Conferencia Interterritorial do Deporte

A Lei 10/1990, de 15 de outubro, do Deporte, constitúe o marco normativo xeneral no que se asenta a regulación xurídica do deporte no ámbito nacional. Xa no seu artigo 2, dentro dos principios xerais, sinala que o Estado se coordinará coas Comunidades Autónomas no exercicio das súas competencias.

Neste sentido, o artigo 8, ao especificar as competencias que corresponden ao Consello Superior de Deportes (CSD), recolle nalgúns das súas apartados referencias específicas á coordinación, colaboración e cooperación que ha de existir entre este organismo e as restantes Administracións Públicas, principalmente as Comunidades Autónomas. E tanto respecto da actividade deportiva xeral (artigo 8 h); como respecto da  programación do deporte escolar e universitario (artigo 8 j); respecto dos plans de construción e mellora de instalacións deportivas (artigo 8 k); ou respecto do censo de instalacións deportivas (artigo 8 n).

A vontade de que exista unha adecuada coordinación ponse de manifesto nos continuos contactos que se viñeron mantendo desde o CSD cos responsables en materia de Deporte das Comunidades Autónomas e Cidades con Estatuto de Autonomía. Froito dos devanditos contactos, na reunión celebrada o día 14 de novembro de 2008 acordouse a institucionalización dun foro de coordinación, levándose a cabo a constitución da Conferencia Interterritorial para o Deporte e aprobándose o Regulamento interno de funcionamento da mesma.

  • Sesións celebradas da Conferencia Interterritorial para o Deporte:
  1. Avilés (Asturias), 14 de novembro de 2008.
  2. Las Palmas de Gran Canaria, 1 e 2 de xuño de 2009.
  3. Plasencia (Cáceres), 24 e 25 de novembro de 2009.
  4. Madrid, 31 de maio de 2010.
  5. Murcia, 25 e 26 de novembro de 2010.
  6. Sevilla, 20 de outubro de 2011.
  7. Madrid, 13 de marzo de 2012.
  8. Valencia, 19 de novembro de 2012.
  9. Pontevedra, 20 de xuño de 2013.
  10. Lorca (Murcia), 22 de novembro de 2013.
  11. Ceuta, 16 de xuño de 2014
  12. Madrid, 6 de outubro de 2015
  13. Tarragona, 9 de febreiro de 2017
  14. Lanzarote, 12 de abril de 2018