HCS Hoquei Sala

 

 

 

 

 

 

INDICE:

0.    AMBITO D'APLICACIÓN 

1.    TAMAÑO DEL CAMP 


2.    BANDES EXTERIORS DE SEGURETAT 


3.    TRAÇAT DEL CAMP 


4.    ALTURA LLIURE D'OBSTÁCULS 


5.    ORIENTACIÓN SOLAR 


6.    ILUMINACIÓN 


7.    PAVIMENT ESPORTIU 


8.    LA PORTERÍA 

    .    8.1  EL MARC 


    .    8.2  TAULES LATERALS I DE FONS 


    .    8.3  LA XARXA 


    .    8.4  ELS ELEMENTS DE SUJECCIÓN DE LA XARXA 


9.    LA BOLA 


10.    EL PAL O ESTIC 


11.    EQUIP DE PROTECCIÓN DELS PORTERS 


12.    XARXES DE SEGURETAT 


13.    ESPAIS ÓTILES A l'ESPORT 


    .    13.1 LA TAULA DE CRONOMETRADORES I ELS BANCS DE JUGADORS. ÁREVA AUXILIAR 


    .    13.2 SALES D'ESCALFAMENT 

14.    MARCADOR 


15.    MEGAFONIA 


16.    CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓN (CCTV) 


17.    UNITAT DE CONTROL ORGANITZATIU (UCO) 


18.    ESPAIS AUXILIARS PER Als ESPORTISTES 

    .    18.1  VESTUARIS, CONDÍCIES D'ESPORTISTES, ENTRENADORS 


    .    18.2  VESTUARIS, CONDÍCIES D'ARBITROS 


    .    18.3  ENFERMERÍA – PRIMERS AUXILIS 


    .    18.4  ÁREVA DE CONTROL DE DOPATGE 


    .    18.5  ALMACÉN DE MATERIAL ESPORTIU 


19.    ESPAIS AUXILIARS SINGULARS 

    .    19.1  OFICINES D'ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN CAMPIONAT I SALA ACREDITACIÓN 


    .    19.2  VESTUARIS DE PERSONAL 


    .    19.3  ESPAIS PER A AUTORITATS I PERSONALITATS 


    .    19.4  ESPAIS PER Als MITJANS DE COMUNICACIÓN 


20.    ESPAIS PER Als ESPECTADORS 


21.    ACCESSIBILITAT 


22.    BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 


23.    FIGURES


      - HCS-1 EL CAMP DE JOC


      - HCS-2 L'ÁREVA


      - HCS-3 BANDA O VORADA


      - HCS-4 LA PORTERIA      - HCS-5 LA PILOTA


      - HCS-6 EL PAL O “ESTIC” (Cara de joc) 

 

 

 

0.             AMBITO D'APLICACIÓ

 

La present Norma Reglamentària és aplicable en tots aquells camps que es realitzen total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports per a la pràctica de l'hoquei sala i on es vagen a celebrar competicions de la Real Federació Espanyola d'Hoquei (RFEH). És competència d'aquesta Federació esportiva l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials d'hoquei sala. Aquest document ha sigut elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació útil per a la pràctica d'aqueix esport, per a açò s'han tingut en compte els Reglaments Internacionals vigents i s'ha sotmès a consulta de la Real Federació Espanyola d'Hoquei.

 

1.             GRANDÀRIA DEL CAMP

 

El camp de joc és un rectangle de dimensions 44,00 m de longitud entre les línies de fons i de 22,00 m d'ample entre les bandes laterals. Les dimensions del camp de joc òptimes i recomanades són les abans indicades, encara que excepcionalment podrien admetre's altres dimensions del camp de joc entre els límits que s'indiquen a continuació:

 

DIMENSIONS DEL CAMP

Longitud

(m)

Amplària

(m)

Màxim

44

22

Mínim

36

18

 

És recomanable que l'amplària de la pista siga la màxima (22 m) de manera que les línies de l'àrea s'unisquen a les línies de fons i no a les línies de banda.

 

2.             BANDES EXTERIORS DE SEGURETAT

 

Al voltant del camp de joc ha d'existir un espai lliure d'obstacles a manera de corredor d'1 m d'amplària, com a mínim, a l'exterior de les bandes o vorades laterals i d'1 m com a mínim i recomanat de 3 m a l'exterior de les línies de fons.

 

Els murs o parets pròxims a les línies de fons han d'estar embuatats o protegits per xarxes per a evitar rebots perillosos de la pilota en els tirs a porta, especialment en instal·lacions esportives xicotetes.

 

 

3.             TRAÇAT DEL CAMP

 

El traçat del camp serà conforme amb les figures 

 

Les línies de marques tindran 5 cm d'amplària i seran totes del mateix color, diferent i que contrast amb el del camp de joc.

 

Les línies de fons i les línies laterals formen part del camp de joc.

 

Les línies laterals estaran delimitades per unes bandes laterals o vorades de 10 cm per 10 cm de secció transversal amb inclinació d'almenys 1 cm cap a la pista. Les bandaslaterales o vorades seran de fusta o de material de característiques similars amb les vores o arestes arredonides i els seus suports o subjeccions no presentaran elements sortints cap al camp de joc ni seran perillosos per als jugadors o àrbitres. Vegeu la figura 

 

Totes les línies formen part de la superfície que delimiten.

 

Les línies discontínues solament són obligatòries en competicions internacionals

 

4.             ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

 

Serà de 5 m com a mínim sobre el camp i les bandes exteriors. No obstant açò es recomana 7 m d'altura lliure.

 

5.             ORIENTACIÓ

 

L'eix longitudinal del camp en instal·lacions a l'aire lliure serà N-S admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO.

 

6.             IL·LUMINACIÓ

 

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no provoque enlluernament als jugadors, a l'equip arbitral ni als espectadors. Comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació horitzontal i rendiment de color, d'acord amb els criteris de la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” que s'indiquen a continuació:

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ – HOQUEI SALA (Interior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

Rend.

Color

(Ra)

I med

(lux)

Uniformitat

I min/ Emed

Competicions internacionals i nacionals

750

0,7

80

Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell

500

0,7

60

Entrenament, esport escolar i recreatiu

300

0,7

60

 

La Federació Internacional d'Hoquei recomana que en competicions televisades el nivell d'il·luminació mínima siga d'1.000 lux.

 

En pistes a l'exterior es comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació i màxims d'enlluernament (GR) que s'indiquen en la citada norma:

 

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ – HOQUEI SALA (Exterior)

NIVELL DE COMPETICIÓ

Iluminancia horitzontal

Rend.

Color

(Ra)

GR

Emed

(lux)

Uniformitat

Emin/ Emed

Entrenament, esport escolar i recreatiu

200

0,7

60

55

 

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical en funció de la velocitat de l'acció i la dimensió de l'objecte, en la citada norma UNE-EN 12193, els esports s'han classificat, en aqueix sentit, en tres grups A, B i C; l'hoquei sala pertany al grup B. El valor de la iluminancia vertical vària amb la distància de la càmera a l'objecte, per a determinar-ho vegeu el següent gràfic:

 

Nivell d'il·luminació vertical a mantenir en funció de la distància màxima de tir de les càmeres (UNE-EN12193)

 

7.             PAVIMENT ESPORTIU

 

Són aptes els paviments de fusta o sintètics, fixos o desmuntables. Els paviments rígids no són recomanables.

 

 

El paviment esportiu tindrà una superfície plana, no adherent, de color que contraste amb el de la bola i complirà els següents requisits, basats en la norma UNE-EN 14904:2007 “Superfícies per a àrees esportives. Especificacions per a sòls multideportivos d'interior”:

 

REQUISITS SUPERFÍCIE ESPORTIVA D'INTERIOR

HOQUEI SALA

Reducció de força

(Absorció impactes)

RF≥35%

RF≥25%

Competicions i entrenament àmbit nacional

Competicions regionals, locals, recreatiu, escolar

Deformació vertical

≤ 3mm

≤ 2mm

Competicions i entrenament àmbit nacional

Competicions regionals, locals, recreatiu, escolar

Lliscament

80 - 110

Resistència a impactes

Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm per a impactes de 8Nm

Resistència a petjada

Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm

a les 24 h. de realitzar l'assaig

Càrregues rodants*

Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm

per a càrrega mínima de 1500 N

Resistència a abrasió

Superfícies sintètiques: Màxima pèrdua de pes 1.000 mg

(1000 cicles, rodes H-18, carrega 1,0 kg)

Recobriments i lacas: Màxima pèrdua de pes 80 mg

(1000 cicles, rodes CS-10, carrega 0,5 kg)

Reflectància especular

Per a un angle de 85º s'anotarà el valor obtingut

Brille especular

Per a un angle d'incidència de 85º:

≤ 30% Superfícies mats;

≤ 45% Superfícies lacadas

Emissió de formaldehid

Els productes elaborats amb formaldehid han d'assajar-se

i pertanyeran a classe: I1 o I2

Contingut de pentaclorofenol (PCP)

Les superfícies esportives no han de contenir-ho com a component del producte o de les seues matèries primeres

Reacció al foc

Han d'assajar-se i classificar-se segons UNE-EN 13501-1 declarant Classe i Subclasse resultant de comportament enfront del foc

Planeidad/Regularitat Superficial (“in situ”)

≤ 6 mm amb regla de 3 m;

≤ 2 mm amb regla de 0,3 m

* En cas que la superfície haja de suportar tribunes telescòpiques o equipament rodant pesat.

 

Els paviments esportius de pistes exteriors compliran els següents requisits:

 

REQUISITS SUPERFÍCIE ESPORTIVA D'EXTERIOR

HOQUEI SALA

 

Pendents d'evacuació

Transversal i màxima del 1%

 

Planeidad / Regularitat Superficial (“in situ”)

UNE-EN 13036-4

≤ 6 mm amb regla de 3 m;

≤ 2 mm amb regla de 0,3 m

 

Reducció de força (sintètics)

UNE-EN 14808

RF≥25%

 

Deformació vertical (sintètics)

UNE-EN 14809

≤ 6mm

 

Lliscament (sintètics)

UNE-EN 13036-4

55 - 110

 

Resistència a tracció (sintètics)

UNE-EN 12230

≥ 0,40 MPa

 

Allargament de trencament (sintètics)

UNE-EN 12230

≥ 40 %

       

 

El fabricant i l'instal·lador del paviment esportiu, facilitaran la documentació del paviment esportiu que inclourà, almenys, el següent:

 

-          Resultats de les proves d'assaig en laboratori d'una mostra del paviment.

-          La descripció del procediment d'instal·lació del mateix.

-          Informació sobre el manteniment del paviment esportiu.

-          Els resultats dels assajos “in situ” (Reducció de forces, deformació, lliscament, reflectància, planeidad) i la seua conformitat amb els requisits exigits.

 

8.             LA PORTERIA

 

El camp de joc d'hoquei sala estarà equipat amb dues porteries que es col·loquen en el centre de les línies de fons i concretament en les línies de porteria, a l'exterior d'aquestes línies. Les seues mesures interiors són 2 m d'alt per 3 m d'ample. Vegeu 

Les porteries han d'estar fermament fixades al sòl, que segons el seu disseny pot ser per mitjà de caixetins a sòl o autoestables amb sistema antivuelco (per exemple amb ancoratges fixos o desmuntables). Compliran les normes reglamentàries de la Real Federació Espanyola d'Hoquei i la norma UNE-EN 750 “Porteries d'hoquei”.

 

La porteria complirà especialment els requisits de resistència i estabilitat que indica la norma UNE-EN 750 abans citada.

 

La porteria consta de marc, elements de subjecció de la xarxa i la xarxa.

 

8.1         EL MARC

 

El marc està compost pels pals i el travesser, construïts del mateix material (fusta, acer, aliatge lleuger o material plàstic) de material no corrosiu o protegit de la corrosió.

 

Els pals i el travesser tindran secció de costats de 8 x 8 cm i color blanc. Els pals no han de sobreeixir del travesser. Vegeu la 

 

Les vores o arestes estaran arredonits amb un radi mínim de 3±1 mm.

 

8.2         TAULES LATERALS I DE FONS

 

Tindran 0,46 m d'altura, les laterals es col·loquen fixes als pals sense sobreeixir d'ells i les de fons fixes a les laterals, seran de color fosc en la seua part interior. Vegeu la 

Les taules laterals i de fons no són obligatòries.

 

8.3         LA XARXA

 

De malla quadrada, pot realitzar-se amb fils de fibres naturals (cànem, jute) o sintètiques (nailon) el diàmetre del fil serà de 2 mm com a mínim, l'ample de la malla serà com a màxim de 4,5 cm.

 

8.4         ELS ELEMENTS DE SUJECCIÓN DE LA XARXA

 

La xarxa ha d'estar fixa a la part interior dels pals i del travesser a intervals no majors de 15 cm i subjecta a les taules laterals i de fons per la part exterior, sense estar tibant per a evitar que la pilota puga rebotar a l'exterior i de manera que la pilota, no puga passar per algun buit entre ella i els pals, el travesser o les taules laterals o de fons.

 

Les subjeccions de la xarxa als pals i al travesser han d'estar dissenyades de tal forma que no puguen danyar als jugadors, per a açò s'exigeix que les obertures no excedisquen de 8 mm o siguen majors de 2,5 cm i no s'usaran ganxos d'acer oberts.

 

 

9.             LA BOLA

 

La pilota serà esfèrica, dura, de superfície exterior uniforme i color blanc o un altre autoritzat que contrast amb el color del paviment esportiu. Tindrà una circumferència entre 23,5 cm màxim i 22,4 cm mínim i un pes entre 163 g màxim i 156 g mínim. Vegeu la figura

 

 

10.         EL PAL O “ESTIC”

 

El pal o “estic” complirà les normes reglamentàries de la Real Federació Espanyola d'Hoquei.

 

El pal està format per un mànec recte i un cap o pala corbada, tindrà una cara plana llisa solament en la part inferior del seu costat esquerre (cara de joc), el pal tindrà una transició llisa des del mànec fins a la pala. L'altre costat del pal, el costat dret amb el qual no es juga, serà arredonit i llis. Totes les vores estaran arredonits amb ràdio menor de 3 mm. Les toleràncies de les seues dimensions s'indiquen en la figura

Qualsevol curvatura a llarg de la seua longitud tindrà un continu i suau perfil i estarà limitada a una fletxa màxima de 25 mm.

 

El pal serà de fusta o d'un altre material que siga adequat per a la pràctica de l'hoquei sala i no supose risc per a la salut dels esportistes, no són admissibles materials metàl·lics o components metàl·lics. Es poden afegir cintes i resines en tant la superfície romanga llisa.

 

La grandària serà tal que, incloent qualsevol revestiment, puga passar per un cèrcol de 5,1 cm de diàmetre interior. La longitud des de la part superior del mànec a la part inferior dela pala no serà superior a 105 cm. El pes total no serà major de 737 g

 

La velocitat de la bola no sobrepassarà el 98% de la velocitat del pal. Açò es comprova experimentalment en laboratori, amb un simulador que proporciona una velocitat de 80 km/h al pal, la velocitat de la pilota es calcula a partir del temps que necessita per a passar per dos punts fixos de mesura i s'expressa com un percentatge de la velocitat del pal. Aquest assaig es realitza amb pilotes aprovades per la Federació Internacional d'Hoquei (FIH) i en laboratoris autoritzats per la FIH. Es realitzen cinc mesuraments i les condicions de laboratori són: 20ºC de temperatura i 50% d'humitat relativa.

 

11.         EQUIP DE PROTECCIÓ DELS PORTERS

 

Els porters disposaran dels següents equips de protecció individual:

 

-          Proteccions o guants de porter, amb unes dimensions màximes d'ample 22,8 cm i longitud de 35,5 cm quan es col·loquen plànols amb el palmell cap amunt. No han de tenir cap element per a subjectar el pal o estic quan no s'estiga subjectant amb la mà.

-          Proteccions per a les cames (guardes): Tindran un màxim de 30 cm d'ample una vegada col·locades en les cames.

 

Les proteccions compliran els requisits de la norma UNE-EN 13546 “Roba de protecció. Protectors per a les mans, els braços, el pit, l'abdomen, les cames, els peus i els genitals per a porters d'hoquei sobre herba i protectors de barbs per a jugadors. Requisits i mètodes d'assaig” d'acord amb el nivell de rendiment corresponent que indica la norma (Homes nivell 4 o 5, dones nivell 3, joves nivell 3, xiquets nivell 2). Així mateix per a poder ser utilitzats disposaran de la declaració de conformitat amb els requisits essencials de la Directiva 89/686/CEE o, si escau, el Reglament (UE) 2016/425 relatiu als equips de protecció individual.

 

12.         XARXES DE SEGURETAT

 

Es col·locaran xarxes darrere de les línies de fons fora de la banda exterior de seguretat per a detenir les boles, les xarxes tindran un ample de malla com a màxim igual al de la xarxa de porteries, estaran suspeses al llarg de tota l'amplària del camp de joc i les bandes de seguretat i tindran una altura mínima de 4 m, arribaran fins al sòl i no estaran tibades per a evitar rebots.

 

13.         ESPAIS ÚTILS A l'ESPORT

 

13.1          LA TAULA DE CRONOMETRADORES I ELS BANCS DE JUGADORS. ÀREA AUXILIAR

 

A l'exterior d'una de les bandes de seguretat del camp de joc, existirà un espai per a la taula de cronometradores i per als bancs de jugadors, amb amplària mínima d'1 m i recomanat d'1,50 m. Vegeu la 

La taula de cronometradores i tècnics se situarà enfront de la línia central a l'exterior de la banda de seguretat. La taula tindrà dimensions suficients per a tres o quatre tècnics. En competicions esportives d'àmbit nacional, la taula de cronometradores estarà condicionada per al seguiment electrònic de les trobades (línia de telèfon, endolls elèctrics, connexió a internet i transmissió de dades).

 

Els bancs per a jugadors, reserves, tècnics dels equips, etc. se situaran a banda i banda de la taula de cronometradores, amb capacitat almenys per a 10 persones cadascun.

 

En competicions on es disposen espectadors pròxims als bancs de jugadors i la taula de cronometradores per seguretat és recomanable disposar proteccions transparents.

 

En instal·lacions esportives on es vagen a celebrar competicions d'alt nivell esportiu es disposarà per raons de seguretat, un àrea auxiliar al voltant del camp de joc i les bandes de seguretat, consistent en un espai perimetral per a càmeres, fotògrafs, publicitat, atenció mèdica, zona de seguretat externa, etc., a l'exterior de les bandes de seguretat, amb una dimensió mínima de 2 m i de 3 m en la zones de bancs de jugadors i taula de cronometradores, com a zona protegida. La zona protegida (pista de joc, bandes de seguretat, taula de cronometradores, bancs de jugadors i espai perimetral exterior) no serà accessible ni de pas per als espectadors.

 

 

13.2          SALES D'ESCALFAMENT

 

In addition to the central playing court, it is recommended to provide at least two other courtsEn competicions d'alt nivell, a més de la pista d'hoquei sala principal de la instal·lació esportiva, es requereix disposar de dues sales addicionals per a entrenament i escalfament abans del partidoexercises..

 

14.         MARCADOR

 

El marcador es col·locarà en situació de perfecta visibilitat per a la taula de cronometradores, per a jugadors i el públic. El marcador indicarà els noms dels equips i reflectirà els punts.

 

En competicions d'àmbit nacional, es disposarà un marcador electrònic de manera que puga ser operat des de la taula d'anotadors. Se situarà a una altura i en una posició que puga ser vist correctament pels jugadors, cronometradores i els espectadors. Disposarà de cronometratge electrònic mostrant el temps jugat, els gols, faltes acumulades i els períodes de joc.

 

15.         MEGAFONIA

 

En instal·lacions esportives on es vagen a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb instal·lació de megafonia. La instal·lació de megafonia ha de permetre controlar de forma individual el sistema de so en les àrees on es troben els representants dels mitjans de comunicació i comentaristes.El sistema de megafonia ha d'estar dissenyat per a fer automàticament avisos en cas d'emergència, tant a esportistes com als espectadors.

 

16.         CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ (CCTV)

 

En instal·lacions esportives on es vagen a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, la instal·lació esportiva haurà de comptar amb instal·lació de circuit tancat de televisió en color, si així ho requereixen les autoritats de prevenció de la violència en l'esport, no obstant açò és recomanable preveure la seua instal·lació.

 

La instal·lació de circuit tancat de televisió disposarà de càmeres fixes i mòbils que controlen l'interior i l'exterior (gradería, accessos, etc.), subministrament propi d'electricitat i es manejarà des de la sala de control organitzatiu de la instal·lació.

 

17.         UNITAT DE CONTROL ORGANITZATIU (UCO)

 

En instal·lacions esportives on es vagen a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, si així ho requereixen les autoritats de prevenció de la violència en l'esport, en raó a la importància de la competició, el nombre d'assistents, la seguretat de la mateixa i la modalitat del seu desenvolupament, es disposarà una sala de control des de la qual es tinga una visió general de la instal·lació (pista, gradería, etc.), aquesta unitat de control organitzatiu disposarà, com a mínim, de circuit tancat de televisió, megafonia i enllaços de radi i telecomunicació, així com els altres mitjans que resulten necessaris per al control del recinte.

 

18.         ESPAIS AUXILIARS PER Als ESPORTISTES

 

18.1 VESTUARIS, CONDÍCIES D'ESPORTISTES

 

Es disposaran, com a mínim, dos vestuaris independents, un per a cada equip. Els vestuaris disposaran de zona de canvi de roba amb bancs i penjadors, zona de dutxes amb espai per a assecat i zona de condícies amb cabines de vàters i lavabos.

 

Les característiques d'aquests espais es detallen en la norma NIDE “Sales i Pavellons”.

 

Els vestuaris estaran situats el més a prop possible de la pista de joc, en el lateral de la zona de bancs i amb accés directe a la mateixa.  The rooms shall beLos vestuaris tindran una altura lliure mínima de 2,50 m i estaran compostos per zones amb les característiques següents:

 

·   Zona de canvi de roba dels jugadors, per a 10-20 persones aproximadament, equipada amb bancs, penja-robes o armaris guarda-roba, llitera per a massatge i pizarrón. Superfície mínima de 35 m2.

·    Zona de dutxes, amb sòl antilliscant i impermeable, amb almenys 10 dutxes.

·    Zona de vàters i lavabos amb espills i assecadors de pèl.

 

Per motius de seguretat pot ser necessària la instal·lació d'un túnel de protecció respecte de la possible gradería, que podrà ser extensible des de la pista fins a l'entrada als vestuaris.

 

18.2 VESTUARIS, CONDÍCIES D'ARBITROS

 

Es disposarà un vestuari per a árbitrosIn addition to that provision should be made, que podrà utilitzar-se, quan no hi haja competició, com a vestuari d'entrenadors, monitors o professors. ElAll changing rooms shall be fitted with showers and toilets. vestuari disposarà de zona de canvi de roba amb bancs i penjadors, zona de dutxes amb espai per a assecat i zona de condícies amb cabines de vàters i lavabos. En el mateix vestuari o annex a ell hi haurà una zona per a redacció d'actes, informes, etc. amb el mobiliari apropiat. Així mateix les característiques d'aquests espais es detallen en la norma NIDE “Sales i Pavellons”.

 

18.3 INFERMERIA – PRIMERS AUXILIS

 

Es disposarà de manera que l'accés a ella des de la pista siga fàcil i comptarà amb una ràpida eixida cap a l'exterior per a evacuació d'accidentats, lesionats o malalts. Estarà equipada amb una taula d'exploració, llitera, taula escriptori, butaca, armari farmaciola, penja-robes i equip de material mèdic imprescindiblefor the first aid. per als primers auxilis. La sala de primers auxilis haurà d'estar disponible tant per als esportistes com per al públic si no existeix una altra específica per al públic.

 

18.4 ÀREA CONTROL DE DOPATGE

 

En competicions oficials es disposarà The dopatge control area must be located inside the building, sota that it may be easily reached from theel àrea de control de dopatge, que tindrà un ús exclusiu per a aquesta fi. Ha de complir els requisits que estableix l'Ordre PRE/1832/2011, de 29 de juny, per la qual es regula l'àrea de control del dopatge, el material per a la presa de mostres i el protocol de manipulació i transport de mostres de sang i dThe area shall accommodate at least 10 persons at the same estafe.The dopatge controlispondrá dels següents espais:

 

·         Una sala d'espera amb cadires i frigorífic per a begudes no alcohòliques ni altres substàncies que pogueren donar resultat advers, així com recipient/s per a recollida dels envasos de les begudes.

·         Una sala de treball contigua a la sala d'espera i comunicada directament amb ella amb taula, cadires i un frigorífic amb clau per a guardar les mostres fins al seu trasllat.

·         Sala de presa de mostres d'orina contigua a la sala de treball (En cas de competicions per a homes i dones és recomanable dues) amb vàter, lavabo i espill.

·         Sala d'extracció de sang com a sala addicional contigua a la sala de treball o bé com un espai inclòs en aquesta sala de treball. Si és sala addicional es dotarà de frigorífic amb clau per a guardar les mostres fins al seu trasllat.

18.5 MAGATZEM DE MATERIAL ESPORTIU

Es disposarà un magatzem de material esportiu, de grandària suficient per a guardar material esportiu d'hoquei sala i es podrà tancar amb clau. Disposarà d'accés fàcil o directe a la pista esportiva, complirà els requisits de la norma NIDE “Sales i Pavellons”.

19.         ESPAIS AUXILIARS SINGULARS

19.1 OFICINES D'ADMINISTRACIÓ, ORGANITZACIÓ DEL       CAMPIONAT I SALA D'ACREDITACIÓ

Són els espais destinats a les persones encarregades de la gestió administrativa de la instal·lació esportiva per a hoquei sala. La seua grandària estarà d'acord amb la grandària de la instal·lació esportiva a la qual serveix, no obstant açò és recomanable que cada àrea tinga un espai de no menys de 20 metres quadrats. Complirà els requisits de la norma NIDE “Sales i Pavellons”For high level competitions, offices shall be dedicated to the.

Per a les competicions nacionals d'alt nivell es disposarà un despatx o sala per a la instal·lació de l'oficina d'organització del Campionat.

19.2 VESTUARIS DE PERSONAL

 

Els vestuaris de personal seran d'una grandària en funció del nombre de persones que participen en la preparació the playing court, cleaning, technical plant maintenance, etc. de la pista de joc, neteja, manteniment d'instal·lacions tècniques, etc. Aquests vestuaris es disposaran separats de l'àrea de vestuaris d'esportistes i d'àrbitres.

 

19.3 ESPAIS PER A AUTORITATS I PERSONALITATS

 

En grans instal·lacions esportives on es vagen a celebrar competicions esportives rellevants, es disposarà una zona de recepció i estada d'autoritats i personalitats, que es trobarà prop de la Tribuna d'Honor.

 

19.4 Mitjana AreaESPACIOS PER Als MITJANS DE COMUNICACIÓ

 

En grans instal·lacions esportives on es desenvolupen importants esdeveniments esportius es disposaran espais per als representants dels mitjans de comunicació i les instal·lacions que require.requereixen, aquests espais estaran separats de les zones d'espectadors i amb accessos independents.

 

Per a competicions d'alt nivell, així mateix, es requereix que la instal·lació esportiva dispose deÑ Mitjana entrance entrada diferenciada per als mitjans de comunicació conzona de recepció i dispose dels següents espais:

 

· Tribunes per a la premsa separades dels espectadors, amb seients equipats amb escriptori, línia de telèfon, endolls elèctrics, connexió a internet i transmissió de dades, impressora, etc.

· Cabines Cabines per a comentaristes de radi i TV amb espai de 3 m x 3 m cadascuna, amb finestra de possible obertura en el front de les cabines, amb bona visibilitat i sense obstacles de la pista de joc, disposarà d'endolls elèctrics, connexió a internet, impressora, etc.

· Espais per a càmeres d'Espais per a càmeres de TV, al voltant de la pista de joc i en posicions elevades, la planificació ha de ser coordinada amb experts competents dels mitjans de TV.

· Sales de treball de mitjans de comunicació, disposaran de pany amb clau i estaran equipades amb suficients preses d'electricitat, connexions telefòniques i Internet i equipades amb mobiliari d'oficina (taules, cadires, etc.).

· Sala de conferències de premsa, equipada amb micròfons i sistema de megafonia, preses d'electricitat i mobiliari suficient per a un nombre mínim de 50 persones.

· Sala de Zona mixta que permeta als representants dels mitjans de comunicació parlar i/o entrevistar als jugadors, en la pista o en el camí de la pista als vestuaris i/o des dels vestuaris i l'eixida de la instal·lació. Aquesta zona ha d'estar separada i no ser accessible per als espectadors i tindrà accés controlat i diferent del dels esportistes.

· Es preveurà un aparcament reservat per a zona de mitjans de comunicació, entrada directa i diferenciada a l'interior de la instal·lació esportiva i una tribuna igualment reservada, així com una sala amb instal·lacions de catering per al seu ús.

 

20.         ESPAIS PER Als ESPECTADORS

 

Els espais per als espectadors permetran veure les competicions esportives que tinguen lloc i disposaran dels espais auxiliars necessaris com són: vestíbul/s d'accés amb zona i cartells d'informació, control d'accessos, taquilles, bar–cafeteria, condícies, guarda-roba, etc. Els espais per a espectadors es dissenyaren i construiran de manera que siguen accessibles per a persones amb discapacitat de forma no discriminatòria, independent i segura, es reservaran places per a persones de mobilitat reduïda (1 per a usuaris de cadira de rodes per cada 100 places o fracció) i compliran la normativa nacional, autonòmica i local a aquest efecte. Els espais destinats als espectadors compliran els requisits del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) i altra normativa vigent, especialment la d'espectacles públics, accessibilitat i incendis. Així mateix aquests espais compliran els requisits de la norma NIDE “Sales i Pavellons”.

 

El nº d'espectadors a preveure depèn del nivell i del caràcter de l'esdeveniment esportiu. Per a la celebració d'esdeveniments esportius de caràcter nacional és necessari preveure un nº mínim de 250 places d'espectadors.

 

En competicions d'àmbit nacional i alt nivell esportiu, es disposarà una VIP tribune (Tribune of Honor)Tribuna d'autoritats i personalitats, la qual estarà en una posició central de la gradería, prop del camp de joc i pròxima a la zona de recepció i estada d'autoritats i personalitats.The area shall be inaccessible for the public. La tribuna no haurà de ser accessible per a la resta del públic. Tindrà una capacitat per a, almenys, 20 persones.

 

Les instal·lacions esportives on es vagen a realitzar competicions esportives d'alt nivell han de disposar d'accessos independent per a jugadors i àrbitres diferents dels de públic, de manera que aquells no puguen entrar en contacte físic amb el públic.

 

21.         ACCESSIBILITAT

 

Les instal·lacions esportives per a hoquei sala es dissenyaren i construiran de manera que siguen accessibles per a persones amb discapacitat, de forma no discriminatòria, independent i segura.

 

Disposaran d'un itinerari exterior accessible a la instal·lació i d'itineraris accessibles a la pista principal, els espais esportius auxiliars, (Vestuaris, infermeria, condícies, etc.) i els espais per a espectadors.

 

Els citats espais esportius, auxiliars i per a espectadors seran accessibles, compliran els criteris d'accessibilitat que s'indiquen en la norma NIDE “Sales i Pavellons” així com la normativa nacional, autonòmica i local a aquest efecte. Es recomana que complisquen els requisits de les Normes UNEIX de “Accessibilitat”.

 

22.         BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 

-       Regles d'Hoquei Sala 2017. Federació Internacional d'Hoquei.

-       Manual d'instal·lacions d'Hoquei indoor. Federació Internacional d'Hoquei, setembre 2008.

-       Reglament de partits i competicions. Real Federació Espanyola d'Hoquei.

-       Normes UNE-EN de “Superfícies i Equipaments esportius”

-       Normes UNE-EN de “Il·luminació d'instal·lacions esportives”

-       Normes UNE-EN de “Instal·lacions per a espectadors en instal·lacions esportives”

-       Normes UNEIX de “Accessibilitat”