Procediment de transformació de clubs

La conversió, legalment prevista, dels Clubs professionals en Societats Anònimes Esportives o la creació de tals Societats per als equips professionals de la modalitat esportiva que correspongui, una vegada adoptat l'acord pel Club i exercitada l'opció de transformació o adscripció, així com l'adequació del capital social mínim de les S.A.D. ja existents, exigeix que, de conformitat amb la llei 10/90, de l'Esport, el Reial decret 1251/1999, de 16 de juliol, sobre Societats Anònimes Esportives, modificat parcialment pel Reial decret 1412/2001 de 14 de desembre i les disposicions transitòries vigents del Reial decret 1084/1991, la comissió mixta, a l'efecte de coordinar i supervisar el procés, adopti les regles de procediment que facin possible complir aquest objectiu i finalitat de coordinació.

 

 

Així, en l'exercici de les funcions que li són pròpies, s'estableixen les següents:

 

I.- Haurà de presentar-se sol·licitud:

 

a) En el cas de transformació obligatòria en S.A.D., sol·licitud de fixació de Capital Social Mínim en la qual es recollirà la xifra de saldo patrimonial net que el club estimi en funció de l'informe d'auditoria.

b) En el cas de transformació voluntària, sol·licitud d'informe favorable de la Comissió Mixta, en el cas que el club participi en una competició d'àmbit estatal, en el qual es recollirà la xifra de capital social proposta pel club.

c) En el cas d'adequació del capital social mínim d'una S.A.D., sol·licitud de fixació de Capital Social Mínim

 

II.- A aquesta sol·licitud haurà d'acompanyar-se la següent documentació:

  1 .- Els comptes anuals corresponents a la temporada anterior i l'informe d'auditoria.

 

   La Comissió Mixta, en aplicació de l'article 3.6 paràgraf segon del Reial decret 1251/1999, considerarà que no existeix marge de seguretat raonable en el cas que l'informe d'auditoria contingui:

 • Opinió denegada.
 • Opinió negativa.
 • Limitacions a l'abast o excepcions sense quantificar que impedeixin la valoració adequada dels comptes.  2.- Model de Butlletí de subscripció degudament aprovat per la Junta Directiva/Consell d'administració, que contindrà almenys les següents indicacions:

 • Denominació de la societat anònima esportiva projectada.
 • Dades identificatives dels subscriptors:

 

Si es tracta d'una persona física, nom i cognom, estat civil, data de naixement, nacionalitat i el D.N.I.

 

Tractant-se d'una persona jurídica s'indicarà la raó social, dades d'identificació registral, domicili, nacionalitat i C.I.F..

 

En tots dos casos s'expressarà per part del subscriptor que no s'està incorrent en cap de les prohibicions o limitacions establertes legalment per a la subscripció del capital social de la societat anònima esportiva.

 

  • El nombre d'accions que subscriu i el valor nominal de cadascuna d'elles.
  • L'import del valor nominal desemborsat.
  • La identificació de l'entitat de crèdit en la qual, si escau, es verifiquin les subscripcions i es desemborsin els imports esmentats en el butlletí de subscripció.
  • La data i signatura del subscriptor.

 

- Per als casos de TRANSFORMACIÓ/ADSCRIPCIÓ, a més de l'anterior documentació, haurà d'acompanyar-se:

 

  1 .- Certificació del Secretari i President de la Junta Directiva de l'acord de transformació o adscripció adoptat per l'Assemblea general.

 

  2 .- Memòria del procés de transformació o adscripció que es pretén realitzar, amb el següent contingut:

 

a) Identificació del Club.

 

b) Identificació de cada membre de la Junta Directiva.

 

c) Condicions, termini i lloc de subscripció de les accions.

 

d) Inclusió en la portada de la Memòria de dos paràgrafs del tenor literal següent:

 

¨ El Club …………………… no té cap passiu no reflectit en els Informes d'Auditoria de …… de …………………… de ……… i del trimestre natural anterior a la data de sol·licitud de fixació de capital que, en aplicació de l'Article 3º del Reial decret 1251/1999, sobre Societats Anònimes Esportives, haguessin d'incrementar la xifra de capital social mínim.

 

¨ Les dades i informació continguts en el present INFORME DE TRANSFORMACIÓ / ADSCRIPCIÓ no determinaran, en cap cas, responsabilitat de la Comissió Mixta per la falta de veracitat, ja sigui per acció o omissió, del seu contingut.

 

i) Indicació en la portada de la Memòria del lloc on pot ser consultada informació general sobre el Club (activitat, seccions esportives, evolució economicofinancera, altres dades d'interès).

 

f) Nombre de socis amb dret de subscripció.

 

g) Estatuts Socials.

 

h) Còpia de tots els acords de l'Assemblea General i/o Junta Directiva, relatius al procés de creació de la S.A.D.(fixació de capital social, aprovació de la memòria, acord de transformació….).

 

 • La memòria, la resta de documentació abans assenyalada i la informació general sobre el Club hauran d'estar a la disposició dels socis, en el lloc que s'indiqui, per a la seva consulta i coneixement. 
 • La MEMÒRIA DE TRANSFORMACIÓ / ADSCRIPCIÓ haurà de ser signada per tots els membres de la Junta Directiva i les seves signatures legitimades notarialment.

 

III.- Haurà de comunicar-se a la Comissió Mixta mitjançant certificació del Secretari i President de la Junta Directiva:

a) Acord de la Junta Directiva de fixació del capital social de la S.A.D..

 

b) Acord de la Junta Directiva aprovant la MEMÒRIA DE TRANSFORMACIÓ / ADSCRIPCIÓ remetent un exemplar de la informació general sobre el Club posada a la disposició dels socis.

 

Una vegada aprovat per la Comissió Mixta el Capital Social mínim de la S.A.D. comencés el període de subscripció de les accions que haurà de realitzar-se amb els requisits següents:

 

IV.- Període de subscripció.

A) En el cas d'adequació del capital social mínim de les S.A.D., la subscripció de les accions es realitzarà d'acord amb l'establert en els seus Estatuts Socials.

 

B) En els casos de transformació/adscripció:

 

 Amb caràcter previ a l'inici de cadascuna de les fases de subscripció d'accions, haurà de publicar-se en un periòdic dels de major circulació en la localitat on tingui la seva seu el club, un anunci amb el contingut mínim següent:

  • Identificació del Club.
  • Capital social de la S.A.D.
  • Capital social a subscriure (en la corresponent fase).
  • Valor nominal de l'acció.
  • Termini de la subscripció
  • Entitats en les quals pot obtenir-se informació.
  • Entitats en les quals es poden subscriure accions.

 

Conclòs el procés de subscripció haurà de, igualment publicar-se un anunci –en dos periòdics dels de major circulació de la localitat de la seu del Club- amb el contingut mínim següent: 

  • Identificació de la S.A.D.
  • Capital social.
  • Convocatòria de Junta General per a l'elecció dels òrgans d'administració i representació de la Societat. 

 

V.- Hauran de comunicar-se a la Comissió Mixta, remetent un exemplar complet del periòdic, cadascun dels anuncis d'obligada publicació pel Club durant i al final del període de subscripció.

 

VI.- Atorgament de l'escriptura pública de constitució de la S.A.D., a l'efecte de presentar instància d'inscripció en el Registre d'Associacions Esportives dins del termini màxim de 6 mesos (o 9 mesos en cas de transformació voluntària) des de la notificació de la xifra de capital social mínim per la Comissió Mixta.

 

VII.- Presentació d'instància, escriptura de constitució i Estatuts de la S.A.D. en el Registre d'Associacions Esportives, Consell Superior d'Esports, c/ Martín Fierro, 5 – MADRID, dins del termini màxim de 6 mesos (o 9 mesos en cas de transformació voluntària) des de la notificació de la xifra de capital social mínim per la Comissió Mixta.