret 460/2015 del 5 de juny, pel qual s'aprova l'Estatut del Consell Superior d'Esports, atribueix a la Direcció general d'Esports. En concret, el de proposar, elaborar i desenvolupar normes, actuacions i mesures dirigides a assegurar la igualtat de tracte i d'oportunitats de les dones i remoure els obstacles que impedeixin la igualtat per raó de sexe en l'àmbit esportiu o que impedeixin la igualtat dels esportistes d'alt nivell amb discapacitat.

D'altra banda, la pertinença d'Espanya a la Unió Europea i el compromís assumit en els diferents organismes internacionals fa necessari desenvolupar mecanismes i elaborar polítiques sobre la base de dades i indicadors desagregats i amb anàlisis de gènere, que permetin fer un diagnòstic de la situació de les dones al nostre país en relació amb els països del nostre entorn.

L'Observatori d'Igualtat en l'Esport elaborarà un informe anual sobre les activitats desenvolupades durant l'any anterior i en quantes altres ocasions ho consideri oportú el seu Presidente/a.

L'informe anual de l'Observatori serà publicat a la pàgina web del Consell Superior d'Esports, a fi de garantir el dret d'accés dels ciutadans a la informació pública.

Funcions

Són funcions de l'Observatori d'Igualtat en l'Esport:

a) Actuar com a òrgan permanent de recollida i anàlisi de la informació disponible en diferents fonts nacionals i internacionals sobre la igualtat de gènere i d'oportunitats en l'àmbit de l'esport, i sobre la igualtat dels esportistes d'alt nivell amb discapacitat, inclosos els compromisos i polítiques de la Unió Europea en aquesta àrea i les accions d'impuls.

b) Recaptar informació sobre mesures i activitats realitzades pels agents del Sistema Esportiu Español.

c) Realitzar el seguiment de les actuacions que poguessin abordar-se en l'àmbit d'igualtat de gènere i d'oportunitats en el Sistema Esportiu Español, així com en l'àmbit de la igualtat dels esportistes d'alt nivell amb discapacitat.

d) Conèixer els Planes d'Igualtat de les federacions esportives i els resultats del seu seguiment anual.

i) Obtenir i difondre la informació per millorar el coneixement de les actuacions que poguessin abordar-se en l'àmbit de tots els agents del Sistema Esportiu Español, en matèria de protecció als menors, de prevenció i lluita contra l'assetjament laboral i l'assetjament sexual i per raó de sexe en l'àmbit esportiu, incloent la violència de gènere.

f) Facilitar a l'Observatori de la Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes de l'Institut de la Dona i per a la Igualtat d'Oportunitats informació sobre les actuacions realitzades.

g) Promoure la realització d'estudis i informes tècnics de diagnòstic de la situació de les dones en l'àmbit de l'esport, incloent esportistes i tècniques a Espanya.

h) Informar todos aquellos asuntos que sean sometidos a su criterio en materia de igualdad de género y de oportunidades y en relación con la igualdad de los deportistas de alto nivel con discapacidad en el Sistema Deportivo Español, remitidos por los Departamentos ministeriales que participan en el Observatorio, así como aquellos asuntos que el Observatorio considere de interés.

i) Proposar l'adopció de mesures i la realització d'actuacions per a la igualtat de gènere i d'oportunitats i la remoció d'obstacles que impedeixin la igualtat dels esportistes d'alt nivell amb discapacitat, pels agents del Sistema Esportiu Español, incloses les d'acció positiva.

j) Proposar l'adopció de mesures i actuacions per evitar abusos i violència (inclosos sexuals) contra les dones esportistes.

k) Promoure la realització d'estudis i propostes de suport per al trànsit de la carrera esportiva a una altra activitat professional una vegada finalitzada la vida esportiva.

l) Qualssevol altres funcions que contribueixin al compliment dels seus objectius, així com les que li encomani el Ministeri de Cultura i Esport en aquesta matèria.

Aquestes funcions s'exerciran en col·laboració i sense perjudici de les competències dels serveis estadístics estatals.

Composició

 

L'Observatori d'Igualtat en l'Esport està compost pels següents membres:

- Presidente/a: la persona titular de la Direcció general d'Esports. En cas de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, serà substituïda per la persona titular de la Vice-presidència 1ª.

- Vice-president/a 1º: la persona titular de la Sotsdirecció General que assumeixi les competències en matèria d'igualtat de gènere dins del Consell Superior d'Esports.

- Vice-president/a 2º: la persona designada en representació del Ministeri d'Igualtat, a través de l'Institut de les Dones, que tindrà almenys rang de sotsdirector/a general o assimilat.

- Vocalías: Una persona en representació de cadascun dels departaments ministerials, amb competències en matèria d'igualtat de gènere i d'oportunitats, que tindrà almenys rang de sotsdirector/a general o assimilat o que ocupi el lloc de cap de la unitat d'igualtat del corresponent Departament.

      Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació.

      Ministeri de Defensa.

      Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports.

      Ministeri de Treball i Economia Social.

      Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

      Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

      Ministeri de Ciència i Innovació.

      Ministeri de Consum.

      Ministeri d'Universitats.

La Secretaria de l'Observatori, amb veu però sense vot, correspondrà a la persona que exerceixi les funcions de Sotsdirector General adjunt o Subdirectora General adjunta de l'òrgan que assumeixi les competències en matèria d'igualtat de gènere dins del Consell Superior d'Esports.

En funció dels assumptes a tractar, el/la President/a de l'Observatori d'Igualtat en l'Esport podrà convidar a les reunions a unes altres persones representants de les Administracions Públiques, així com a representants de grups d'interès, experts i professionals, que podran participar amb veu, però sense vot. Aquesta participació ocasional d'experts, professionals o dels grups d'interès serà sense remuneració o compensació econòmica alguna.

Reunions de l'Observatori