Salas i Pavellons

La present norma de projecte és aplicable en totes aquelles sales i pavellons que es realitzin total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports i per les quals es realitzin per a la celebració de competicions federatives d'àmbit nacional, així mateix pot servir de referència per al disseny i construcció d'instal·lacions esportives que no compleixin els anteriors requisits. 

Aquesta norma de projecte enumera les condicions relatives a planificació, disseny i condicions tècniques de materials, sistemes i instal·lacions concernents a les instal·lacions esportives a cobert denominades Salas i Pavellons, aptes per a la pràctica dels següents esports:

  • Bádminton
  • Hockey Sala
  • Baloncesto
  • Minibasket
  • Balonmano
  • Tennis
  • Fútbol Sala
  • Voleibol

I en determinades condicions:

Billar

Boxeo

Esgrima

Halterofília

Hockey sobre patins

Gimnasia aeròbica

Gimnàstica acrobàtica

Gimnàstica artística

Gimnàstica en trampolí

Gimnàstica rítmica

Judo

Karate

Lucha

Pádel

Patinaje

Squash

Taekwondo

Tennis de taula

Así como l'educació física escolar i tots aquells esports o modalitats esportives que puguin incorporar-se si es consideren aptes per realitzar-se en sales i pavellons, com per exemple l'escalada en estructures artificials d'escalada o en els murs interiors o exteriors de la instal·lació. La pràctica d'aquests esports serà tant com a esport federatiu de competició, esport recreatiu per tots i/o esport escolar.

La sala o pavelló ha de servir per al màxim nombre possible de modalitats esportives, a fi d'aconseguir una rendibilitat d'ús major

Las normes reglamentàries de cadascun d'aquests esports o especialitats esportives constitueixen document a part de la present norma de projecte.

Quedan fos de l'àmbit d'aquesta norma de projecte, les instal·lacions a l'aire lliure útils per a la pràctica d'algun dels esports citats, les quals es recullen en la norma de projecte “Pistas Pequeñas”

No s'inclouen tampoc en l'àmbit d'aquesta norma, les construccions cobertes per a la pràctica de l'atletisme, esports de gel, pilota-frontó, ciclisme i esports d'hípica.

Tampoco s'inclouen en l'àmbit d'aquesta norma, les grans construccions cobertes útils per a l'espectacle no solament esportiu, sinó també cultural i recreatiu, conegudes com “Palacios d'esports” o “Arenas”.