P-REC Piscines d'Esbarjo

0 AMBITO D'APLICACIÓ

La present Norma Reglamentària és aplicable en les Piscines que continguen gots dedicats a l'esbarjo, esplai i bany de joves i adults, sobretot no nadadors.

Aquest document ha sigut elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació hàbil per a la pràctica d'aquesta activitat.

En els Projectes de construcció o reforma de piscines d'esbarjo ha de considerar-se el compliment de la normativa Autonòmica i Municipal relativa a les Piscines d'ús col·lectiu que els afecte.

1 EMPLAÇAMENT

Els gots d'esbarjo estaran inclosos en un Complex de Piscines que és un establiment amb instal·lacions aquàtiques útils per a l'esbarjo, l'educació física i l'entrenament o competició esportiva de xiquets, joves i adults.

Tot got d'esbarjo ha d'estar separat dels restants per una distància mínima de 5 m.

Són valguts per a l'esbarjo de joves i adults no nadadors preferentment en la zona de menor profunditat i nadadors en tot el seu àmbit.

Els gots d'esbarjo juntament amb les seues bandes exteriors es podran agrupar amb els gots esportius, els fossats de salts, els gots polivalents i les seues bandes exteriors formant un únic recinte. Hauran d'estar aïllats dels gots de xipollege i ensenyament. Vegen-se
les Normes Reglamentàries de Xipollege i d'Ensenyament . Estaran protegits de l'abast de vents dominants que molesten als usuaris, així com de la proximitat d'arbres o plantacions de fulla caduca que puguen embrutar els gots. No existiran ombres llançades sobre el got que oculten o disminuïsquen l'acció solar.

2 FORMA I DIMENSIONS DEL GOT

Els gots d'esbarjo poden dissenyar-se de les formes mes variades, sempre que no existisquen recodos, angles i obstacles que dificulten la circulació de l'aigua, la seua neteja, la vigilància de la làmina d'aigua o puguen ser perillosos per als usuaris.

La superfície de làmina d'aigua no serà inferior a 200 m2 i en qualsevol cas la seua elecció es basarà en el càlcul de necessitats de l'àmbit servit per la piscina. Vegeu l'apartat corresponent de les Normes de projecte de Piscines.

D'entre les múltiples formes que es poden donar a aquests gots, un cas particular ho constitueixen els rectangulars que es trien sobre la base de la seua major simplicitat de construcció i menor cost. La làmina d'aigua ha de tenir, en aquest cas, unes dimensions idèntiques a algunes de les quals es verifiquen en els gots d'ensenyament, polivalents o esportius.

S'admet la possibilitat que en un mateix got es dissenyen zones independents, bé per a l'esbarjo, bé per a l'esport de la natació o del water-pol, sempre que estiga indicat en els llocs adequats el canvi d'ús i profunditat. Açò es durà a terme tant en la vorada-sobreeixidor mitjançant rètols indicadors avisant de la profunditat, com en les parets i fons del got mitjançant línies contínues de color roig de 0,10 m d'ample o altres elements físics que no suposen perill algun per a l'usuari.

Si es disposen tobogans aquàtics haurà d'estar delimitada la seua zona de caiguda de manera que s'eviten accidents amb altres banyistes. Els tobogans aquàtics han de ser segurs de tal forma que no produïsquen riscos d'accidents en els usuaris, per a açò compliran els requisits indicats en les següents Normes: UNEIX EN 1069-1 “Tobogans aquàtics de mes de 2 m d'altura. Parteix 1: Especificacions i mètodes d'assaig” i UNEIX EN 1069-2 “Tobogans aquàtics de mes de 2 m d'altura. Parteix 2: Instruccions”

Si existeixen plataformes i/o trampolins de salts disposaran d'un fossat de salts independent, vegeu la norma NIDE de salts. Si es disposen trampolins d'altura inferior a 1 m respecte la làmina d'aigua, podran col·locar-se en el got d'esbarjo si la seua zona de caiguda està delimitada de manera que s'eviten accidents amb altres usuaris.

La profunditat mínima d'aquest tipus de gots serà d'1,00 m i la màxima serà d'1,40m en la zona d'esbarjo de no nadadors i de 2,20 m en la de nadadors. On es disposen tobogans aquàtics o zones de salts la profunditat en aqueixa zona serà l'apropiada i com a mínim de 3 m. Quan s'aconseguisca la profunditat d'1,40 m quedarà assenyalat en la vorada, parets i fons del got segons es va indicar en el paràgraf anterior. En cas d'existir plataformes d'eixida per a natació, la profunditat mínima serà d'1,40 m (recomanada 1,80 m), des d'1 m a 6 m del mur extrem on se situen aquestes plataformes d'eixida.

El pendent superficial del fons no superarà el 6% i serà com a mínim del 2%, en qualsevol de les línies que puguen recolzar-se en ell, desenvolupant-se la seua línia de màxim pendent perpendicular o paral·lelament als murs frontals del got.

3 PLATGES O ANDANES

Per a possibilitar la circulació dels usuaris al voltant del got, així com per a separar la làmina d'aigua d'altres zones i de zones enjardinades en piscines a l'exterior, es preveuran bandes exteriors al got, de platges o andanes pavimentades en tot el seu perímetre. Les amplàries mínimes de platges o andanes, mesures des de la vora de la làmina d'aigua seran de 2,00 m, l'amplària recomanada és de 3,50 m.

La superfície de les platges o andanes serà horitzontal, i tindrà pendent de, almenys, 2% en adreça perpendicular i oposada al got cap a canaleta de recollida d'aigua perimetral, independent i allunyada de la del got.

4 MURS LATERALS

Els gots d'esbarjo estaran formats per murs o parets verticals i el fons del got. La construcció dels murs i fons del got serà sòlida quedant assegurada perfectament la seua estabilitat, resistència i estanqueïtat.

Per al suport o descans d'usuaris, podrà existir un graó perimetral a una profunditat sota el nivell de l'aigua inferior a 1,20 m la seua amplària estarà compresa entre 0,10 m i 0,15 m, vegeu figura NAT–8 de la Norma Reglamentària de Natació.

5 SOBREEIXIDORS I ACCESSOS Al GOT

Tot got polivalent haurà de disposar de vorada - sobreeixidor en tot el seu perímetre.

El sobreeixidor limitarà el nivell màxim d'aigua, desguassarà la pel·lícula superficial d'impureses, servirà d'agarre als usuaris i complirà la funció d'escullera.

La vorada sobreeixidor serà de tipus desbordant amb canaleta de desguàs en la platja pavimentada. Vegen-se les figures P-REC-1a i P-REC-1b.

Una part del perímetre del got haurà de dedicar-se a accés a l'interior de la làmina d'aigua. Pot fer-se per escales verticals o escales situades en les cantonades dels costats laterals i en els punts singulars del got on es produïsquen canvis bruscs de profunditat. Es col·locaran unes altres a distància no superior a 20 m entre si.

També pot fer-se mitjançant àmplia zona de platja descendent o en escalinata fins a la profunditat mínima del got.

Per a permetre l'accessibilitat a l'interior de la làmina d'aigua i eixir d'ella a persones discapacitades, pels seus propis mitjans o amb ajuda, es disposaran escalinates laterals o frontals d'accés al got amb baranes i elevadors hidràulics o manuals en les
platges o andanes. Les escalinates frontals d'accés al got ocuparan part o tot el costat.

Les escales verticals o escales no sobreeixiran del plànol general dels murs, de manera que s'eviten possibles encontronazos entre els quals les utilitzen i els que evolucionen dins de l'aigua. Es recomana que una escala almenys aconseguisca el fons per a possibilitar l'accés del personal encarregat de la neteja i conservació.

Tots els elements metàl·lics seran inoxidables o estaran convenientment protegits davant l'acció oxidant de l'aigua.

Les escales verticals o escales tindran les dimensions que s'indiquen en la figura NAT- 10 a i b de la Norma Reglamentària de Natació i compliran les Normes: UNEEN 13451 “Equipaments per a piscines. Requisits generals de seguretat i mètodes d'assaig” i UNE-EN 13451-2 “Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a escales, escales i baranes”.

Compliran els requisits d'integritat estructural i resistència a càrregues, la resistència al lliscament dels esglaons serà tal que s'obtindrà un angle mínim de 24º segons la Norma UNE-EN 13451 citada, així com els requisits per a impedir atrapament de tal forma que la distància entre el graó superior i la paret no serà superior a 8 mm i en els restants graons la distància entre el graó i la paret serà de 0 – 8 mm o en un altre cas de 25 – 140 mm.

En els gots d'esbarjo es permetrà la col·locació sobre la vorada-sobreeixidor d'aparells destinats a l'esplai dels usuaris tals com a tobogans, deslizadores, passarel·les, etc. de tal manera que la seua disposició no implique perillositat per als usuaris que romanguen en l'aigua.

6 ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

L'altura entre la superfície de l'aigua o el paviment de les platges o andanes i l'obstacle més pròxim (cara inferior de sostre, penge de biga, lluminària, conducte d'aire condicionat en instal·lacions cobertes) haurà de quedar totalment lliure i tindrà un mínim de 4 m.

7 TIPUS DE PARAMENTS

El revestiment dels paraments del got serà d'un material impermeable que permeta una fàcil neteja i de característiques antilliscants, de manera que la resistència al lliscament siga tal que s'obtinga un angle mínim de: 24º (Classe C) en vorades sobreeixidors i escales de piscina i de 12º (Classe A) en fons de profunditat inferior a 1,40 m; d'acord amb el mètode d'assaig descrit en la Norma DIN 51097 que determina les propietats antilliscants per a zones amb peus descalços.

La pavimentació de les platges haurà de possibilitar la circulació de peus descalços per la seua superfície. L'acabat superficial tindrà en estat sec i humit un caràcter antilliscant que impedisca les relliscades, d'altra banda la seua rugosidad haurà de ser tal que no moleste o ferisca les plantes dels peus descalços. La resistència al lliscament del paviment de les platges o andanes serà tal que s'obtindrà un angle mínim de 18º (Classe B) segons el mètode d'assaig descrit en la Norma DIN 51097 que determina les propietats antilliscants per a zones amb peus descalços.

El paviment haurà de tenir resolt el desguàs superficial d'aigües pluvials i/o de xipollege del got, de tal manera que es conduïsca a través d'una canaleta independent del sobreeixidor del got a la destinació corresponent.

8 L'AIGUA

L'aigua utilitzable en un got d'esbarjo procedirà de la xarxa general de subministrament públic, en cas que la seua procedència siga de rius, llacs, deus, corrents subterranis, etc. és necessari realitzar els estudis i anàlisis pertinents per a garantir la seua qualitat i obtenir l'autorització sanitària per a la seua utilització.

L'aigua del got serà un aigua amb condicions sanitàries admissibles, per a açò complirà en tot moment els requisits exigibles d'acord amb la legislació en vigor que li siga aplicable i disposarà de l'autorització sanitària corresponent.

Per a aconseguir i mantenir l'aigua del got amb la qualitat exigida existirà un sistema de depuració que filtrarà i realitzarà un tractament de desinfecció de l'aigua per a eliminar microorganismes i impedir el creixement d'algues i bacteris.

El sistema de depuració es farà mitjançant recirculació de l'aigua del got, dins dels temps màxims autoritzats i amb l'aportació d'aigua nova necessària per a mantenir la qualitat i el nivell de l'aigua del got.

La làmina d'aigua, durant l'ús ordinari de la piscina, haurà d'estar constantment al seu nivell màxim.

Els equips de tractament d'aigua compliran els requisits de seguretat de les normes UNE-EN 13451 “Equipaments per a piscines.

Requisits generals de seguretat i mètodes d'assaig” i UNE-EN 13451-3 “Requisits específics de seguretat i mètodes d'assaig addicionals per a accessoris de piscines destinats al tractament d'aigua”.

La temperatura de l'aigua de tot got d'esbarjo cobert ha de ser de 25ºC ± 1ºC.

Cal ressenyar que solament es poden utilitzar energies convencionals per a l'escalfament de l'aigua de piscines quan estiguen en locals coberts. En piscines a l'aire lliure solament es poden utilitzar per a l'escalfament de l'aigua de la piscina, energies alternatives com la solar, de l'aire, aigües termals o del terreny. Vegeu Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis Instrucció Tècnica Complementària ITE 10.2 Condicionament de piscines.

9 L'AIRE

L'aire ambiente de tota piscina coberta que incloga un got d'esbarjo, ha d'estar constantment a una temperatura entre 2ºC i 3ºC superior a la de l'aigua d'aquest got, per raons tècniques i fisiològiques, amb un mínim de 26ºC i un màxim de 28ºC.

La humitat relativa ha d'estar compresa entre el 55% i 70% sent recomanable utilitzar com a valor de disseny el 60%. El manteniment de la humitat relativa de l'ambient dins dels límits indicats pot aconseguir-se per mitjà d'una bomba de calor, refredant, deshumedeciendo i recalentando l'aire al mateix temps.

En el sistema de ventilació es disposaran recuperadors de la calor de l'aire expulsat.

L'ús d'energies convencionals per a aquestes finalitats ha de restringir-se a suplementar la calor necessària per a l'aire mínim de ventilació i les perdudes per transmissió.

L'ús de recuperadors o bombes de calor és obligatori per a piscines cobertes de capacitat major de 80 m3 o la superfície de la qual de lamina d'aigua siga major de 50 m2.

Vegeu Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis. Instrucció Tècnica Complementària ITE 10.2 Condicionament de piscines.

10 IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que no dificulte la visió dels usuaris i no ha de provocar reflexos en la làmina d'aigua. Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i aconseguirà els següents nivells mínims d'il·luminació:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ
PISCINES D'ESBARJO
(interior i exterior)
Iluminancia horitzontal
I med (lux) Uniformitat
I min/ Emed
Ús recreatiu 300 0,5

 

 

Les lluminàries no han de col·locar-se sobre la vertical de la làmina d'aigua, en cas que es col·loquen en aqueixa posició ha de disposar-se passarel·les d'accés a les lluminàries per a conservació i manteniment.