Conferència Interterritorial de l'Esport

La Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport, constitueix el marc normatiu general en el qual s'assenta la regulació jurídica de l'esport en l'àmbit nacional. Ja en el seu article 2, dins dels principis generals, assenyala que l'Estat es coordinarà amb les Comunitats Autònomes en l'exercici de les seves competències.

En aquest sentit, l'article 8, en especificar les competències que corresponen al Consell Superior d'Esports (CSD), recull en alguns de les seves apartats referències específiques a la coordinació, col·laboració i cooperació que ha d'existir entre aquest organisme i les restants Administracions Públiques, principalment les Comunitats Autònomes. I tant respecte de l'activitat esportiva general (article 8 h); com respecte de la  programació de l'esport escolar i universitari (article 8 j); respecte dels plans de construcció i millora d'instal·lacions esportives (article 8 k); o respecte del cens d'instal·lacions esportives (article 8 n).

La voluntat que existeixi una adequada coordinació es posa de manifest en els continus contactes que s'han vingut mantenint des del CSD amb els responsables en matèria d'Esport de les Comunitats Autònomes i Ciutats amb Estatut d'Autonomia. Fruit d'aquests contactes, en la reunió celebrada el dia 14 de novembre de 2008 es va acordar la institucionalització d'un fòrum de coordinació, duent-se a terme la constitució de la Conferència Interterritorial per a l'Esport i aprovant-se el Reglament intern de funcionament de la mateixa.

 • Sessions celebrades de la Conferència Interterritorial per a l'Esport:
 1. Avilés (Astúries), 14 de novembre de 2008.
 2. Las Palmas de Gran Canària, 1 i 2 de juny de 2009.
 3. Plasencia (Càceres), 24 i 25 de novembre de 2009.
 4. Madrid, 31 de maig de 2010.
 5. Murcia, 25 i 26 de novembre de 2010.
 6. Sevilla, 20 d'octubre de 2011.
 7. Madrid, 13 de març de 2012.
 8. València, 19 de novembre de 2012.
 9. Pontevedra, 20 de juny de 2013.
 10. Lorca (Múrcia), 22 de novembre de 2013.
 11. Ceuta, 16 de juny de 2014
 12. Madrid, 6 d'octubre de 2015
 13. Tarragona, 9 de febrer de 2017
 14. Lanzarote, 12 d'abril de 2018