Ordenanzas da Real Orde do Mérito Deportivo

Orde PRE/1340/2010, do 21 de maio, pola que se modifica a Orde do 24 de setembro de 1982, pola que se aproba o Regulamento que establece as Ordenanzas da Real Orde do Mérito Deportivo.

O Real Decreto 1523/1982, do 18 de xuño, creou a Real Orde do Mérito Deportivo co obxectivo de outorgar un recoñecemento público ás persoas e entidades que se distinguiron notoriamente na práctica do deporte, o fomento e ensino da educación física ou que prestasen eminentes servizos na difusión, organización e desenvolvemento da cultura física e o deporte.

Por Orde do 24 de setembro de 1982, aprobouse o Regulamento que establece as Ordenanzas da Real Orde do Mérito Deportivo, onde se regulan os distintivos das distintas categorías da Real Orde, o procedemento de tramitación do expediente de concesión e os tratamentos, dereitos e honras de quen ingresen nela.

Las modificacións introducidas no Real Decreto 1523/1982, do 18 de xuño, polo Real Decreto 694/2010, de 20 maio, en relación coa concesión da Real Orde do Mérito Deportivo que pasa a ser competencia do Consello Superior de Deportes, coa única excepción da Gran Cruz, fan necesario adaptar as previsións das Ordenanzas á regulación actual.

En a súa virtude, dispoño:

Artículo único. Modificación da Orde do 24 de setembro de 1982, pola que se aproba o Regulamento que establece as Ordenanzas da Real Orde do Mérito Deportivo.

La Orde do 24 de setembro de 1982, pola que se aproba o Regulamento que establece as Ordenanzas da Real Orde do Mérito Deportivo, modifícase nos seguintes termos:

Un. O artigo 6 queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 6.

Para acreditar o ingreso na Real Orde expedirase o correspondente título, autorizado coa sinatura do Chanceler. Da expedición do título correspondente tomará razón o Secretario da Real Orde.»

Dous. O artigo 13 queda redactado co seguinte tenor:

«Artigo 13.

A súa Maxestade o Rei de España é o Maestre da Real Orde do Mérito Deportivo asistido por un Chanceler que é o Secretario de Estado-Presidente do Consello Superior de Deportes e un Vicecanciller, que é o Director Xeral de Deportes. O Fiscal da Real Orde do Mérito Deportivo será designado polo Chanceler, a proposta do Vicecanciller.»

Tres. O artigo 14 queda redactado da maneira seguinte:

«Artigo 14.

A Secretaría da Real Orde do Mérito Deportivo corresponderá a un empregado público do Consello Superior de Deportes, que será designado polo Secretario de Estado-Presidente do Consello Superior de Deportes. Na Secretaría tramitaranse os expedientes, estenderanse os títulos e certificados e custodiaranse os documentos e selos da Orde e os libros rexistro correspondentes.»

Catro. O artigo 16 queda redactado do seguinte modo:

«Artigo 16.

1. O procedemento de concesión da Real Orde do Mérito Deportivo iniciarase de oficio polo Consello Superior de Deportes, ben a proposta do Chanceler ou Vicecanciller de la Orden, ou ben en virtude de moción razoada dos clubs deportivos, das sociedades anónimas deportivas, de federacións deportivas españolas, das ligas profesionais, dos entes de promoción deportiva ou de corporacións, entidades ou organismos públicos.

2. Corresponde ao Director Xeral de Deportes a tramitación do expediente de concesión das distincións ao mérito deportivo e elevar a proposta de concesión ao Secretario de Estado-Presidente do Consello Superior de Deportes. A proposta deberá ir acompañada do historial da persoa ou entidade e, no seu caso, de xustificación que avale documentalmente a concesión da distinción e de informe do Fiscal da Real Orde.

3. A concesión da Gran Cruz corresponde ao Consello de Ministros, por proposta da Ministra da Presidencia, a iniciativa do Secretario de Estado-Presidente do Consello Superior de Deportes.

4. A concesión das restantes distincións corresponde ao Secretario de Estado-Presidente do Consello Superior de Deportes, que decidirá sobre o expediente instruído polo Consello Superior de Deportes de acordo con o disposto nos apartados 1 e 2 do presente artigo.»

Disposición final. Entrada en vigor.

A presente Orde entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado».

Madrid, 21 de maio de 2010.–A Vicepresidenta Primeira do Goberno e Ministra da Presidencia, María Teresa Fernández de la Vega Sanz.

-------------

Enlace á lexislación consolidada:

Orde do 24 de setembro de 1982 pola que se aproba o regulamento que establece as Ordenanzas da Real Orde do Mérito Deportivo. Lexislación consolidada