Participació Ciutadana

A l'efecte del tràmit de consulta, en compliment de l'establert en l'article 133  de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en l'article 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, de Govern, per si considera convenient formular al·legacions en aquest Consell Superior d'Esports abans de l'1 d'octubre de 2019, es publica l'esborrany de:

Resolució, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es publica el pla formatiu de nivell III de l'especialitat esportiva de  Waterpolo.    

Les al·legacions han de remetre-les a l'adreça de correu electrònic titulaciones.deportivas@csd.gob.es.