TÍN-P Tenis Platja

 

 

 

0. AMBITO D'APLICACIÓ:La present Norma Reglamentària és aplicable en tots aquells camps de joc de tenis platja que es realitzen total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports per a la pràctica del tenis platja i on es vagen a celebrar competicions de la Real Federació Espanyola de Tenis. És competència d'aquesta Federació esportiva l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials de tenis platja. Este document ha sigut elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació útil per a la pràctica d'eixe esport, per a açò s'ha tingut en compte el Reglament Internacional vigent i s'ha sotmès a consulta de la Real Federació Espanyola de Tenis.

 

1. GRANDÀRIA DEL CAMPEl camp de joc és un rectangle de dimensions 16 m x 8 m (iguals a les del camp de joc de vóley platja) per al joc de dobles. En el joc d'individuals la pista tindrà 4,50 m d'ample. Estes dimensions es mesuren des de la vora exterior de les línies que delimiten el camp de joc.Per a xiquets i xiquetes de 12 anys d'edat i menors, a més de la pista completa abans descrita pot utilitzar-se una pista de menors dimensions: 14 m x 7 m.En joc d'individuals la pista tindrà unes dimensions de 16 m x 6 m, segons el Reglament de la Real Federació Espanyola de Tenis.

 

2. BANDES EXTERIORS I SEGURETAT: ZONA LLIURE. ÀREA DE JOCPer a facilitar el desenvolupament, la visió del joc i per seguretat, es disposarà al voltant del camp de joc una banda de seguretat lliure d'obstacles de 2,00 m d'ample com a mínim.L'àrea de joc comprèn el camp de joc i la zona lliure. L'àrea de joc haurà d'estar separada de les zones de públic, si existixen i de manera que no supose risc de lesió per als jugadors. Vegeu:

 

3. TRAÇAT DEL CAMP:El traçat del camp de tenis platja es farà conforme amb la figura

Les línies de marques estaran formades per cintes de material elàstic, flexible, no abrasiu, resistent, sense vores tallants, no perillós per als jugadors, de 2,5 a 5 cm d'amplària, excepte els línies de fons que poden ser de fins a 10 cm d'ample i seran d'un color que contraste amb el de l'arena. Les línies estaran ancorades i tibades en l'arena en cada cantonada mitjançant fixacions ajustables i ancoratges. Els ancoratges al terreny de les cintes si són metàl·lics seran inoxidables o estaran protegits de la corrosió. Els ancoratges es clavaran a una profunditat no inferior a 25 cm. Els elements de subjecció de les línies que no es troben protegits o que puguen quedar vistos, seran de material flexible i bla.

 

4. ALTURA LLIURE D'OBSTACLES:  L'altura entre la superfície esportiva i l'obstacle més pròxim serà de 7 m com a mínim sobre el camp i les bandes exteriors, quedant en eixa altura totalment lliure d'obstacles tant en instal·lacions a l'aire lliure com en instal·lacions interiors. En competicions nacionals d'alt nivell esportiu, l'altura lliure ha de ser com a mínim de 12 m.

 

5. ORIENTACIÓ SOLAR:L'eix longitudinal de la pista, en les instal·lacions a l'aire lliure, ha de coincidir amb la direcció geogràfica N-S, admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO.

 

6. IL·LUMINACIÓ:La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no provoque enlluernament als jugadors, àrbitres ni als espectadors.Comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació horitzontal, uniformitat, rendiment de color i màxims d'enlluernament (GR) en l'àrea de joc, basats en els criteris de la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives”, els quals s'indiquen a continuació:

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ TENIS PLATJA

(Exterior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

Rend.

Color

(Ra) ³

GR

£

I med

(lux) ³

Uniformitat

I min/ Emed

Competicions internacionals i nacionals

500

0,7

60

50

Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell

200

0,6

60

50

Entrenament, esport escolar i recreatiu

75

0,5

20

55

 

Per a retransmissions de TV i gravació de pel·lícules es requerix un nivell d'iluminancia vertical en funció de la velocitat de l'acció i la dimensió de l'objecte, en la citada norma UNE-EN 12193, els esports s'han classificat, en eixe sentit, en tres grups A, B i C; basat en aquesta classificació el tenis platja es considera que pertany al grup B. El valor de la iluminancia vertical vària amb la distància de la càmera a l'objecte, per a determinar-ho vegeu el següent gràfic:

Nivell d'il·luminació vertical  a mantindre en funció de la distància màxima de tir de les càmeres (UNE-EN-12.193)Per a preses de TV o pel·lícules, els espais circumdants a la pista de futbol platja han d'estar il·luminats, de manera que el nivell d'il·luminació vertical siga almenys 0,25 del nivell d'il·luminació vertical de la pista de joc. Per a major informació ha de consultar-se la norma citada.La instal·lació d'il·luminació artificial es requerirà únicament en cas de competició nocturna o quan per a la transmissió per TV o preses de pel·lícules es necessite, la qual evitarà la contaminació lluminosa en el seu entorn i en el cel nocturn per reflexió i difusió de la il·luminació artificial. Per a major informació vegeu el punt 6 Il·luminació, de la norma NIDE TÍN-Tenis.

7. SUPERFÍCIE DE JOC:

La superfície esportiva de joc serà horitzontal i uniforme.La superfície esportiva de joc estarà composta d'una capa d'arena fina, anivellada, plana, horitzontal, solta i uniforme. L'arena pot ser de platja o de riu, serà de grans arredonits, sense fins per a evitar que s'alce pols. Estarà ben tamizada de tal manera que no present pedres grosses, petxines, o qualsevol element que puga ocasionar corts o lesions en els jugadors. L'espessor d'aquesta capa d'arena serà com a mínim de 25 cm i recomanat 40 cm. L'arena que s'utilitze com a superfície de joc complirà les següents especificacions:•    Llavat: L'arena haurà d'estar llavada i lliure de fins (llim) i argila a fi de previndre que es compacte i alce pols.

•    Grandària dels grans d'arena: Estaran entre 0,5 i 1 mm per a permetre el drenatge adequat i seguretat màxima. No més del 5% en pes serà de grandària menor de 0,5 mm i no més del 5% serà de grandària major d'1 mm, sent la grandària màxima 2 mm amb retenció en eixe tamís del 0%.

•    Matèria orgànica: No contindrà matèria orgànica.

•    Forma dels grans d'arena: Sera arredonida no angulosa, no procedents de machaqueo.

•    Color: Serà de color clar, de tal manera que absorbisca menys calor però amb mínim reflex.Si existixen vorades exteriors de delimitació de l'àrea de joc, estos no presentaran vores o angles cap a l'àrea de joc i hauran d'estar enrasats amb la superfície de l'arena.Haurà de preveure's una xarxa de reg per a humitejar l'arena en temps calorós i una xarxa de drenatge en terrenys poc o res permeables.

 

8.  ELS PALS I LA XARXAL'equipament consta dels dos pals i la xarxa. Compliran les Regles oficials de tenis platja 8.1 LA XARXALa xarxa es col·loca verticalment sobre la mitat de la pista, suspesa mitjançant una corda o cable metàl·lic d'un diàmetre màxim de 0,8 cm, els extrems del qual estaran fixats o passaran sobre la part superior dels dos pals.En la seua vora superior hi haurà una banda horitzontal, cosida al llarg de tota la seua longitud, dins de la qual estarà la corda o cable de suspensió de la xarxa, abans indicat. L'amplària màxima de la banda estarà entre 5 cm i 6,35 cm. El cable o corda de suspensió tindrà un diàmetre màxim de 0,8 cm.L'altura de la xarxa des de la superfície d'arena fins a la vora superior de la banda serà d'1,70 m en totes les parts de la xarxa. Per a xiquets i xiquetes de 12 anys d'edat i menors l'altura de la xarxa serà d'1,50 m en totes les parts de la xarxa.La xarxa quedarà totalment estesa omplint completament l'espai entre els dos pals de la xarxa. Les dimensions de la malla de la xarxa han de ser d'una grandària prou xicoteta perquè la bola no puga passar a través seua, recomanant-se entre 4 i 5 cm, vegeu el punt “8.1 La xarxa” de la norma NIDE TÍN-Tenis.

 

8.2 ELS PALSSeran preferiblement redons, de dimensions recomanades tals que no tinguen més de 15 cm² o 15 cm de diàmetre. Estaran situats a 0,50 m de les línies laterals i tindran una altura tal que no excedisca més de 2,5 cm. per damunt de la part superior del cable de la xarxa.Han d'estar fixats fermament al terreny sense cables. Si esta fixació és mitjançant caixetins encastats en un massís de formigó en el sòl, estaran encastats un mínim de 35 cm quedant la part superior del massís de formigó a 4 cm com a mínim de la superfície de joc.Per a competicions esportives d'alt nivell s'han de protegir els pals revestint-los amb un material amortidor en tota la seua altura, el qual tindrà una capacitat d'amortiguamiento amb una caiguda de 200 mm inferior a 50 g (acceleració de la gravetat 9,8 m/s²) segons l'Annex C “Determinació de l'amortiment d'impacte de l'embuatat” de la norma UNE-EN 913. És recomanable disposar sempre aquesta protecció.9. LA PILOTAComplirà les Regles oficials del Tenis Platja. Serà l'especificada com a “Tipus 2” (“Taronja” baixa pressió) en la Guia de productes i mètodes d'assaig, per a pilotes de tenis, superfícies classificades i pistes reconegudes, aprovades per la ITF.

La pilota tindrà les següents característiques:

 

Característiques per a les pilotes d'etapa 1, 2 i 3

ETAPA 2 (TARONJA)

ESTÀNDARD

MASSA

(g)

36,0 - 46,9

GRANDÀRIA / DIAMETRO

(cm)

6,00 - 6,86

POT

(cm)

105 - 120

DEFORMACIÓ CAP A

DAVANT

(cm)

1,40 - 1,65

COLOR

Taronja i groc, o groc amb un punt taronja

 Este tipus de pilota serà també l'utilitzat per a jugadors junior (16 a 13 anys) i infantils (12 anys i menors).

 

10. LA RAQUETALa raqueta de Tenis Platja és de tipus pala sense cordes, les mesures màximes seran 50 cm de llarg, 26 cm d'ample i 38 mm de grossor entre les dos superfícies de colpege. La raqueta està perforada per un nombre no limitat de forats de no més de 13 mm de diàmetre en la zona central. En la zona perifèrica màxima de 4 centímetres mesurats des de la vora exterior de la raqueta, els forats podran tindre un major diàmetre. El marc, inclòs el mango, estarà lliure d'objectes adherits i altres dispositius, que no siguen aquells utilitzats només i específicament per a limitar o previndre deterioraments, vibracions i distribuir el pes. Qualsevol objecte o dispositiu han de ser raonables en mesures i col·locació per a tals propòsits.La raqueta complirà els següents requisits, segons les Regles del Tenis Platja de la ITF:•    La superfície de colpege, definida com l'àrea plana del cap de la raqueta limitada per la vora interior del cèrcol o forats de més de 13 mm de diàmetre, la qual cosa siga més xicotet, no ha de superar els 30 cm de longitud i 26cm d'ample.

•    La raqueta no ha de superar els 50 cm de longitud des de l'extrem de l'empunyadura a la punta del cap de la raqueta. El cap de la raqueta no ha de superar els 26 cm d'ample.

•    L'espessor entre les dos superfícies de colpege (La distància entre les dos superfícies de colpege) ha de ser constant i no ha de superar els 38 mm.

•    Els forats de més de 13 mm de diàmetre no han d'estendre's més de 40mm des de la vora de la raqueta, amb l'excepció dels forats que formen part de la gola de la raqueta (part entre el mango i la superfície de colpege.

•    La raqueta ha d'estar lliure de qualsevol dispositiu que pot proporcionar la comunicació, consells o instruccions de cap tipus, audible o visible, a un jugador durant un partit.

 

 

11. XARXES DE SEGURETAT


Per a evitar l'eixida a l'exterior de les pilotes i/o quan hi haja risc d'impactes en persones en la proximitat de la pista de tenis platja, es col·locaran xarxes, per a detindre les pilotes. Les xarxes tindran un ample de malla igual almenys al de la xarxa, estaran suspeses al llarg de tota l'amplària de la pista de joc, tindran una altura de 4 m almenys, arribaran fins al sòl i no estaran tibades per a evitar rebots.

 12. MARCADOREl marcador es col·locarà en situació de perfecta visibilitat per a la taula d'anotadors, àrbitres, jugadors i el públic. El marcador podrà ser manual, no obstant açò en competicions oficials de la Real Federació Espanyola de Tenis podrà ser exigit marcador electrònic per aquesta Federació.

 13. MEGAFONIAEn instal·lacions esportives on es vagen a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb instal·lació de megafonia. El sistema de megafonia ha d'estar dissenyat per a fer automàticament avisos en cas d'emergència, tant a esportistes com als espectadors.

 14. ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT14.1 SEIENTS DE JUGADORS I JUTGE DE SILLAA l'exterior de la zona lliure es col·locaran dos cadires per a esportistes a banda i banda de la xarxa i enfront de la xarxa, la del jutge de cadira. La cadira del jutge de cadira ha de ser estable, amb una base àmplia i ha de permetre que l'àrbitre, ja siga assegut o dempeus, tinga una perfecta visibilitat de tota la xarxa. L'estructura de la cadira estarà també protegida amb embuatat. És convenient disposar algun element de protecció enfront del sol tant per a les cadires d'esportistes com per a la del jutge de cadira (p.i.: ombrel·les, etc.).Les cadires d'esportistes es col·locaran a una distància no inferior a 3 m de la taula del jutge de cadira. Vegeu:

14.2 L'ÀREA DE COMPETICIÓEn competicions d'alt nivell esportiu es disposarà, a l'exterior de la zona lliure, un espai lliure de control de 2 m d'amplària mínima sense públic. L'espai abans descrit, més el camp de joc i la zona lliure es denomina àrea de competició i tindrà unes dimensions mínimes de 24,00 m x 16,00 m. Vegeu:

14.3 PISTES D'ENTRENAMENT I DE COMPETICIÓ
Per a competicions esportives d'alt nivell, a més de la pista central es necessita disposar, almenys, altres dos pistes diferents, per a entrenament abans del partit.La superfície esportiva tindrà les característiques descrites en el punt 7. La il·luminació serà la indicada en el punt 6 per a eixe ús, de 200 lux com a mínim.En competicions oficials de la Real Federació Espanyola de Tenis, es podrà requerir un major nº de pistes de competició i d'entrenament segons el nº d'equips, dies de la competició i/o jugadors, així mateix totes elles tindran idèntica superfície esportiva i amb les característiques descrites en el punt 7. 

15. ESPAIS AUXILIARS PER Als ESPORTISTES I ÀRBITRESQuan es consideren necessaris, es poden prendre com a referència els espais auxiliars per a esportistes i àrbitres que s'indiquen en la norma NIDE TÍN-Tenis. Els espais auxiliars poden consistir en instal·lacions temporals o bé utilitzar les infraestructures existents situades a poca distància de l'àrea de joc.En instal·lacions temporals s'habilitaran cabines de vestuaris, condícies i dutxes, pròximes a l'àrea de joc de tenis platja.

 

15.1 INFERMERIA – PRIMERS AUXILISEn competicions oficials es disposarà en les proximitats de l'àrea de joc de tenis platja, de manera que l'accés a ella des de la pista siga fàcil i siga possible, en cas necessari, l'evacuació ràpida d'accidentats, lesionats o malalts. Tindrà l'equip de material mèdic imprescindible per als primers auxilis i haurà d'estar disponible tant per als esportistes com per al públic, si no existix una altra per al públic. 

 

15.2 ÀREA DE CONTROL DE DOPATGEEn competicions oficials quan siga necessari, es disposarà l'àrea de control de dopatge que s'indica en la norma NIDE TÍN-Tenis. 

 

15.3 MAGATZEM DE MATERIAL ESPORTIUEn instal·lacions permanents es disposarà un magatzem de material esportiu, de grandària suficient per a guardar material esportiu de tenis platja.Disposarà d'accés fàcil o directe a la pista esportiva i des de l'exterior de la instal·lació esportiva sense obstacles, complirà els requisits de la norma NIDE “Pistes Xicotetes”. 

16. ESPAIS AUXILIARS SINGULARSQuan es considere necessari disposar espais d'acreditació, oficines d'administració, espais per a autoritats i personalitats, espais per als mitjans de comunicació, etc., es poden prendre com a referència els espais auxiliars singulars que s'indiquen en la norma NIDE TÍN-Tenis. 

17. ESPAIS PER Als ESPECTADORSEls espais per a espectadors poden ser temporals o permanents. Els espais temporals per als espectadors permetran veure les competicions esportives que tinguen lloc amb instal·lacions segures i confortables. Quan estiguen constituïts per graderíes temporals desmuntables, compliran els requisits de la normativa vigent que els siga aplicable, així mateix compliran les normes UNE-EN 13200-6 Instal·lacions per a espectadors. Partix 6: Graderies (temporals) desmuntables i UNE-EN 13200-1 Instal·lacions per a espectadors. Partix 1: Criteris generals de disseny, d'acord amb el següent:•    Les graderíes temporals desmuntables es preveuran per a espectadors asseguts.

•    Quant a la correcta visibilitat de la gradería per part dels espectadors es compliran les recomanacions quant a les línies de visió de la UNE-EN 13200-1 Instal·lacions per a espectadors. Partix 1: Criteris generals de disseny, que s'indiquen en la norma NIDE SP-Sales i Pavellons, en la seua apartat instal·lacions per a espectadors i les figures corresponents.

•    L'estructura portante de la gradería suportarà les forces estàtiques i dinàmiques produïdes pels espectadors, així com altres accions previsibles com a pes propi, vent, etc. Es dissenyarà de manera que tinga la resistència i estabilitat suficient enfront d'aquestes accions. A continuació s'indiquen les sobrecàrregues d'ús a considerar:

•    Càrregues uniformes en zones de seients fixos: 4,0 kN/m2

•    Càrregues uniformes en zones d'aglomeració de persones: 5,0 kN/m2

•    Càrregues puntuals de 1kN espaiades segons un reticle de 0,5 x 0,5 m, àrea d'aplicació 0,2 x 0,2 m.

•    Càrrega horitzontal teòrica per moviments d'espectadors de, almenys, 6% de la càrrega vertical. A esta càrrega ha d'afegir-se l'acció del vent i la possible acció sísmica.

•    Coeficient parcial de seguretat de sobrecàrregues d'ús: 1,50.

•    Fletxa d'elements horitzontals no major d'1/200.

•    Desplaçaments horitzontals no majors d'1/250.

•    Vibracions per efecte del moviment rítmic de persones, serà major de 3,4 Hz.

•    Sistema de fonamentació que permeta el trasllat de les càrregues al terreny sense deformacions ni seients de l'estructura.

•    Les graderíes temporals desmuntables disposaran en tot el seu perímetre de barreres de protecció per a seguretat enfront del risc de caigudes, amb una altura mínima d'1,00 m i d'1,10 m per a reg de caigudes d'altura major o igual a 6 m. Les barreres o baranes que puguen interferir les línies de visió poden tindre una altura de 0,90 m però la diferència de cota del risc de caiguda serà inferior a 6 m. Les barreres enfront de passadissos escalonats o escales o situades en vies d'evacuació on es produïx canvi de direcció dels espectadors tindran una altura mínima d'1,10 m. Les barreres de protecció no seran fàcilment escalables per al que no disposaran d'elements horitzontals que puguen servir de punts de suport i no tindran risc d'atrapament, de manera que les obertures en la mateixa no deixaran passar una esfera de 10 cm de diàmetre. Les barreres hauran de resistir accions de forces horitzontals uniformement distribuïdes el valor de les quals no serà inferior a 3,0 kN/m.

•    Les vies d'entrada, distribució i eixida d'espectadors en la gradería temporal desmuntable, tals com a passos, passadissos, passadissos escalonats, etc. garantiran una entrada i eixida còmoda i segura fins i tot en cas d'emergència. El temps d'evacuació de la gradería perquè els espectadors aconseguisquen un lloc segur serà com a màxim de 8 minuts.

•    Els passos o passadissos entre files de seients que tinguen eixida pels dos extrems, seran horitzontals i tindran un ample mínim de 0,35 m fins a 18 seients i 1,25 cm més per cada seient addicional, per a 30 seients o més l'ample serà major o igual de 0,45 m. El nº màxim de seients en files amb eixides pels dos extrems serà de 40.

•    Els passos o passadissos entre files de seients que tinguen eixida solament per un extrem, seran horitzontals i tindran un ample mínim de 0,35 m fins a 9 seients i 2,50 cm més per cada seient addicional amb un màxim de 12 seients.

•    Cada seient tindrà un ample mínim de 0,45 m si no tenen apoyabrazos i de 0,50 m amb apoyabrazos, quan no hi haja seients individuals cada plaça disposarà d'un ample de 0,50 m, l'altura del seient serà de 0,45 cm respecte de la plataforma horitzontal de suport dels peus i el fons del seient serà de 0,35 m com a mínim.

•    Els passadissos escalonats d'accés a les localitats de la gradería i les escales tindran graons amb dimensió constant de contrapetja la qual no serà major de 0,20 m, donaran accés a nivell a les files d'espectadors i tindran un ample mínim d'1,20 m. Els escalons disposaran de pareda sense bocel.

•    Les obertures existents en qualsevol part de la gradería seran tals que no deixaran passar una esfera de 10 cm de diàmetre.

•    Es disposaran condícies temporals suficients d'acord amb el nº d'espectadors previst, els quals compliran les normes sanitàries vigents. En absència de normativa específica es prendrà com a referència per al nº de condícies a preveure la norma NIDE PP-Pistes Xicotetes.Els espais per als espectadors consistents en graderíes permanents prendran en consideració el que s'indica en el mateix apartat de la norma NIDE TÍN-Tenis.

 

18. ACCESSIBILITATLes instal·lacions esportives per a tenis platja es dissenyaren i construiran de manera que siguen accessibles per a persones amb discapacitat de forma no discriminatòria, independent i segura. Disposaran d'un itinerari exterior accessible a la instal·lació i d'itineraris accessibles a la pista, als espais esportius auxiliars i als espais per a espectadors en cas que existisquen. Aquests espais seran igualment accessibles.Els itineraris no es disposaran amb paviments de materials solts (arenes, graves, etc.), els paviments dels itineraris i de les zones accessibles seran durs i estables sense elements solts, sense juntes o resaltos de més de 4 mm, ni buits o perforacions majors d'1,50 cm.

 

19. BIBLIOGRAFIA BÀSICA- Regles del Tenis Platja 2016, ITF (Federació Internacional de Tenis).

- Regles de Tenis Platja 2016, Real Federació Espanyola de Tenis.

- Normes UNE-EN de “Il·luminació d'instal·lacions esportives”

- Normes UNE-EN de “Instal·lacions per a espectadors en instal·lacions esportives”

- Normes UNIX de “Accessibilitat”