Ordenances de la Real Ordre del Mèrit Esportiu

Ordre PRE/1340/2010, de 21 de maig, per la qual es modifica l'Ordre de 24 de setembre de 1982, per la qual s'aprova el Reglament que estableix les Ordenances de la Real Ordre del Mèrit Esportiu.

El Reial decret 1523/1982, de 18 de juny, va crear la Real Ordre del Mèrit Esportiu amb l'objectiu d'atorgar un reconeixement públic a les persones i entitats que s'hagin distingit notòriament en la pràctica de l'esport, el foment i ensenyament de l'educació física o que hagin prestat eminents serveis en la difusió, organització i desenvolupament de la cultura física i l'esport.

Per Ordre de 24 de setembre de 1982, es va aprovar el Reglament que estableix les Ordenances de la Real Ordre del Mèrit Esportiu, on es regulen els distintius de les diferents categories de la Real Ordre, el procediment de tramitació de l'expedient de concessió i els tractaments, drets i honors d'els qui ingressin en ella.

Las modificacions introduïdes en el Reial decret 1523/1982, de 18 de juny, pel Reial decret 694/2010, de 20 maig, en relació amb la concessió de la Real Ordre del Mèrit Esportiu que passa a ser competència del Consell Superior d'Esports, amb l'única excepció de la Gran Cruz, fan necessari adaptar les previsions de l'Ordenances a la regulació actual.

En la seva virtut, disposo:

Artículo únic. Modificació de l'Ordre de 24 de setembre de 1982, per la qual s'aprova el Reglament que estableix les Ordenances de la Real Ordre del Mèrit Esportiu.

La Ordre de 24 de setembre de 1982, per la qual s'aprova el Reglament que estableix les Ordenances de la Real Ordre del Mèrit Esportiu, es modifica en els següents termes:

Un. L'article 6 queda redactat de la següent manera:

«Article 6.

Per acreditar l'ingrés en la Real Ordre s'expedirà el corresponent títol, autoritzat amb la signatura del Canceller. De l'expedició del títol corresponent prendrà raó el Secretari de la Real Ordre.»

Dos. L'article 13 queda redactat amb el següent tenor:

«Article 13.

La seva Majestat el Rei d'Espanya és el Maestre de la Real Ordre del Mèrit Esportiu assistit per un Canceller que és el Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports i un Vicecanciller, que és el Director General d'Esports. El Fiscal de la Real Ordre del Mèrit Esportiu serà designat pel Canceller, a proposta del Vicecanciller.»

Tres. L'article 14 queda redactat de la manera següent:

«Article 14.

La Secretaria de la Real Ordre del Mèrit Esportiu correspondrà a un empleat públic del Consell Superior d'Esports, que serà designat pel Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports. En la Secretaria es tramitaran els expedients, s'estendran els títols i certificats i es custodiaran els documents i segells de l'Ordre i els llibres registro corresponents.»

Quatre. L'article 16 queda redactat de la següent manera:

«Article 16.

1. El procediment de concessió de la Real Ordre del Mèrit Esportiu s'iniciarà d'ofici pel Consell Superior d'Esports, bé a proposta del Canceller o Vicecanciller de la Orden, o bé en virtut de moció raonada dels clubs esportius, de les societats anònimes esportives, de federacions esportives espanyoles, de les lligues professionals, dels ens de promoció esportiva o de corporacions, entitats o organismes públics.

2. Correspon al Director General d'Esports la tramitació de l'expedient de concessió de les distincions al mèrit esportiu i elevar la proposta de concessió al Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports. La proposta haurà d'anar acompanyada de l'historial de la persona o entitat i, si escau, de justificació que avali documentalment la concessió de la distinció i d'informe del Fiscal de la Real Ordre.

3. La concessió de la Gran Cruz correspon al Consell de Ministres, a proposta de la Ministra de la Presidència, a iniciativa del Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports.

4. La concessió de les restants distincions correspon al Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports, que decidirà sobre l'expedient instruït pel Consell Superior d'Esports d'acord amb el que es disposa als apartats 1 i 2 del present article.»

Disposició final. Entrada en vigor.

La present Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Madrid, 21 de maig de 2010.–La Vice-presidenta Primera del Govern i Ministra de la Presidència, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.

-------------

Enlace a la legislació consolidada:

Ordre de 24 de setembre de 1982 per la qual s'aprova el reglament que estableix les Ordenances de la Real Ordre del Mèrit Esportiu. Legislació consolidada