NAT-ART Natació Artística

La present norma reglamentària és aplicable en les piscines que continguin gots per a la pràctica de la natació artística que es realitzin total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports i on es vagin a celebrar competicions de la Real Federació Espanyola de Natació (R.F.I.N.), en les seves modalitats de figures i rutines. És competència d'aquesta Federació l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials de natació artística. Aquest document ha estat elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació útil per a la pràctica d'aquest esport, per a això s'han tingut en compte el Reglament vigent (Llibre XII d'Instal·lacions) de la Real Federació Espanyola de Natació i el Reglament Internacional vigent i s'ha sotmès a consulta de la Real Federació Espanyola de Natació (R.F.I.N.).