PDL Padel

 

El camp de joc

 

El camp de joc (Alçat lateral)

 

Detalle accessos i col·locació del pal

 

 

 

1. GRANDÀRIA DEL CAMP:

La pista de joc és un rectangle de dimensions 20m x 10m de mesures interiors (Tolerància ± 0,5 %) tancada íntegrament amb zones de paraments que ofereixen un rebot regular de la pilota i zones de malla metàl·lica on el rebot és irregular. En els seus fons està tancada per parets o murs amb una altura de 3m. Les parets laterals són escalonades i formades per draps rectangulars de 3m d'altura i 2m de longitud el primer drap i de 2m d'altura i 2m de longitud el segon drap. La resta dels costats es tanca amb malla metàl·lica que al seu torn puja per sobre de les parets fins a 4m d'altura en tot el perímetre, també s'admet que la malla metàl·lica en les parets laterals tinga una altura de 4m en els dos primers metres a explicar des del fons de la pista i els 16m restants una altura de 3m 

2. TRAÇAT DEL CAMP:

 

Les dimensions i marques de la pista així com de les parets laterals i de fons s'indiquen en la figura

Totes línies de marques tindran 5 cm d'ample i seran de color clar fàcilment distingible del paviment.

3. ALTURA LLIURE D'OBSTACLES:

L'altura lliure entre el paviment i l'obstacle més pròxim (lluminària, sostre en instal·lacions cobertes) serà de 6m com a mínim sobre tota la superfície de la pista sense que existisca cap element que envaïsca aquest espai.

4. ORIENTACIÓ:

L'eix longitudinal del camp en instal·lacions a l'aire lliure serà N-S admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO.

5. IL·LUMINACIÓ:

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no dificulte la visió dels jugadors, de l'equip arbitral ni dels espectadors. Complirà la norma UNE-EN 12193 "Il·luminació d'instal·lacions esportives" i comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ
(exterior)
Iluminancia horitzontal
I med (lux)
Uniformitat
I min/I med
Competicions internacionals i nacionals 500 0,7
Competicions regionals, entrenament alt nivell 300 0,7
Competicions locals, entrenament, ús escolar i recreatiu 200 0,5

 

En pistes a l'aire lliure es disposaran els proyectores exteriorment a la pista,a una altura mínima des del sòl de 6m.

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ
(interior)
Iluminancia horitzontal
I med (lux)
Uniformitat
I min/I med
Competicions internacionals i nacionals 750 0,7
Competicions regionals, entrenament alt nivell 500 0,7
Competicions locals, entrenament, ús escolar i recreatiu 300 0,5

 

Cap lluminària haurà de col·locar-se en la zona del sostre que està situada sobre la superfície de la pista per a evitar enlluernaments. Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical d'almenys 1000 lux, no obstant aquest valor pot augmentar amb la distància de la càmera a l'objecte. Per a major informació ha de consultar-se la norma citada.

6. PARAMENTS

Les parets laterals i de fons tindran un acabat superficial uniforme, llis i dur, sense rugosidades o asprors de manera que no siga abrasiu i permeta el contacte fregue i lliscament de pilotes, mans i cossos. Es construiran amb espessor suficient i preferiblement sense juntes, de manera que oferisquen un rebot de la pilota regular i uniforme.

La malla metàl·lica pot ser de doble torsió o electrosoldada (tipus rectangular o romboïdal) en qualsevol cas la grandària màxima de la seua obertura mesurada en les seues diagonals no serà inferior a 5 cm ni major de 7,08 cm. La malla metàl·lica ha d'estar tibant de manera que permeta el rebot de la pilota sobre ella, haurà de formar una superfície plana i vertical mantenint-se aquestes característiques en el temps.

Quan s'utilitza malla electrosoldada els punts de soldadura tant a l'interior com a l'exterior de la pista estaran protegits de manera que no puguen produir corts o esgarrapades. Si la malla electrosoldada no està entrellaçada i el seu muntatge es fa de forma quadrada no romboïdal, els fils d'acer paral·lels al sòl hauran de quedar a l'interior de la pista i els verticals en l'exterior.

Quan s'utilitza malla de simple torsió, els tensors hauran de col·locar-se en l'exterior de la pista i degudament protegits. Les unions o cosit entre els rotllos de malla no presentaran elements punxants.

La malla metàl·lica es col·loca sempre alineada amb la vora interior de les parets o murs.

En un dels costats laterals es disposa una porta o espai obert per a entrar o eixir de la pista. Poden existir una o dues obertures a cada costat del centre de la pista, amb o sense porta. Les dimensions de les obertures seran les següents

 

  • Amb un sol accés per lateral: el buit lliure ha de tenir un mínim d'1,05 m x 2,00 m.
  • Amb dos accessos per lateral: cada buit lliure ha de tenir un mínim de 0,72 m x 2,00 m i un màxim de 0,82 m x 2,00 m.

En instal·lacions d'ús públic es cuidarà el compliment de la normativa d'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda. Les parets laterals i de fons poden construir-se amb rajola, vidre o altres materials transparents o opacs que tinguen la consistència i uniformitat suficient perquè el rebot de la pilota siga regular i uniforme. Els paraments de vidre compliran la norma per a vidre temperat UNEIX EN 12150-1.

7. PAVIMENT ESPORTIU:

 

La superfície de joc ha de ser una superfície plana, horitzontal i uniforme. S'admeten els paviments de formigó porós, formigó polit, sintètics i d'herba artificial, de manera que permeten un pot regular de la pilota. El color pot ser verd, blau o marró terroso. El paviment esportiu tindrà una planeidad tal que les diferències de nivell inferiors siguen inferiors a 3 mm mesurats amb regla de 3 m (1/1000) Els paviments drenantes tindran un índex d'infiltració que complirà com a mínim I > 50 mm/h En paviments no drenantes els pendents d'evacuació màxima transversal seran del 1% Els paviments sintètics i d'herba artificial compliran els següents requisits conforme amb l'Informe UNEIX 41958 IN "Paviments esportius" Requisits:

Absorció impactes
(Reducció de força)
RF³10% RF³20% Sintètics Herba artificial
Deformació StV£3mm Sintètics
Fricció 0,4£m£0,8 Sintètics
Pot vertical de la pilota ³ 80% Herba artificial Sintètics
Resistència a impactes Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm per a impactes de 8 Nm Sintètics
Resistència a petjada Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de0,5 mm a les 24 h. de realitzar l'assaig Sintètics
Resistència a abrasió Màxima perduda de pes 3g per 1000 revolucions Sintètics
Resistència a tracció ³ 400 kPa Sintètics
Allargament de trencament ³ 40 % Sintètics
Farciment d'arena SiO2 ³ 96 % CaO £ 3 % Cants arredonits Granulometria: 80% pes Æ 16mm – 1,25 mm longitud visible fibra 2mm – 3mm Sintètics

 

8. EQUIPAMENT:

 

L'equipament constituït pels pals i la xarxa complirà les Regles oficials de la Federació Espanyola de Padel.

LA XARXA:

La xarxa divideix en la seua meitat a la pista, tindrà una longitud de 10 m i una altura de 0,88 m en el seu centre i en els extrems tindrà una altura màxima de 0,92 m.

La xarxa estarà suspesa d'un cable de subjecció, que serà d'acer galvanitzat o d'un altre material resistent a la corrosió, de diàmetre màxim 0,01 m i els seus extrems estaran units a dos pals laterals o a la pròpia estructura que ho subjecten i tiben.

El dispositiu de tensió del cable ha d'estar concebut de manera que no se solte de forma inesperada i no constituïsca un risc per als jugadors.

La xarxa es remata amb una banda superior de color blanc d'amplària entre 5,0 i 6,3 cm una vegada plegada, pel seu interior va el cable de subjecció de la xarxa.

La xarxa ha de quedar totalment estesa de manera que ocupe completament tot l'espai entre els pals i la superfície de la pista, no ha de quedar cap espai entre els extrems de la xarxa i els pals, no obstant açò no ha d'estar tibant.

Els fils constituents seran de fibres sintètiques i l'ample de malla serà prou reduït per a evitar que la pilota passe al seu través.

ELS PALS:

Els pals tindran una altura màxima d'1,05 m, estaran encastats en la pista mitjançant caixetins. Les seues cares exteriors coincidiran amb els límits laterals de la pista (obertura, porta o malla metàl·lica) figura 

 Poden ser de secció circular o quadrada però tindran les seues arestes arredonides. Els pals serviran de suport del cable de subjecció de la xarxa i tindrà una guia per a aquest cable així com un dispositiu de tensió del mateix, el qual estarà dissenyat de manera que no es puga soltar de forma inesperada.

Els pals poden ser d'acer protegit contra la corrosió, metall lleuger no corrosiu o protegit de la corrosió o material sintètic.

LA PILOTA O BOLA:

Serà una esfera de goma amb una superfície exterior uniforme de color blanc o groc. Tindrà les següents característiques: - Diàmetre entre 6,35 cm i 6,67 cm - Pese entre 56,7 g i 59,4 g - El pot estarà comprès entre 135 cm i 145 cm en deixar-la caure des de 2,54 m sobre una superfície dura - Tindrà una pressió interna entre 4,6 Kg i 5,2 Kg per cada 2,54 cm2 

Quan es juga a més de 500 m d'altitud sobre el nivell del mar, es poden utilitzar tipus de pilotes sent idèntiques al tipus abans indicat excepte que el pot ha d'estar entre 121,92 cm i 135 cm.

LA PALA:

La pala complirà les Regles oficials de la Federació Espanyola de Padel. Les mesures màximes de la mateixa seran 45,5 cm de llarg, de 26 cm d'ample i 38 mm de grossor. La pala estarà perforada per un nombre no limitat de forats de 9 a 13 mm de diàmetre cadascun en tota la zona central. En una zona perifèrica màxima de 4 cm mesurats des de la vora exterior de la pala, els forats podran tenir un major diàmetre, llarg o forma sempre que no afecten a l'essència del joc.

La superfície de colpege podrà ser plana, llisa o rugosa, no excedint de 30 cm de llarg i 26 cm d'ample. El marc inclòs el mànec estarà lliure d'objectes adherits i altres dispositius que no siguen solament per a limitar o prevenir deterioracions, vibracions o distribuir el pes. Haurà de tenir obligatòriament un cordó o corretja de subjecció a la nina com a protecció d'accidents.