TEN-P Tenis Praia

 

 

 

0. AMBITO DE APLICACIÓN:

A presente Norma Regulamentaria é de aplicación en todos aqueles campos de xogo de tenis  praia que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes para a práctica do tenis praia e onde se vaian a celebrar competicións da Real Federación Española de Tenis. É competencia da devandita Federación deportiva a homologación de cada instalación para a organización de competicións oficiais de tenis  praia. Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación útil para a práctica dese deporte, para o que se tivo en conta o Regulamento Internacional vixente e someteuse a consulta da Real Federación Española de Tenis.. 

 

1. TAMAÑO DO CAMPO

O campo de xogo é un rectángulo de dimensións 16 m x 8 m (iguais ás do campo de xogo de vóley praia) para o xogo de dobres. No xogo de individuais a pista terá 4,50 m de ancho. Estas dimensións mídense desde o bordo exterior das liñas que delimitan o campo de xogo.

Para nenos e nenas de 12 anos de idade e menores, ademais da pista completa antes descrita pode utilizarse unha pista de menores dimensións: 14 m x 7 m.

En xogo de individuais a pista terá unhas dimensións de 16 m x 6 m, segundo o Regulamento da Real Federación Española de Tenis.. 

 

2. BANDAS EXTERIORES E SEGURIDADE: ZONA LIBRE. ÁREA DE XOGO

Para facilitar o desenvolvemento, a visión do xogo e por seguridade, disporase ao redor do campo de xogo unha banda de seguridade libre de obstáculos de 2,00 m de ancho como mínimo.

A área de xogo comprende o campo de xogo e a zona libre. A área de xogo deberá estar separada das zonas de público, se existen e de forma que non supoña risco de lesión para os xogadores. Véxase:

 

3. TRAZADO DO CAMPO:

O trazado do campo de tenis praia farase conforme coa figura

As liñas de marcas estarán formadas por cintas de material elástico, flexible, non abrasivo, resistente, sen bordos cortantes, non perigoso para os xogadores, de 2,5 a 5 cm de anchura, excepto as liñas de fondo que poden ser de ata 10 cm de ancho e serán dunha cor que contraste co da area. As liñas estarán ancoradas e tensadas na area en cada esquina mediante fixacións axustables e ancoraxes. As ancoraxes ao terreo das cintas se son metálicos serán inoxidables ou estarán protexidos da corrosión. As ancoraxes cravaranse a unha profundidade non inferior a 25 cm. Os elementos de suxeición das liñas que non se achen protexidos ou que poidan quedar vistos, serán de material flexible e brando.

 

4. ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS:  

A altura entre a superficie deportiva e o obstáculo máis próximo será de 7 m como mínimo sobre o campo e as bandas exteriores, quedando nesa altura totalmente libre de obstáculos tanto en instalacións ao aire libre como en instalacións interiores. En competicións nacionais de alto nivel deportivo, a altura libre debe ser como mínimo de 12 m.

 

5. ORIENTACIÓN SOLAR:

O eixo longitudinal da pista, nas instalacións ao aire libre, debe coincidir coa dirección xeográfica N-S, admitíndose unha variación comprendida entre N-NE e N-NON.

 

6. ILUMINACIÓN:

A iluminación artificial será uniforme e de maneira que non provoque deslumbramiento aos xogadores, árbitros nin aos espectadores.

Contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación horizontal, uniformidade, rendemento de cor e máximos de deslumbramiento (GR) na área de xogo, baseados nos criterios da norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas”, os cales se indican a continuación:

 

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN TENIS PRAIA

(Exterior)

NIVEL DE COMPETICIÓN

Iluminancia horizontal

Rend.

Cor

(Ra) ³

GR

£

E med

(lux) ³

Uniformidade

E min/ Emed

Competicións internacionais e nacionais

500

0,7

60

50

Competicións rexionais e locais, adestramento alto nivel

200

0,6

60

50

Adestramento, deporte escolar e recreativo

75

0,5

20

55

 

Para retransmisións de TV e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical en función da velocidade da acción e a dimensión do obxecto, na citada norma UNE-EN 12193, os deportes clasificáronse, nese sentido, en tres grupos A, B e C; baseado na devandita clasificación o tenis praia considérase que pertence ao grupo B. O valor da iluminancia vertical varia coa distancia da cámara ao obxecto, para determinalo véxase o seguinte gráfico:

Nivel de iluminación vertical  a manter en función da distancia máxima de tiro das cámaras (UNE-EN-12.193)

Para tomas de TV ou películas, os espazos circundantes á pista de fútbol praia deben estar iluminados, de forma que o nivel de iluminación vertical sexa polo menos 0,25 do nivel de iluminación vertical da pista de xogo. Para maior información debe consultarse a norma citada.

A instalación de iluminación artificial requirirase unicamente en caso de competición nocturna ou cando para a transmisión por TV ou tomas de películas necesítese, a cal evitará a contaminación luminosa na súa contorna e no ceo nocturno por reflexión e difusión da iluminación artificial. Para maior información véxase o punto 6 Iluminación, da norma NIDE TEN-Tenis.

7. SUPERFICIE DE XOGO:

A superficie deportiva de xogo será horizontal e uniforme.

A superficie deportiva de xogo estará composta dunha capa de area fina, nivelada, plana, horizontal, solta e uniforme. A area pode ser de praia  ou de río, será de grans redondeados, sen finos para evitar que se levante po. Estará ben tamizada de tal maneira que non presente pedras grosas, cunchas, ou calquera elemento que poida ocasionar cortes ou lesións nos xogadores. O espesor da devandita capa de area será como mínimo de 25 cm e recomendado 40 cm. A area que se utilice como superficie de xogo cumprirá as seguintes especificacións:

•    Lavado: A area deberá estar lavada e libre de finos (limo) e arxila a fin de previr que se compacte e levante po.
•    Tamaño dos grans de area: Estarán entre 0,5 e 1 mm para permitir a drenaxe adecuada e seguridade máxima. Non máis do 5% en peso será de tamaño menor de 0,5 mm e non máis do 5% será de tamaño maior de 1 mm, sendo o tamaño máximo 2 mm con retención nese tamiz do 0%.
•    Materia orgánica: Non conterá materia orgánica.
•    Forma dos grans de area: Sera redondeada non angulosa, non procedentes de machaqueo.
•    Cor: Será de cor clara, de tal maneira que absorba menos calor pero con mínimo reflexo.

Se existen bordos exteriores de delimitación da área de xogo, estes non presentarán bordos ou ángulos cara á área de xogo e deberán estar enrasados coa superficie da area.

Deberá preverse unha rede de rega para humedecer a area en tempo caloroso e unha rede de drenaxe en terreos pouco ou nada permeables.
 

8.  Os POSTES E A REDE

O equipamento consta dos dous postes e a rede. Cumprirán as Regras oficiais de tenis  praia 

8.1 A REDE

A rede colócase verticalmente sobre a metade da pista, suspendida mediante unha corda ou cable metálico dun diámetro máximo de 0,8 cm, cuxos extremos estarán fixados ou pasarán sobre a parte superior dos dous postes.

No seu bordo superior haberá unha banda horizontal, cosida ao longo de toda a súa lonxitude, dentro da cal estará a corda ou cable de suspensión da rede, antes indicado. A anchura máxima da banda estará entre 5 cm e 6,35 cm. O cable ou corda de suspensión terá un diámetro máximo de 0,8 cm.

A altura da rede desde a superficie de area ata o bordo superior da banda será de 1,70 m en todas as partes da rede. Para nenos e nenas de 12 anos de idade e menores a altura da rede será de 1,50 m en todas as partes da rede.

A rede quedará totalmente estendida enchendo completamente o espazo entre os dous postes da rede. As dimensións da malla da rede deben ser dun tamaño o suficientemente pequeno para que a bóla non poida pasar a través súa, recomendándose entre 4 e 5 cm, véxase o punto “8.1 A rede” da norma NIDE TEN-Tenis.
 

8.2 Os POSTES

Serán preferiblemente redondos, de dimensións recomendadas tales que non teñan máis de 15 cm² ou 15 cm de diámetro. Estarán situados a 0,50 m das liñas laterais e terán unha altura tal que non exceda máis de 2,5 cm. por encima da parte superior do cable da rede.

Deben estar fixados firmemente ao terreo sen cables. Se esta fixación é mediante cajetines encaixados nun macizo de formigón no chan, estarán encaixados un mínimo de 35 cm quedando a parte superior do macizo de formigón a 4 cm como mínimo da superficie de xogo.

Para competicións deportivas de alto nivel débense protexer os postes revestíndoos cun material amortiguador en toda a súa altura, o cal terá unha capacidade de amortiguamiento cunha caída de 200 mm inferior a 50 g (aceleración da gravidade 9,8 m/s²) segundo o Anexo C “Determinación da amortiguación de impacto do acolchado” da norma UNE-EN 913. É recomendable dispor sempre dita protección.

9. A PELOTA

Cumprirá as Regras oficiais do Tenis Praia. Será a especificada como “Tipo 2” (“Laranxa” baixa presión) na Guía de produtos e métodos de ensaio, para pelotas de tenis, superficies clasificadas e pistas recoñecidas, aprobadas pola ITF.
A pelota terá as seguintes características:

 

Características para as pelotas de etapa 1, 2 e 3

ETAPA 2 (LARANXA)

ESTÁNDAR

MASA

(g)

36,0 - 46,9

TAMAÑO / DIAMETRO

(cm)

6,00 - 6,86

BOTE

(cm)

105 - 120

DEFORMACIÓN CARA A

DIANTE

(cm)

1,40 - 1,65

COR

Laranxa e amarelo, ou amarelo cun punto laranxa

 

Este tipo de pelota será tamén o utilizado para xogadores junior (16 a 13 anos) e infantís (12 anos e menores).
 

10. A RAQUETA

A raqueta de Tenis  Praia é de tipo pa sen cordas, as medidas máximas serán 50 cm de longo, 26 cm de ancho e 38 mm de grosor entre as dúas superficies de golpeo. A raqueta está perforada por un número non limitado de buracos de non máis de 13 mm de diámetro na zona central. Na zona periférica máxima de 4 centímetros medidos desde o bordo exterior da raqueta, os buracos poderán ter un maior diámetro. 

O marco, incluído o mango, estará libre de obxectos adheridos e outros dispositivos, que non sexan aqueles utilizados só e especificamente para limitar ou previr deterioracións, vibracións e distribuír o peso. Calquera obxecto ou dispositivo deben ser razoables en medidas e colocación para tales propósitos.

A raqueta cumprirá os seguintes requisitos, segundo as Regras do Tenis Praia da ITF:

•    A superficie de golpeo, definida como a área plana da cabeza da raqueta limitada polo bordo interior do cerco ou buracos de máis de 13 mm de diámetro, o que sexa máis pequeno, non debe superar os 30 cm de lonxitude e 26cm de ancho.
•    A raqueta non debe superar os 50 cm de lonxitude desde o extremo da empuñadura á punta da cabeza da raqueta. A cabeza da raqueta non debe superar os 26 cm de ancho.
•    O espesor entre as dúas superficies de golpeo (A distancia entre as dúas superficies de golpeo) debe ser constante e non debe superar os 38 mm.
•    Os buracos de máis de 13 mm de diámetro non deben estenderse máis de 40mm desde o bordo da raqueta, coa excepción dos buracos que forman parte da garganta da raqueta (parte entre o mango e a superficie de golpeo.
•    A raqueta debe estar libre de calquera dispositivo que pode proporcionar a comunicación, consellos ou instrucións de ningún tipo, audible ou visible, a un xogador durante un partido.
 

 

11. REDES DE SEGURIDADE

Para evitar a saída ao exterior das pelotas e/ou cando haxa risco de impactos en persoas na proximidade da pista de tenis  praia, colocaranse redes, para deter as pelotas. As redes terán un ancho de malla igual polo menos ao da rede, estarán suspendidas ao longo de toda a anchura da pista de xogo, terán unha altura de 4 m polo menos, chegarán ata o chan e non estarán tensadas para evitar rebotes.

 

12. MARCADOR

O marcador colocarase en situación de perfecta visibilidade para a mesa de anotadores, árbitros, xogadores e o público. O marcador poderá ser manual, no entanto en competicións oficiais da Real Federación Española de Tenis  poderá ser esixido marcador electrónico pola devandita Federación.

 

13. MEGAFONÍA

En instalacións deportivas onde se vaian a celebrar competicións nacionais de alto nivel, a instalación deportiva deberá contar con instalación de megafonía. O sistema de megafonía debe estar deseñado para facer automaticamente avisos en caso de emerxencia, tanto a deportistas como aos espectadores.
 

14. ESPAZOS ÚTILES Ao DEPORTE

14.1 ASENTOS DE XOGADORES E XUÍZ DE CADEIRA

Ao exterior da zona libre colocaranse dúas cadeiras para deportistas a ambos os dous lados da rede e fronte á rede, a do xuíz de cadeira. A cadeira do xuíz de cadeira debe ser estable, cunha base ampla e debe permitir que o árbitro, xa sexa sentado ou de pé, teña unha perfecta visibilidade de toda a rede. A estrutura da cadeira estará tamén protexida con acolchado. É conveniente dispor algún elemento de protección fronte ao sol tanto para as cadeiras de deportistas como para a do xuíz de cadeira (p.e.: antucas, etc.).

As cadeiras de deportistas colocaranse a unha distancia non inferior a 3 m da mesa do xuíz de cadeira. Véxase:

14.2 A área DE COMPETICIÓN

En competicións de alto nivel deportivo disporase, ao exterior da zona libre, un espazo libre de control de 2 m de anchura mínima sen público. O espazo antes descrito, máis o campo de xogo e a zona libre denomínase área de competición e terá unhas dimensións mínimas de 24,00 m x 16,00 m. Véxase:

14.3 PISTAS DE ADESTRAMENTO E DE COMPETICIÓN


Para competicións deportivas de alto nivel, ademais da pista central necesítase dispor, polo menos, outras dúas pistas distintas, para adestramento antes do partido.

A superficie deportiva terá as características descritas no punto 7. A iluminación será a indicada no punto 6 para ese uso, de 200 lux como mínimo.

En competicións oficiais da Real Federación Española de Tenis, poderase requirir un maior nº de pistas de competición e de adestramento segundo o nº de equipos, días da competición e/ou xogadores, así mesmo todas elas terán idéntica superficie deportiva e coas características descritas no punto 7.

 

15. ESPAZOS AUXILIARES PARA Os DEPORTISTAS E ÁRBITROS

Cando se consideren necesarios, pódense tomar como referencia os espazos auxiliares para deportistas e árbitros que se indican na norma NIDE TEN-Tenis. Os espazos auxiliares poden consistir en instalacións temporais ou ben utilizar as infraestruturas existentes situadas a pouca distancia da área de xogo.

En instalacións temporais habilitaranse cabinas de vestiarios, aseos e duchas, próximas á área de xogo de tenis  praia.
 

15.1 ENFERMARÍA – PRIMEIROS AUXILIOS

En competicións oficiais disporase nas proximidades da área de xogo de tenis  praia, de forma que o acceso a ela desde a pista sexa fácil e sexa posible, en caso necesario, a evacuación rápida de accidentados, lesionados ou enfermos. Terá o equipo de material médico imprescindible para os primeiros auxilios e deberá estar dispoñible tanto para os deportistas como para o público, se non existe outra para o público. 
 

15.2 ÁREA DE CONTROL DE DOPAXE

En competicións oficiais cando sexa necesario, disporase a área de control de dopaxe que se indica na norma NIDE TEN-Tenis. 
 

15.3 ALMACÉN DE MATERIAL DEPORTIVO

En instalacións permanentes disporase un almacén de material deportivo, de tamaño suficiente para gardar material deportivo de tenis  praia.

Disporá de acceso fácil ou directo á pista deportiva e desde o exterior da instalación deportiva sen obstáculos, cumprirá os requisitos da norma NIDE “Pistas Pequenas”.

 

16. ESPAZOS AUXILIARES SINGULARES

Cando se considere necesario dispor espazos de acreditación, oficinas de administración, espazos para autoridades e personalidades, espazos para os medios de comunicación, etc., pódense tomar como referencia os espazos auxiliares singulares que se indican na norma NIDE TEN-Tenis.

 

17. ESPAZOS PARA Os ESPECTADORES

Os espazos para espectadores poden ser temporais ou permanentes. Os espazos temporais para os espectadores permitirán ver as competicións deportivas que teñan lugar con instalacións seguras e confortables. 

Cando estean constituídos por bancadas temporais desmontables, cumprirán os requisitos da normativa vixente que lles sexa de aplicación, así mesmo cumprirán as normas UNE-EN 13200-6 Instalacións para espectadores. Parte 6: Bancadas (temporais) desmontables e UNE-EN 13200-1 Instalacións para espectadores. Parte 1: Criterios xerais de deseño, de acordo co seguinte:

•    As bancadas temporais desmontables preveranse para espectadores sentados.
•    En canto á correcta visibilidade da bancada por parte dos espectadores cumpriranse as recomendacións en canto ás liñas de visión de ÚNEA-EN 13200-1 Instalacións para espectadores. Parte 1: Criterios xerais de deseño, que se indican na norma NIDE SP-Salas e Pavillóns, nas súas apartado instalacións para espectadores e as figuras correspondentes.
•    A estrutura portante da bancada soportará as forzas estáticas e dinámicas producidas polos espectadores, así como outras accións previsibles como peso propio, vento, etc. Deseñarase de forma que teña a resistencia e estabilidade suficiente fronte a ditas accións. A continuación indícanse as sobrecargas de uso a considerar:
•    Cargas uniformes en zonas de asentos fixos: 4,0 kN/m2
•    Cargas uniformes en zonas de aglomeración de persoas: 5,0 kN/m2
•    Cargas puntuais de 1kN espaciadas segundo unha retícula de 0,5 x 0,5 m, área de aplicación 0,2 x 0,2 m.
•    Carga horizontal teórica por movementos de espectadores de, polo menos, 6% da carga vertical. A esta carga debe engadirse a acción do vento e a posible acción sísmica.
•    Coeficiente parcial de seguridade de sobrecargas de uso: 1,50.
•    Frecha de elementos horizontais non maior de 1/200.
•    Desprazamentos horizontais non maiores de 1/250.
•    Vibracións por efecto do movemento rítmico de persoas, será maior de 3,4 Hz.
•    Sistema de cimentación que permita o traslado das cargas ao terreo sen deformacións nin asentos da estrutura.
•    As bancadas temporais desmontables disporán en todo o seu perímetro de barreiras de protección para seguridade fronte ao risco de caídas, cunha altura mínima de 1,00 m e de 1,10 m para rega de caídas de altura maior ou igual a 6 m. As barreiras ou varandas que poidan interferir as liñas de visión poden ter unha altura de 0,90 m pero a diferenza de cota do risco de caída será inferior a 6 m. As barreiras fronte a corredores graduados ou escaleiras ou situadas en vías de evacuación onde se produce cambio de dirección dos espectadores terán unha altura mínima de 1,10 m. As barreiras de protección non serán facilmente escalables para o que non disporán de elementos horizontais que poidan servir de puntos de apoio e non terán risco de atrapamiento, de forma que as aberturas na mesma non deixarán pasar unha esfera de 10 cm de diámetro. As barreiras deberán resistir accións de forzas horizontais uniformemente distribuídas cuxo valor non será inferior a 3,0 kN/m.
•    As vías de entrada, distribución e saída de espectadores na bancada temporal desmontable, tales como pasos, corredores, corredores graduados, etc. garantirán unha entrada e saída cómoda e segura mesmo en caso de emerxencia. O tempo de evacuación da bancada para que os espectadores alcancen un sitio seguro será como máximo de 8 minutos.
•    Os pasos ou corredores entre filas de asentos que teñan saída polos dous extremos, serán horizontais e terán un ancho mínimo de 0,35 m ata 18 asentos e 1,25 cm máis por cada asento adicional, para 30 asentos ou máis o ancho será maior ou igual de 0,45 m. O nº máximo de asentos en filas con saídas polos dous extremos será de 40.
•    Os pasos ou corredores entre filas de asentos que teñan saída só por un extremo, serán horizontais e terán un ancho mínimo de 0,35 m ata 9 asentos e 2,50 cm máis por cada asento adicional cun máximo de 12 asentos.
•    Cada asento terá un ancho mínimo de 0,45 m se non teñen apoyabrazos e de 0,50 m con apoyabrazos, cando non haxa asentos individuais cada praza disporá dun ancho de 0,50 m, a altura do asento será de 0,45 cm respecto da plataforma horizontal de apoio dos pés e o fondo do asento será de 0,35 m como mínimo.
•    Os corredores graduados de acceso ás localidades da bancada e as escaleiras terán chanzos con dimensión constante de contrahuella a cal non será maior de 0,20 m, darán acceso a nivel ás filas de espectadores e terán un ancho mínimo de 1,20 m. Os banzos disporán de tabica sen bocel.
•    As aberturas existentes en calquera parte da bancada serán tales que non deixarán pasar unha esfera de 10 cm de diámetro.
•    Disporanse aseos temporais suficientes de acordo co nº de espectadores previsto, os cales cumprirán as normas sanitarias vixentes. En ausencia de normativa específica tomarase como referencia para o nº de aseos a prever a norma NIDE PP-Pistas Pequenas.

Os espazos para os espectadores consistentes en bancadas permanentes tomarán en consideración o que se indica no mesmo apartado da norma NIDE TEN-Tenis.

 

18. ACCESIBILIDADE

As instalacións deportivas para tenis praia deseñásense e construirán de forma que sexan accesibles para persoas con discapacidade de forma non discriminatoria, independente e segura. Disporán dun itinerario exterior accesible á instalación e de itinerarios accesibles á pista, aos espazos deportivos auxiliares e aos espazos para espectadores no caso de que existan. Devanditos espazos serán igualmente accesibles.

Os itinerarios non se disporán con pavimentos de materiais soltos (areas, gravas, etc.), os pavimentos dos itinerarios e das zonas accesibles serán duros e estables sen elementos soltos, sen xuntas ou resaltos de máis de 4 mm, nin ocos ou perforacións maiores de 1,50 cm.

 

19. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- Regras do Tenis Praia 2016, ITF (Federación Internacional de Tenis).. 
- Regras de Tenis  Praia 2016, Real Federación Española de Tenis.. 
- Normas UNE-EN de “Iluminación de instalacións deportivas”
- Normas UNE-EN de “Instalacións para espectadores en instalacións deportivas”
- Normas UNE de “Accesibilidade”