ATLpt Carreras en Pista

 

 

1 GRANDÀRIA DE LA PISTA

Una Pista per a carreres consta de dues rectes paral·leles i dues corbes de ràdios iguals unides alternativament entre si formant un anell tancat. La carrera s'efectuarà tenint la vorada interior de la pista a l'esquerra. La longitud del perímetre interior de la pista i la seua amplària (nombre de carrers) estarà en funció de les disponibilitats d'espai i mitjans econòmics, així com de la categoria de les competicions. En aquestes Pistes poden desenvolupar-se carreres de velocitat (llises, amb tanques i de relleus) i de fons (llises i de relleus).

Una pista d'atletisme, apta per a desenvolupar en ella carreres incloses en competicions de nivell internacional, haurà de tenir 400 m de corda. No podrà tenir menys perquè en ella es desenvolupen aquestes competicions, ni tampoc mes, perquè puguen ser reconeguts els Rècord Mundials o Continentals obtinguts en aquesta Pista. Qualsevol d'aquestes carreres en la qual s'haja aconseguit un rècord, haurà de tenir la seua “línia d'eixida” en una part qualsevol del perímetre de la pista i mai fora d'ell.

La pista apta per a desenvolupar competicions de nivell nacional haurà de tenir un mínim de sis carrers (7,32 m d'amplària), mentre que per a competicions de nivell internacional haurà de tenir vuit carrers (9,76 m d'amplària). Si la pista té mes de vuit carrers, no podran reconèixer-se Records Mundials o Continentals obtinguts en passadissos superiors al vuitè.

El perímetre d'una pista d'un sol radi, es compon del perímetre de dos semicercles d'igual longitud definits per la seua ràdio i de la longitud de les dues rectes que els uneixen. El mesurament del perímetre de la pista es realitza sobre una línia imaginària situada a 30 cm de la cara exterior de la vorada, per tant queda així definida la pista en funció del radi dels semicercles: 400 = 2π (R + 0,30) + 2 L recta, de
forma que la relació entre tots dos (longitud de les rectes i ràdio) és:

L recta = 200 - π (R + 0,30) R: radie de la corba

La IAAF (Associació Internacional de Federacions d'Atletisme) recomana que totes les pistes de competició que es construïsquen en el futur siguen les denominades Pista Estàndard, de radi 36,50 m i en conseqüència 84,39 m de rectes. 

Les distàncies de les carreres en recta, per a competició a l'aire lliure, es corresponen amb les categories respectives, segons els quadres següents:

CARRERAS EN PISTA A l'aire lliure - HOMES
Distància (m)
TIPUS CATEGORIA
Sènior, Promesa, Júnior Juvenil Cadet Infantil Aleví Benjamí
LLISOS 200 200 --- 150 --- ---
400 400 300 --- --- ---
800 800 600 500 500 500
1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000
5.000 5.000 3.000 3.000 2.000 2.000
10.000 10.000 --- --- --- ---
TANQUES 400 400 300 220 --- ---
OBSTACLES 3.000 2.000 1.500 1.000 --- ---
RELLEUS 4 X 100
4 X 400
4 X 100
4 X 400
4 X 100
4 X 300
4 X 80 4 X 60 4 X 50

 

CARRERAS EN PISTA A l'aire lliure - DONES 
Distància (m)
TIPUS CATEGORIA
Sènior, Promesa Júnior Juvenil Cadet Infantil Aleví Benjamí
LLISOS 200 200 200 --- 150 --- ---
400 400 400 300 --- --- ---
800 800 800 600 500 500 500
1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000
5.000 5.000 5.000 3.000 3.000 2.000 2.000
10.000 10.000 --- --- --- --- ---
TANQUES 400 400 400 300 220 --- ---
OBSTACLES 3.000 2.000 --- 1.500 1.000 --- ---
RELLEUS 4 X 100
4 X 400
4 X 100
4 X 400
4 X 100
4 X 400
4 X 100
4 X 300
4 X 80 4 X 60 4 X 50

 

2 BANDES EXTERIORS I SEGURETAT

Per a facilitar el desenvolupament de la competició i la seguretat dels atletes, es reservaran bandes mínimes d'espais lliures d'obstacles d'1,50 m d'amplària mínima en els laterals de la pista. Les bandes exteriors han d'estar al mateix nivell de les vores exteriors de la pista i el sistema de drenatge situat al costat de la vorada haurà d'estar al mateix nivell de la pista.

3 ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

L'altura entre el paviment i l'obstacle més pròxim (línies elèctriques en instal·lacions a l'aire lliure; cara inferior de sostre, penge de biga, lluminària, conducte d'aire condicionat en instal·lacions cobertes) tant sobre la pista com sobre les bandes exteriors, haurà de quedar totalment lliure i tenir un mínim de 5 m.

4 ORIENTACIÓ SOLAR

L'eix longitudinal de les rectes de la Pista d'Atletisme ha de coincidir amb l'adreça geogràfica N-NO (eixida), S-ES (arribada), admetent-se la seua variació dins de l'entorn comprès entre N i NO. Cal tenir en compte a més l'adreça dels vents dominants per a no córrer en contra d'ells en les carreres de velocitat.

5 TIPUS DE PAVIMENT

La Pista disposarà d'un paviment de característiques normalment diferents a les de les seues bandes exteriors. La superfície a l'aire lliure haurà de ser completament plana, admetent-se per a l'evacuació superficial de les aigües un pendent transversal màxim de l'1 per 100 cap a l'interior i una altra longitudinal màxima (adreça de la carrera) de l'1 per 1000. El paviment haurà de tenir resolt el drenatge profund, així com no ser abrasiu ni lliscant i sí elàstic encara que dotat de seguretat a la trepitjada.

El paviment serà sintètic, prefabricat o “in situ”, sobre una base de zahorras (arenes i graves) de 15 cm d'espessor mínim i dues capes d'aglomerat asfàltic de 40 mm (ømàx. àrid: 20 mm) i 25 mm (ømàx. àrid: 5 mm) d'espessor mínim respectivament.

Complirà els següents requisits d'acord amb UNEIX 41958 IN “Paviments esportius”:

REQUISITS PAVIMENT ESPORTIU PER A PISTES D'ATLETISME
Absorció d'impactes
(Reducció de força)
50%≥RF≥35% Competicions àmbit internacional i nacional
35%≥RF≥20% Competicions àmbit regional, local, recreatiu, escolar
Deformació StV≤3mm
Fricció 0,5≤µ
Planeidad Diferències de nivell inferiors a 3 mm mesurats amb regla de 3 m (1/1000)
Pendents Pendent radial màxim 1:250
Resistència a impactes Sense fissures, esquerdes o deformacions majors de 0,5 mm per a impactes de 8 Nm
Resistència a claus* Màxima perduda de pes 10 %
Resistència a tracció Paviments porosos: ≥ 400 kPa
Paviments no porosos: ≥ 500 kPa
Allargament de trencament (Er): ≥ 40%
Espessors 12 mm; pista
20 mm; zones de salt (perxa, longitud, altura, triple salt) llançament de javelina i fossat de la ria

* Reglamentàriament la sola i el taló de les sabatilles podran tenir fins a un màxim d'11 claus. Per a paviments sintètics la part del clau que sobreisca de la sola o taló no ha d'excedir de 9 mm, excepte para salt d'altura i llançament de javelina que no excedirà de 12 mm. El diàmetre màxim dels claus serà de 4 mm. En un altre tipus de paviments la màxima longitud del clau serà de 25 mm i el diàmetre màxim serà de 4 mm.

 

Si s'utilitzen paviments de caràcter transportable (estores, rotllos sintètics o de cautxú...), els seran aplicable totes les disposicions anteriors quant a pendents (prenent la cara superior dels rotllos) i les restants característiques.

6 IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no provoque enlluernament d'atletes, jutges ni espectadors. Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ
ATLETISME a l'exterior (totes les activitats)
NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal
I med (lux) Uniformitat
I min/ Emed
Competicions internacionals i nacionals 500 0,7
Competicions regionals i locals, entrenament alt nivell 200 0,5
Entrenament, esport escolar i recreatiu 100 (1) 0,5

(1) La il·luminació horitzontal pot reduir-se a 75 lux per a carreres.

La il·luminació vertical en la línia d'arribada haurà de ser de 1000 lux per a l'equip de video-finish.

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical d'almenys 1.000 lux i d'1.400 lux en competicions internacionals, no obstant aquest valor pot augmentar amb la distància de la càmera a l'objecte. Per a major informació quant a iluminancia vertical, uniformitat, temperatura de color i índex de rendiment de color ha de consultar-se la norma citada.

7 TRAÇAT DE LA PISTA

El traçat de la pista es realitzarà d'acord amb l'apartat 1 i segons l'indicat a continuació: L'amplària de les línies serà de 5 cm a excepció dels traços de col·locació de les tanques que seran d'1,5 cm d'amplària.

El mesurament del perímetre de la pista es realitzarà sobre una línia imaginària situada a 30 cm de la cara exterior de la vorada i a 20 cm si la vorada està substituïda per una línia pintada. El mesurament del perímetre dels carrers dos d'ara endavant, es realitza sobre una línia imaginària situada a 20 cm de la boga exterior de la “línia limite del passadís” anterior. 

Totes les línies formen part de les superfícies que delimiten a excepció de la “línia d'arribada”, dels “traços de col·locació de les tanques” i de les “línies de prezona”, “línies de començament de zona” i “línies de final de zona” en les carreres de relleus . El color de les línies limite de passadissos i de les línies d'eixida i arribada serà blanc, mentre que les línies de senyalització de relleus i tanques seran de qualsevol altre color a criteri de la Real Federació Espanyola d'Atletisme. El marcatge de les línies sobre paviments sintètics ha de quedar perfectament adherit, ser de caràcter permanent, així com enrasar amb la superfície.

Del traçat complet poden especificar-se els següents detalls:

7a) Vorada: La vora o boga interior (el situat a l'esquerra de l'atleta que corre) anirà proveït d'un encintat o vorada d'alumini o d'un altre material apropiat, d'aproximadament 5 cm d'altura i un mínim de 5 cm d'amplària, col·locat horitzontalment en tota la seua longitud. Únicament en aquest cas, podran reconèixer-se Record Mundials i Continentals. La pista haurà d'estar limitada exteriorment per una vorada de formigó o un altre material apropiat, que limitarà la caixa de la pista (vorada enrasada) i a l'interior discorrerà la canaleta de desguàs longitudinal,

Sobre el paviment sintètic es traçaran les línies laterals interior i exterior i sobre la vorada es fixaran els detalls de la senyalització mitjançant placa de caràcter durador. Si la vorada ha de moure's temporalment per als concursos, el seu emplaçament haurà de quedar assenyalat per una línia blanca de 5 cm i uns cons de plàstic o banderes de 20 cm d'altura mínima, col·locats a intervals que no excedisquen de 4 m.

7b) Línia d'arribada: La línia d'arribada de totes les distàncies a recórrer es traçarà perpendicularment a la línia o vorada interior. Serà contínua, blanca de 5 cm d'amplària, tindrà els seus extrems en les “ línies interior i exterior” i serà d'una longitud coincident amb l'amplària de la recta. Cada distància a recórrer es mesurarà incloent completa la “línia d'eixida” i sense incloure el grossor de la “ línia d'arribada”. Per a ajudar l'alineació de l'equip de Foto-Finish i per a facilitar la lectura de la pel·lícula de Video-Finish, les interseccions de les línies dels carrers amb la línia d'arribada estaran pintades en negre amb un disseny adequat.

7c) Línia límit de passadís o carrer: La línia límit de cada passadís es traçarà paral·lelament a la vorada o línia interior, a una distància determinada multiplicant el nombre de carrers que la separen d'aquesta vorada per l'amplària d'un carrer. Cada participant en totes les carreres fins a 400 m inclusivament, disposarà d'un passadís independent per a realitzar tota la seua carrera, d'un ample d'1,22 m (± 0,01 m), inclosa la línia de 5 cm d'ample situada a la dreta en adreça de carrera. En les carreres de 4 x 200 i 4 x 400 m es recorrerà per carrers una part de la carrera (Vegeu apartat 7i) la resta per pista lliure. En la carrera de 800 m en competicions internacionals, es
correrà la primera corba per carrers fins a la línia de carrer lliure marcat després de la primera corba. La línia de carrer lliure serà una línia corba de 5 cm d'ample a través de la pista, assenyalada en cada extrem per una banderola d'almenys 1,50 m situat a l'exterior de la pista. Per a ajudar a identificar el carrer lliure als atletes, es poden col·locar petits cons o prismes de base 5 x 5 cm i altura 15 cm, del mateix color de la línia de carrer lliure, col·locats en la intersecció de les línies de carrer i la de carrer lliure. Les restants carreres superiors a 800 m es correran enterament en pista lliure.

7d) Línies d'eixida: La línia d'eixida de les carreres que es disputen enterament en pista lliure, serà corba i cobrirà tota l'amplària de la pista. Es traçarà de tal manera que la distància existent entre “línia d'eixida” i “línia d'arribada” siga idèntica per a cada atleta, siga el que siga la seua posició en la línia d'eixida.

Si l'eixida es produeix en corba, llavors han de tenir la mateixa longitud l'arc 1T8 (recorregut en carrer 1) que les distàncies recorregudes en els restants carrers, sent les distàncies 22´, 33´, 44´, ...., 77´ i 88´, les compensacions que s'obtenen respectivament per diferència entre l'arc 1T8 (carrer 1) i les longituds de les poligonals (recta + arc), 2T2 + T2T8 (carrer 2), 3T3 + T3 T8 (carrer 3), 4T4 + T4 T8 (carrer 4), ......., 7T7 + T7 T8 (carrer 7) i 8 T8 (carrer 8). 

L'eixida de les carreres que es disputen sencera o parcialment per carrers, serà una línia escalonada. Es traçarà de tal manera que la distància existent entre la “línia d'eixida” situada en cada carrer i la “línia d'arribada” siga idèntica.

En aquestes carreres realitzades per carrers haurà de calcular-se la “línia d'eixida” de cada passadís tenint en compte el numere de corbes o / i la recta els desenvolupaments de la qual cal compensar.

Compensació de corba: Cada atleta corre en corba per un passadís el desenvolupament del qual és una semicircumferència de radi diferent als altres. Han de compensar-se aquests desenvolupaments per a igualar les distàncies a recórrer per cada atleta, tal com s'especifica en el quadre següent:

 

LONGITUD DE LES COMPENSACIONS D'UNA CORBA
CALLE NOMBRE 1 2 4
Longitud de
compensació
(m)
0 3,518 7,351 11,184 15,016 18,849 22,682 26,515

 

Compensació de recta: En aquelles proves en les quals els atletes van pels seus passadissos fins a un punt en el qual passen a la “pista lliure” ha de realitzar-se l'anomenada compensació de recta. L'inici de la pista lliure està situat sempre al final d'una corba. Per a recórrer tots la mateixa distància es traçarà la “línia de pista lliure” tal com s'indica en el 

La longitud recorreguda per l'atleta del carrer 1 i la que recorre qualsevol un altre fins al seu punt de trobada en la tangent amb la corba han de ser iguals i la seua diferència serà la compensació. La magnitud d'aquestes compensacions és funció del carrer per la qual es córrega i de la longitud de la recta de la pista corresponent. Per a la pista estàndard de radi 36,50 m (Radie de mesurament de pista 36,80 m) i longitud de la recta 84,39 m, les longituds de compensació són les que s'indiquen en el següent quadre:

LONGITUD DE COMPENSACION DE RECTA – PISTA ESTÀNDARD
CALLE NOMBRE 1 2 4
Longitud de
compensació
(m)
0 7 31 75 134 211 302 414

 

En els dibuixos ATLpt-6a, ATLpt-6b, ATLpt-6c, ATLpt-6d, ATLpt-6i, ATLpt-6f i ATLpt-6g, es troben esquematitzades sobre una pista de 400 m de corda les “línies d'eixida” escalonades per a les proves de 800 m, 4 x 400 m, 4 x 100 m, 400 m barres i 200 m les compensacions de la qual s'arrepleguen en el següent quadre:

COMPENSACIONS EN CARRERES - EIXIDES ESCALONADES
DISTÀNCIA DE LA
CARRERA
800 4 x 100 400 400 v 4 x 400 200
Nº Compensació de
recta
1 --- --- --- 1 ---
Nº Compensació
de corba
1 2 2 2 3 1

 

 

Eixida en grups: Quan hi ha mes de 12 atletes en una carrera d'1.000 m, 2.000 m, 3.000 m, 5.000 m i 10.000 m, se'ls pot dividir en dos grups, estant un grup del 65% aproximadament dels atletes en la línia normal corba d'eixida i l'altre en una altra línia d'eixida diferent, també corba marcada a través de la meitat exterior de la pista. El 2º grup ha de córrer fins al final de la 1ª corba per la meitat exterior de la pista. La 2º línia d'eixida ha d'estar situada de tal manera que tots els atletes córreguen la mateixa distància.
Vegen-se figures ATLpt-4a  i ATLpt-4b. La línia de carrer lliure per a 800m que s'indica en 7c) assenyala el lloc en què els atletes del grup exterior en 2.000 m i 10.000 m poden reunir-se amb els atletes que van utilitzar la línia d'eixida normal. Vegeu la figura ATLpt 5.

Distàncies a marcar: Les distàncies a marcar en la pista, d'acord amb la Real Federació Espanyola d'Atletisme, seran les següents:

TIPUS CARRERA DISTÀNCIES A MARCAR (m) INTERNACIONALS
LLISOS 100, 200, 300, 400, 800, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, milla (1.609,35)
TANQUES 100, 110, 400
OBSTACLES 2.000, 3.000
RELLEUS 4 x 100, 4 x 400

 

TIPUS CARRERA DISTÀNCIES A MARCAR (m) RFEA (menors)
LLISOS 50, 60, 80, 150
TANQUES 330
OBSTACLES 1.500
RELLEUS 4 x 60, 4 x 80, 4 x 300

 

 

7i) Zona de frenada: Més enllà de la “línia d'arribada” en adreça de carrera, existirà una Zona en la qual el corredor, una vegada travessada l'arribada, podrà frenar en un espai suficient. Aquesta Zona podrà desenvolupar-se coincidint amb l'inici de la corba.

7f) Zona d'arribada: Per a facilitar la visió de l'arribada per part d'espectadors, periodistes i jutges, és optatiu el traçat en els últims 5 m de carrera d'una “graella” d'arribada composta per una sèrie de línies paral·leles a la “línia d'arribada” Poden traçar-se cinc línies contínues separades 1 m entre si i amb l'arribada o bé quatre línies (tres contínues i una discontínua) separades 5, 3, 2 i 1m de l'arribada. Els carrers poden estar senyalitzades amb nombres d'una altura mínima de 0,50 m llegits en l'adreça de la carrera.

7g) La recta integrada en la pista: La recta estarà integrada en la pista de 400 m, inclourà una zona d'eixida de 3 m i una zona de frenada d'un mínim de 17 m després de la línia d'arribada. 

Per a preservar el carrer interior de la pista, es recomana que la recta tinga un carrer mes que la pista en anell.

7h) Traços de col·locació de tanques: Es traçaran perpendicularment a les “ línies límit de passadís” els traços que indiquen la col·locació de les tanques per a les diferents categories. Aquests traços tindran 1,5 cm d'amplària i sobreeixiran a banda i banda de cada “línia límit de passadís” una longitud de 10 cm. La distància exacta a la qual haurà de col·locar-se cada tanca, vindrà determinada per la vora d'aquest traç situat mes prop de la “línia d'eixida”. Cada categoria d'edat té establida una distància de carrera determinada, així com ell numere de tanques a passar, la seua altura i les distàncies intermèdies possibles; tot açò pot trobar-se en els quadres següents:

CARRERAS DE TANQUES A l'aire lliure - HOMES
CATEGORIES ESPECIFICACIONS
Distància
de la
carrera
(m)
Nº de
tanques
Altura de
les tanques
(m)
Distàncies
(m)
D'eixida a
1ª tanca
Entre
tanques
D'última
tanca a meta
Sènior, Promesa,
Junior
400 10 0,914 45,00 35,00 40,00
Juvenil 400 10 0,84 45,00 35,00 40,00
Cadet 300 7 0,84 50,00 35,00 40,00
Infantil 220 5 0,762 40,00 35,00 40,00

 

CARRERAS DE TANQUES A l'aire lliure - DONES
CATEGORIES ESPECIFICACIONS
Distància
de la
carrera
(m)
Nº de
tanques
Altura de
les tanques
(m)
Distàncies
(m)
D'eixida a
1ª tanca
Entre
tanques
D'última
tanca a meta
Sènior, Promesa,
Junior, Juvenil
400 10 0,762 45,00 35,00 40,00
Cadet 300 7 0,762 50,00 35,00 40,00
Infantil 220 5 0,762 40,00 35,00 40,00

 

 

Un esquema conjunt de la col·locació de les tanques en la distància de 400 m, es troba en el dibuix 

 

7i) Zones de relleus: Les zones de relleus o zones de transferència del testimoni, són els espais dins dels quals ha de transferir-se obligatòriament el testimoni d'un corredor a un altre.

Es traçaran línies de 5 cm d'amplària a través de la pista per a indicar la zona de relleus i la línia central. Cada zona de transferència del testimoni serà de 20 m de longitud en la qual la línia central serà el centre. Les zones de transferències començaran i acabaran en les vores de les línies de zona més properes a la línia d'eixida en el sentit de la carrera. Les línies centrals de les zones de transferència del testimoni del primer relleu de 4x400 m (o segon de 4x200 m) són les mateixes que les línies d'eixida per a la prova de 800 m.

Les zones de transferència del testimoni per als relleus segon i ultime (4x400 m) estaran limitades per línies traçades a 10 m a cada costat de la línia d'eixida / meta. 

L'arc a través de la pista d'entrada de la recta oposada a la meta, que assenyala el lloc en què es permet als segons corredors de cada equip (4x400 m) i als tercers corredors (4x200 m) eixir dels seus respectius carrers, serà el mateix que per a la carrera de 800 m.

La carrera de relleus de 4x100 m i quan siga possible, la de 4x200 m es correrà enterament per carrers. En les carreres de relleus de 4x200 m (si aquesta prova no es corre enterament per carrers) i en les de 4x400 m, la primera volta, així com la part de la segona volta fins a la línia situada després de la primera corba (línia de carrer lliure), es correrà també enterament per carrers.

En les carreres de relleu de 4x200 m i 4x400 en què no competeixen mes de quatre equips, es recomana que es córrega per carrers individuals únicament la primera corba de la primera volta.

En carreres de 4x100 m i 4x200 m els atletes d'un equip, excepte el primer corredor, poden començar a córrer des d'una distància no superior a 10 m (prezona) abans de la zona de transferència. Es traçarà una marca diferent a les usuals en cada carrer per a indicar el limite d'aquesta prolongació. 

En la primera transmissió del testimoni en el relleu de 4x400 m que es realitza quedant-se els atletes en el seu carrer, el segon corredor no pot començar a córrer fora de la seua zona de transferència, sinó que ha d'eixir dins de la seua zona. De la mateixa manera, els atletes tercer i cambra han de començar a córrer també dins de la zona de transferència.

Els segons atletes de cada equip poden eixir-se dels seus carrers immediatament després de passar la línia situada després de la primera corba (línia de carrer lliure) que estarà marcada per una línia corbada de 5 cm d'amplària a través de la pista i que estarà assenyalada per una banderola col·locada en cada costat de la pista i amb una altura, almenys, d'1,50 m.

Per a ajudar als atletes a identificar la línia del carrer lliure, poden col·locar-se petits cons o prismes (de 5 x 5 cm) d'una altura màxima de 15 cm i del mateix color que la línia de carrer lliure en les interseccions de les línia de cada carrer i la línia de carrer lliure.

8 ELS PALS D'ARRIBADA

Indicaran les extremitats de la línia d'arribada. Seran de construcció rígida, blancs, estant situats a 30 cm. com a mínim cap a fora de cada extrem d'aquesta línia.

Mesuraran aproximadament 1,40 m d'altura, 8 cm d'amplària i 2 cm de gruix. La seua utilització no ha d'interferir, si escau, amb l'equip de foto-finish.

La fixació al sòl haurà de ser preferentment mitjançant un tub d'ancoratge amb tapa de la profunditat d'empotramiento que proporcione la rigidesa del pal adequada.

Llevat que el jutge d'arbitre el trobe contraproduent, a causa de l'adreça i la velocitat del vent, es tendirà un fil de llana a través de la pista entre els dos pals d'arribada i subjecte a ells, a 1,22 m del sòl, amb la finalitat d'ajudar a la classificació dels participants. Se situarà exactament per sobre de la vora de la línia d'arribada més pròxim a l'eixida

9 ELS TACS D'EIXIDA

Els tacs d'eixida són els dispositius utilitzats pels corredors per a realitzar les eixides en les proves de velocitat. En totes les carreres fins a 400 m inclusivament (inclosa la 1ª posta de 4 x 200 i de 4 x 400) és obligatori l'ús de tacs d'eixida.

Els tacs d'eixida podran ser propietat particular o subministrats per l'organitzador de competicions o propietari d'instal·lacions, segons els casos. De qualsevol manera, hauran de ser de constitució absolutament rígida i sense que proporcionen cap avantatge irregular tant al competidor, com a molèsties als restants corredors. Els tacs hauran de poder retirar-se ràpidament i amb facilitat del paviment al com estaran clavats per un nombre de puntes determinat, de manera que causen el menor dany possible; tant aquest nombre com la longitud i espessor d'aqueixes puntes dependran del tipus de paviment de la pista. En ancoratge no podrà permetre moviment algun durant l'eixida.

Si els tacs són subministrats pels organitzadors hauran de complir les següents disposicions: Estaran constituïts per dues plaques contra les quals els peus de l'atleta recolzen en la posició d'eixida. Aquestes plaques estaran muntades sobre una estructura rígida que no haurà d'obstaculitzar a l'atleta quan deixe els tacs en l'eixida. Les plaques podran tenir una inclinació regulable i ser planes o lleugerament còncaves en sentit de carrera. La superfície d'aquestes plaques haurà d'estar preparada per a acomodar els claus de les sabatilles de l'atleta, bé siga amb ranures o esquerdes, en les superfícies en què es col·loca el peu o cobrint aquella amb un material apropiat que permeta l'ocupació de sabatilles amb claus. Els atletes competidors en Campionats del Món, Jocs Olímpics, Copes del Món, Campionats d'Àrea, Jocs d'Àrea, Copes d'Àrea, trobades entre dues o mes Federacions Nacionals, podran utilitzar solament els tacs subministrats pels organitzadors.

En Campionats del Món, Jocs Olímpics, Copes del Món, Campionats d'Àrea, Jocs d'Àrea, Copes d'Àrea, els tacs d'eixida han d'estar connectats a un dispositiu que detecte les eixides falses. El Jutge d'eixides i/o un adjunt hauran de portar auriculars que li permeta escoltar clarament un senyal acústic provinent de l'aparell de control cada vegada que detecte una eixida falsa (per exemple quan el temps de reacció és inferior a 100/1000 de segon) amb la finalitat de confirmar que atleta/s és/són responsable/s de l'eixida falsa. Aquest sistema ha d'haver sigut aprovat per la IAAF (Associació Internacional de Federacions d'Atletisme) o per la Real Federació Espanyola d'Atletisme.

Es recomana que el dispositiu de detecció d'eixida falsa s'utilitze en qualsevol competició. 

10 LES TANQUES

Les tanques són els obstacles que ha de franquejar l'atleta en especialitats denominades d'aquesta forma. El nombre d'elles, la seua altura i la seua col·locació en la pista està indicat en els quadres de l'apartat 7h).

La tanca estarà constituïda pels següents elements:

- La base de metall o un altre material apropiat, protegit de la corrosió o no corrosiu, constituït per dos tubs paral·lels a l'adreça de la carrera, de longitud màxima 70 cm i un de transversal unint els extrems dels anteriors.

- Dos muntants verticals, també de metall o un altre material apropiat, protegit de la corrosió o no corrosiu, units als extrems ja citats dels tubs base i d'altura graduable, segons la categoria que es dispute.

- Una travessa superior, de fusta o un altre material apropiat, pintada de blanc i negre o en altres colors que contrasten de manera que les franges blanques o més clares tinguen almenys 22,5 cm d'ample queden en els extrems. Aquesta travessa tindrà una longitud de 118 a 120 cm, una amplària de 7 cm, i un gruix entre 1 i 2,5 cm.

Estarà fermament subjecta en les seues extremitats als muntants verticals i les seues vores exteriors estaran arredonits. S'admet una tolerància de ± 3 mm en les altures reglamentàries per a salvar les diferències o variacions de construcció. 

Les tanques se situaran sobre la pista de tal manera que els seus peus o bases queden del costat pel qual s'acosten els competidors i es col·locarà de manera que la vora de la travessa mes pròxim al corredor que s'acosta coincidisca amb la marca sobre la pista mes propera a l'atleta. La seua massa total no serà inferior a 10 kg. Per a derrocar-la caldrà exercir en el centre de la vora superior una força mínima de 3,6 kg-força i màxima de 4 kg-força. S'adaptaran als dos tubs base sengles contrapesos graduables, per a mantenir aqueixa magnitud d'embranzida en totes les categories. Per a verificar la força de resistència de les tanques, es podrà utilitzar una balança amb ressorts aplicant la tracció en el centre de la barra superior. Igualment es podrà utilitzar una corda proveïda d'un ganxo, que fixada a la barra superior, al punt mitjà, es farà passar per una corriola situada de forma adequada i es carregarà de pes.

Per a homologar record mundials, continentals i nacionals, haurà d'utilitzar-se un joc de tanques complet que complisca les especificacions citades.

11 ELS TESTIMONIS

Els testimonis són uns petits cilindres que es transmeten els corredors en les carreres de relleus. Seran tubs llisos, buits, de secció circular, fets de fusta, metall (alumini) o qualsevol altre material rígid (plàstic), d'una sola peça, pintats de color viu que puguen veure's fàcilment durant la carrera. Hauran de fabricar-se d'una sola peça, d'una longitud de 30 cm com a màxim i de 28 cm com a mínim.

Tindran una circumferència compresa entre 12 i 13 cm i una massa no inferior als 50 g. 

12 LES ESCALES DE JUTGES I CRONOMETRADORES

Es reservarà a l'exterior de les bandes laterals l'espai necessari per a la situació de les escales en les quals es col·loquen els jutges d'arribada i els cronometradotes. Les escales es disposaran amb el seu eix central coincidint amb la línia d'arribada, en la seua prolongació i almenys a 5 m a cada costat de la vorada o línia lateral. Els jutges d'arribada se situaran tots a l'interior o a l'exterior i els cronometradotes sempre a l'exterior de la pista.

13 VERIFICACIÓ DIMENSIONAL

La verificació dimensional exigida per a l'obtenció del Certificat d'Homologació i perquè es puguen celebrar Competicions i registres oficials en una pista d'atletisme, suposa que es complisquen en la vora exterior de la vorada interna de la pista els següents 28 Punts de Control

1. Verificació de la longitud de cadascuna de les rectes amb una desviació màxima de ± 0,005 m (84,39 m ± 0,005 m en pista estàndard): 2 mesuraments

2. Verificació del radi de cadascuna de les semicircumferències inclòs la vorada (36,50 m ± 0,005 m en pista estàndard): 24 mesuraments

3. Alineació de la vorada de cadascuna de les rectes amb una desviació no major de 0,01 m: 2 mesuraments.

La suma de les mitjanes dels mesuraments de les dues semicircumferències i les dues rectes no excedirà de + 0,04 m, ni menor de 0,00 m; 400 m (+0,04 m / - 0.00 m)

El mesurament es realitzarà amb una cinta d'acer calibrada i certificada o un aparell científic de mesurament, en defecte d'açò es poden utilitzar cintes de fibra de vidre. Aquest control dimensional és també la base del traçat de la vorada de l'exactitud dimensional de la qual depèn l'exactitud de tots els marcatges.

És convenient que queden permanentment fixos els centres dels dos semicercles per a la construcció i verificació dels 28 punts de control, mitjançant tub d'acer inoxidable o metàl·lic no corrosiu, encastat en el terreny de manera que quede suficientment fix i inamovible i que puga ocultar-se per sota de la superfície acabada 0,15 m. 

14 EQUIP TÈCNIC

14a) Anemòmetre: En les proves de 200 m es tindrà en compte la velocitat del vent. En una carrera ha de preveure's l'existència d'un aparell de mesurament d'aqueixa velocitat (anemòmetre) que se situarà en el punt mitjà de la recta (a 50 m de l'arribada), a un màxim de 2 m de separació de la vorada (calle nº 1) i col·locat a una altura aproximada d'1,22 m. El registre de l'anemòmetre es farà en metres per segon i haurà d'estar certificat per una autoritat competent. Es preveurà l'existència addicional d'una taula i una cadira perquè l'encarregat de l'anemòmetre va efectuar les oportunes anotacions.

14b) L'Eixida: En totes les carreres, el jutge d'eixides haurà de donar-les mitjançant un tret de pistola o un altre aparell similar, utilitzant un micròfon per a transmetre els seus ordenes per mitjà d'altaveus als participants que es troben situats en cada carrer. En defecte d'açò, quan no puga utilitzar aquest sistema de megafonia, efectuarà el tret col·locant-se aproximadament a la mateixa distància de cada atleta. Si el Jutge no pot col·locar-se en aqueixa posició, si ho haurà d'estar la pistola o aparell utilitzat, donant-se el tret per contacte elèctric.

14c) Cronometratge i Foto-Finish: Haurà d'emprar-se un sistema de cronometratge electrònic totalment automàtic en competicions internacionals i nacionals. El sistema utilitzat haurà de ser aprovat per la Real Federació Espanyola. d'Atletisme. El sistema haurà de ser totalment automàtic, quan siga engegat per contacte amb la pistola del Jutge d'eixides en el moment del llampec de l'explosió i quan els temps i les posicions dels participants puguen ser visionats a la centena de segon sobre un film en moviment o fotografia (fotofinish).

Pot utilitzar-se un sistema d'enregistrament en video que complisca amb les característiques abans indicades, que utilitze una càmera de video alineada amb la línia de meta, que produïsca almenys 50 fotogrames per segon i que porte incorporat un dispositiu de cronometratge que produïsca un registre d'1/50 de segon. Han de preveure's conduccions enterrades mitjançant tubs de secció suficient per als cables de connexió dels equips de cronometratge i procesament de dades, amb les seues arquetes de registre, així com per a l'alimentació elèctrica d'aqueixos aparells, de manera que no siga necessari col·locar cables superficials sobre la pista.

14d) Dispositiu anotador de voltes: Se situarà un dispositiu anotador de voltes en les proximitats de la línia d'arribada per a informar a cada participant de les voltes que encara li queden per recórrer. Aquest dispositiu podrà ser d'accionament mecànic, elèctric o electrònic. Així mateix s'indicarà el comienzote la ultima volta, fent sonar una campana o un altre sistema acústic.

15 BIBLIOGRAFIA BÀSICA

- Regles de Competició (Associació Internacional de Federacions d'Atletisme, IAAF; Real Federació Espanyola d'Atletisme RFEA)
- Manual d'Instal·lacions d'Atletisme (IAAF)
- Homologació d'Instal·lacions (RFEA)
- Normes UNE-EN Paviments Esportius
- Normes UNE-EN Equipament Esportiu
- Normes UNE-EN Il·luminació d'Instal·lacions Esportives