Tribunal Administratiu de l'Esport

DEFINICIÓ I COMPETÈNCIES

El Tribunal Administratiu de l'Esport és un òrgan col·legiat d'àmbit estatal, adscrit orgànicament al Consell Superior d'Esports que, actuant amb independència d'este, assumix les següents funcions:

  • Decidir en via administrativa i en última instància les qüestions disciplinàries esportives de la seua competència, les assenyalades en la Llei Orgànica 3/2013, de 20 de juny de protecció de la salut de l'esportista i lluita contra el dopatge en l'activitat esportiva i conéixer del recurs administratiu especial regulat en l'article 40 de la citada Llei Orgànica.
  • Tramitar i resoldre expedients disciplinaris, en última instància administrativa, a requeriment del President del Consell Superior d'Esports o de la seua Comissió Directiva, en els supòsits específics al fet que es referix l'article 76 de la Llei de l'Esport.
  • Vetlar, de forma immediata i en última instància administrativa, per la conformitat a dret dels processos electorals en els òrgans de govern de les Federacions esportives espanyoles.

COMPOSICIÓ

El Tribunal Administratiu de l'Esport es compon de set membres llicenciats en Dret, d'entre els quals es designarà un President per elecció entre els seus propis membres.

A més, serà assistit per un Secretari llicenciat o graduat en Dret, designat pel president del CSD.

En la seua composició es garantirà el compliment de presència equilibrada de dones i hòmens.

Els membres del Tribunal Administratiu de l'Esport seran designats per la Comissió Directiva del Consell Superior d'Esports. Es designaran quatre membres a proposta del President del CSD i tres d'entre els proposats per les federacions esportives espanyoles.

La durada del mandat dels seus membres serà de sis anys i no podran ser reelegits. No obstant açò, la renovació es produirà parcialment cada tres anys.

PROCEDIMENT I RESOLUCIONS

El funcionament del Tribunal Administratiu de l'Esport s'ajusta al que es disposa en la Llei 30/1992. Les seues resolucions, que esgoten la via administrativa, són executades per les corresponents Federacions esportives espanyoles, l'AEPSD, les Lligues professionals, les Agrupacions de clubs o aquelles entitats que se sotmeten a la competència del TAD.

Consultar les resolucions del TAD

RESOLUCIONS DEL TAD (Ordenades per Nombre d'Expedient)

 

NORMATIVA REGULADORA

  1. Llei 39/2022, de 30 de desembre, de l'Esport (Article 120). [BOE]
  2. Llei Orgànica 3/2013, de 20 de juny, de Protecció de la Salut de l'Esportista i Lluita contra el Dopatge en l'Activitat Esportiva (Disposició addicional quarta i Disposició final tercera que modifica l'article 84 de la Llei 10/1990). [BOE]
  3. Reial decret 53/2014, de 31 de gener, pel qual es desenvolupa la composició, organització i funcions del Tribunal Administratiu de l'Esport  [BOE]

 

CONTACTE:

Tel.: 915 890 584

E-mail:  tad@csd.gob.es