Proxecto MAID

O obxectivo tradicional da política de infraestruturas do CSD (imitada no resto de AAPP) foi a construción de instalacións deportivas. Dun parque nacional de 25.000 IIDD en 1978 pasouse a un de preto de 100.000 instalacións. En cantidade de instalacións deportivas podemos dicir que non temos nada que envexar os países da nosa contorna. No entanto, ese obxectivo tradicional, e case prioritario, que era a construción de IIDD, daba lugar a que se primasen as Políticas de Investimento (tanto a través da execución directa, especialmente nos primeiros anos, como era o caso do Plan MEC ou dos CARD, como de execución indirecta a través de subvencións a outras AAPP para a construción de IIDD, con maior importancia nos últimos anos). O resto de políticas do Estado estaban estreitamente vinculadas a ese obxectivo (Normas NIDE, Censo Nacional de IIDD e contactos con AENOR como entidade de Normalización privada a través de recomendacións técnicas).

A nova situación xerada coa asunción polas CCAA, como competencia exclusiva, da materia deporte (excepto as relacións internacionais), das CCLL como principais “compradoras/executoras/titulares” das IIDD (o 65% do parque de IIDD é público), pero sen capacidade de regulación (salvo nos pregos de prescricións técnicas), transformaba necesariamente o papel da AGE/CSD, pero iso non se fai ata 2006 co Proxecto MAID.

Ante tal situación, e motivado por unha petición por unha petición do sector de equipamentos deportivos, o CSD comezou a deseñar novas políticas públicas que permitisen desenvolver o papel e as novas tarefas ás que o Estado debía facer fronte. Era o momento de realizar unha política coordinada, de armonización, impulso e colaboración do sector privado coas AAPP e destas entre si.

A primeira iniciativa plasmouse no proxecto MAID, no que, tras máis de dous anos de traballo, baixo o liderado do CSD e a coordinación do IBV, máis de 80 persoas que representan a todas as Administracións Territoriais (CCAA e CCLL a través da FEMP) e aos representantes do sector (profesionais, xestores, fabricantes.............) déronse as primeiras pinceladas, os primeiros froitos para deseñar a nova política de infraestruturas deportivas do CSD:

  • A elaboración da base de datos normativa
  • A redacción dos documentos basee para a xestión integral das instalacións deportivas (accesibilidade, seguridade, ), recollidas no monográfico de Instalacións XXI
  • A roza do Novo Código Técnico da Edificación, para a análise da Formación de Técnicos.
  • A reconstitución do grupo de Deporte de AENOR, que é quen finalmente elaborará, con categoría de Norma Técnica (non xurídica), os resultados dos traballos do Proxecto MAID, de modo similar ás Normas NIDE ou UNE. o código de boas prácticas
  • A Instauración dunha filosofía de cooperación entre axentes públicos e privados