Alt rendiment

 

En el desenvolupament de la Llei de l'Esport de 1990, el Reial decret 1467/1997, de 19 de setembre, sobre esportistes d'alt nivell, i, posteriorment, l'Ordre de 14 d'abril de 1998, que modifica els annexos de l'anterior, van regular els criteris entorn dels quals s'adquiria la condició d'esportista d'alt nivell, i les mesures de foment associades a aquesta qualitat, amb la intenció de millorar la inserció en societat, i facilitar la dedicació a l'esport d'alta competició d'els qui ho exerceixen i estan dotats d'aquesta qualificació d'esportistes d'alt nivell.

No obstant això, al fil dels canvis socials i legislatius que s'han anat produint en aquests últims anys, és necessari revisar les citades mesures de foment, amb la finalitat d'actualitzar-les, ampliant algunes ja existents i promovent altres noves, per facilitar encara més la preparació tècnica dels esportistes d'alt nivell i la seva plena integració en el sistema educatiu, i en la vida social i laboral, tant durant la seva pràctica esportiva, així com després d'ella.

 

Aquesta renovació, reclamada per diverses Institucions i agents esportius, ha motivat una reflexió sobre els canvis que havien d'adoptar-se de forma prioritària, prenent en consideració, principalment, l'informe de la Comissió Especial del Senat, “sobre la situació dels Esportistes en finalitzar la seva carrera esportiva”. Igualment, la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de Maig, d'Educació, que contempla mesures de foment per a la formació dels esportistes que segueixen programes d'alt rendiment, ha suposat una referència imprescindible.

Aquestes contribucions, es concreten en aquesta norma que substitueix a l'esmentat Reial decret 1467/ 1997 i els seus Annexos, modificats per l'Ordre de 14 d'abril de 1998.

La finalitat de la present norma, és establir les condicions, requisits i procediments, per a la qualificació dels esportistes d'alt nivell i d'alt rendiment, així com les mesures per fomentar en tots dos la integració en les diferents formacions del sistema educatiu, i en el cas dels esportistes d'alt nivell, establir així mateix un altre tipus de mesures per fomentar la dedicació a l'esport d'alta competició, la seva preparació tècnica, així com la inserció en la vida laboral i social.

S'aborda la definició d'esportista d'alt nivell, així com la d'esportista d'alt rendiment, a l'efecte d'aplicació de les mesures de suport que es preveuen en matèria d'estudis, amb l'objectiu d'ampliar els beneficiaris d'aquestes mesures.

Així mateix es promou de manera nova l'extensió de les mesures de flexibilització i adaptació en el sistema educatiu, a àmbits diferents dels ja inclosos en la norma anterior, i que es refereixen a l'Educació Secundària obligatòria i postobligatòria, el Batxillerat, l'Educació para persones adultes, o els Ensenyaments Artístics.

Altres mesures rellevants són l'ampliació del termini de durada de la condició d'esportista d'alt nivell, que serà de 5 i 7 anys, segons els casos, l'equiparació de l'esportista d'alt nivell amb discapacitat física, intel·lectual o sensorial o malaltia mental a la resta d'esportistes d'alt nivell i, la inclusió de noves competicions esportives en què es pot accedir a la condició d'esportistes d'alt nivell. Totes aquestes mesures es recullen en aquest Reial decret i es complementen amb altres recollides en normes sectorials, com les de desenvolupament de la Llei de l'impost sobre la renda de les persones físiques o les reguladores de l'estatut de la funció pública.

D'altra banda, s'ordenen i aclareixen els criteris esportius d'accés a la condició d'esportistes d'alt nivell, definits en l'Annex d'aquest Reial decret.

Així mateix, i amb la finalitat de dotar de major eficàcia i agilitat als treballs i els procediments de la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell, es constitueix la Subcomissió Tècnica de Seguiment d'Alt Nivell depenent d'aquella, incorporant-se a la citada Comissió d'Avaluació, nous membres, representants d'institucions el suport de les quals a l'esportista d'alt nivell es considera d'especial rellevància.

Finalment, es crea en el si del Consell Superior d'Esports, un Servei de Suport a l'Esportista d'Alt Nivell, que abordi de forma integral l'atenció i dedicació específica que l'Administració esportiva desitja prestar a l'Esportista d'Alt Nivell durant la seva vida esportiva i en finalitzar la mateixa, en coordinació amb les institucions i entitats implicades.

En virtut d'això, a proposta de la Ministra d'Educació i Ciència, amb l'aprovació del Ministre d'Administracions Públiques, d'acord amb el Consell d'Estat i prèvia deliberació del Consell de Ministres en el seu

reunió del dia 13 de juliol de 2007,

DISPOSO:

Article 1.- Objecte

És objecte del present Reial decret la definició de l'esport d'alt nivell, així com el desenvolupament d'alguns dels aspectes referits als esportistes d'alt nivell i d'alt rendiment, prevists en la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport, i en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, respectivament.

Article 2.- Definició d'esport d'alt nivell, d'esportistes d'alt nivell i d'esportistes d'alt rendiment.

1. A l'efecte del present reial decret, es considera esport d'alt nivell la pràctica esportiva que és d'interès per a l'Estat, mentre que constitueix un factor essencial en el desenvolupament esportiu, per l'estímul que suposa per al foment del deporti base, i per la seva funció representativa d'Espanya en les proves o competicions esportives oficials de caràcter internacional.

 

2. Seran esportistes d'alt nivell aquells que complint els criteris i condicions definits en els articles 3 i 4 del present reial decret, siguin inclosos en les resolucions adoptades a aquest efecte pel Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports, encolaboración amb les federacions esportives espanyoles i, si escau, amb les comunitats autònomes. La consideració d'esportista d'alt nivell es mantindrà fins a la pèrdua de tal condició d'acord amb el que es disposa en l'article 15 del present reial decret.

 

3. Sense perjudici de les competències de les comunitats autònomes, tindran la consideració d'esportistes d'alt rendiment i els seran aplicable les mesures previstes en l'article 9 del present reial decret, en relació amb el seguiment dels estudis, aquells esportistes amb llicència expedida o homologada per les federacions esportives espanyoles, que compleixin alguna de les següents condicions:

a) que hagin estat seleccionats per les diferents federacions esportives espanyoles, per representar a Espanya en competicions oficials internacionals en categoria absoluta, en almenys un dels dos últims anys.

b) que hagin estat seleccionats per les diferents federacions esportives espanyoles, per representar a Espanya en competicions oficials internacionals en categories d'edat inferiors a l'absoluta, en almenys un dels dos últims anys.

c) que siguin esportistes qualificats com d'alt rendiment o equivalent per les comunitats autònomes, d'acord amb la seva normativa. Les mesures de suport derivades d'aquesta condició s'estendran per un termini màxim de tres anys, que començarà a explicar des de l'endemà al de la data en la qual la comunitat autònoma va publicar per última vegada la condició d'esportista d'alt rendiment o equivalent de l'interessat.

d) que segueixin programes tutelats per les federacions esportives espanyoles als centres d'alt rendiment reconeguts pel Consell Superior d'Esports.

i) que segueixin programes de tecnificació tutelats per les federacions esportives espanyoles, inclosos al Programa nacional de tecnificació esportiva desenvolupat pel Consell Superior d'Esports.

f) que segueixin programes de tecnificació tutelats per les federacions esportives espanyoles.

g) que segueixin programes tutelats per les comunitats autònomes o federacions esportives autonòmiques, als Centres de tecnificació reconeguts pel Consell Superior d'Esports.

Les condicions descrites als apartats anteriors suposen diferents nivells esportius, atorgant-se preferència, quant a l'aplicació d'aquestes mesures de suport, als esportistes inclosos a l'apartat a) sobre els de el b), als del b) sobre el c), als del c) sobre el d), i així successivament.

En tot cas, amb vista a l'obtenció de les mesures de suport previstes en l'article 9 del present reial decret, tindran preferència els esportistes qualificats com d'alt nivell pel Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports, definits a l'apartat 2 d'aquest mateix article.

L'acreditació de la qualificació d'esportista d'alt rendiment serà realitzada pel Consell Superior d'Esports o la comunitat autònoma, segons correspongui.

 

Article 3. Requisits per a l'adquisició i acreditació de la condició d'esportista d'alt nivell.

1. El Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports acreditarà la condició d'esportista d'alt nivell, a aquells el rendiment dels quals i classificació els situï entre els millors del món o d'Europa, d'acord amb els criteris selectius que s'estableixen en el present reial decret i el seu annex, a proposta de la Subcomissió Tècnica de Seguiment prevista en l'article 8 del present reial decret.

2. Les resolucions del Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports que reconeguin la condició d'esportista d'alt nivell es publicaran en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

3. No podran accedir a la condició d'esportistes d'alt nivell:

a) Aquells esportistes que no siguin contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i tinguin la seva residència fiscal en un país o territori considerat com a paradís fiscal. A aquests efectes, els esportistes que no siguin contribuents de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques hauran d'acreditar el país en el qual tenen la seva residència fiscal mitjançant la presentació d'un certificat de residència expedit per les autoritats fiscals competents d'aquest país.

b) Els esportistes els resultats dels quals, àdhuc complint els criteris contemplats en el present reial decret, hagin estat obtinguts representant a un país diferent a Espanya.

c) Els esportistes que, mancant de la nacionalitat espanyola, i competint en representació d'Espanya per permetre-ho el Reglament de la Federació Esportiva Internacional corresponent, no ostentin la condició de residents a Espanya de conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i en la seva normativa de desenvolupament.

 

Article 4. Criteris de valoració per a l'accés a la condició d'esportista d'alt nivell.

1. Podran obtenir la condició d'esportista d'alt nivell els esportistes amb llicència federativa estatal o amb llicència autonòmica homologada que, participant en competicions organitzades per les Federacions internacionals reguladores de cada esport o pel Comitè Olímpic Internacional, i sense perjudici del que pugui ser acordat excepcionalment per la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell, compleixin els criteris exigits en l'annex del present reial decret, segons la pertinença a algun dels següents grups:

 

Grup A: esportistes de categoria absoluta, que participin en modalitats i/o proves olímpiques.

Grup B: esportistes de categoria absoluta, que participin en modalitats i/o proves no olímpiques, definides i organitzades per les federacions internacionals en les quals estiguin integrades les federacions espanyoles.

Grup C: esportistes de categories d'edats inferiors a l'absoluta (entre 22 i 15 anys) que participin en modalitats i/o proves olímpiques.

Grup D: esportistes de categories d'edats inferiors a l'absoluta (entre 22 i 15 anys) que participin en modalitats i/o proves no olímpiques, definides i organitzades per les federacions internacionals en les quals estiguin integrades les federacions espanyoles.

Grup I: esportistes de categories d'edats inferiors a l'absoluta (entre 20 i 15 anys) que participin en modalitats i/o proves olímpiques de categories absolutes.

Grup F: esportistes de categories d'edats inferiors a l'absoluta (entre 20 i 15 anys) que participin en modalitats i/o proves no olímpiques de categories absolutes, definides i organitzades per les federacions internacionals en les quals estiguin integrades les federacions espanyoles.

2. Tots els grups previstos a l'apartat anterior s'estructuraran al seu torn, depenent del tipus de prova en la qual competeixi l'esportista, del tipus d'actuació que es valori i, en el cas de les proves no olímpiques, també depenent del nombre de països participants en la competició. Aquesta estructura és l'establerta en l'annex de la present norma.

Article 5. Esportistes amb discapacitat física, intel·lectual o sensorial o malaltia mental.

Tindran la consideració d'esportistes d'alt nivell els esportistes amb llicència federativa estatal o amb llicència autonòmica homologada, amb discapacitat física, intel·lectual o sensorial o malaltia mental que compleixin algun dels següents requisits:

A) En el supòsit de modalitats o proves esportives individuals, els qui s'hagin classificat entre els tres primers llocs en qualsevol de les següents competicions: els Jocs Paralímpics, Campionats del Món, Campionats d'Europa de la seva especialitat, organitzats pel Comitè Paralímpic Internacional, pel Comitè Paralímpic Europeu, o per les Federacions internacionals afiliades al Comitè Paralímpic Internacional.

B) En el supòsit de modalitats o proves esportives d'equip, els qui s'hagin classificat entre els tres primers llocs en qualsevol de les següents competicions: els Jocs Paralímpics, Campionats del Món, Campionats d'Europa de la seva especialitat organitzats pel Comitè Paralímpic Internacional, pel Comitè Paralímpic Europeu, o per les Federacions internacionals afiliades al Comitè Paralímpic Internacional.

 

 

Article 6. Proposta d'esportistes d'alt nivell.

1. Les federacions esportives espanyoles presentaran davant la Subcomissió Tècnica de Seguiment, en model normalitzat, la proposta dels esportistes que resultin candidats per ser considerats com a esportistes d'alt nivell per haver aconseguit els resultats requerits per a això, d'acord amb els criteris establerts en el present reial decret i el seu annex. Així mateix, s'expressaran els mèrits esportius dels esportistes proposats, així com aquells altres extrems que, si escau, determini la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell.

La proposta corresponent a cada esportista haurà de remetre's al final de la competició en la qual dit esportista hagi aconseguit el resultat concorde als criteris contemplats en l'annex a la present disposició. En tot cas, el termini màxim de remissió de la sol·licitud serà de sis mesos a partir del terme de la competició que es tracti.

2. Amb caràcter excepcional, les federacions esportives espanyoles podran així mateix proposar davant la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell, mitjançant informe raonat, que siguin qualificats com a esportistes d'alt nivell, aquells que participin en proves, modalitats o competicions de rellevància internacional no contemplades en l'annex del present reial decret, així com aquells esportistes que per raons objectives de naturalesa tècnic-esportiva no compleixin amb els requisits previstos en l'annex. El termini de remissió per a aquestes sol·licituds serà el previst a l'apartat anterior.

També de forma excepcional, les federacions esportives espanyoles podran proposar davant la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell, en una única ocasió per esportista, la qualificació com a esportista d'alt nivell, d'aquells esportistes que van complir els criteris, definits en l'annex d'aquest reial decret, amb data anterior a l'entrada en vigor del Reial decret 1856/1995, de 17 de novembre, sobre Esport d'Alt Nivell, i no anessin declarats esportistes d'alt nivell amb posterioritat a l'entrada en vigor del mateix.

Article 7. Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell.

1. Per a l'aplicació efectiva del present reial decret es crea, en el si del Consell Superior d'Esports, la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell, que es reunirà almenys una vegada al semestre, amb les funcions i composició que es determinen en aquesta norma. 2. Seran funcions de la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell: a) Proposar, si escau, la modificació de l'annex del present reial decret. b) Qualificar com a esportista d'alt nivell a aquell esportista que, sense complir els criteris previstos en els articles 4 i 5, mereixi, en atenció a la seva trajectòria esportiva i rellevància social, obtenir aquesta condició. c) Aprovar, anualment, els casos excepcionals de federacions esportives espanyoles, les competicions internacionals de les quals no s'ajustin a les establertes en l'annex. d) Determinar el model normalitzat en el qual les federacions esportives espanyoles han de remetre les propostes de candidats per obtenir la condició d'esportista d'alt nivell, així com fixar les dades que han de figurar en les mateixes. i) Realitzar propostes relatives als esportistes d'alt nivell. f) Qualssevol unes altres que puguin ser-li encomanades pel Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports en relació amb l'esport d'alt nivell. 3. Són membres de la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell el President, els Vocals i el Secretari. 4. Exercirà la Presidència de la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell el Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports, que podrà delegar en un dels representants del Consell Superior d'Esports en la Comissió.

5. La Secretaria de la Comissió serà exercida per una persona funcionària del Consell Superior d'Esports i nomenada pel Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports. 6. Els vocals de la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell seran designats per la Comissió Directiva del Consell Superior d'Esports, excepte els titulars de les sotsdireccions generals de Promoció Esportiva i Esport Paralímpic i d'Alta Competició de l'organisme, que seran membres nats. A més dels anteriors, seran vocals de la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell:

a) Tres representants del Consell Superior d'Esports, designats a proposta del President de l'Organisme.

b) Una persona de reconegut prestigi en l'àmbit de l'esport d'alt nivell, designada a proposta del Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports.

c) Dos representants de les federacions esportives espanyoles, designats a proposta de les mateixes, un en representació dels esports d'equip i un altre dels individuals.

d) Un representant del Comitè Paralímpic Español, designat a proposta del mateix. i) Dos representants de les comunitats autònomes, a proposta de les mateixes.

f) Un representant del Comitè Olímpic Español, designat a proposta del mateix.

g) Dos representants de les universitats públiques designats pel Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports, a proposta de la Comissió Permanent del Comitè Español d'Esport Universitari.

h) Tres esportistes d'alt nivell, un en representació dels esports olímpics, un altre en representació d'esports no olímpics i un altre en representació de l'esport paralímpic, designats prèvia consulta a les associacions més representatives dels esportistes d'aquests àmbits.

i) Un representant de l'associació d'entitats locals amb major implantació en l'àmbit estatal, designat pel Secretari d'Estat-President del Consell Superior d'Esports a proposta de la citada Associació.

7. El mandat dels membres de caràcter electiu serà per un període de quatre anys, que podrà ser renovat per un nou període. Així mateix, dits membres causaran baixa, amb anterioritat a la finalització del seu mandat, en els següents casos:

A petició pròpia.

A proposta del col·lectiu que representen.

Per revocació de la designació.

Per pèrdua de la condició ostentada per la qual van ser proposats.

8. La Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell es regirà per l'establert en el títol II, capítol II, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.Article 8. Subcomissió Tècnica de Seguiment.

1. Es crea la Subcomissió Tècnica de Seguiment, que estarà integrada pels següents membres del Consell Superior d'Esports:

a) El Director General d'Esports que actuarà com a President de la Subcomissió.

b) El Sotsdirector General d'Alta Competició com a Vicepresident de la Subcomissió.

c) El Sotsdirector General de Promoció Esportiva i Esport Paralímpic, que actuarà com a vocal.

d) Dos Tècnics esportius del Consell Superior d'Esports que actuaran com a vocals. i) Un funcionari de l'organisme que actuarà com a Secretari de la Subcomissió.

2. La Subcomissió Tècnica de Seguiment es reunirà per convocatòria del seu President o a iniciativa del President de la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell. Els seus acords s'adoptaran per majoria simple i, en cas d'empat, el President tindrà vot de qualitat. El Secretari estendrà acta dels acords presos i els remetrà a la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell.

3. Correspon a la Subcomissió Tècnica de Seguiment:

a) Examinar les sol·licituds de qualificació d'esportista d'alt nivell presentades per les federacions esportives espanyoles, elevant aquelles que compleixen els criteris establerts en el present reial decret per a l'adquisició d'aquesta condició, al President de la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell, que dictarà l'oportuna resolució que serà objecte de publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

b) Remetre a la Comissió d'Avaluació d'Esport d'Alt Nivell, juntament amb informe raonat, els casos excepcionals de sol·licitud de la condició d'esportista d'alt nivell al fet que es refereix l'apartat 2 de l'article 6 d'aquesta norma, perquè la Comissió realitzi la valoració corresponent.

c) Informar a la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell del desenvolupament de les seves activitats, redactant una memòria anual de les mateixes.

d) Elaborar propostes de resolució sobre les qüestions tècniques que la Comissió li assigni.

i) Assessorar a la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell en totes aquelles matèries que li siguin encomanades.

 

 

 

Article 9. Mesures per promoure la formació i educació, i facilitar l'accés a les diferents ofertes formatives del sistema educatiu, per als esportistes d'alt nivell i alt rendiment.

1. Accés als estudis universitaris. Anualment, les comunitats autònomes reservaran, per els qui acreditin la seva condició d'esportista d'alt nivell, i reuneixin els requisits acadèmics corresponents, un percentatge mínim del tres per cent de les places ofertes pels centres universitaris en els quals es donin les circumstàncies previstes en el Reial decret 1742/2003, de 19 de desembre, pel qual s'estableix la normativa bàsica per a l'accés als estudis universitaris de caràcter oficial, o normativa que ho substitueixi.

Els Consells de Govern de les universitats podran ampliar el percentatge de places reservades a esportistes d'alt nivell.

Les Universitats valoraran els expedients d'aquests alumnes conforme al que es disposa en la normativa aplicable.

Els centres que imparteixin els estudis i ensenyaments en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, Fisioteràpia i Maestro d'Educació Física, reservaran un contingent addicional equivalent com a mínim al cinc per cent de les places ofertes per als esportistes d'alt nivell, que es mantindrà fins a la convocatòria de setembre, podent incrementar-se aquest contingent.

Els esportistes d'alt nivell estaran exceptuats de la realització de proves físiques que, si escau, s'estableixin com a requisit per a l'accés als ensenyaments i estudis en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport.

2. Educació Secundària Obligatòria. En els procediments d'admissió d'alumnes, als centres públics o privats concertats que imparteixin l'Educació Secundària Obligatòria (ESO), quan no existeixin places suficients, es contemplarà com a criteri prioritari la consideració d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment. La matèria d'Educació Física serà objecte de possible exempció, prèvia sol·licitud de l'interessat, per a aquells esportistes que acreditin la condició d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment.

3. Ensenyament Postobligatori.

a) Formació Professional. En relació amb els cicles de grau mitjà i grau superior, les Administracions educatives establiran una reserva mínima del cinc per cent de les places ofertes per als esportistes que acreditin la condició d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment i que compleixin els requisits acadèmics corresponents.

Referent a l'accés als ensenyaments conduents als títols de formació professional de la família d'Activitats Físiques i Esportives, els esportistes que acreditin la condició d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment quedaran exempts de la realització de la part específica de la prova d'accés que substitueix als requisits acadèmics.

b) Batxillerat. En els procediments d'admissió d'alumnes, als centres públics o privats concertats que imparteixin el Batxillerat, quan no existeixin places suficients, es contemplarà com a criteri prioritari la consideració d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment.

La matèria d'Educació Física podrà ser objecte d'exempció, prèvia sol·licitud de l'interessat, per a aquells esportistes que acreditin la consideració d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment.

4. Ensenyaments Artístics. En relació amb els cicles de grau mitjà i grau superior, les Administracions educatives establiran una reserva mínima del cinc per cent de les places ofertes per als esportistes que acreditin la condició d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment que compleixin els requisits acadèmics corresponents, i superin la prova específica.

En relació amb els ensenyaments artístics superiors, les Administracions educatives establiran una reserva mínima del 3 per cent de les places ofertes per als esportistes que acreditin la condició d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment, i que compleixin els requisits acadèmics corresponents i superin la prova específica.

5. Ensenyaments Esportius. En relació amb els ensenyaments esportius de règim especial:

a) Acreditaran les competències relacionades amb els requisits d'accés de caràcter específic, els qui ostentin la condició d'esportista d'alt nivell, en la modalitat o especialitat que es tracti.

b) El reial decret que estableixi el títol i els ensenyaments mínims determinarà l'acreditació de competències relacionades amb els requisits de caràcter específic que procedeixi atorgar a aquells esportistes amb llicència expedida o homologada per les federacions esportives espanyoles, que compleixin alguna de les següents condicions:

i. que siguin esportistes qualificats com d'alt rendiment o equivalent per les comunitats autònomes, d'acord amb la seva normativa.

ii. que hagin estat seleccionats per les diferents federacions esportives espanyoles, per representar a Espanya en competicions oficials internacionals en categoria absoluta, en almenys en 1 dels 2 últims anys.

El Govern podrà establir la correspondència formativa entre els mòduls de formació dels ensenyaments esportius i l'experiència esportiva acreditada pels esportistes que ostentin la condició d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment.

El Consell Superior d'Esports, juntament amb les comunitats autònomes i les federacions esportives espanyoles, podrà establir convenis per a la creació d'una oferta formativa específica d'ensenyaments esportius per als esportistes que acreditin la condició d'alt nivell o d'alt rendiment.

6. Educació de persones adultes. Les Administracions educatives, d'acord amb l'article 67.1 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, podran crear una oferta d'ensenyament bàsic i d'ensenyament postobligatori adaptat a les necessitats dels esportistes que acreditin la condició d'esportista d'alt nivell o d'alt rendiment.

7. Els contingents de reserva de places als quals fan referència els apartats anteriors d'aquest mateix article hauran de mantenir-se en les diferents convocatòries que es realitzin al llarg de l'any.

8. A fi de fer efectiva la compatibilización dels estudis amb la preparació o activitat esportiva dels esportistes d'alt nivell o alt rendiment, les Administracions competents adoptaran les mesures necessàries per conciliar els seus aprenentatges amb les seves responsabilitats i activitats esportives. Així mateix, les universitats en la seva normativa pròpia tindran present tal condició en relació a les sol·licituds de canvis d'horaris, grups i exàmens que coincideixin amb les seves activitats, així com respecte dels límits de permanència establerts per les universitats i, en general, en la legislació educativa.

9. El Consell Superior d'Esports podrà subscriure convenis amb les comunitats autònomes, universitats i institucions educatives privades, amb la finalitat de que els esportistes d'alt nivell o alt rendiment puguin gaudir de condicions especials en relació a l'accés i permanència en les mateixes, respectant, en tot cas, els requisits acadèmics generals previstos per a l'accés.

10. El Consell Superior d'Esports engegarà les mesures necessàries per possibilitar que els esportistes d'alt nivell o alt rendiment que es vegin obligats a canviar de lloc de residència per motius esportius puguin continuar la seva formació en el seu nou lloc de residència.

11. Amb la finalitat de fer compatibles els estudis amb els entrenaments i l'assistència a competicions del col·lectiu d'esportistes d'alt nivell o alt rendiment, es promourà la realització d'Acords o Convenis amb les autoritats educatives competents, per a l'engegada de tutories acadèmiques que donin suport a els qui tinguin dificultats per mantenir el ritme normal d'assistència.

12. Per la seva banda, el Consell Superior d'Esports, en col·laboració amb els diferents agents formadors, fomentarà programes de formació ocupacional per als esportistes d'alt nivell o d'alt rendiment amb la finalitat de fer compatible la pràctica esportiva i la formació, en qualsevol de les modalitats de la formació: presencial, mixta i a distància.

 

Article 10. Mesures en relació a la seva incorporació i permanència al mercat laboral.

1. El Consell Superior d'Esports podrà subscriure convenis amb empreses i altres ens i institucions, amb la finalitat de facilitar als esportistes d'alt nivell les condicions per compatibilitzar la seva preparació tècnic-esportiva amb el gaudi d'un lloc de treball.

2. El Consell Superior d'Esports promourà mesures per a l'obtenció de crèdits a els qui ostentin o hagin ostentat la condició d'esportista d'alt nivell.

Article 11. Mesures en relació a la seva incorporació i permanència en cossos depenents de l'Administració General de l'Estat, comunitats autònomes, corporacions locals i altres institucions públiques.

 

1. Les Administracions públiques, així com els organismes públics vinculats o dependents de les mateixes, consideraran com a mèrit avaluable haver aconseguit la qualificació d'esportista d'alt nivell en l'accés, a través del sistema de concurs oposició, a cossos o escales de funcionaris públics o categories professionals de personal laboral, relacionades amb l'activitat esportiva. En tot cas, aquesta valoració es durà a terme respectant les competències que ostenten les comunitats autònomes i les entitats locals en matèria de règim estatutari dels funcionaris públics.

Així mateix, aquesta qualificació es considerarà com a mèrit avaluable en els concursos de mèrits per a la provisió de llocs de treball relacionats amb l'activitat esportiva, sempre que estigui prevista en la corresponent convocatòria la valoració de mèrits específics.

Els esportistes d'alt nivell podran quedar exempts de les proves d'aptitud física en els termes previstos a les corresponents bases i convocatòries dels processos selectius.

2. De conformitat amb l'article 53.5 de la Llei 10/1990, de 15 d'octubre, de l'Esport, les convocatòries de les proves d'accés als Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat i a les Forces Armades consideraran com a mèrit haver aconseguit en els últims cinc anys la condició d'esportista d'alt nivell, sempre que estigui prevista en les mateixes la valoració de mèrits específics. Igualment, per a la provisió de destinacions relacionades amb les activitats físiques i esportives, es valorarà com a mèrit l'haver ostentat en aquest període la condició d'esportista d'alt nivell.

3. Des de l'Administració de destinació es facilitaran les condicions necessàries perquè els esportistes d'alt nivell participin en els entrenaments, concentracions i competicions relacionades amb la pràctica esportiva, sempre que les necessitats del servei ho permetin.

4. A fi de fomentar la pràctica i formació esportiva, el Consell Superior d'Esports formalitzarà convenis amb les associacions esportives constituïdes en el si dels Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat.

5. En l'àmbit de l'Administració de l'Estat tindrà la consideració de permís retribuït l'assistència dels esportistes d'alt nivell a competicions oficials de caràcter internacional, així com a les concentracions preparatòries d'aquestes.

 

Article 12. Mesures en relació a la seva incorporació i permanència en l'Exèrcit.

D'acord amb el que es disposa en la disposició final novena de la Llei 17/1999, de 18 de maig, del Règim de personal de les forces armades, el Ministeri de Defensa i el Consell Superior d'Esports o les Administracions Públiques competents podran subscriure convenis de mútua col·laboració i de suport als esportistes d'alt nivell, pertanyents a les Forces Armades, a fi de fomentar la pràctica i la formació esportiva.

 

 

Article 13. Inclusió en la Seguretat Social.

1. En aplicació de l'article 53.2.i) de la Llei de l'Esport i en la disposició addicional tercera del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, els esportistes d'alt nivell tindran dret a la seva inclusió en la Seguretat Social en els termes que s'estableixen en aquest article.

2. Els esportistes d'alt nivell, majors de divuit anys, que, en raó de la seva activitat esportiva o de qualsevol altra activitat professional que realitzin, no estiguin ja inclosos en qualsevol dels règims de la Seguretat Social, podran sol·licitar la seva inclusió en el camp d'aplicació del Règim Especial de la Seguretat Social de treballadors per compte propi o autònoms, quedant afiliats al sistema i assimilats a la situació d'alta, mitjançant la subscripció d'un conveni especial amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.

3. El citat conveni es regirà per l'establert en l'Ordre TAS/2865/2003, de 13 d'octubre, per la qual es regula el conveni especial en el sistema de la Seguretat Social, excepte les següents particularitats:

a) Els esportistes d'alt nivell podran subscriure el conveni especial encara que amb anterioritat no hagin realitzat activitat determinant de la seva inclusió en el camp d'aplicació de la Seguretat Social, no exigint-se, per tant, període previ de cotització.

b) La sol·licitud de subscripció del conveni especial haurà de realitzar-se en el termini de noranta dies naturals, a explicar des del següent al de la publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat» de la relació d'esportistes d'alt nivell i les seves modificacions a les quals fa referència l'article 3.2 d'aquest reial decret, i en la qual figurin inclosos, retrotraient-se els efectes de la sol·licitud al dia 1 del mes en què s'hagi adquirit la condició d'esportista d'alt nivell.

c) Al moment de subscriure el conveni especial, l'interessat podrà triar la base de cotització entre les vigents en el Règim Especial de treballadors per compte propi o autònoms, amb subjecció a les normes generals aplicables a aquest règim.

d) La realització de qualsevol activitat professional per compte propi o aliena que suposi la inclusió de l'esportista d'alt nivell en qualsevol règim de la Seguretat Social determinarà, sense excepció alguna, l'extinció del conveni.

i) No serà causa d'extinció del conveni especial la no inclusió en les successives relacions d'esportistes d'alt nivell publicades en el «Butlletí Oficial de l'Estat», d'aquells esportistes que haguessin estat inclosos amb anterioritat i haguessin subscrit el conveni.

 

Article 14. Mesures en relació amb els beneficis fiscals.

1. Els esportistes d'alt nivell es beneficiaran de l'exempció prevista en la lletra m) de l'article 7 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda dels no Residents i del Patrimoni, amb el límit i requisits establerts en l'article 4 del Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març.

2. Els esportistes d'alt nivell es beneficiaran de les mesures incloses en la disposició addicional onzena de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i del Patrimoni.

 

 

Article 15. Pèrdua de la condició d'esportista d'alt nivell.

La condició d'esportista d'alt nivell es perd per alguna de les següents causes:

a) Per vèncer els terminis definits en el paràgraf 1 de l'article 16 d'aquest reial decret.

b) Per haver estat sancionat, amb caràcter definitiu en via administrativa, per infracció en matèria de dopatge.

c) Per haver estat sancionat, amb caràcter ferm en via administrativa, per alguna de les infraccions previstes en l'article 14 del Reial decret 1591/1992, de 23 de desembre, sobre disciplina esportiva.

d) Per haver deixat de complir les condicions previstes en l'article 3.3 del present reial decret.

i) Per competir oficialment per un país diferent a Espanya.

Les federacions esportives espanyoles, si es produeixen les situacions definides en els apartats b), c), d) i i) d'aquest article hauran de comunicar immediatament al President de la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell aquesta situació, a fi que per aquest es dicti l'oportuna resolució, declarant la pèrdua de la condició d'esportista d'alt nivell, que serà publicada en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

 

Article 16. Abast i límits de les mesures.

1. La durada de les mesures de suport incloses en el present reial decret abastarà un període de cinc anys, a partir de la data de publicació de la resolució en la qual es qualifica a l'esportista com a esportista d'alt nivell en el «Butlletí Oficial de l'Estat», tret que dit esportista hagi estat medallista olímpic o paralímpic, en aquest cas el termini de durada serà de set anys. El còmput d'aquest termini se suspendrà quan s'acrediti la declaració d'incapacitat temporal, en els supòsits previstos en l'article 128 del Reial decret Legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social.

2. En els supòsits previstos en els paràgrafs b) i c) de l'article 15, la pèrdua de la condició d'esportista d'alt nivell i les mesures de suport que generen aquesta condició, es produirà des del moment en què recaigui resolució ferma, amb caràcter definitiu en via administrativa, sense perjudici de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Els esportistes que hagin perdut la seva condició d'alt nivell per alguna de les causes previstes en el paràgraf anterior no podran optar de nou a aquesta condició, fins al compliment íntegre de la sanció que els hagués estat imposada.

3. En els supòsits previstos en el paràgraf d) de l'article 15, la pèrdua de la condició d'esportista d'alt nivell i les mesures de suport que generen aquesta condició, es produirà des del moment en què es fixi la residència fiscal en un dels països definits en l'article 3, apartat 3.a) del present reial decret, sense perjudici de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

4. En el supòsit previst en el paràgraf i) de l'article 15, la pèrdua de la condició d'esportista d'alt nivell i les mesures de suport que generen aquesta condició, tindrà efecte des del moment en què es produeixi la participació de l'esportista en competició oficial representant a un país diferent a Espanya, sense perjudici de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

 

Article 17. Suport a l'esportista d'alt nivell.

En el si del Consell Superior d'Esports es crearà un servei de suport a l'esportista d'alt nivell, en els termes que determini la Comissió Executiva de la Comissió Interministerial de Retribucions, que dependrà de la Sotsdirecció General d'Alta Competició i desenvoluparà les següents funcions:

a) Atendre, recolzar i assessorar als esportistes d'alt nivell en relació a les mesures establertes en el reial decret.

b) Realitzar el seguiment i elaborar les propostes precises en relació amb el contingut previst en el present reial decret, en coordinació amb la Subcomissió Tècnica de Seguiment. c) Atendre les propostes relacionades amb els esportistes d'alt nivell que realitzin les federacions esportives espanyoles.

d) Coordinar amb les diferents institucions públiques i organismes privats les actuacions necessàries per al suport als esportistes d'alt nivell.

 

Disposició addicional primera. Especialitats esportives no acollides per cap Federació.

 

Els esportistes que practiquin especialitats esportives no acollides per cap federació esportiva espanyola, però integrats en una agrupació de clubs d'àmbit estatal reconeguda pel Consell Superior d'Esports, podran aconseguir la condició d'esportista d'alt nivell en el cas que compleixin els requisits previstos en aquest reial decret. En aquests supòsits, les facultats de presentació i proposta previstes en l'article 6 per a les federacions esportives espanyoles s'entendran referides a les agrupacions de clubs d'àmbit estatal. La Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell analitzarà cadascuna de les proposicions i elevarà proposta raonada sobre cadascuna d'elles.

 

 

Disposició addicional segona. No increment de la despesa pública.

Els possibles costos derivats de l'entrada en vigor del present reial decret s'atendran amb càrrec a les dotacions ordinàries dels Departaments i organismes afectats.

 

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogat el Reial decret 1467/1997, de 19 de setembre, i els seus annexos, modificats per l'Ordre de 14 d'abril de 1998, així com quantes disposicions d'igual o inferior rang s'oposin al previst en el present reial decret.

Així mateix, queda derogat l'apartat c) del paràgraf 1 de l'article 14 del Reial decret1742/2003, de 19 de desembre, pel qual s'estableix la normativa bàsica per a l'accés als estudis de caràcter oficial.

 

Disposició final primera. Títols competencials.

 

Els articles 9, 10, 11, 13 i 14 es dicten, respectivament, a l'empara de les regles 30.ª, 7a., 18a., 17a. i 14a. de l'article 149.1 de la Constitució.

 

Disposició final segona. Habilitació normativa.

S'autoritza a la Ministra d'Educació i Ciència per dictar quantes disposicions siguin necessàries per al desenvolupament i aplicació del present reial decret i perquè, a proposta de la Comissió d'Avaluació de l'Esport d'Alt Nivell, modifiqui els criteris d'integració expressats en l'annex del present reial decret, quan així ho aconselli l'evolució tècnic-esportiva.

 

Disposició final tercera. Entrada en vigor. El present reial decret entrarà en vigor l'endemà al de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Dau a Madrid, el 13 de juliol de 2007.

JUAN CARLOS R.

 

La Ministra d'Educació i Ciència,

 

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO

 

ANNEX

Criteris d'integració per federacions

CRITERIS GENERALS D'INTEGRACIÓ

Introducció i observacions

 

1. Es consideren com a Proves Individuals aquelles en les quals un sol esportista és responsable, a través de la seva execució, del desenvolupament i del resultat en la competició esportiva.

Es consideren com a proves d'actuació simultània de fins a 4 components, aquelles que constitueixen un agregat de 2, 3 o 4 esportistes que integren un equip, executant una acció repetitiva i semblant (vaixells remo i piragüisme de més d'un tripulant, prova de persecució per equips en ciclisme...).

Es consideren proves de combat, aquelles que impliquin una pugna directa, individu contra individu, en defensa d'un mateix (boxa, judo karate…).

Es consideren com a Resta de proves:

a) Les de suma d'esforços: aquelles de més d'un participant, que sorgeixen com a execució individual i coordinada de diversos esportistes (relleus en natació o atletisme, etc.) Equip I.

b) Les d'actuació simultània de més de 4 components: aquelles que constitueixen un agregat de més de 4 esportistes que integren un equip, executant una acció repetitiva i semblant (vaixells remo de més de 4 tripulants, equip de natació sincronitzada, de gimnàstica rítmica...) Equip I.

c) Les proves d'equip de participació alternativa que el seu resultat no és la suma de resultats de les Proves Individuals (proves d'equip d'esgrima, de tir amb arc, etc.) Equip I.

d) Aquelles proves d'equip que realment no se celebren, però que són el resultat de sumar els resultats de les Proves Individuals (p. ex. classificació per equips en cross.) Equip II.

En el cas d'aquest tipus de proves [a), b), c) i d)], únicament seran objecte d'aquest Reial decret aquells esportistes que finalment hagin participat en la prova.

i) Els Esports Col·lectius, aquells en els quals dos grups de més de 2 esportistes competeixen de forma simultània en el temps, amb alternança en la possessió o domini d'un mòbil, mitjançant accions tècnic tàctiques d'atac i defensa (futbol, handbol, bàsquet, etc.) Equip II.

A aquests efectes, en els Esports Col·lectius, es consideren membres de l'equip a tots els esportistes oficialment inscrits en l'Acta, i si els Campionats del Món o d'Europa se celebren en diverses fases, únicament es consideraran membres de l'equip als jugadors participants en la Fase Final del Campionat.

2. El nombre de països participants que es tindrà en compte, en els grups de proves no olímpiques, és el del total de l'esdeveniment a valorar (sense distinció de sexes), no el de les diferents proves. No obstant això quan en un mateix esdeveniment participen diferents categories d'edat, el nombre de països a comptabilitzar és el nombre de països participants en el total de proves de cada categoria d'edat. D'igual forma quan un mateix esdeveniment és multideportivo, el nombre de països a comptabilitzar és el nombre de països participants en cada modalitat esportiva.

3. En els casos de Campionats del Món i d'Europa que tinguin fases classificatòries per accedir a la fase final, el nombre de països a considerar és el del conjunt de fases.

4. En el cas de valoració del Ránking Mundial, tindran validesa aquells elaborats per les respectives Federacions Internacionals amb caràcter oficial. En el cas del tennis es consideraran els ránking elaborats per l'ATP i la WTA, o els que si escau determini la Comissió d'avaluació de l'esport d'alt nivell. Igualment en cas de discrepància en l'aplicació d'aquest punt, la sol·licitud serà traslladada a aquesta Comissió per al seu estudi i resolució.

5. Les Categories d'Edat a les quals es refereix aquest Reial decret són l'Absoluta i les categories inferiors a l'Absoluta:

Inferiors a l'absoluta: esportistes de categories inferiors a l'Absoluta –menors de 23 anys fins a 15 anys inclosos– que participen en esdeveniments que corresponen a la seva edat.

Infer. En Absoluta: esportistes de categories inferiors a l'Absoluta, menors de 21 anys i majors de 14, que participen en esdeveniments de categoria Absoluta. No són objecte d'aquesta normativa categories d'edat superiors o iguals a l'absoluta, diferents d'aquesta (per exemple, veterans, grups d'edat, etc.)

6. No es consideraran els resultats d'esportistes, que en proves en què es competeixi en format de quadre –combat o enfrontament directe–, no hagin obtingut almenys una victòria en un combat o partit.

7. Amb caràcter general, les proves incloses en les Federacions de combat, que no siguin d'equip, es consideraran com a proves de combat.

8. En les competicions d'una única fase final, és a dir competicions en les quals no hi hagi hagut fases prèvies per accedir a aquesta competició final, no es consideraran els resultats d'esportistes, en proves amb menys de 4 participants o països participants. No obstant això i d'acord a l'anterior, prenent com a exemple el Campionat del Món de Bàsquet, on participa un nombre limitat de països, el nombre a tenir en compte a l'efecte d'aquest Reial decret és el de tots els països que han participat en totes les fases de classificació (veure punt 3).

9. A més dels criteris inclosos en aquest annex, per resultats en Campionats del Món i d'Europa, podran ser proposats per ser esportistes d'alt nivell els medallistes en Campionats del Món Universitaris o Universiadas, i els medallistes en els Jocs del Mediterrani. 10. En el cas que una Federació, amb posterioritat a l'aprovació d'aquest reial decret, inclogui al seu programa de proves una nova prova de diferents característiques de les existents, els criteris d'inclusió seran els generals per a aquest tipus de prova, detallats al final d'aquest annex.