Presentació

La creació per part de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport, i la seva posterior modificació en virtut de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de Mesures Fiscals, Administratives i de l'Ordre Social de la figura de la societat anònima esportiva, va pretendre l'establir un model de responsabilitat jurídica i econòmica per als clubs que desenvolupessin activitats de caràcter professional que s'assimilés al de la resta d'entitats que adopten aquesta forma societària, permetent, així mateix, una futura cotització de les seves accions en les Borses de Valors i, simultàniament, establir un sistema de control administratiu sobre l'accionariat i la comptabilitat d'aquestes societats, amb la finalitat de vetllar per la puresa de la competició i protegir els interessos públics i dels potencials inversors.

Per això, els clubs, o els seus equips professionals, que participin en competicions esportives oficials de caràcter professional i àmbit estatal hauran d'ostentar la forma jurídica de societat anònima esportiva, establint-se petites singularitats en relació amb el règim general de les societats anònimes, com el poder participar únicament en competicions oficials professionals d'una sola modalitat esportiva, la delimitació del seu objecte social a la participació en competicions esportives de caràcter professional i, si escau, la promoció i el desenvolupament d'activitats esportives, així com altres activitats relacionades o derivades d'aquesta pràctica, certes limitacions a la lliure transmissibilitat de les accions i finalment una sèrie d'obligacions de facilitar informació, de caràcter comptable i accionarial, tant al Consell Superior d'Esports com a les Lligues Professionals.