ATLpt Carreiras en Pista

 

 

1 TAMAÑO DA PISTA

Unha Pista para carreiras consta de dúas rectas paralelas e dúas curvas de radios iguais unidas alternativamente entre si formando un anel pechado. A carreira efectuarase tendo o bordo interior da pista á esquerda. A lonxitude do perímetro interior da pista e a súa anchura (número de rúas) estará en función das dispoñibilidades de espazo e medios económicos, así como da categoría das competicións. Nestas Pistas poden desenvolverse carreiras de velocidade (lisas, con valos e de substitucións) e de fondo (lisas e de substitucións).

Unha pista de atletismo, apta para desenvolver nela carreiras incluídas en competicións de nivel internacional, deberá ter 400 m de corda. Non poderá ter menos para que nela desenvólvanse estas competicións, nin tampouco mais, para que poidan ser recoñecidos os Marca Mundiais ou Continentais obtidos na devandita Pista. Calquera destas carreiras na que se conseguiu unha marca, deberá ter a súa “liña de saída” nunha parte calquera do perímetro da pista e nunca fóra del.

A pista apta para desenvolver competicións de nivel nacional deberá ter un mínimo de seis cales (7,32 m de anchura), mentres que para competicións de nivel internacional deberá ter oito cales (9,76 m de anchura). Se a pista ten mais de oito cales, non poderán recoñecerse Records Mundiais ou Continentais obtidos en corredores superiores ao oitavo.

O perímetro dunha pista dun só radio, componse do perímetro de dous semicírculos de igual lonxitude definidos polo seu radio e da lonxitude das dúas rectas que os unen. A medición do perímetro da pista realízase sobre unha liña imaxinaria situada a 30 cm da cara exterior do bordo, por tanto queda así definida a pista en función do radio dos semicírculos: 400 = 2π (R + 0,30) + 2 L recta, de
forma que a relación entre ambos os (lonxitude das rectas e radio) é:

L recta = 200 - π (R + 0,30) R: radio da curva

A IAAF (Asociación Internacional de Federacións de Atletismo) recomenda que todas as pistas de competición que se constrúan no futuro sexan a denominadas Pista Estándar, de radio 36,50 m e en consecuencia 84,39 m de rectas. 

As distancias das carreiras en recta, para competición ao aire libre, correspóndense coas categorías respectivas, segundo os cadros seguintes:

CARREIRAS EN PISTA AO AIRE LIBRE - HOMES
Distancia (m)
TIPO CATEGORÍA
Sénior, Promesa, Júnior Xuvenil Cadete Infantil Alevín Benjamín
LISOS 200 200 --- 150 --- ---
400 400 300 --- --- ---
800 800 600 500 500 500
1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000
5.000 5.000 3.000 3.000 2.000 2.000
10.000 10.000 --- --- --- ---
VALOS 400 400 300 220 --- ---
OBSTÁCULOS 3.000 2.000 1.500 1.000 --- ---
SUBSTITUCIÓNS 4 X 100
4 X 400
4 X 100
4 X 400
4 X 100
4 X 300
4 X 80 4 X 60 4 X 50

 

CARREIRAS EN PISTA AO AIRE LIBRE - MULLERES 
Distancia (m)
TIPO CATEGORÍA
Sénior, Promesa Júnior Xuvenil Cadete Infantil Alevín Benjamín
LISOS 200 200 200 --- 150 --- ---
400 400 400 300 --- --- ---
800 800 800 600 500 500 500
1.500 1.500 1.500 1.000 1.000 1.000 1.000
5.000 5.000 5.000 3.000 3.000 2.000 2.000
10.000 10.000 --- --- --- --- ---
VALOS 400 400 400 300 220 --- ---
OBSTÁCULOS 3.000 2.000 --- 1.500 1.000 --- ---
SUBSTITUCIÓNS 4 X 100
4 X 400
4 X 100
4 X 400
4 X 100
4 X 400
4 X 100
4 X 300
4 X 80 4 X 60 4 X 50

 

2 BANDAS EXTERIORES E SEGURIDADE

Para facilitar o desenvolvemento da competición e a seguridade dos atletas, reservaranse bandas mínimas de espazos libres de obstáculos de 1,50 m de anchura mínima nos laterais da pista. As bandas exteriores deben estar ao mesmo nivel dos bordos exteriores da pista e o sistema de drenaxe situada xunto ao bordo deberá estar ao mesmo nivel da pista.

3 ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS

A altura entre o pavimento e o obstáculo máis próximo (liñas eléctricas en instalacións ao aire libre; cara inferior de teito, colgue de viga, luminaria, conduto de aire acondicionado en instalacións cubertas) tanto sobre a pista como sobre as bandas exteriores, deberá quedar totalmente libre e ter un mínimo de 5 m.

4 ORIENTACIÓN SOLAR

O eixo longitudinal das rectas da Pista de Atletismo debe coincidir coa dirección xeográfica N-NON (saída), S-SE (chegada), admitíndose a súa variación dentro da contorna comprendida entre N e NON. É preciso ter en conta ademais a dirección dos ventos dominantes para non correr en contra deles nas carreiras de velocidade.

5 TIPO DE PAVIMENTO

A Pista disporá dun pavimento de características normalmente distintas ás das súas bandas exteriores. A superficie ao aire libre deberá ser completamente chaira, admitíndose para a evacuación superficial das augas unha pendente transversal máxima do 1 por 100 cara ao interior e outra longitudinal máxima (dirección da carreira) do 1 por 1000. O pavimento deberá ter resolto a drenaxe profunda, así como non ser abrasivo nin deslizante e si elástico aínda que dotado de seguridade á pisada.

O pavimento será sintético, prefabricado ou “in situ”, sobre unha base de zahorras (areas e gravas) de 15 cm de espesor mínimo e dúas capas de aglomerado asfáltico de 40 mm (ømáx. árido: 20 mm) e 25 mm (ømáx. árido: 5 mm) de espesor mínimo respectivamente.

Cumprirá os seguintes requisitos de acordo con UNE 41958 IN “Pavimentos deportivos”:

REQUISITOS PAVIMENTO DEPORTIVO PARA PISTAS DE ATLETISMO
Absorción de impactos
(Redución de forza)
50%≥RF≥35% Competicións ámbito internacional e nacional
35%≥RF≥20% Competicións ámbito rexional, local, recreativo, escolar
Deformación StV≤3mm
Fricción 0,5≤µ
Planeidad Diferenzas de nivel inferiores a 3 mm medidos con regra de 3 m (1/1000)
Pendentes Pendente radial máxima 1:250
Resistencia a impactos Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm para impactos de 8 Nm
Resistencia a cravos* Máxima perdida de peso 10 %
Resistencia a tracción Pavimentos porosos: ≥ 400 kPa
Pavimentos non porosos: ≥ 500 kPa
Alongamento de rotura (Er): ≥ 40%
Espesores 12 mm; pista
20 mm; zonas de salto (pértega, lonxitude, altura, triplo salto) lanzamento de xavelina e foso da ría

* Reglamentariamente a sola e o tacón das zapatillas poderán ter ata un máximo de 11 cravos. Para pavimentos sintéticos a parte do cravo que sobresaia da sola ou tacón non debe exceder de 9 mm, excepto para salto de altura e lanzamento de xavelina que non excederá de 12 mm. O diámetro máximo dos cravos será de 4 mm. Noutro tipo de pavimentos a máxima lonxitude do cravo será de 25 mm e o diámetro máximo será de 4 mm.

 

Se se utilizan pavimentos de carácter transportable (esteiras, rolos sintéticos ou de caucho...), seranlles de aplicación todas as disposicións anteriores en canto a pendentes (tomando a cara superior dos rolos) e as restantes características.

6 ILUMINACIÓN

A iluminación artificial será uniforme e de maneira que non provoque deslumbramiento de atletas, xuíces nin espectadores. Cumprirá a norma UNE-EN 12193 “Iluminación de instalacións deportivas” e contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación:

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN
ATLETISMO ao exterior (todas as actividades)
NIVEL DE COMPETICIÓN Iluminancia horizontal
E med (lux) Uniformidade
E min/ Emed
Competicións internacionais e nacionais 500 0,7
Competicións rexionais e locais, adestramento alto nivel 200 0,5
Adestramento, deporte escolar e recreativo 100 (1) 0,5

(1) A iluminación horizontal pode reducirse a 75 lux para carreiras.

A iluminación vertical na liña de chegada deberá ser de 1000 lux para o equipo de vídeo-finish.

Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical de polo menos 1.000 lux e de 1.400 lux en competicións internacionais, non obstante este valor pode aumentar coa distancia da cámara ao obxecto. Para maior información en canto a iluminancia vertical, uniformidade, temperatura de cor e índice de rendemento de cor debe consultarse a norma citada.

7 TRAZADO DA PISTA

O trazado da pista realizarase de acordo co apartado 1 e segundo o indicado a continuación: A anchura das liñas será de 5 cm fóra dos trazos de colocación dos valos que serán de 1,5 cm de anchura.

A medición do perímetro da pista realizarase sobre unha liña imaxinaria situada a 30 cm da cara exterior do bordo e a 20 cm se o bordo está substituído por unha liña pintada. A medición do perímetro das rúas dúas en diante, realízase sobre unha liña imaxinaria situada a 20 cm do linde exterior da “liña limite do corredor” anterior. 

Todas as liñas forman parte das superficies que delimitan fóra da “liña de chegada”, dos “trazos de colocación dos valos” e das “liñas de prezona”, “liñas de comezo de zona” e “liñas de final de zona” nas carreiras de substitucións . A cor das liñas limite de corredores e das liñas de saída e chegada será branco, mentres que as liñas de sinalización de substitucións e valos serán de calquera outro cor a criterio da Real Federación Española de Atletismo. A marcaxe das liñas sobre pavimentos sintéticos debe quedar perfectamente adherido, ser de carácter permanente, así como enrasar coa superficie.

Do trazado completo poden especificarse os seguintes detalles:

7a) Bordo: O bordo ou linde interior (o situado á esquerda do atleta que corre) irá provisto dun encintado ou bordo de aluminio ou doutro material apropiado, de aproximadamente 5 cm de altura e un mínimo de 5 cm de anchura, colocado horizontalmente en toda a súa lonxitude. Unicamente neste caso, poderán recoñecerse Record Mundiais e Continentais. A pista deberá estar limitada exteriormente por un bordo de formigón ou outro material apropiado, que limitará a caixa da pista (bordo enrasado) e ao interior discorrerá a canaleta de desaugadoiro longitudinal,

Sobre o pavimento sintético trazaranse as liñas laterais interior e exterior e sobre o bordo fixaranse os detalles da sinalización mediante placa de carácter duradeiro. Se o bordo ten que moverse temporalmente para os concursos, o seu emprazamento deberá quedar sinalado por unha liña branca de 5 cm e uns conos de plástico ou bandeiras de 20 cm de altura mínima, colocados a intervalos que non excedan de 4 m.

7b) Liña de chegada: A liña de chegada de todas as distancias a percorrer trazarase perpendicularmente á liña ou bordo interior. Será continua, branca de 5 cm de anchura, terá os seus extremos nas “ liñas interior e exterior” e será dunha lonxitude coincidente coa anchura da recta. Cada distancia a percorrer medirase incluíndo completa a “liña de saída” e sen incluír o grosor da “ liña de chegada”. Para axudar a aliñación do equipo de Foto-Finish e para facilitar a lectura da película de Vídeo-Finish, as interseccións das liñas das rúas coa liña de chegada estarán pintadas en negro cun deseño adecuado.

7c) Liña límite de corredor ou rúa: A liña límite de cada corredor trazarase paralelamente ao bordo ou liña interior, a unha distancia determinada multiplicando o número de rúas que a separan do devandito bordo pola anchura dunha rúa. Cada participante en todas as carreiras ata 400 m inclusive, disporá dun corredor independente para realizar toda a súa carreira, dun ancho de 1,22 m (± 0,01 m), incluída a liña de 5 cm de ancho situada á dereita en dirección de carreira. Nas carreiras de 4 x 200 e 4 x 400 m percorrerase por rúas unha parte da carreira (Véxase apartado 7i) o resto por pista libre. Na carreira de 800 m en competicións internacionais, se
correrá a primeira curva por rúas ata a liña de rúa libre marcada despois da primeira curva. A liña de rúa libre será unha liña curva de 5 cm de ancho a través da pista, sinalada en cada extremo por unha bandeirola de polo menos 1,50 m situado ao exterior da pista. Para axudar a identificar a rúa libre aos atletas, pódense colocar pequenos conos ou prismas de base 5 x 5 cm e altura 15 cm, do mesma cor da liña de rúa libre, colocados na intersección das liñas de rúa e a de rúa libre. As restantes carreiras superiores a 800 m correranse enteiramente en pista libre.

7d) Liñas de saída: A liña de saída das carreiras que se disputen enteiramente en pista libre, será curva e cubrirá toda a anchura da pista. Trazarase de tal maneira que a distancia existente entre “liña de saída” e “liña de chegada” sexa idéntica para cada atleta, sexa cal for a súa posición na liña de saída.

Se a saída prodúcese en curva, entón han de ter a mesma lonxitude o arco 1T8 (percorrido en rúa 1) que as distancias percorridas nas restantes rúas, sendo as distancias 22´, 33´, 44´, ...., 77´ e 88´, as compensacións que se obteñen respectivamente por diferenza entre o arco 1T8 (rúa 1) e as lonxitudes das poligonales (recta + arco), 2T2 + T2T8 (rúa 2), 3T3 + T3 T8 (rúa 3), 4T4 + T4 T8 (rúa 4), ......., 7T7 + T7 T8 (rúa 7) e 8 T8 (rúa 8). 

A saída das carreiras que se disputen enteira ou parcialmente por rúas, será unha liña graduada. Trazarase de tal maneira que a distancia existente entre a “liña de saída” situada en cada rúa e a “liña de chegada” sexa idéntica.

Nestas carreiras realizadas por rúas haberá de calcularse a “liña de saída” de cada corredor tendo en conta o numero de curvas ou / e a recta cuxos desenvolvementos hai que compensar.

Compensación de curva: Cada atleta corre en curva por un corredor cuxo desenvolvemento é unha semicircunferencia de radio distinto aos demais. Deben compensarse estes desenvolvementos para igualar as distancias a percorrer por cada atleta, tal e como se especifica no cadro seguinte:

 

LONXITUDE DAS COMPENSACIÓNS DUNHA CURVA
CALE NÚMERO 1 2 4
Lonxitude de
compensación
(m)
0 3,518 7,351 11,184 15,016 18,849 22,682 26,515

 

Compensación de recta: Naquelas probas nas que os atletas van polos seus corredores ata un punto no que pasan á “pista libre” ha de realizarse a chamada compensación de recta. O inicio da pista libre está situado sempre ao final dunha curva. Para percorrer todos a mesma distancia trazarase a “liña de pista libre” tal como indícase no 

A lonxitude percorrida polo atleta da rúa 1 e a que percorre calquera outro ata o seu punto de encontro na tangente coa curva deben ser iguais e a súa diferenza será a compensación. A magnitude destas compensacións é función da rúa pola que se corra e da lonxitude da recta da pista correspondente. Para a pista estándar de radio 36,50 m (Radio de medición de pista 36,80 m) e lonxitude da recta 84,39 m, as lonxitudes de compensación son as que se indican no seguinte cadro:

LONXITUDE DE COMPENSACION DE RECTA – PISTA ESTÁNDAR
CALE NÚMERO 1 2 4
Lonxitude de
compensación
(m)
0 7 31 75 134 211 302 414

 

Nos debuxos ATLpt-6a ,ATLpt-6b, ATLpt-6c, ATLpt-6d, ATLpt-6e, ATLpt-6f e ATLpt-6g, atópanse esquematizadas sobre unha pista de 400 m de corda as “liñas de saída” graduadas para as probas de 800 m, 4 x 400 m, 4 x 100 m, 400 m valos e 200 m cuxas compensacións se recollen no seguinte cadro:

COMPENSACIÓNS EN CARREIRAS - SAÍDAS GRADUADAS
DISTANCIA DA
CARREIRA
800 4 x 100 400 400 v 4 x 400 200
Nº Compensación de
recta
1 --- --- --- 1 ---
Nº Compensación
de curva
1 2 2 2 3 1

 

 

Saída en grupos: Cando hai mais de 12 atletas nunha carreira de 1.000 m, 2.000 m, 3.000 m, 5.000 m e 10.000 m, pódeselles dividir en dous grupos, estando un grupo do 65% aproximadamente dos atletas na liña normal curva de saída e o outro noutra liña de saída diferente, tamén curva marcada a través da metade exterior da pista. O 2º grupo ha de correr ata o final da 1ª curva pola metade exterior da pista. A 2º liña de saída ten que estar situada de tal maneira que todos os atletas corran a mesma distancia.
Véxanse figuras ATLpt-4a e  ATLpt-4b. A liña de rúa libre para 800m que se indica en 7c) sinala o lugar en que os atletas do grupo exterior en 2.000 m e 10.000 m poden reunirse cos atletas que utilizaron a liña de saída normal. Véxase a figura ATLpt 5.

Distancias a marcar: As distancias a marcar na pista, de acordo coa Real Federación Española de Atletismo, serán as seguintes:

TIPO CARREIRA DISTANCIAS A MARCAR (m) INTERNACIONAIS
LISOS 100, 200, 300, 400, 800, 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, milla (1.609,35)
VALOS 100, 110, 400
OBSTÁCULOS 2.000, 3.000
SUBSTITUCIÓNS 4 x 100, 4 x 400

 

TIPO CARREIRA DISTANCIAS A MARCAR (m) RFEA (menores)
LISOS 50, 60, 80, 150
VALOS 330
OBSTÁCULOS 1.500
SUBSTITUCIÓNS 4 x 60, 4 x 80, 4 x 300

 

 

7e) Zona de freada: Máis aló da “liña de chegada” en dirección de carreira, existirá unha Zona na que o corredor, unha vez atravesada a chegada, poderá frear nun espazo suficiente. Esta Zona poderá desenvolverse coincidindo co inicio da curva.

7f) Zona de chegada: Para facilitar a visión da chegada por parte de espectadores, xornalistas e xuíces, é optativo o trazado nos últimos 5 m de carreira dunha “grella” de chegada composta por unha serie de liñas paralelas á “liña de chegada” Poden trazarse cinco liñas continuas separadas 1 m entre si e coa chegada ou ben catro liñas (tres continuas e unha descontinua) separadas 5, 3, 2 e 1m da chegada. As rúas poden estar sinalizadas con números dunha altura mínima de 0,50 m lidos na dirección da carreira.

7g) A recta integrada na pista: A recta estará integrada na pista de 400 m, incluirá unha zona de saída de 3 m e unha zona de freada dun mínimo de 17 m despois da liña de chegada. 

Para preservar a rúa interior da pista, recoméndase que a recta teña unha rúa mais que a pista en anel.

7h) Trazos de colocación de valos: Trazaranse perpendicularmente ás “ liñas límite de corredor” os trazos que indican a colocación dos valos para as distintas categorías. Estes trazos terán 1,5 cm de anchura e sobresairán a ambos os dous lados de cada “liña límite de corredor” unha lonxitude de 10 cm. A distancia exacta á que haberá de colocarse cada valo, virá determinada polo bordo do devandito trazo situado mais preto da “liña de saída”. Cada categoría de idade ten establecida unha distancia de carreira determinada, así como el numero de valos a pasar, a súa altura e as distancias intermedias posibles; todo iso pode atoparse nos cadros seguintes:

CARREIRAS DE VALOS AO AIRE LIBRE - HOMES
CATEGORÍAS ESPECIFICACIÓNS
Distancia
da
carreira
(m)
Nº de
valos
Altura de
os valos
(m)
Distancias
(m)
De saída a
1ª valo
Entre
valos
De última
valo a meta
Senior, Promesa,
Junior
400 10 0,914 45,00 35,00 40,00
Xuvenil 400 10 0,84 45,00 35,00 40,00
Cadete 300 7 0,84 50,00 35,00 40,00
Infantil 220 5 0,762 40,00 35,00 40,00

 

CARREIRAS DE VALOS AO AIRE LIBRE - MULLERES
CATEGORÍAS ESPECIFICACIÓNS
Distancia
da
carreira
(m)
Nº de
valos
Altura de
os valos
(m)
Distancias
(m)
De saída a
1ª valo
Entre
valos
De última
valo a meta
Senior, Promesa,
Junior, Xuvenil
400 10 0,762 45,00 35,00 40,00
Cadete 300 7 0,762 50,00 35,00 40,00
Infantil 220 5 0,762 40,00 35,00 40,00

 

 

Un esquema conxunto da colocación dos valos na distancia de 400 m, atópase no debuxo 

 

7i) Zonas de substitucións: As zonas de substitucións ou zonas de transferencia da testemuña, son os espazos dentro dos cales debe transferirse obrigatoriamente a testemuña dun corredor a outro.

Trazaranse liñas de 5 cm de anchura a través da pista para indicar a zona de substitucións e a liña central. Cada zona de transferencia da testemuña será de 20 m de lonxitude na cal a liña central será o centro. As zonas de transferencias empezarán e terminarán nos bordos das liñas de zona máis próximas á liña de saída no sentido da carreira. As liñas centrais das zonas de transferencia da testemuña da primeira substitución de 4x400 m (ou segundo de 4x200 m) son as mesmas que as liñas de saída para a proba de 800 m.

As zonas de transferencia da testemuña para as substitucións segundo e ultimo (4x400 m) estarán limitadas por liñas trazadas a 10 m a cada lado da liña de saída / meta. 

O arco a través da pista de entrada da recta oposta á meta, que sinala o lugar en que se permite aos segundos corredores de cada equipo (4x400 m) e aos terceiros corredores (4x200 m) saír das súas respectivas rúas, será o mesmo que para a carreira de 800 m.

A carreira de substitucións de 4x100 m e cando sexa posible, a de 4x200 m correrase enteiramente por rúas. Nas carreiras de substitucións de 4x200 m (se esta proba non se corre enteiramente por rúas) e nas de 4x400 m, a primeira volta, así como a parte da segunda volta ata a liña situada despois da primeira curva (liña de rúa libre), correrase tamén enteiramente por rúas.

Nas carreiras de substitución de 4x200 m e 4x400 en que non compiten mais de catro equipos, recoméndase que se corra por rúas individuais unicamente a primeira curva da primeira volta.

En carreiras de 4x100 m e 4x200 m os atletas dun equipo, excepto o primeiro corredor, poden comezar a correr desde unha distancia non superior a 10 m (prezona) antes da zona de transferencia. Trazarase unha marca distinta ás usuais en cada rúa para indicar o limite desta prolongación. 

Na primeira transmisión da testemuña na substitución de 4x400 m que se realiza quedándose os atletas na súa rúa, o segundo corredor non pode comezar a correr fóra da súa zona de transferencia, senón que ten que saír dentro da súa zona. Da mesma maneira, os atletas terceiro e cuarto teñen que comezar a correr tamén dentro da zona de transferencia.

Os segundos atletas de cada equipo poden saírse das súas rúas inmediatamente despois de pasar a liña situada despois da primeira curva (liña de rúa libre) que estará marcada por unha liña curvada de 5 cm de anchura a través da pista e que estará sinalada por unha bandeirola colocada en cada lado da pista e cunha altura, polo menos, de 1,50 m.

Para axudar aos atletas a identificar a liña da rúa libre, poden colocarse pequenos conos ou prismas (de 5 x 5 cm) dunha altura máxima de 15 cm e do mesma cor que a liña de rúa libre nas interseccións da liña de cada rúa e a liña de rúa libre.

8 Os POSTES DE CHEGADA

Indicarán as extremidades da liña de chegada. Serán de construción ríxida, brancos, estando situados a 30 cm. como mínimo cara a fóra de cada extremo da devandita liña.

Medirán aproximadamente 1,40 m de altura, 8 cm de anchura e 2 cm de groso. A súa utilización non debe interferir, no seu caso, co equipo de foto-finish.

A fixación ao chan deberá ser preferentemente mediante un tubo de ancoraxe con tapa da profundidade de empotramiento que proporcione a rixidez do poste adecuada.

A menos que o xuíz de arbitro atópeo contraproducente, por mor da dirección e a velocidade do vento, tenderase un fío de la a través da pista entre os dous postes de chegada e suxeito a eles, a 1,22 m do chan, co fin de axudar á clasificación dos participantes. Situarase exactamente por encima do bordo da liña de chegada máis próximo á saída

9 Os TACOS DE SAÍDA

Os tacos de saída son os dispositivos utilizados polos corredores para realizar as saídas nas probas de velocidade. En todas as carreiras ata 400 m inclusive (incluída a 1ª posta de 4 x 200 e de 4 x 400) é obrigatorio o uso de tacos de saída.

Os tacos de saída poderán ser propiedade particular ou fornecidos polo organizador de competicións ou propietario de instalacións, segundo os casos. De calquera modo, deberán ser de constitución absolutamente ríxida e sen que proporcionen ningunha vantaxe irregular tanto ao competidor, como molestias aos restantes corredores. Os tacos deberán poder retirarse rapidamente e con facilidade do pavimento ao cal estarán cravados por un número de puntas determinado, de forma que causen o menor dano posible; tanto este número como a lonxitude e espesor desas puntas dependerán do tipo de pavimento da pista. En ancoraxe non poderá permitir movemento algún durante a saída.

Se os tacos son fornecidos polos organizadores deberán cumprir as seguintes disposicións: Estarán constituídos por dúas placas contra as cales os pés do atleta apoian na posición de saída. Estas placas estarán montadas sobre unha estrutura ríxida que non deberá obstaculizar ao atleta cando deixe os tacos na saída. As placas poderán ter unha inclinación regulable e ser planas ou lixeiramente cóncavas en sentido de carreira. A superficie destas placas deberá estar preparada para acomodar os cravos das zapatillas do atleta, ben sexa con ranuras ou hendiduras, nas superficies en que se coloca o pé ou cubrindo aquela con un material apropiado que permita o emprego de zapatillas con cravos. Os atletas competidores en Campionatos do Mundo, Xogos Olímpicos, Copas do Mundo, Campionatos de Área, Xogos de Área, Copas de Área, encontros entre dous ou mais Federacións Nacionais, poderán utilizar só os tacos fornecidos polos organizadores.

En Campionatos do Mundo, Xogos Olímpicos, Copas do Mundo, Campionatos de Área, Xogos de Área, Copas de Área, os tacos de saída teñen que estar conectados a un dispositivo que detecte as saídas falsas. O Xuíz de saídas e/ou un adxunto deberán levar auriculares que lle permita escoitar claramente un sinal acústico proveniente do aparello de control cada vez que detecte unha saída falsa (por exemplo cando o tempo de reacción é inferior a 100/1000 de segundo) co fin de confirmar que atleta/s é/son responsable/s da saída falsa. Este sistema ten que ser aprobado pola IAAF (Asociación Internacional de Federacións de Atletismo) ou pola Real Federación Española de Atletismo.

Recoméndase que o dispositivo de detección de saída falsa utilícese en calquera competición. 

10 Os VALOS

Os valos son os obstáculos que debe franquear o atleta en especialidades denominadas desta forma. O número delas, a súa altura e a súa colocación na pista está indicado nos cadros do apartado 7h).

O valo estará constituída polos seguintes elementos:

- A base de metal ou outro material apropiado, protexido da corrosión ou non corrosivo, constituído por dous tubos paralelos á dirección da carreira, de lonxitude máxima 70 cm e un transversal unindo os extremos dos anteriores.

- Dous montantes verticais, tamén de metal ou outro material apropiado, protexido da corrosión ou non corrosivo, unidos aos extremos xa citados dos tubos basee e de altura graduable, segundo a categoría que se dispute.

- Unha travesa superior, de madeira ou outro material apropiado, pintada de branco e negro ou noutras cores que contrasten de forma que as franxas brancas ou máis claras teñan polo menos 22,5 cm de ancho queden nos extremos. Esta travesa terá unha lonxitude de 118 a 120 cm, unha anchura de 7 cm, e un groso entre 1 e 2,5 cm.

Estará firmemente suxeita nas súas extremidades aos montantes verticais e os seus bordos exteriores estarán redondeados. Admítese unha tolerancia de ± 3 mm nas alturas regulamentarias para salvar as diferenzas ou variacións de construción. 

Os valos situaranse sobre a pista de tal maneira que os seus pés ou bases queden ao lado polo que se achegan os competidores e colocarase de modo que o bordo da travesa mais próximo ao corredor que se achega coincida coa marca sobre a pista mais próxima ao atleta. A súa masa total non será inferior a 10 kg. Para derrubala haberá que exercer no centro do bordo superior unha forza mínima de 3,6 kg-forza e máxima de 4 kg-forza. Adaptaranse aos dous tubos basee senllos contrapesos graduables, para manter esa magnitude de pulo en todas as categorías. Para verificar a forza de resistencia dos valos, poderase utilizar unha balanza con resortes aplicando a tracción no centro da barra superior. Igualmente poderase utilizar unha corda provista dun gancho, que fixada á barra superior, no seu punto medio, farase pasar por unha polea situada de forma adecuada e cargarase de peso.

Para homologar record mundiais, continentais e nacionais, deberá utilizarse un xogo de valos completo que cumpra as especificacións citadas.

11 As TESTEMUÑAS

As testemuñas son uns pequenos cilindros que se transmiten os corredores nas carreiras de substitucións. Serán tubos lisos, ocos, de sección circular, feitos de madeira, metal (aluminio) ou calquera outro material ríxido (plástico), dunha soa peza, pintados de cor viva que poidan verse facilmente durante a carreira. Haberán de fabricarse dunha soa peza, dunha lonxitude de 30 cm como máximo e de 28 cm como mínimo.

Terán unha circunferencia comprendida entre 12 e 13 cm e unha masa non inferior aos 50 g. 

12 As ESCALEIRAS DE XUÍCES E CRONOMETRADORES

Reservarase ao exterior das bandas laterais o espazo necesario para a situación das escaleiras nas que se colocan os xuíces de chegada e os cronometradotes. As escaleiras disporanse co seu eixo central coincidindo coa liña de chegada, na súa prolongación e polo menos a 5 m a cada lado do bordo ou liña lateral. Os xuíces de chegada situaranse todos ao interior ou ao exterior e os cronometradotes sempre ao exterior da pista.

13 VERIFICACIÓN DIMENSIONAL

A verificación dimensional esixida para a obtención do Certificado de Homologación e para que se poidan celebrar Competicións e rexistros oficiais nunha pista de atletismo, supón que se cumpran no bordo exterior do bordo interno da pista os seguintes 28 Puntos de Control

1. Verificación da lonxitude de cada unha das rectas cunha desviación máxima de ± 0,005 m (84,39 m ± 0,005 m en pista estándar): 2 medicións

2. Verificación do radio de cada unha das semicircunferencias incluído o bordo (36,50 m ± 0,005 m en pista estándar): 24 medicións

3. Aliñación do bordo de cada unha das rectas cunha desviación non maior de 0,01 m: 2 medicións.

A suma das medias das medicións das dúas semicircunferencias e as dúas rectas non excederá de + 0,04 m, nin menor de 0,00 m; 400 m (+0,04 m / - 0.00 m)

A medición realizarase cunha cinta de aceiro calibrada e certificada ou un aparello científico de medición, na súa falta pódense utilizar cintas de fibra de vidro. Este control dimensional é tamén a base do trazado do bordo de cuxa exactitude dimensional depende a exactitude de todas as marcaxes.

É conveniente que queden permanentemente fixos os centros dos dous semicírculos para a construción e verificación dos 28 puntos de control, mediante tubo de aceiro inoxidable ou metálico non corrosivo, encaixado no terreo de forma que quede suficientemente fixo e inamovible e que poida ocultarse por baixo da superficie acabada 0,15 m. 

14 EQUIPO TÉCNICO

14a) Anemómetro: Nas probas de 200 m terase en conta a velocidade do vento. Nunha carreira debe preverse a existencia dun aparello de medición desa velocidade (anemómetro) que se situará no punto medio da recta (a 50 m da chegada), a un máximo de 2 m de separación do bordo (rúa nº 1) e colocado a unha altura aproximada de 1,22 m. O rexistro do anemómetro farase en metros por segundo e deberá estar certificado por unha autoridade competente. Preverase a existencia adicional dunha mesa e unha cadeira para que o encargado do anemómetro efectuou as oportunas anotacións.

14b) A Saída: En todas as carreiras, o xuíz de saídas deberá dalas mediante un disparo de pistola ou outro aparello similar, utilizando un micrófono para transmitir os seus ordenes por medio de altofalantes aos participantes que se atopan situados en cada rúa. Na súa falta, cando non poida utilizar este sistema de megafonía, efectuará o disparo colocándose aproximadamente á mesma distancia de cada atleta. Se o Xuíz non pode colocarse nesa posición, se o deberá estar a pistola ou aparello utilizado, dándose o disparo por contacto eléctrico.

14c) Cronometraxe e Foto-Finish: Deberá empregarse un sistema de cronometraxe electrónica totalmente automático en competicións internacionais e nacionais. O sistema utilizado deberá ser aprobado pola Real Federación Española. de Atletismo. O sistema deberá ser totalmente automático, cando sexa posto en marcha por contacto coa pistola do Xuíz de saídas no momento do lóstrego da explosión e cando os tempos e as posicións dos participantes poidan ser visionados á centésima de segundo sobre un filme en movemento ou fotografía (fotofinish).

Pode utilizarse un sistema de gravación en vídeo que cumpra coas características antes indicadas, que utilice unha cámara de vídeo aliñada coa liña de meta, que produza polo menos 50 fotogramas por segundo e que leve incorporado un dispositivo de cronometraxe que produza un rexistro de 1/50 de segundo. Deben preverse conducións enterradas mediante tubos de sección suficiente para os cables de conexión dos equipos de cronometraxe e proceso de datos, cos seus arquetas de rexistro, así como para a alimentación eléctrica deses aparellos, de forma que non sexa necesario colocar cables superficiais sobre a pista.

14d) Dispositivo anotador de voltas: Situarase un dispositivo anotador de voltas nas proximidades da liña de chegada para informar a cada participante das voltas que aínda lle quedan por percorrer. Este dispositivo poderá ser de accionamiento mecánico, eléctrico ou electrónico. Así mesmo indicarase o comienzote ultímaa volta, facendo soar unha campá ou outro sistema acústico.

15 BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- Regras de Competición (Asociación Internacional de Federacións de Atletismo, IAAF; Real Federación Española de Atletismo RFEA)
- Manual de Instalacións de Atletismo (IAAF)
- Homologación de Instalacións (RFEA)
- Normas UNE-EN Pavimentos Deportivos
- Normas UNE-EN Equipamento Deportivo
- Normas UNE-EN Iluminación de Instalacións Deportivas