NAT-ART Natación Artística

A presente norma regulamentaria é de aplicación nas piscinas que conteñan vasos para a práctica da natación artística que se realicen total ou parcialmente con fondos do Consello Superior de Deportes e onde se vaian a celebrar competicións da Real Federación Española de Natación (R.F.E.N.), nas súas modalidades de figuras e rutinas. É competencia da este Federación a homologación de cada instalación para a organización de competicións oficiais de natación artística. Este documento foi elaborado coa finalidade de normalizar os aspectos regulamentarios de toda instalación útil para a práctica deste deporte, para o que se tiveron en conta o Regulamento vixente (Libro XII de Instalacións) da Real Federación Española de Natación e o Regulamento Internacional vixente e someteuse a consulta da Real Federación Española de Natación (R.F.E.N.).