Projecte MAID

L'objectiu tradicional de la política d'infraestructures del CSD (imitada en la resta d'AAPP) ha sigut la construcció d'instal·lacions esportives. D'un parc nacional de 25.000 IIDD en 1978 s'ha passat a un de prop de 100.000 instal·lacions. En quantitat d'instal·lacions esportives podem dir que no tenim gens que envejar als països del nostre entorn. No obstant açò, aqueix objectiu tradicional, i quasi prioritari, que era la construcció d'IIDD, donava lloc al fet que es prevalgueren les Polítiques d'Inversió (tant a través de l'execució directa, especialment en els primers anys, com era el cas del Pla MEC o dels CARD, com d'execució indirecta a través de subvencions a altres AAPP per a la construcció d'IIDD, amb major importància en els últims anys). La resta de polítiques de l'Estat estaven estretament vinculades a aqueix objectiu (Normes NIDE, Cens Nacional d'IIDD i contactes amb AENOR com a entitat de Normalització privada a través de recomanacions tècniques).

La nova situació generada amb l'assumpció per les CCAA, com a competència exclusiva, de la matèria deporte (excepte les relacions internacionals), de les CCLL com a principals “compradores/executores/titulars” de les IIDD (el 65% del parc d'IIDD és públic), però sense capacitat de regulació (excepte en els plecs de prescripcions tècniques), transformava necessàriament el paper de l'AGE/CSD, però açò no es fa fins a 2006 amb el Projecte MAID.

Davant tal situació, i motivat per una petició per una petició del sector d'equipaments esportius, el CSD va començar a dissenyar noves polítiques públiques que permeteren desenvolupar el paper i les noves tasques a les quals l'Estat havia de fer front. Era el moment de realitzar una política coordinada, d'harmonització, impuls i col·laboració del sector privat amb les AAPP i d'aquestes entre si.

La primera iniciativa es va plasmar en el projecte MAID, en el qual, després de més de dos anys de treball, sota el lideratge del CSD i la coordinació de l'IBV, més de 80 persones que representen a totes les Administracions Territorials (CCAA i CCLL a través de la FEMP) i als representants del sector (professionals, gestors, fabricadors.............) es van donar les primeres pinzellades, els primers fruits per a dissenyar la nova política d'infraestructures esportives del CSD:

  • L'elaboració de la base de dades normativa
  • La redacció dels documents base per a la gestió integral de les instal·lacions esportives (accessibilitat, seguretat, ), recollides en el monogràfic d'Instal·lacions XXI
  • L'esbrosse del Nou Codi Tècnic de l'Edificació, per a l'anàlisi de la Formació de Tècnics.
  • La reconstitució del grup d'Esport d'AENOR, que és qui finalment elaborarà, amb categoria de Norma Tècnica (no jurídica), els resultats dels treballs del Projecte MAID, de manera similar a les Normes NIDE o UNEIX. el codi de bones pràctiques
  • La Instauració d'una filosofia de cooperació entre agents públics i privats