Acreditació CAR MADRID en matèria de seguretat i accessibilitat

En el marc del Projecte MAID (Millora i Harmonització d'Infraestructures Esportives), un dels objectius proposats pel Consell Superior d'Esports consistia a obtenir la certificació de qualitat de les Instal·lacions Esportives.

Per a açò, era necessari, davant la inexistència de criteris i estàndards reglats de qualitat, que s'aprovaren per AENOR (entitat més prestigiosa d'Acreditació i de la qual forma part el CSD, presidint el CTN 147) unes Normes Tècniques el compliment de les quals servira de referència per a acreditar aqueixa qualitat. Aqueixes Normes, amb els seus Reglaments corresponents, van ser aprovades per AENOR (amb la col·laboració del CSD i l'IBV en el marc del projecte MAID) per a acreditar, en matèria de seguretat i accessibilitat, les pistes poliesportives i els gots de piscina. Fins al moment, es tracta de la primera normativa existent per a acreditar la qualitat en instal·lacions esportives, per la qual cosa el CSD va considerar que havien de ser les seues pròpies instal·lacions les primeres a sotmetre's a examen per a comptar amb aquesta acreditació.

El procés va consistir, bàsicament, en la realització d'una auditoria per a comprovar el compliment dels requisits tècnics establits per l'entitat d'acreditació en les anteriorment citades normes tècniques de compliment. La primera fase de l'auditoria va ser realitzada durant el mes de Julio de 2009, on es va revisar la documentació relativa a diversos Serveis del Consell Superior d'Esports (RR.HH., Règim Interior, Serveis Mèdics, Manteniment, etc.). En la primera setmana de Novembre de 2009 va tenir lloc la realització de la segona fase de l'auditoria.

El dia 1 de març de 2010. el Consell Superior d'Esports va rebre de l'Associació Espanyola de Normalització i Certificació (AENOR), el Certificat de Conformitat específic per a Instal·lacions Esportives D'aquesta forma, el CSD es converteix en la primera organització que aconsegueix aquesta certificació per a la Gestió de Centres Esportius.

La nova certificació d'AENOR acredita que les instal·lacions del Pavelló Múltiple I (got de piscina) i del Pavelló Múltiple II (instal·lació poliesportiva interior) del Centre d'Alt Rendiment Esportiu del CSD a Madrid són segures i accessibles, complint amb els requisits del Sistema de Gestió de la Seguretat i Accessibilitat i amb les normes específiques per a aquestes instal·lacions, arreplegats en el reglament particular de Gestió de Centres Esportius. La implantació d'un Sistema de Gestió en els processos d'una organització i la seua posterior certificació suposa una clara aposta per la millora contínua.

Els avantatges i beneficis d'aquesta certificació són nombrosos per a aquestes instal·lacions; per exemple, en l'àmbit de la seguretat, s'han establit mecanismes de control més segurs en l'accés dels usuaris als pavellons; a més, en la piscina s'ha eliminat el risc d'aprisionamiento dels dits de la mà en les ranures de les reixetes al voltant del got de piscina. Mentre, en el camp de l'accessibilitat, s'han adaptat les rampes d'accés al centre esportiu a les persones amb discapacitat així com les cambres de bany; a més, s'ha establit un pàrquing específic a l'entrada de la instal·lació.

Actualment estem en procés de la renovació anual de la certificació de seguretat i accessibilitat de les nostres instal·lacions esportives.