Funcions

El Consell Superior d'Esports, està definit en la Llei 39/2022, de 30 de desembre, de l'Esport, com un Organisme Autònom de caràcter administratiu, a través del com s'exercix l'actuació de l'Administració de l'Estat en l'àmbit de l'esport.

Segons el Reial decret 829/2023, de 20 de novembre, pel qual es reestructuren els departaments ministerials, correspon al Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports la proposta i execució de la política del Govern en matèria d'esport.

Són competències del Consell Superior d'Esports:

 • Fixar els objectius i criteris de la política esportiva de l'Administració General de l'Estat, així com els de representació i participació internacionals.

 • Establir, en coordinació amb la resta de les Administracions Públiques, programes específics per al foment, en condicions d'igualtat de tracte i no discriminació, de l'activitat física i l'esport.

 • Instaurar, en els termes que es contenen en esta llei, un marc de relacions interadministratives sobre la base de la cooperació i la col·laboració entre les Administracions Públiques.

 • Impulsar amb les Comunitats Autònomes la programació de l'esport escolar i universitari, en l'àmbit de les seues competències, i determinar les regles de la seua participació nacional i internacional, d'acord amb el principi d'igualtat i no discriminació.

 • Elaborar i executar, en col·laboració amb les Comunitats Autònomes i Entitats Locals, plans de construcció i millora de l'equipament i les instal·lacions esportives per al desenvolupament de l'esport de competició, així com actualitzar, en l'àmbit de les seues competències, la normativa tècnica de les instal·lacions esportives i el seu equipament, prestant especial atenció al compliment dels requisits establits sobre seguretat i accessibilitat universal de les mateixes, lliures de barreres arquitectòniques.

 • Reconéixer, a l'efecte d'esta llei i de participació i desenvolupament de l'activitat esportiva d'àmbit estatal, l'existència de modalitats i especialitats esportives.

 • En relació amb les federacions esportives espanyoles, autoritzar la seua creació, així com acordar, si escau, la seua liquidació i extinció; ratificar els seus estatuts i reglaments expressament previstos en esta llei al costat de les seues modificacions; controlar el contingut mínim i la subjecció a l'ordenament jurídic dels acords d'integració i separació previstos en l'article 48; així com autoritzar la seua adhesió a les corresponents federacions esportives internacionals.

 • Acordar amb les federacions esportives espanyoles els seus objectius, programes esportius, especialment els de l'esport d'alt nivell i estructures funcionals, per al seu posterior desenvolupament i execució.

 • Concedir les subvencions que procedisquen a les federacions esportives i altres entitats esportives, associacions i sindicats d'esportistes i associacions d'aficionats/aficionats, inspeccionant i comprovant l'adequació de les mateixes al compliment de les finalitats previstes en esta llei, i ordenar als òrgans corresponents d'execució de les subvencions el reintegrament de les quantitats o la paralització de les disposicions de fons quan es complisquen els supòsits que habiliten tals mesures.

 • Autoritzar la constitució i liquidació de les lligues professionals, i ratificar els seus estatuts i reglaments expressament previstos en esta llei, així com les seues modificacions.

 • Qualificar les competicions oficials d'àmbit estatal que han de ser considerades de caràcter professional, previ informe no vinculant de la federació esportiva corresponent, així com establir, previ informe de les lligues professionals, les mesures i els objectius que asseguren la sostenibilitat econòmica de les competicions professionals i tutelar el seu compliment per part de les lligues professionals corresponents.

 • Autoritzar la inscripció de les entitats reconegudes per esta llei en el Registre Estatal d'Entitats Esportives, així com les modificacions del règim de participació dels seus socis o membres, en els termes establits en la secció 2a. del capítol V del títol III.

 • Conéixer les auditorias de comptes i els comptes anuals de les entitats esportives reconegudes per esta llei, així com recaptar els informes i documents complementaris en relació amb les mateixes; encarregar la realització d'auditories de comptes quan així s'establisca en esta llei o en les seues disposicions de desenvolupament; fixar els criteris generals de solvència de les entitats esportives que s'implanten per les lligues professionals i les federacions esportives espanyoles en l'àmbit de les seues respectives competències, i conéixer els informes de bon govern de les federacions esportives espanyoles i de les lligues professionals, adoptant, si escau, les mesures oportunes.

 • L'exercici de les facultats de control econòmic i d'actuació sobre les entitats esportives reconegudes per esta llei en els termes establits en els articles 41 i 58.

 • L'administració de l'arbitratge i la designació d'àrbitres en relació amb les discrepàncies que puguen suscitar-se sobre la comercialització i explotació dels drets audiovisuals en les competicions, en els termes previstos en l'article 9 del Reial decret-llei 5/2015, de 30 d'abril, de mesures urgents en relació amb la comercialització dels drets d'explotació de continguts audiovisuals de les competicions de futbol professionals.

 • Autoritzar o denegar, prèvia conformitat del Ministeri d'Assumptes estrangers, Unió Europea i Cooperació, la celebració en territori espanyol de competicions esportives oficials de caràcter internacional, i d'aquelles altres competicions o activitats esportives que utilitzen la nomenclatura i la simbologia que és pròpia de l'Estat o bé siga susceptible de generar confusió, així com la participació de les seleccions d'àmbit estatal en les competicions internacionals.

 • Promoure i impulsar, sense perjuí de les competències que ostenta l'Agència Estatal Comissió Espanyola para la Lluita Antidopatge en l'Esport, mesures de prevenció, control i repressió de l'ús de substàncies prohibides i mètodes no reglamentaris, destinats a augmentar artificialment la capacitat física de les persones esportistes o dels animals participants en activitats esportives o a modificar fraudulentament els resultats de les competicions i activitats esportives reconegudes en esta llei.

 • Establir una política específica de prevenció dels riscos associats a la pràctica esportiva i de les possibles patologies que pogueren aparéixer durant o després de la finalització de la pràctica esportiva.

 • Establir instruments, elaborar informes, estadístiques, estudis, protocols, guies i qualsevol altra ferramenta que puga contribuir a difondre els beneficis de l'activitat física i l'esport i la consolidació d'hàbits saludables com a conseqüència de la seua pràctica, així com recaptar dades sobre la situació de les persones LGTBI+ en l'àmbit de l'esport i l'activitat física que permeten desenvolupar polítiques públiques contra la LGTBIfobia en l'esport.

 • Recolzar i incentivar la investigació científica i la innovació en matèria esportiva, de conformitat amb els criteris establits en la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, garantint una representació equilibrada de totes les àrees del coneixement i disciplines científiques que puguen aportar al coneixement del fenomen esportiu.

 • Gestionar el cens d'instal·lacions esportives estatal en col·laboració amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals.

 • Col·laborar amb la resta de les Administracions Públiques en l'adopció de mesures que asseguren la sostenibilitat de l'activitat esportiva en el medi ambient, així com en l'entorn urbà i natural.

 • Recolzar i promoure la formació de personal tècnic esportiu, tant en el seu acompliment tècnic com en les seues habilitats/habilitats per a la prevenció i intervenció davant conductes violentes, assetjament o abús sexual, masclisme, sexisme, xenofòbia, aporofobia, racisme, LGTBIfobia, serofobia, capacitismo o davant qualsevol forma de discriminació, a través de la col·laboració amb les federacions esportives i amb els organismes competents de l'Administració General de l'Estat. Igualment, recolzar i promoure la gestió econòmica, pressupostària i de personal dels centres de titularitat estatal que impartisquen ensenyaments esportius de grau superior a distància en tot el territori nacional; així com proposar, en el marc de les competències educatives de l'Administració General de l'Estat, la regulació i ordenació dels ensenyaments esportius de règim especial.

 • Resoldre els recursos administratius que s'interposen contra els actes i resolucions que es dicten per les federacions esportives espanyoles en l'exercici de les funcions establides en l'article 51, que no estiguen atribuïts a altres òrgans, així com exercir la potestat sancionadora en els termes previstos en esta llei i les seues disposicions de desenvolupament.

 • Vetlar per l'efectiva aplicació d'esta llei i altres normes que la desenvolupen, exercitant a este efecte les accions que procedisquen, així com qualsevol altra facultat atribuïda legal o reglamentàriament que perseguisca el compliment de les finalitats i objectius assenyalats en la present disposició.

 • Dissenyar, amb la participació de les Administracions competents, de les federacions esportives i de les lligues professionals, polítiques de promoció internacional del model d'esport espanyol, coordinant l'execució d'estes mesures amb el Ministeri d'Assumptes estrangers, Unió Europea i Cooperació.

 • Dur a terme, en col·laboració amb la resta de les Administracions Públiques, amb les federacions esportives espanyoles i altres agents del sector, accions per al foment del turisme i la indústria vinculats a l'activitat física i l'esport.

 • Impulsar polítiques públiques de foment de la pràctica esportiva en les persones majors i menors d'edat, en col·laboració amb la resta de les Administracions Públiques i, si escau, amb les federacions esportives espanyoles i altres agents del sector.

 • Promoure polítiques públiques de foment de la pràctica esportiva en les persones amb discapacitat, en col·laboració amb la resta de les Administracions Públiques, amb les federacions esportives espanyoles i amb el moviment associatiu de les persones amb discapacitat, mantenint una visió transversal de les necessitats d'estes persones en tots els àmbits de l'esport.

 • Procurar la participació de les aficions en l'esport mitjançant la coordinació directa amb les associacions que les representen.

 • Proposar, sense perjuí de les competències de les Comunitats Autònomes i previ informe de la Conferència Sectorial de l'Esport, reunida en convocatòria urgent i extraordinària, l'adopció de mesures excepcionals de reacció ràpida i protecció del sector davant situacions d'alt risc o crisis derivades de pandèmies sanitàries, catàstrofes naturals o altres circumstàncies imprevisibles.

 • Fomentar la col·laboració públic-privada en la promoció i finançament de l'esport, d'activitats esportives i esportistes.

 • Desenvolupar reglamentàriament els requisits del sistema comú de solució de conflictes de caràcter extrajudicial contemplat en l'article 119 de la llei.