Transparencia

O CSD, en cumprimento das obrigas previstas na Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, publica a información incluída no apartado de publicidade activa, que comprende información institucional e organizativa, de normativa e económica