Actuacions

La consecució de les finalitats indicades s'han materialitzat en les següents actuacions:

  • Dotació d'instal·lacions esportives als centres públics escolars.
  • Construcció d'instal·lacions de doble ús, és a dir, instal·lacions que tenint preferència d'ús per part dels escolars són també utilitzades pels ciutadans de l'entorn Per regular aquest doble ús, s'han establert els Acords d'Ús i Gestió entre l'Autoritat Educativa de la Comunitat Autònoma i l'Ajuntament.
  • Realització de cursos d'actualització i perfeccionament del professorat d'educació física.
  • Dotació de material esportiu als centres escolars, adscrits a les instal·lacions esportives construïdes.

LICITACIONS