PDL Pàdel

La present norma reglamentària és aplicable en totes aquelles pistes que es realitzen total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports per a la pràctica del pádel i on es vagen a celebrar competicions de la Federació Espanyola de Pádel. És competència d'aquesta Federació esportiva l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials de pádel. Este document ha sigut elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació útil per a la pràctica d'eixe esport, per a açò s'ha tingut en compte el Reglament Internacional vigent i s'ha sotmès a consulta de la Federació Espanyola de Pádel.