ATLl Salt de Longitud i Triple

 

 

1 GRANDÀRIA DE LA ZONA DE SALTS

La zona de salts de Longitud i Triple Salt es compon del passadís per a efectuar la carrera d'impuls, de la taula de batuda, de la zona de prolongació del passadís i del fossat de caigudes. La longitud del passadís, pot ser il·limitada, no havent de ser menor de 40 metres. El passadís i la seua zona de prolongació hauran de tenir una amplària d'1,22 m (± 0,01 m). La zona de prolongació del passadís situada entre la taula de batuda i l'inici del fossat, així com el propi fossat de caigudes, tindran unes longituds mínimes variables segons s'indica en el quadre a continuació:

 

ZONA DE SALTS
DISTÀNCIA METRES (m)
De la línia de batuda de longitud al fossat 1-3
De la línia de batuda de triple al fossat Dones 11*
Homes 13*
De la línia de batuda a l'extrem oposat del
fossat de caigudes
Longitud 10 (mínim)
Triple 21 (mínim)

* En Competicions Internacionals, en altres Competicions les distàncies seran adequades al nivell de la Competició

Cada passadís d'utilització simultaneja disposarà en el fossats de caigudes d'una amplària mínima de 2,75 m i 3,00 m de màxima. Vegen-se dibuixos

 

2 BANDES EXTERIORS I SEGURETAT

Per a facilitar el desenvolupament i la visió de la competició per part d'atletes i espectadors, es reservaran bandes mínimes d'espais lliures d'1,50 m d'amplària mínima en el perímetre del passadís de carrera i del fossat de caigudes.

3 ALTURA LLIURE D'OBSTACULOS

L'altura entre el paviment i l'obstacle més pròxim (línies elèctriques en instal·lacions a l'aire lliure; cara inferior de sostre, penge de biga, lluminària, conducte d'aire condicionat, en instal·lacions cobertes) tant sobre la zona com sobre les bandes exteriors haurà de quedar totalment lliure i tenir un mínim de 4 m.

4 ORIENTACIÓ SOLAR

L'eix central del passadís de salts i del fossat de caigudes ha de coincidir amb l'adreça geogràfica N-NO, S-ES, admetent-se la seua variació dins de l'entorn comprès entre N i NO. Cal tenir en compte a més l'adreça dels vents dominants per a açò ha de possibilitar-se el salt tant cap a N-NE com cap a S-ES.

5 TIPUS DE PAVIMENT

El passadís de la zona de salts disposarà d'un paviment de característiques iguals a les de la pista de carreres. El passadís de salts i la seua zona de prolongació admetrà uns pendents màxims longitudinalment (en adreça de la carrera) de l'1 per 1000 i lateralment de l'1 per 100 per a possibilitar el drenatge superficial de les aigües. El paviment haurà de tenir resolt el drenatge profund de les aigües, així com no ser abrasiu ni lliscant i si elàstic encara que dotat de seguretat a la trepitjada. La zona del passadís pròxima a la taula de batuda així com la seua zona de prolongació haurà de ser especialment resistent a l'acció dels claus del saltador. El paviment esportiu serà sintètic, prefabricat o in situ, sobre una base de zahorras (arenes i graves) de 15 cm d'espessor mínim i dues capes d'aglomerat asfàltic de 40 mm (ømàx. àrid: 20 mm) i 25 mm (ømàx. àrid: 5 mm) d'espessor mínim respectivament. Complirà els següents requisits d'acord amb UNEIX 41958 IN “Paviments esportius”:

 

REQUISITS PAVIMENT ESPORTIU PER A PISTES D'ATLETISME
Absorció d'impactes
(Reducció de força)
50%≥RF≥35% Competicions àmbit internacional i nacional
35%≥RF≥20% Competicions àmbit regional, local, recreatiu, escolar
Deformació StV≤3mm
Fricció 0,5≤µ
Planeidad Diferències de nivell inferiors a 3 mm mesurats amb regla de 3 m (1/1000)
Pendents Pendent màxim transversal 1%
Pendent màxim longitudinal 10/00
Resistència a impactes Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm per a impactes de 8 Nm
Resistència a claus* Màxima perduda de pes 10 %
Resistència a tracció Paviments porosos: ≥ 400 kPa
Paviments no porosos: ≥ 500 kPa
Allargament de trencament (Er): ≥ 40%
Espessors 12 mm; pista
20 mm; zones de salt (perxa, longitud, altura, triple salt) llançament de javelina i fossat de la ria

* Reglamentàriament la sola i el taló de les sabatilles podran tenir fins a un màxim d'11 claus. Per a paviments sintètics la part del clau que sobreisca de la sola o taló no ha d'excedir de 9 mm, excepte para salt d'altura i llançament de javelina que no excedirà de 12 mm. El diàmetre màxim dels claus serà de 4 mm. En un altre tipus de paviments la màxima longitud del clau serà de 25 mm i el diàmetre màxim serà de 4 mm.

6 IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no provoque enlluernament d'atletes, jutges ni espectadors. Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ
ATLETISME a l'exterior (totes les activitats)
NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal
I med (lux) Uniformitat
I min/ Emed
Competicions internacionals i nacionals 500 0,7
Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell 200 0,5
Entrenament, esport escolar i recreatiu 100 0,5

 

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical d'almenys 1.000 lux i d'1.400 lux en competicions internacionals, no obstant aquest valor pot augmentar amb la distància de la càmera a l'objecte. Per a major informació quant a iluminancia vertical, uniformitat, temperatura de color i índex de rendiment de color ha de consultar-se la norma citada.

7 TRAÇAT DE LA ZONA

El traçat de la zona de salts es realitzarà d'acord amb els dibuixos 

Les zones de salt de longitud o de triple salt posaran estar construïdes amb total independència i diferent ubicació de les restants especialitats atlètiques o estar superposades amb altres zones, normalment rectes de velocitat, passadissos de salt amb perxa, zones de salt de l'altura i passadissos de llançament de javelina. Les zones de salts se situen generalment al llarg d'una de les rectes de les pistes d'atletisme a l'exterior o a l'interior, amb un fossat de caiguda en cada extrem per a permetre els salts en tots dos sentits. Si es col·loquen dos passadissos paral·lelament, s'han de respectar les distàncies mínimes que s'indiquen en la figura 

Del traçat complet poden especificar-se els següents detalls:

7a) Fossat de caigudes: Serà un rectangle que dispose d'una longitud variable segons l'establit en l'apartat 1 d'aquesta Norma i d'una amplària mínima de 2,75 m i un màxim de 3 m. Totes les dimensions indicades són interiors i no inclouen els grossors de la peça perimetral de rematada del fossat de caigudes. L'amplària mínima del fossat haurà d'estar centrada amb el passadís. El replanteig d'aquest rectangle haurà de fer-se per triangulació, de tal manera que, en la comprovació posterior de les diagonals aquestes coincidisquen.

7b) Passadís de salts i zona de prolongació: Serà un rectangle d'amplària mínima d'1,22 m (± 0,01m) i d'una longitud mínima determinada per addició de la longitud de carrera i de la distància entre taula de batuda mes allunyada i l'inici del fossat. Estarà delimitat per línies blanques de 5 cm d'ample. El replanteig d'aquest rectangle haurà de fer-se per triangulació, de tal manera que en la comprovació posterior de les diagonals, aquestes coincidisquen.

7c) Taules de batuda: La vora pròxima al fossat de les taules de batuda, se situarà a la distància indicada en el quadre del punt 1, de la cara interior de la peça de rematada del fossat. Cada taula haurà de col·locar-se paral·lelament als límits frontals del fossat i la seua longitud centrada amb l'amplària de passadís i fossat.

8 TAULA DE BATUDA

a) El lloc d'impuls o batuda estarà assenyalat per una taula enterrada al mateix nivell que la pista i que la superfície del fossat de caiguda. La seua vora més pròxima al fossat es denominarà “línia de batuda” o limite passat el qual, el salt realitzat no és valgut.

Immediatament després d'aquesta línia, es col·locarà una taula coberta de “plastilina” o una altra substància apropiada. Amb qualsevol d'aquests sistemes quedarà indicat el salt nul quan l'atleta la trepitge i per tant greu la seua petjada sobre ell. La taula de batuda haurà d'estar feta de fusta o d'algun material rígid apropiat i haurà d'anar pintada de blanc. El material constitutiu de la taula així com el seu acabat hauran de ser resistents a les condicions climatològiques. La taula de batuda haurà de tenir 1,22 m (±0,01m) de longitud, 20 cm (±2 mm) d'amplària i 10 cm com a màxim de grossor.  Estarà situat entre 1 i 3 m de la vora més pròxima de la zona de caiguda per a salt de longitud i a 13 m (homes) i 11 m (dones) en triple. Es poden disposar altres posicions addicionals per a diferents nivells de competició. Per a permetre la integració del triple salt amb el salt de longitud la taula de batuda serà desmuntable i dotada de tapa segons s'indica en l'apartat d)

b) La taula indicadora de “plastilina” estarà col·locada a continuació de la “línia de batuda” en la seua part més pròxima al fossat de caigudes. Consistirà en una tablilla de fusta o qualsevol material rígid apropiat de 25 mm de grossor recomanat, 10 cm (±2mm) d'ample i 1,22 m (±0,01m) de longitud, coberta amb “plastilina” en la seua part superior. Ira muntada en una caixa o concavidad horitzontal feta en el passadís. La cara superior de la tablilla possibilitarà l'agarre dels claus de la sabatilla i no serà relliscosa. El recobriment de “plastilina” estarà realitzat de manera que s'eleve des del nivell de la taula de batuda a una altura de 7 mm (±1mm). Les vores podran estar inclinats en un angle de 45º amb la vora més pròxima al passadís de presa d'impuls, cobert amb una capa de plastilina al llarg de la seua longitud d'1 mm de grossor o tallats de manera que el buit quan siga cobert de plastilina done un angle de 45º fins a l'horitzontal. La part superior de l'indicador de plastilina estarà també coberta per una capa de plastilina els tres primers mil·límetres aproximadament i al llarg de tota la seua longitud. 

La capa de “plastilina” podrà ser allisada per mitjà d'un corró o d'un raspador apropiat a fi d'esborrar les petjada deixades pels saltadors.

c) El conjunt format per taula i tablilla haurà d'estar concebut de manera que siga prou rígid per a suportar la força del peu del saltador en la impulsió.

d) La tapa de la taula de batuda consisteix en una safata de metall protegida de la corrosió o no corrosiva que cobreix l'espai lliure deixat en retirar la taula de batuda.

Està recoberta en la seua part superior de la mateixa superfície sintètica del passadís i una vegada col·locada ha de permetre canviar el salt de longitud i el triple salt. La tapa tindrà la superfície acabada amb el paviment esportiu a nivell del passadís, quedarà fermament col·locada per a suportar la carrera del saltador i disposarà d'elements de goma, PVC o un altre material que eviten el so d'efecte tambor en el buit.

9 FOSSAT DE CAIDA

El fossat de caiguda tindrà les dimensions que s'indiquen en el punt1. L'eix longitudinal del fossat coincidirà amb l'eix del passadís de carrera. Quan es disposen dos fossats paral·lels un a l'altre o escalonadament la distància entre ells serà de 0,30 m. 

El fossat de caigudes estarà farcit per arena fina humitejada o un altre material similar, que deixe una petjada clara i precisa de la caiguda de l'atleta en efectuar el seu salt. L'arena serà de va riure llavada o arena de quars amb grans no majors de 2 mm dels quals no mes del 5% en pes serà inferior a 2 mm i no contindrà components orgànics. L'arena o el material de farcit haurà d'estar a nivell tant amb la taula de batuda, com amb la cara superior de la peça de rematada del fossat.

El fossat de caiguda estarà limitat per una vorada d'almenys 5 cm d'ample i 20 cm d'alt amb la vora arredonida cap a l'interior del fossat i enrasat amb el nivell del terreny. És convenient per a millorar la seguretat que la vora superior del fossat de caiguda siga de material flexible i arredonit.

El fossat tindrà resolta l'evacuació de l'aigua de pluja mitjançant un sistema de drenatge i s'emplenarà d'arena amb una profunditat de 0,20 m mínim en les vores i 0,30 m mínim en el centre, el nivell d'arena quedarà enrasat amb la vorada, el terreny i el nivell de la taula de batuda. Vegen-se les figures 

10 MOBILIARI

Es col·locarà a l'exterior de les línies perimetrals dels passadissos el mobiliari necessari perquè els jutges desenvolupen la seua labor.

11 EQUIP TÈCNIC

Per a mesurar la velocitat del vent en un salt, ha de preveure's l'existència d'un aparell de mesurament d'aqueixa velocitat (anemòmetre) que se situarà a 20 m de la taula de batuda a un màxim de dos metres de separació de la línia del passadís i col·locat a una altura aproximada d'1,22 m. Es preveurà l'existència addicional d'una taula i una cadira perquè l'encarregat de l'anemòmetre efectue les oportunes anotacions.