HCP Hockey patíns

 

 

 

 

 

 

0. AMBITO DE APLICACIÓN

A presente Norma Regulamentaria é de aplicación en todos aqueles campos que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes para a práctica do hockey patíns e onde se vaian a celebrar competicións da Real Federación Española de Patinaxe (RFEP). É competencia da devandita Federación deportiva a homologación de cada instalación para a organización de competicións oficiais de hockey patíns. Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación útil para a práctica dese deporte, para o que se tiveron en conta os Regulamentos Internacionais vixentes e someteuse a consulta da Real Federación Española de Patinaxe (RFEP).

1. TAMAÑO DO CAMPO

O campo de xogo é un rectángulo no que a lonxitude debe ser dobre da anchura e cuxas dimensións deben estar entre os límites que se indica a continuación:

DIMENSIÓNS DO CAMPO Lonxitude (m) Anchura (m)

Máximo

44

22

Normal

40

20

Mínimo

34

17

 

Nas competicións oficiais da Federación Española de Patinaxe (F.E.P.) as dimensións mínimas autorizadas do campo de xogo son 40 m x 20 m.

En pistas de nova construción non se admitirán dimensións mínimas do campo de xogo inferiores a 40 m x 20 m.

O catro esquinas do campo de xogo terán unha forma semicircular construída cun radio de 1 m e centro no interior da pista. Véxanse figuras 

 

2. VALO E ZOCALO PERIMETRAL

Ao redor do campo de xogo disporase un valo e un zócalo en todo o seu perímetro, sustentados por perfís verticais fixados ao chan de forma sólida e resistente. O valo perimetral pode ser fixa ou desmontable. A altura do valo será de 1 m e o zócalo colocado no seu parte inferior terá unha altura de 0,20 m e un grosor de 2 cm, con cor neutro distinto e contrastado co da pelota. O valo non presentará elementos saíntes cara ao interior da pista e os seus ocos ou aberturas serán menores de 8 mm ou maiores de 25 mm e inferiores a 50 mm. Os elementos verticais ou soportes do valo perimetral estarán colocados cara á cara oposta da superficie de xogo e fixados ao chan de forma sólida e resistente. Serán metálicos de metal inoxidable ou protexido contra a corrosión mediante galvanizado en quente, en frío ou con capas de pintura de protección. Os elementos entre soportes do valo serán taboleiros de madeira, rede metálica, chapa metálica perforada ou paneis sintéticos. Serán resistentes ao impacto da pelota e o pau ou stick. A parte superior do valo perimetral disporá dun pasamanos continuo con bordos redondeados cun radio mínimo de 3±1 mm. O zócalo será continuo, de madeira ou sintético resistente ao impacto e á humidade.

O valo perimetral tamén pode estar formada por paneis plásticos continuos de cor branca, coa superficie que dá á pista lisa e sen ocos ou irregularidades, as unións entre os elementos ou paneis que forman o valo perimetral non deixarán ocos maiores de 3 mm.

Disporanse no valo perimetral preferiblemente dúas portas de acceso á pista e como mínimo unha, xunto aos bancos de equipo e en ambos os laterais da mesa que abrirán cara a fóra da mesma, sen invadila. O espazo ou oco que quede entre a porta e o valo deberá ser como máximo de 5 mm.

3. BANDAS EXTERIORES E REDE DE PROTECCIÓN

Exteriormente á pista é conveniente dispor un espazo de paso dunha anchurano inferior a 1 m.

As zonas de público estarán como mínimo a 1 m do valo que circunda a pista.

Para protexer as zonas de paso ao redor da pista e/ou as zonas de público instalarase unha rede de protección, fixa ou móbil, con altura non inferior a 4 m desde a superficie da pista, en toda a anchura das áreas de fondo polo menos.

4. TRAZADO DO CAMPO

O trazado do campo será conforme coas figuras 

 

As liñas de marcas terán 8 cm de anchura e serán todas do mesma cor, diferente ao da superficie da pista. A liña entre os postes da portaría terá unha cor diferente ao da pelota de xogo.

A existencia doutras marcas na pista só admítese se as mesmas non prexudican a correcta visibilidade das marcas do campo de hockey sobre patíns. Nas competicións internacionais da  FIRS de seleccións nacionais non se admiten máis marcas que as do hockey sobre patíns.

5. ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS

Será de 5 m como mínimo sobre o campo e as bandas exteriores. No entanto recoméndase 7 m de altura libre.

6. ORIENTACIÓN

O eixo longitudinal do campo en instalacións ao aire libre será N-S admitíndose unha variación comprendida entre N-NE e N-NON.

Os campos de xogo onde se celebren competicións oficiais da Federación Española de Patinaxe non serán ao aire libre.

7. ILUMINACIÓN

A iluminación artificial será uniforme e de maneira que non dificulte a visión dos xogadores, do equipo arbitral nin dos espectadores.

Contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación horizontal e rendemento de cor, de acordo cos criterios da norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas” que se indican a continuación:

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN - HOCKEY PATÍNS  (interior)   
NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal  Rend Coloree (Ra)
  E med(lux) Uniformidade
E min/E med
 
Competicións internacionais e nacionais 750 0,7 80
Competicións rexionais, adestramento alto nivel 500 0,7 60
Competicións locais, adestramento, uso escolar e recreativo 300 0,7 60

 

En competicións da liga masculina e feminina e 1ª división nacional da Real Federación Española de Patinaxe requírese un nivel mínimo de 800 lux.

A iluminación debe conseguir un bo índice de reprodución cromática, para o que o seu rendemento de cor debe ser Ra ≥ 60, no entanto recoméndase que sexa igual ou maior de 80. Así mesmo a temperatura de cor debe estar entre 4000º K e 6500ºK.

En pistas ao exterior contarase cos seguintes niveis mínimos de iluminación e máximos de deslumbramiento (GR) que se indican na citada norma:

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN (Exterior)
NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal Rend Coloree (Ra) GR
  E med(lux) Uniformidade
E min/E med
   
Adestramento, deporte escolar e recreativo 200 0,7 60 55

 

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical en función da velocidade da acción e a dimensión do obxecto, na citada norma UNE-EN 12193, os deportes clasificáronse, nese sentido, en tres grupos A, B e C; aínda que non se indica na norma o hockey patíns, considerando a velocidade da acción e o tamaño da bóla, considérase que pertence ao grupo C. O valor da iluminancia vertical varia coa distancia da cámara ao obxecto, para determinalo véxase o seguinte gráfico:

Image removed.

Nivel de iluminación vertical  a manter en función da distancia máxima de tiro das cámaras (UNE-EN12193)

8. PAVIMENTO DEPORTIVO

Terá unha superficie resistente á abrasión, resistente a impactos, plana e lisa que permita unha boa adherencia e capacidade de deslizamiento das rodas do patín, os pavimentos excesivamente deslizantes ou esvaradíos non son apropiados.

Son aptos os pavimentos de madeira, de asfalto puído, de formigón fratasado, semipulido ou pulido con superficie endurecida, de resinas sintéticas sobre formigón ou asfalto, de linóleo e pavimentos sintéticos.

Se o pavimento non é continuo e existen xuntas, estarán seladas, non terán ningunha diferenza de altura nos seus bordos e a súa anchura será menor de 0,5 mm.

En instalacións cubertas a nivelación do pavimento será tal que non haberá un desnivel maior de 5 mm entre dous puntos en extremos opostos do seu perímetro.

O pavimento deportivo cumprirá os seguintes requisitos de acordo con UNE 41958 IN “Pavimentos deportivos”:

REQUISITOS PAVIMENTO DEPORTIVO
HOCKEY PATÍNS 
Planeidad “in situ”
(UNE-EN 13036-7)
Diferenzas de nivel inferiores a 3 mm medidos con regra de 3 m (1/1000)
Resistencia a impactos
(UNE-EN 1517)
Sen fisuras, gretas ou deformacións perceptibles (Impactos de 8 Nm)
Pegada residual  ≤ 0,5 mm (Superficies de madeira)
Resistencia a pegada remanente
(UNE-EN 1516)
Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm ás 24 h. de realizar o ensaio
Resistencia a abrasión
(UNE-NISO 5470-1)
Superficies sintéticas Máxima perda de peso: 1000 mg
(1000 ciclos, rodas H-18, carga 1,0 kg)
  Recubrimentos e lacas Máxima perda de peso: 80 mg
(1000 ciclos, rodas CS-10, carga 0,5 kg)

 

Para pistas exteriores ademais dos anteriores cumprirán os seguintes requisitos:

Pendentes de evacuación Transversal e máxima do 1%
Resistencia a tracción (sintéticos) ≥400 KPa
Alongamento de rotura (sintéticos) ≥ 40 %

 

9.  A PORTERIA

O campo de xogo de hockey patíns estará equipado con dúas portarías que se colocan na liña de portaría no centro desa liña, coincidindo o seu eixo central co eixo imaxinario longitudinal da pista. As súas medidas interiores son 1,05 m de alto por 1,70 m de longo

Cumprirá as normas da Real Federación Española de Patinaxe.
A portaría consta de marco ou estrutura frontal, estrutura traseira inferior, estrutura traseira superior, rede exterior e rede interior.

9.1  O MARCO

O marco está composto por dous postes e un traveseiro ou barra, formados por tubos ocos de sección circular de 7,5 cm de diámetro, de aceiro galvanizado unidos por soldadura. Estarán pintados de cor laranxa. As esquinas exteriores superiores estarán recortadas a 45º respecto da horizontal e vertical. 

9.2  ESTRUTURA TRASEIRA INFERIOR

Está constituída por un arco de radio exterior 1,10 m formado por tubo oco de sección circular de 5 cm de diámetro, de aceiro galvanizado unido ao marco por soldadura. A 25 cm do plano dos postes e paralelo a esta aliñación colócase unha barra interior de 12 cm inclinada cara ao marco cun ángulo de 20º respecto do chan. Estará pintado todo de cor branca. 

9.3  ESTRUTURA TRASEIRA SUPERIOR

Constituída por un rectángulo e un semiarco formado por redondo de aceiro macizo de diámetro 15 mm, máis unha barra horizontal soldada ao momento de unión entre o rectángulo e o semiarco, paralela ao traveseiro a 40 cm do plano frontal do marco e máis unha barra horizontal perpendicular ao marco e soldada ao semiarco no seu parte central. Estará pintada toda a estrutura traseira superior de cor branca. 

9.4  A REDE EXTERIOR

De malla cadrada, suxeita ao marco e á estrutura traseira inferior e cubrindo toda a estrutura superior de forma que non permita a entrada da pelota de fóra dentro ou viceversa. Pode realizarse con fíos de fibras naturais (algodón) ou sintéticas (nailon), o ancho da malla será de 2,5 cm x 2,5 cm. A súa cor será branco.

9.5  A REDE INTERIOR

De malla cadrada e dimensións 1,80 m de ancho e 1,10 m de longo, suxeita e pendente ao interior da portaría desde a estrutura superior traseira e suxeita á barra horizontal a 40 cm do marco. Pode realizarse con fíos de fibras naturais (algodón) ou sintéticas (nailon), o ancho da malla será de 2,5 cm x 2,5 cm. A súa cor será branco.

10. A PELOTA Ou BÓLA

Será esférica, de material caucho ou plástico prensado, dunha única cor, de preferencia negro ou laranxa, a súa cor debe contrastar coa cor do pavimento da pista, a cor das liñas de marcas e a cor do zócalo perimetral. Terá unha circunferencia de 23 cm e un peso de 155 g. 

11. O PAU Ou “STICK”

O pau ou “stick” está formado por un mango recto e unha cabeza ou pa curvada, a pa terá as dúas caras planas. Será de madeira, plástico ou doutro material, non son admisibles materiais metálicos ou compoñentes metálicos. Pódese engadir cinta publicitaria adhesiva  a partir da parte superior da zona curva. A súa lonxitude máxima será de 115 cm e a mínima de 90 cm. O tamaño será tal que poderá pasar por un aro ou anel de 5 cm de diámetro interior. O peso total non será maior de 500 g. Cumprirá as normas da Real Federación Española de Patinaxe.

12. Os PATÍNS

Os patíns estarán fixados ás botas, con catro rodas por patín, de diámetro inferior a 3 cm que deben rodar libremente, estando postas dúas a dúas en dous eixos transversais, non está permitido patíns con rodas en liña. Pódense utilizar freos colocados no extremo dianteiro do patín ou das botas, de forma que a súa colocación non presente perigo para o resto de xogadores. Se os freos son circulares o seu diámetro non será superior a 5 cm e se teñen calquera outra forma a súa dimensión maior non será superior a 5 cm. Non se admiten proteccións metálicas sobre as botas aínda que estean cubertas por outro material, tampouco se permite utilizar protección suplementaria entre as rodas dianteiras e traseiras.
Os porteiros poden utilizar patíns con rodas de menor dimensión das do resto de xogadores para mellorar a súa estabilidade na defensa da portaría.
Os patíns cumprirán as normas da Real Federación Española de Patinaxe.

13. EQUIPOS DE PROTECCIÓN DOS PORTEIROS

Os porteiros disporán dos seguintes equipos de protección específicos, que cumprirán as normas da Real Federación Española de Patinaxe:

-    Casco e visera ou máscara de protección integral da cabeza, de plástico ríxido ou outro material, se está constituído por partes metálicas deberán estar revestidas de material elástico (caucho, coiro, plástico) para non causar riscos ao resto de xogadores.

-    Peto para protección do peito, que incluirá hombreras e protección dos brazos e colócase baixo a camiseta. O espesor non será maior de 1,5 cm. Ademais admítese protección para o pescozo, axustada ao pescozo con altura máxima de 5 cm. e protección elástica ou semirrígida para as coxas, axustada á coxa, con espesor non será maior de 0,5 cm.

-    Luvas destinadas a protexer as mans, a boneca e parte dos antebrazos, fabricados de coiro, lona ou materiais plásticos flexibles, sendo un deles flexible e articulado de forma que permita ao porteiro suxeitar e manipular o pau ou “stick”. Terán as seguintes dimensións: Altura máxima 40 cm; Ancho máximo co pulgar aberto 25 cm; Ancho máximo da luva cos dedos abertos 20 cm; Espesor máximo da luva 5 cm.

-    Espinilleras para protección das pernas e pés e constituída por unha ou dúas pezas e suxeitas ás pernas e pés mediante correas fabricados de coiro, lona ou materiais plásticos flexibles.

Estes equipos de protección cumprirán ademais dos requisitos xerais aplicables a todos os equipos de protección individual, os requisitos específicos de protección contra golpes e lesións mecánicas, de acordo coa Directiva 89/686/CEE ou, no seu caso, o Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipos de protección individual. Así mesmo para poder ser utilizados disporán da declaración de conformidade cos requisitos esenciais da Directiva ou do Regulamento citados.

14. EQUIPOS DE PROTECCIÓN DOS XOGADORES

Os xogadores e os porteiros poden utilizar como equipos de protección non metálicos colocados directamente sobre o corpo e axustados a leste, os seguintes:

Luvas acolchadas con espesor máximo de 2,5 cm, longo desde a liña da boneca ao antebrazo non maior de 10 cm. As luvas terán os dedos totalmente separados.

Rodilleras acolchadas con espesor máximo de 2,5 cm.

Espinilleras de protección axustadas ao redor das pernas e colocadas baixo as medias, con espesor máximo de 5 cm.

Coquilla para protección de xenitais.

Coderas acolchadas.

Casco lixeiro de cabeza, de coiro ou plástico non ríxido

Estes equipos de protección cumprirán ademais dos requisitos xerais aplicables a todos os equipos de protección individual, os requisitos específicos de protección contra golpes e lesións mecánicas, de acordo coa Directiva 89/686/CEE ou, no seu caso, o Regulamento (UE) 2016/425 relativo aos equipos de protección individual. Así mesmo para poder ser utilizados disporán da declaración de conformidade cos requisitos esenciais da Directiva ou do Regulamento citados.

15. REDES DE SEGURIDADE

Colocaranse redes detrás dos fondos da pista, fóra da banda exterior de seguridade, para deter as bólas, as redes terán un ancho de malla como máximo de 5 cm x 5 cm, serán de cor negra, estarán suspendidas ao longo de toda a anchura do campo de xogo e bandas de seguridade e terán unha altura mínima de 4 m, chegarán ata o chan e non estarán tensadas para evitar rebotes.

16.    ESPAZOS UTILES Ao DEPORTE

16.1    A MESA OFICIAL DE XOGO. ÁREA OFICIAL

Reservarase un espazo denominado área oficial para a mesa oficial de xogo, a cal se situará ao exterior da pista fronte á liña de media pista, a cal terá capacidade para dúas persoas (Árbitro auxiliar e cronometrador) como mínimo e para cinco persoas, como mínimo, en competicións nacionais e internacionais. A área oficial terá dimensións de 2 m de ancho mínimo en competicións nacionais e de 3,50 m de ancho mínimo en competicións internacionais, véxase a figura

En competicións deportivas de ámbito nacional, a mesa de cronometradores terá unha lonxitude mínima de 1,50 m e estará acondicionada para o seguimento electrónico dos encontros (liña de teléfono, enchufes eléctricos, conexión a internet e transmisión de datos). Disporá por seguridade de proteccións transparentes nas competicións onde haxa espectadores próximos a ela.

16.2    BANCOS DE XOGADORES. ÁREAS DE EQUIPOS

Reservaranse dous espazos denominados áreas de equipo para os bancos para xogadores suplentes, técnicos etc., os cales se situarán a ambos os dous lados da mesa oficial de xogo e terán capacidade polo menos para 12 persoas cada un. Cada área de equipo terá dimensións de 2 m de ancho mínimo en competicións nacionais e de 3,50 m de ancho mínimo en competicións internacionais, véxase a figura HCP-1. Os bancos de xogadores deben dispor, por seguridade, proteccións transparentes nas competicións onde se dispoñan espectadores detrás deles.

16.3    ÁREA AUXILIAR

En instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións de alto nivel deportivo disporase por razóns de seguridade, unha área auxiliar ao redor do campo de xogo ao exterior dos valos laterais, consistente nun espazo perimetral para cámaras, fotógrafos, publicidade, atención médica, zona de seguridade externa, etc., cunha dimensión mínima de 2 m e nas zonas de bancos de xogadores e mesa oficial de xogo de 3,50 m, como zona protexida. A zona protexida (pista de xogo, mesa oficial, bancos de xogadores e espazo perimetral exterior) non serán accesibles nin de paso para os espectadores. Véxase a figura 

17.    MARCADOR

O marcador colocarase en situación de perfecta visibilidade para árbitros, xogadores e público. O marcador indicará os nomes dos equipos e reflectirá os tantos.

En competicións de ámbito nacional, o marcador será electrónico de forma que poida ser operado desde a mesa oficial. Disporá de cronometraxe electrónica mostrando o tempo xogado, os goles, os períodos de xogo e as faltas de equipo. A base do marcador de faltas de equipo situarase á altura da parte superior do valo para que sexa ben visible polos xogadores e árbitros do partido.

18.    MEGAFONÍA

En instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais de alto nivel, a instalación deportiva deberá contar con instalación de megafonía. A instalación de megafonía debe permitir controlar de forma individual o sistema de son nas áreas onde se atopan os representantes dos medios de comunicación e comentaristas.

O sistema de megafonía debe estar deseñado para facer automaticamente avisos en caso de emerxencia, tanto a deportistas como aos espectadores.

19.    CIRCUÍTO PECHADO DE TELEVISIÓN (CCTV)

En instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais de alto nivel, a instalación deportiva deberá contar con instalación de circuíto pechado de televisión en cor, se así o requiren as autoridades de prevención da violencia no deporte, no entanto é recomendable prever a súa instalación.

A instalación de circuíto pechado de televisión disporá de cámaras fixas e móbiles que controlen o interior e o exterior (bancada, accesos, etc.), subministración propia de electricidade e manexarase desde a sala de control organizativo da instalación.

20.    UNIDADE DE CONTROL ORGANIZATIVO (UCO)

En instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais de alto nivel, se así o requiren as autoridades de prevención da violencia no deporte, en razón á importancia da competición, o número de asistentes, a seguridade da mesma e a modalidade do seu desenvolvemento, disporase unha sala de control desde a que se teña unha visión xeral da instalación (pista, bancadas, etc.), dita unidade de control organizativo disporá, como mínimo, de circuíto pechado de televisión, megafonía e ligazóns de radio e telecomunicación, así como os demais medios que resulten necesarios para o control do recinto.

21.    ESPAZOS AUXILIARES PARA Os DEPORTISTAS

21.1 VESTIARIOS, ASEOS DE DEPORTISTAS

Disporanse, como mínimo, dous vestiarios independentes, un para cada equipo. Os vestiarios disporán de zona de cambio de roupa con bancos e perchas, zona de duchas con espazo para secado e zona de aseos con cabinas de inodoros e lavabos. 
As características dos devanditos espazos detállanse na norma NIDE “Salas e Pavillóns”. 

Os vestiarios estarán situados o máis preto posible da pista de xogo, no lateral da zona de bancos e con acceso directo á mesma sen atravesar zona de público. Os vestiarios terán unha altura libre mínima de 2,50 m e estarán compostos por zonas coas características seguintes:

    •    Zona de cambio de roupa dos xogadores, para 15-20 persoas aproximadamente, equipada con bancos, percheros ou armarios guardarropa, padiola para masaxe e pizarrón. Superficie mínima de 35 m2. 

    •    Zona de duchas, con chan antiescorregadizo e impermeable, con 6 duchas polo menos e recomendado 10 duchas. 

    •    Zona de inodoros (2 mínimos), urinarios (2 mínimos) e lavabos con espellos e secadores de pelo. 


En competicións da liga masculina e feminina e 1ª División nacional da Real Federación Española de Patinaxe requírese unha capacidade mínima para 16 persoas.

Por motivos de seguridade pode ser necesaria a instalación dun túnel de protección respecto da posible bancada, que poderá ser extensible desde a pista ata a entrada aos vestiarios. En competicións da liga masculina e feminina e 1ª división nacional da Real Federación Española de Patinaxe requírese a existencia dun túnel de protección dos xogadores.

21.2 VESTIARIOS, ASEOS DE ARBITROS

Disporase un vestiario para árbitrosIn addition to that provision should be made, que poderá utilizarse, cando non haxa competición, como vestiario de adestradores, monitores ou profesores. ElAll changing rooms shall be fitted with showers and toilets. vestiario disporá de zona de cambio de roupa con bancos e perchas, zona de duchas con espazo para secado e zona de aseos con cabinas de inodoros e lavabos. No mesmo vestiario ou anexo a el haberá unha zona para redacción de actas, informes, etc. co mobiliario apropiado. Así mesmo as características dos devanditos espazos detállanse na norma NIDE “Salas e Pavillóns”.

En competicións da liga masculina e feminina e 1ª división nacional da Real Federación Española de Patinaxe requírese que o vestiario para árbitros teña unha capacidade mínima para 3 persoas.

21.3 ENFERMARÍA – PRIMEIROS AUXILIOS

Disporase de forma que o acceso a ela desde a pista sexa fácil e contará cunha rápida saída cara ao exterior para evacuación de accidentados, lesionados ou enfermos. Estará equipada cunha mesa de exploración, padiola, mesa escritorio, cadeira de brazos, armario botiquín, perchero e equipo de material médico imprescindible para os primeiros auxilios. A sala de primeiros auxilios deberá estar dispoñible tanto para os deportistas como para o público se non existe outra específica para o público. Así mesmo as características dos devanditos espazos detállanse na norma NIDE “Salas e Pavillóns”. 
De conformidade co artigo 11, apartado segundo do Regulamento de Policía de Espectáculos e Actividades Recreativas (R.D. 2816/1982), a enfermaría poderase substituír por botiquín e a presenza de ambulancias, dispostas para cumprir o seu labor en caso de necesidade.

21.4 ÁREA CONTROL DE DOPAXE

En competicións oficiais disporase a área de control de dopaxe, que terá un 
uso exclusivo para este fin. Debe cumprir os requisitos que establece a Orde PRE/1832/2011, de 29 de xuño, pola que se regula a área de control da dopaxe, o material para a toma de mostras e o protocolo de manipulación e transporte de mostras de sangue e disporá dos seguintes espazos:

•    Unha sala de espera con cadeiras e frigorífico para bebidas non alcohólicas nin outras substancias que puidesen dar resultado adverso, así como recipiente/s para recollida dos envases das bebidas.

•    Unha sala de traballo contigua á sala de espera e comunicada directamente con ela con mesa, cadeiras e un frigorífico con chave para gardar as mostras ata o seu traslado.

•    Sala de toma de mostras de ouriños contiguos á sala de traballo (En caso de competicións para homes e mulleres é recomendable dúas) con inodoro, lavabo e espello.

•    Sala de extracción de sangue como sala adicional contigua á sala de traballo ou ben como un espazo incluído en dita salga de traballo. Se é sala adicional dotarase de frigorífico con chave para gardar as mostras ata o seu traslado.

21.5 ALMACÉN DE MATERIAL DEPORTIVO

Disporase un almacén de material deportivo, de tamaño suficiente para gardar material deportivo de hockey patíns e poderase pechar con chave. Disporá de acceso fácil ou directo á pista deportiva, cumprirá os requisitos da norma NIDE “Salas e Pavillóns”.

22.    ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES

22.1 OFICINAS DE ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN DO CAMPIONATO E SALA DE ACREDITACIÓN

Recoméndase dispor de espazos destinados ás persoas encargadas da xestión administrativa da instalación deportiva para hockey patíns. O seu tamaño estará de acordo co tamaño da instalación deportiva á que serve, no entanto é recomendable que cada área teña un espazo de non menos de 20 metros cadrados. Cumprirá os requisitos da norma NIDE “Salas e Pavillóns”.
Para as competicións nacionais de alto nivel recoméndase dispor un despacho ou sala para a instalación da oficina de organización do Campionato.

22.2 VESTIARIOS DE PERSOAL. 

Os vestiarios de persoal serán dun tamaño en función do número de persoas que participan na preparación da pista de xogo, limpeza, mantemento de instalacións técnicas, etc. Estes vestiarios disporanse separados da área de vestiarios de deportistas e de árbitros.

22.3 ESPAZOS PARA AUTORIDADES E PERSONALIDADES

En grandes instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións deportivas relevantes, disporase unha zona de recepción e estancia de autoridades e personalidades, que se atopará preto da Tribuna de autoridades.  

22.4 ESPAZOS PARA Os MEDIOS DE COMUNICACIÓN

En grandes instalacións deportivas onde se desenvolvan importantes eventos deportivos recoméndase dispor espazos para os representantes dos medios de comunicación e as instalacións que requiren, devanditos espazos estarán separados das zonas de espectadores e con accesos independentes.

Para competicións de alto nivel, así mesmo, recoméndase que a instalación deportiva dispoña de entrada diferenciada para os medios de comunicación con zona de recepción e dispoña dos seguintes espazos:

•    Tribunas para a prensa separadas dos espectadores, con asentos equipados con escritorio, liña de teléfono, enchufes eléctricos, conexión a internet e transmisión de datos, impresora, etc.

•    Cabinas para comentaristas de radio e TV con espazo de 3 m x 3 m cada unha, con xanela de posible apertura na fronte das cabinas, con boa visibilidade e sen obstáculos da pista de xogo, disporá de enchufes eléctricos, conexión a internet, impresora, etc.

•    Espazos para cámaras de TV, ao redor da pista de xogo e en posicións elevadas, a planificación debe ser coordinada con expertos competentes dos medios de TV.

•    Salas de traballo de medios de comunicación, disporán de fechadura con chave e estarán equipadas con suficientes tomas de electricidade, conexións telefónicas e Internet e equipadas con mobiliario de oficina (mesas, cadeiras, etc.).

•    Sala de conferencias de prensa, equipada con micrófonos e sistema de megafonía, tomas de electricidade e mobiliario suficiente para un número mínimo de 50 persoas.

•    Zona mixta que permita aos representantes dos medios de comunicación falar e/ou entrevistar os xogadores, na pista ou no camiño da pista aos vestiarios e/ou desde os vestiarios e a saída da instalación. Esta zona debe estar separada e non ser accesible para os espectadores e terá acceso controlado e diferente do dos deportistas.

•    Recoméndase dispor un aparcadoiro reservado para zona de medios de comunicación, entrada directa e diferenciada ao interior da instalación deportiva e unha tribuna igualmente reservada, así como unha sala con instalacións de catering para o seu uso.

23.    ESPAZOS PARA Os ESPECTADORES

Os espazos para os espectadores permitirán ver as competicións deportivas que teñan lugar e disporán dos espazos auxiliares necesarios como son: vestíbulo/s de acceso con zona e carteis de información, control de accesos, despachos de billetes, bar–cafetaría, aseos, guardarropa, etc. Os espazos para espectadores deseñásense e construirán de forma que sexan accesibles para persoas con discapacidade de forma non discriminatoria, independente e segura, reservaranse prazas para persoas de mobilidade reducida (1 para usuarios de cadeira de rodas por cada 100 prazas ou fracción) e cumprirán a normativa nacional, autonómica e local para o efecto. Os espazos destinados aos espectadores cumprirán os requisitos do Código Técnico da Edificación (CTE) e demais normativa vixente, en especial a de espectáculos públicos, accesibilidade e incendios. Así mesmo estes espazos cumprirán os requisitos da norma NIDE “Salas e Pavillóns”.

O nº de espectadores a prever depende do nivel e do carácter do evento deportivo. Para a celebración de eventos deportivos de carácter nacional é necesario prever un nº mínimo de 250 prazas de espectadores.

En competicións de ámbito nacional e alto nivel deportivo, disporase unha Tribuna de autoridades e personalidades, a cal estará nunha posición central da bancada, preto do campo de xogo e próxima á zona de recepción e estancia de autoridades e personalidades. A tribuna non deberá ser accesible para o resto do público. Terá unha capacidade para, polo menos, 20 persoas.

As instalacións deportivas onde se vaian a realizar competicións deportivas de alto nivel deben dispor de accesos independente para xogadores e árbitros distintos dos de público, de forma que aqueles non poidan entrar en contacto físico co público.

24.    ACCESIBILIDADE

As instalacións deportivas para hockey sobre patíns deseñásense e construirán de forma que sexan accesibles para persoas con discapacidade, de forma non discriminatoria, independente e segura.

Disporán dun itinerario exterior accesible á instalación e de itinerarios accesibles á pista principal, os espazos deportivos auxiliares, (Vestiarios, enfermaría, aseos, etc.) e os espazos para espectadores.

Os citados espazos deportivos, auxiliares e para espectadores serán accesibles, cumprirán os criterios de accesibilidade que se indican na norma NIDE “Salas e Pavillóns” así como a normativa nacional, autonómica e local para o efecto. Recoméndase que cumpran os requisitos das Normas UNE de “Accesibilidade”.

25.    BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

-    Regulamento técnico de Hockey sobre patíns. Real Federación Española de Patinaxe.
-    Bases de competición hockey sobre patíns 2016-2017. Real Federación Española de Patinaxe.
-    Regulamento técnico de Hockey sobre patíns 2011. FIRS (Fédération Internationale de Roller Sports).
-    Normas UNE-EN de “Superficies e Equipamentos deportivos”
-    Normas UNE-EN de “Iluminación de instalacións deportivas”
-    Normas UNE-EN de “Instalacións para espectadores en instalacións deportivas”
-    Normas UNE de “Accesibilidade”