Transparència

El CSD, en compliment de les obligacions previstes en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publica la informació inclosa en l'apartat de publicitat activa, que comprèn informació institucional i organitzativa, de normativa i econòmica 

1. Informació institucional, organitzativa i de planificació.

EN CONSTRUCCIÓ

3. Informació econòmica, pressupostària i estadística.