Consell de Notables de l'Esport Español

RESOLUCIÓ de 17 de desembre de 2007, de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es crea, en l'àmbit de la Real Ordre del Mèrit Esportiu, el Consell de Notables de l'Esport Español. [BOE 1 d'1/1/2008]

La Real Ordre del Mèrit Esportiu va ser creada pel Reial decret 1523/1982, de 18 de juny, establint-se les Ordenances de la Real Ordre del Mèrit Esportiu per Ordre de 24 de setembre de 1982, del Ministeri de Cultura, conformement a les quals aquesta té per objecte el reconeixement i estímul d'els qui es distingeixin de forma eminent en la pràctica esportiva o en la seva adreça tècnica, en l'ensenyament de l'educació física, o en l'adreça, organització, promoció, recerca i desenvolupament de l'educació física i de l'esport quan factors imprescindibles en la formació i desenvolupament integral de la persona.

La màxima distinció de la Real Ordre del Mèrit Esportiu, que s'atorga a títol individual, és la Gran Cruz, la concessió de la qual s'acorda mitjançant Reial decret del Consell de Ministres, havent estat guardonats amb tan alta distinció vint-i-nou personalitats.

Totes aquestes personalitats, que ostenten la màxima distinció esportiva, han fet gran a l'Esport Español (molts han estat Premis Príncep d'Astúries i/o Premis Nacionals de l'Esport) i són figures llegendàries del nostre esport, per la qual cosa mereixen la nostra admiració i agraïment. Són mirall exemplar en el qual pot mirar-se satisfeta i agraïda la societat espanyola, i la seva valuosa experiència vital i esportiva conformen un ric cabal que el sistema esportiu espanyol no pot ni ha de desaprofitar.

Per això resulta oportú i just, comptar amb un fòrum de reunió d'aquestes personalitats perquè aconsellin, opinin, debatin, i se'ls consulti sobre la projecció present i futura de l'esport espanyol.

 

Per tot l'anterior, i d'acord amb l'establert en l'articulo 8, sobre competències assignades al Consell Superior d'Esports, de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre de l'Esport, la Presidència del Consell Superior d'Esports resol:

 

Primer.- Es crea, en l'àmbit de la Real Ordre del Mèrit Esportiu, el Consell de Notables de l'Esport Español, que estarà integrat per aquelles personalitats que hagin estat guardonades amb la Gran Creu del Mèrit Esportiu, d'entre les quals triaran un President, a proposta del President del Consell Superior d'Esports.

 

Segon.- El Consell de Notables de l'Esport Español constitueix un fòrum en el qual els seus membres podran expressar les seves opinions i aportar la seva experiència respecte de totes aquelles qüestions que afectin al desenvolupament i projecció de l'esport espanyol, així com amb caràcter consultiu les qüestions que els plantegi el President del Consell Superior d'Esports.

Així mateix, el Consell de Notables de l'Esport espanyol podrà proposar al President del Consell Superior d'Esports la realització d'activitats, iniciatives i reconeixements que considerin convenients dur a terme en interès de l'esport espanyol i la seva projecció futura.

 

Tercer.- El President del Consell Superior d'Esports designarà a un dels integrants del Consell de Notables, com a persona de reconegut prestigi al món de l'esport, com a membre de la Comissió Directiva del Consell Superior d'Esports, conformement al número 5 de la lletra c) de l'apartat primer de l'article 2 del Reial decret 1242/1992, de 16 d'octubre, pel qual es regula la composició i funcionament de la Comissió Directiva del Consell Superior d'Esports.

 

Cuarto.- D'entre els membres del Consell de Notables de l'Esport Español el President del Consell Superior d'Esports proposarà a un d'ells com a membre de la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell del Consell Superior d'Esports, conformement a l'apartat 6, lletra b) de l'article 7 del Reial decret 971/2007, 13 de juliol, d'esportistes d'alt nivell i alt rendiment, com a persona de reconegut prestigi en l'àmbit de l'esport d'alt nivell.

 

Cinquè.- D'entre els membres del Consell de Notables de l'Esport Español, es designaran pel President del Consell Superior d'Esports aquells que podran formar part del Jurado dels Premis Nacionals de l'Esport que amb caràcter anual convoca el Consell Superior d'Esports per Resolució del seu President.

 

Sisè.- La reunions del Consell de Notables de l'Esport Español es convocaran pel President del Consell Superior d'Esports, d'acord amb el seu President, i se celebraran, almenys, una vegada a l'any.

 

Setè.- Com a Gran Maestre de la Real Ordre del Mèrit Esportiu, La seva Majestat el Rei d'Espanya, és el President d'Honor del Consell de Notables de l'Esport Español.

 

Madrid, 17 de desembre de 2007.-

El President del Consell Superior d'Esports, Jaime Lissavetzky Díez.