Funcions

El Consell Superior d'Esports, està definit en la Llei 39/2022, de 30 de desembre, de l'Esport, com un Organisme Autònom de caràcter administratiu, a través del com s'exerceix l'actuació de l'Administració de l'Estat en l'àmbit de l'esport.

Segons el Reial decret 829/2023, de 20 de novembre, pel qual es reestructuren els departaments ministerials, correspon al Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports la proposta i execució de la política del Govern en matèria d'esport.

Són competències del Consell Superior d'Esports:

 • Fixar els objectius i criteris de la política esportiva de l'Administració General de l'Estat, així com els de representació i participació internacionals.

 • Establir, en coordinació amb la resta de les Administracions Públiques, programes específics per al foment, en condicions d'igualtat de tracte i no discriminació, de l'activitat física i l'esport.

 • Instaurar, en els termes que es contenen en aquesta llei, un marc de relacions interadministratives sobre la base de la cooperació i la col·laboració entre les Administracions Públiques.

 • Impulsar amb les Comunitats Autònomes la programació de l'esport escolar i universitari, en l'àmbit de les seves competències, i determinar les regles de la seva participació nacional i internacional, d'acord amb el principi d'igualtat i no discriminació.

 • Elaborar i executar, en col·laboració amb les Comunitats Autònomes i Entitats Locals, plans de construcció i millora de l'equipament i les instal·lacions esportives per al desenvolupament de l'esport de competició, així com actualitzar, en l'àmbit de les seves competències, la normativa tècnica de les instal·lacions esportives i el seu equipament, prestant especial atenció al compliment dels requisits establerts sobre seguretat i accessibilitat universal de les mateixes, lliures de barreres arquitectòniques.

 • Reconèixer, a l'efecte d'aquesta llei i de participació i desenvolupament de l'activitat esportiva d'àmbit estatal, l'existència de modalitats i especialitats esportives.

 • En relació amb les federacions esportives espanyoles, autoritzar la seva creació, així com acordar, si escau, la seva liquidació i extinció; ratificar els seus estatuts i reglaments expressament prevists en aquesta llei al costat de les seves modificacions; controlar el contingut mínim i la subjecció a l'ordenament jurídic dels acords d'integració i separació prevists en l'article 48; així com autoritzar la seva adhesió a les corresponents federacions esportives internacionals.

 • Acordar amb les federacions esportives espanyoles els seus objectius, programes esportius, especialment els de l'esport d'alt nivell i estructures funcionals, per al seu posterior desenvolupament i execució.

 • Concedir les subvencions que procedeixin a les federacions esportives i altres entitats esportives, associacions i sindicats d'esportistes i associacions d'aficionats/aficionats, inspeccionant i comprovant l'adequació de les mateixes al compliment de les finalitats previstes en aquesta llei, i ordenar als òrgans corresponents d'execució de les subvencions el reintegrament de les quantitats o la paralització de les disposicions de fons quan es compleixin els supòsits que habiliten tals mesures.

 • Autoritzar la constitució i liquidació de les lligues professionals, i ratificar els seus estatuts i reglaments expressament prevists en aquesta llei, així com les seves modificacions.

 • Qualificar les competicions oficials d'àmbit estatal que han de ser considerades de caràcter professional, previ informe no vinculant de la federació esportiva corresponent, així com establir, previ informe de les lligues professionals, les mesures i els objectius que assegurin la sostenibilitat econòmica de les competicions professionals i tutelar el seu compliment per part de les lligues professionals corresponents.

 • Autoritzar la inscripció de les entitats reconegudes per aquesta llei en el Registre Estatal d'Entitats Esportives, així com les modificacions del règim de participació dels seus socis o membres, en els termes establerts en la secció 2a. del capítol V del títol III.

 • Conèixer les auditorias de comptes i els comptes anuals de les entitats esportives reconegudes per aquesta llei, així com recaptar els informes i documents complementaris en relació amb les mateixes; encarregar la realització d'auditories de comptes quan així s'estableixi en aquesta llei o en les seves disposicions de desenvolupament; fixar els criteris generals de solvència de les entitats esportives que s'implantin per les lligues professionals i les federacions esportives espanyoles en l'àmbit de les seves respectives competències, i conèixer els informes de bon govern de les federacions esportives espanyoles i de les lligues professionals, adoptant, si escau, les mesures oportunes.

 • L'exercici de les facultats de control econòmic i d'actuació sobre les entitats esportives reconegudes per aquesta llei en els termes establerts en els articles 41 i 58.

 • L'administració de l'arbitratge i la designació d'àrbitres en relació amb les discrepàncies que puguin suscitar-se sobre la comercialització i explotació dels drets audiovisuals en les competicions, en els termes previstos en l'article 9 del Reial decret-llei 5/2015, de 30 d'abril, de mesures urgents en relació amb la comercialització dels drets d'explotació de continguts audiovisuals de les competicions de futbol professionals.

 • Autoritzar o denegar, prèvia conformitat del Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació, la celebració en territori espanyol de competicions esportives oficials de caràcter internacional, i d'aquelles altres competicions o activitats esportives que utilitzin la nomenclatura i la simbologia que és pròpia de l'Estat o bé sigui susceptible de generar confusió, així com la participació de les seleccions d'àmbit estatal en les competicions internacionals.

 • Promoure i impulsar, sense perjudici de les competències que ostenta l'Agència Estatal Comissió Espanyola para la Lluita Antidopatge en l'Esport, mesures de prevenció, control i repressió de l'ús de substàncies prohibides i mètodes no reglamentaris, destinats a augmentar artificialment la capacitat física de les persones esportistes o dels animals participants en activitats esportives o a modificar fraudulentament els resultats de les competicions i activitats esportives reconegudes en aquesta llei.

 • Establir una política específica de prevenció dels riscos associats a la pràctica esportiva i de les possibles patologies que poguessin aparèixer durant o després de la finalització de la pràctica esportiva.

 • Establecer instrumentos, elaborar informes, estadísticas, estudios, protocolos, guías y cualquier otra herramienta que pueda contribuir a difundir los beneficios de la actividad física y el deporte y la consolidación de hábitos saludables como consecuencia de su práctica, así como recabar datos sobre la situación de las personas LGTBI+ en el ámbito del deporte y la actividad física que permitan desarrollar políticas públicas contra la LGTBIfobia en el deporte.

 • Recolzar i incentivar la recerca científica i la innovació en matèria esportiva, de conformitat amb els criteris establerts en la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, garantint una representació equilibrada de totes les àrees del coneixement i disciplines científiques que puguin aportar al coneixement del fenomen esportiu.

 • Gestionar el cens d'instal·lacions esportives estatal en col·laboració amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals.

 • Col·laborar amb la resta de les Administracions Públiques en l'adopció de mesures que assegurin la sostenibilitat de l'activitat esportiva en el medi ambient, així com en l'entorn urbà i natural.

 • Recolzar i promoure la formació de personal tècnic esportiu, tant en el seu acompliment tècnic com en les seves habilitats/habilitats per a la prevenció i intervenció davant conductes violentes, assetjament o abús sexual, masclisme, sexisme, xenofòbia, aporofobia, racisme, LGTBIfobia, serofobia, capacitismo o davant qualsevol forma de discriminació, a través de la col·laboració amb les federacions esportives i amb els organismes competents de l'Administració General de l'Estat. Igualment, recolzar i promoure la gestió econòmica, pressupostària i de personal dels centres de titularitat estatal que imparteixin ensenyaments esportius de grau superior a distància en tot el territori nacional; així com proposar, en el marc de les competències educatives de l'Administració General de l'Estat, la regulació i ordenació dels ensenyaments esportius de règim especial.

 • Resoldre els recursos administratius que s'interposin contra els actes i resolucions que es dictin per les federacions esportives espanyoles en l'exercici de les funcions establertes en l'article 51, que no estiguin atribuïts a altres òrgans, així com exercir la potestat sancionadora en els termes previstos en aquesta llei i les seves disposicions de desenvolupament.

 • Vetllar per l'efectiva aplicació d'aquesta llei i altres normes que la desenvolupin, exercitant a aquest efecte les accions que procedeixin, així com qualsevol altra facultat atribuïda legal o reglamentàriament que persegueixi el compliment de les finalitats i objectius assenyalats en la present disposició.

 • Dissenyar, amb la participació de les Administracions competents, de les federacions esportives i de les lligues professionals, polítiques de promoció internacional del model d'esport espanyol, coordinant l'execució d'aquestes mesures amb el Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació.

 • Dur a terme, en col·laboració amb la resta de les Administracions Públiques, amb les federacions esportives espanyoles i altres agents del sector, accions per al foment del turisme i la indústria vinculats a l'activitat física i l'esport.

 • Impulsar polítiques públiques de foment de la pràctica esportiva en les persones majors i menors d'edat, en col·laboració amb la resta de les Administracions Públiques i, si escau, amb les federacions esportives espanyoles i altres agents del sector.

 • Promover políticas públicas de fomento de la práctica deportiva en las personas con discapacidad, en colaboración con el resto de las Administraciones Públicas, con las federaciones deportivas españolas y con el movimiento asociativo de las personas con discapacidad, manteniendo una visión transversal de las necesidades de estas personas en todos los ámbitos del deporte.

 • Procurar la participació de les aficions en l'esport mitjançant la coordinació directa amb les associacions que les representen.

 • Proposar, sense perjudici de les competències de les Comunitats Autònomes i previ informe de la Conferència Sectorial de l'Esport, reunida en convocatòria urgent i extraordinària, l'adopció de mesures excepcionals de reacció ràpida i protecció del sector davant situacions d'alt risc o crisis derivades de pandèmies sanitàries, catàstrofes naturals o altres circumstàncies imprevisibles.

 • Fomentar la colaboración público-privada en la promoción y financiación del deporte, de actividades deportivas y deportistas.

 • Desenvolupar reglamentàriament els requisits del sistema comú de solució de conflictes de caràcter extrajudicial contemplat en l'article 119 de la llei.