Alto rendemento

 

No desenvolvemento da Lei do Deporte de 1990, o Real Decreto 1467/1997, de 19 de setembro, sobre deportistas de alto nivel, e, posteriormente, a Orde de 14 de abril de 1998, que modifica os anexos do anterior, regularon os criterios ao redor dos cales se adquiría a condición de deportista de alto nivel, e as medidas de fomento asociadas á devandita cualidade, coa intención de mellorar a inserción en sociedade, e facilitar a dedicación ao deporte de alta competición de quen o exercen e están dotados desta cualificación de deportistas de alto nivel.

No entanto, ao fío dos cambios sociais e lexislativos que se han ido producindo nestes últimos anos, é necesario revisar as citadas medidas de fomento, co fin de actualizalas, ampliando algunhas xa existentes e promovendo outras novas, para facilitar aínda máis a preparación técnica dos deportistas de alto nivel e a súa plena integración no sistema educativo, e na vida social e laboral, tanto durante a súa práctica deportiva, así como despois dela.

 

Esta renovación, reclamada por diversas Institucións e axentes deportivos, motivou unha reflexión sobre os cambios que debían adoptarse de forma prioritaria, tomando en consideración, principalmente, o informe da Comisión Especial do Senado, “sobre a situación dos Deportistas ao finalizar a súa carreira deportiva”. Igualmente, a Lei Orgánica 2/2006, de 3 de Maio, de Educación, que contempla medidas de fomento para a formación dos deportistas que seguen programas de alto rendemento, supuxo unha referencia imprescindible.

Ditas contribucións, concrétanse nesta norma que substitúe ao mencionado Real Decreto 1467/ 1997 e os seus Anexos, modificados pola Orde de 14 de abril de 1998.

A finalidade da presente norma, é establecer as condicións, requisitos e procedementos, para a cualificación dos deportistas de alto nivel e de alto rendemento, así como as medidas para fomentar en ambos a integración nas diferentes formacións do sistema educativo, e no caso dos deportistas de alto nivel, establecer así mesmo outro tipo de medidas para fomentar a dedicación ao deporte de alta competición, a súa preparación técnica, así como a inserción na vida laboral e social.

Abórdase a definición de deportista de alto nivel, así como a de deportista de alto rendemento, para os efectos de aplicación das medidas de apoio que se prevén en materia de estudos, co obxectivo de ampliar os beneficiarios de ditas medidas.

Así mesmo promóvese de maneira nova a extensión das medidas de flexibilización e adaptación no sistema educativo, a ámbitos distintos dos xa incluídos na norma anterior, e que se refiren a a Educación Secundaria obrigatoria e posobrigatoria, o Bacharelato, a Educación para persoas adultas, ou os Ensinos Artísticos.

Outras medidas relevantes son a ampliación do prazo de duración da condición de deportista de alto nivel, que será de 5 e 7 anos, segundo os casos, a equiparación do deportista de alto nivel con discapacidade física, intelectual ou sensorial ou enfermidade mental ao resto de deportistas de alto nivel e, a inclusión de novas competicións deportivas en que se pode acceder á condición de deportistas de alto nivel. Todas estas medidas recóllense neste Real Decreto e compleméntanse con outras recollidas en normas sectoriais, como as de desenvolvemento da Lei do imposto sobre a renda das persoas físicas ou as reguladoras do estatuto da función pública.

Doutra banda, ordénanse e clarifican os criterios deportivos de acceso á condición de deportistas de alto nivel, definidos no Anexo deste Real Decreto.

Así mesmo, e coa finalidade de dotar de maior eficacia e axilidade aos traballos e os procedementos da Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel, constitúese a Subcomisión Técnica de Seguimento de Alto Nivel dependente daquela, incorporándose á citada Comisión de Avaliación, novos membros, representantes de institucións cuxo apoio ao deportista de alto nivel considérase de especial relevancia.

Finalmente, créase no seo do Consello Superior de Deportes, un Servizo de Apoio ao Deportista de Alto Nivel, que aborde de forma integral a atención e dedicación específica que a Administración deportiva desexa prestar ao Deportista de Alto Nivel durante a súa vida deportiva e ao finalizar a mesma, en coordinación coas institucións e entidades implicadas.

Na súa virtude, a proposta da Ministra de Educación e Ciencia, coa aprobación do Ministro de Administracións Públicas, de acordo co Consello de Estado e previa deliberación do Consello de Ministros no seu

reunión do día 13 de xullo de 2007,

DISPOÑO:

Artigo 1.- Obxecto

É obxecto do presente Real Decreto a definición do deporte de alto nivel, así como o desenvolvemento dalgúns dos aspectos referir# a os deportistas de alto nivel e de alto rendemento, previstos na Lei 10/1990, de 15 de outubro, do Deporte, e na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, respectivamente.

Artigo 2.- Definición de deporte de alto nivel, de deportistas de alto nivel e de deportistas de alto rendemento.

1. Para os efectos do presente real decreto, considérase deporte de alto nivel a práctica deportiva que é de interese para o Estado, en tanto que constitúe un factor esencial no desenvolvemento deportivo, polo estímulo que supón para o fomento do deporte basee, e pola súa función representativa de España nas probas ou competicións deportivas oficiais de carácter internacional.

 

2. Serán deportistas de alto nivel aqueles que cumprindo os criterios e condicións definidos nos artigos 3 e 4 do presente real decreto, sexan incluídos nas resolucións adoptadas para o efecto polo Secretario de Estado-Presidente do Consello Superior de Deportes, encolaboración coas federacións deportivas españolas e, no seu caso, coas comunidades autónomas. A consideración de deportista de alto nivel manterase ata a perda de tal condición de acordo co disposto no artigo 15 do presente real decreto.

 

3. Sen prexuízo das competencias das comunidades autónomas, terán a consideración de deportistas de alto rendemento e seranlles de aplicación as medidas previstas no artigo 9 do presente real decreto, en relación co seguimento dos estudos, aqueles deportistas con licenza expedida ou homologada polas federacións deportivas españolas, que cumpran algunha das seguintes condicións:

a) que fosen seleccionados polas diferentes federacións deportivas españolas, para representar a España en competicións oficiais internacionais en categoría absoluta, en polo menos un dos dous últimos anos.

b) que fosen seleccionados polas diferentes federacións deportivas españolas, para representar a España en competicións oficiais internacionais en categorías de idade inferiores á absoluta, en polo menos un dos dous últimos anos.

c) que sexan deportistas cualificados como de alto rendemento ou equivalente polas comunidades autónomas, de acordo coa súa normativa. As medidas de apoio derivadas desta condición estenderanse por un prazo máximo de tres anos, que comezará a contar desde o día seguinte ao da data na que a comunidade autónoma publicou por última vez a condición de deportista de alto rendemento ou equivalente do interesado.

d) que sigan programas tutelados polas federacións deportivas españolas nos centros de alto rendemento recoñecidos polo Consello Superior de Deportes.

e) que sigan programas de tecnificación tutelados polas federacións deportivas españolas, incluídos no Programa nacional de tecnificación deportiva desenvolvido polo Consello Superior de Deportes.

f) que sigan programas de tecnificación tutelados polas federacións deportivas españolas.

g) que sigan programas tutelados polas comunidades autónomas ou federacións deportivas autonómicas, nos Centros de tecnificación recoñecidos polo Consello Superior de Deportes.

As condicións descritas nos apartados anteriores supoñen diferentes niveis deportivos, outorgándose preferencia, en canto á aplicación de ditas medidas de apoio, aos deportistas incluídos no apartado a) sobre os do b), aos do b) sobre o c), aos do c) sobre o d), e así sucesivamente.

En todo caso, en orde á obtención das medidas de apoio previstas no artigo 9 do presente real decreto, terán preferencia os deportistas cualificados como de alto nivel polo Secretario de Estado-Presidente do Consello Superior de Deportes, definidos no apartado 2 de leste mesmo artigo.

A acreditación da cualificación de deportista de alto rendemento será realizada polo Consello Superior de Deportes ou a comunidade autónoma, segundo corresponda.

 

Artigo 3. Requisitos para a adquisición e acreditación da condición de deportista de alto nivel.

1. O Secretario de Estado-Presidente do Consello Superior de Deportes acreditará a condición de deportista de alto nivel, a aqueles cuxo rendemento e clasificación sitúelles entre os mellores do mundo ou de Europa, de acordo cos criterios selectivos que se establecen no presente real decreto e o seu anexo, a proposta da Subcomisión Técnica de Seguimento prevista no artigo 8 do presente real decreto.

2. As resolucións do Secretario de Estado-Presidente do Consello Superior de Deportes que recoñezan a condición de deportista de alto nivel publicaranse no «Boletín Oficial do Estado».

3. Non poderán acceder á condición de deportistas de alto nivel:

a) Aqueles deportistas que non sexan contribuíntes do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e teñan a súa residencia fiscal nun país ou territorio considerado como paraíso fiscal. A estes efectos, os deportistas que non sexan contribuíntes do imposto sobre a Renda das Persoas Físicas deberán acreditar o país no que teñen a súa residencia fiscal mediante a presentación dun certificado de residencia expedido polas autoridades fiscais competentes do devandito país.

b) Os deportistas cuxos resultados, aínda cumprindo os criterios contemplados no presente real decreto, fosen obtidos representando a un país diferente a España.

c) Os deportistas que, carecendo da nacionalidade española, e competindo en representación de España por permitilo o Regulamento da Federación Deportiva Internacional correspondente, non ostenten a condición de residentes en España de conformidade co disposto na Lei Orgánica 4/2000, de 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, e na súa normativa de desenvolvemento.

 

Artigo 4. Criterios de valoración para o acceso á condición de deportista de alto nivel.

1. Poderán obter a condición de deportista de alto nivel os deportistas con licenza federativa estatal ou con licenza autonómica homologada que, participando en competicións organizadas polas Federacións internacionais reguladoras de cada deporte ou polo Comité Olímpico Internacional, e sen prexuízo do que poida ser acordado excepcionalmente pola Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel, cumpran os criterios esixidos no anexo do presente real decreto, segundo a pertenza a algún dos seguintes grupos:

 

Grupo A: deportistas de categoría absoluta, que participen en modalidades e/ou probas olímpicas.

Grupo B: deportistas de categoría absoluta, que participen en modalidades e/ou probas non olímpicas, definidas e organizadas polas federacións internacionais nas que estean integradas as federacións españolas.

Grupo C: deportistas de categorías de idades inferiores á absoluta (entre 22 e 15 anos) que participen en modalidades e/ou probas olímpicas.

Grupo D: deportistas de categorías de idades inferiores á absoluta (entre 22 e 15 anos) que participen en modalidades e/ou probas non olímpicas, definidas e organizadas polas federacións internacionais nas que estean integradas as federacións españolas.

Grupo E: deportistas de categorías de idades inferiores á absoluta (entre 20 e 15 anos) que participen en modalidades e/ou probas olímpicas de categorías absolutas.

Grupo F: deportistas de categorías de idades inferiores á absoluta (entre 20 e 15 anos) que participen en modalidades e/ou probas non olímpicas de categorías absolutas, definidas e organizadas polas federacións internacionais nas que estean integradas as federacións españolas.

2. Todos os grupos previstos no apartado anterior estruturaranse á súa vez, dependendo do tipo de proba na que compita o deportista, do tipo de actuación que se valore e, no caso das probas non olímpicas, tamén dependendo do número de países participantes na competición. Dita estrutura é a establecida no anexo da presente norma.

Artigo 5. Deportistas con discapacidade física, intelectual ou sensorial ou enfermidade mental.

Terán a consideración de deportistas de alto nivel os deportistas con licenza federativa estatal ou con licenza autonómica homologada, con discapacidade física, intelectual ou sensorial ou enfermidade mental que cumpran algún dos seguintes requisitos:

A) No suposto de modalidades ou probas deportivas individuais, quen se clasificaron entre o tres primeiros postos en calquera das seguintes competicións: os Xogos Paralímpicos, Campionatos do Mundo, Campionatos de Europa da súa especialidade, organizados polo Comité Paralímpico Internacional, polo Comité Paralímpico Europeo, ou polas Federacións internacionais afiliadas ao Comité Paralímpico Internacional.

B) No suposto de modalidades ou probas deportivas de equipo, quen se clasificaron entre o tres primeiros postos en calquera das seguintes competicións: os Xogos Paralímpicos, Campionatos do Mundo, Campionatos de Europa da súa especialidade organizados polo Comité Paralímpico Internacional, polo Comité Paralímpico Europeo, ou polas Federacións internacionais afiliadas ao Comité Paralímpico Internacional.

 

 

Artigo 6. Proposta de deportistas de alto nivel.

1. As federacións deportivas españolas presentarán ante a Subcomisión Técnica de Seguimento, en modelo normalizado, a proposta dos deportistas que resulten candidatos para ser considerados como deportistas de alto nivel por conseguir os resultados requiridos para iso, de acordo cos criterios establecidos no presente real decreto e o seu anexo. Así mesmo, expresaranse os méritos deportivos dos deportistas propostos, así como aqueloutros extremos que, no seu caso, determine a Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel.

A proposta correspondente a cada deportista deberá remitirse ao termo da competición na que devandito deportista lograse o resultado acorde aos criterios contemplados no anexo á presente disposición. En todo caso, o prazo máximo de remisión da solicitude será de seis meses a partir do termo da competición de que se trate.

2. Con carácter excepcional, as federacións deportivas españolas poderán así mesmo propor ante a Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel, mediante informe razoado, que sexan cualificados como deportistas de alto nivel, aqueles que participen en probas, modalidades ou competicións de relevancia internacional non contempladas no anexo do presente real decreto, así como aqueles deportistas que por razóns obxectivas de natureza técnico-deportiva non cumpran cos requisitos previstos no anexo. O prazo de remisión para estas solicitudes será o previsto no apartado anterior.

Tamén de forma excepcional, as federacións deportivas españolas poderán propor ante a Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel, nunha única ocasión por deportista, a cualificación como deportista de alto nivel, daqueles deportistas que cumpriron os criterios, definidos no anexo deste real decreto, con data anterior á entrada en vigor do Real Decreto 1856/1995, de 17 de novembro, sobre Deporte de Alto Nivel, e non fosen declarados deportistas de alto nivel con posterioridade á entrada en vigor do mesmo.

Artigo 7. Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel.

1. Para a aplicación efectiva do presente real decreto créase, no seo do Consello Superior de Deportes, a Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel, que se reunirá polo menos unha vez ao semestre, coas funcións e composición que se determinan nesta norma. 2. Serán funcións da Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel: a) Propor, no seu caso, a modificación do anexo do presente real decreto. b) Cualificar como deportista de alto nivel a aquel deportista que, sen cumprir os criterios previstos nos artigos 4 e 5, mereza, en atención á súa traxectoria deportiva e relevancia social, obter esta condición. c) Aprobar, anualmente, os casos excepcionais de federacións deportivas españolas, cuxas competicións internacionais non se axusten ás establecidas no anexo. d) Determinar o modelo normalizado no que as federacións deportivas españolas han de remitir as propostas de candidatos para obter a condición de deportista de alto nivel, así como fixar os datos que deben figurar nas mesmas. e) Realizar propostas relativas aos deportistas de alto nivel. f) Calquera outras que poidan serlle encomendadas polo Secretario de Estado-Presidente do Consello Superior de Deportes con relación ao deporte de alto nivel. 3. Son membros da Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel o Presidente, os Vogais e o Secretario. 4. Desempeñará a Presidencia da Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel o Secretario de Estado-Presidente do Consello Superior de Deportes, que poderá delegar nun dos representantes do Consello Superior de Deportes na Comisión.

5. A Secretaría da Comisión será desempeñada por unha persoa funcionaria do Consello Superior de Deportes e nomeada polo Secretario de Estado-Presidente do Consello Superior de Deportes. 6. Os vogais da Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel serán designados pola Comisión Directiva do Consello Superior de Deportes, salvo os titulares das subdireccións xerais de Promoción Deportiva e Deporte Paralímpico e de Alta Competición do organismo, que serán membros natos. Ademais dos anteriores, serán vocais da Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel:

a) Tres representantes do Consello Superior de Deportes, designados a proposta do Presidente do Organismo.

b) Unha persoa de recoñecido prestixio no ámbito do deporte de alto nivel, designada a proposta do Secretario de Estado-Presidente do Consello Superior de Deportes.

c) Dous representantes das federacións deportivas españolas, designados a proposta das mesmas, un en representación dos deportes de equipo e outro dos individuais.

d) Un representante do Comité Paralímpico Español, designado a proposta do mesmo. e) Dous representantes das comunidades autónomas, a proposta das mesmas.

f) Un representante do Comité Olímpico Español, designado a proposta do mesmo.

g) Dous representantes das universidades públicas designados polo Secretario de Estado-Presidente do Consello Superior de Deportes, a proposta da Comisión Permanente do Comité Español de Deporte Universitario.

h) Tres deportistas de alto nivel, un en representación dos deportes olímpicos, outro en representación de deportes non olímpicos e outro en representación do deporte paralímpico, designados previa consulta ás asociacións máis representativas dos deportistas dos devanditos ámbitos.

i) Un representante da asociación de entidades locais con maior implantación no ámbito estatal, designado polo Secretario de Estado-Presidente do Consello Superior de Deportes a proposta da citada Asociación.

7. O mandato dos membros de carácter electivo será por un período de catro anos, que poderá ser renovado por un novo período. Así mesmo, devanditos membros causarán baixa, con anterioridade á finalización do seu mandato, nos seguintes casos:

A petición propia.

A proposta do colectivo que representan.

Por revogación da designación.

Por perda da condición ostentada pola que foron propostos.

8. A Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel rexerase polo establecido no título II, capítulo II, da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común.Artigo 8. Subcomisión Técnica de Seguimento.

1. Créase a Subcomisión Técnica de Seguimento, que estará integrada polos seguintes membros do Consello Superior de Deportes:

a) O Director Xeral de Deportes que actuará como Presidente da Subcomisión.

b) O Subdirector Xeral de Alta Competición como Vicepresidente da Subcomisión.

c) O Subdirector Xeral de Promoción Deportiva e Deporte Paralímpico, que actuará como vogal.

d) Dous Técnicos deportivos do Consello Superior de Deportes que actuarán como vogais. e) Un funcionario do organismo que actuará como Secretario da Subcomisión.

2. A Subcomisión Técnica de Seguimento reunirase por convocatoria do seu Presidente ou a iniciativa do Presidente da Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel. Os seus acordos adoptaranse por maioría simple e, en caso de empate, o Presidente terá voto de calidade. O Secretario levantará acta dos acordos tomados e remitiraos á Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel.

3. Corresponde á Subcomisión Técnica de Seguimento:

a) Examinar as solicitudes de cualificación de deportista de alto nivel presentadas polas federacións deportivas españolas, elevando aquelas que cumpren os criterios establecidos no presente real decreto para a adquisición da devandita condición, ao Presidente da Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel, que ditará a oportuna resolución que será obxecto de publicación no «Boletín Oficial do Estado».

b) Remitir á Comisión de Avaliación de Deporte de Alto Nivel, xunto con informe razoado, os casos excepcionais de solicitude da condición de deportista de alto nivel a que se refire o apartado 2 do artigo 6 desta norma, para que a Comisión realice a valoración correspondente.

c) Informar á Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel do desenvolvemento das súas actividades, redactando unha memoria anual das mesmas.

d) Elaborar propostas de resolución sobre as cuestións técnicas que a Comisión lle asigne.

e) Asesorar á Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel en todas aquelas materias que lle sexan encomendadas.

 

 

 

Artigo 9. Medidas para promover a formación e educación, e facilitar o acceso ás diferentes ofertas formativas do sistema educativo, para os deportistas de alto nivel e alto rendemento.

1. Acceso aos estudos universitarios. Anualmente, as comunidades autónomas reservarán, para quen acrediten a súa condición de deportista de alto nivel, e reúnan os requisitos académicos correspondentes, unha porcentaxe mínima do tres por cento das prazas ofertadas polos centros universitarios nos que se dean as circunstancias previstas no Real Decreto 1742/2003, de 19 de decembro, polo que se establece a normativa básica para o acceso aos estudos universitarios de carácter oficial, ou normativa que o substitúa.

Os Consellos de Goberno das universidades poderán ampliar a porcentaxe de prazas reservadas a deportistas de alto nivel.

As Universidades valorarán os expedientes destes alumnos conforme ao disposto na normativa aplicable.

Os centros que impartan os estudos e ensinos en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, Fisioterapia e Mestre de Educación Física, reservarán unha cota adicional equivalente como mínimo ao cinco por cento das prazas ofertadas para os deportistas de alto nivel, que se manterá ata a convocatoria de setembro, podendo incrementarse devandita cota.

Os deportistas de alto nivel estarán exceptuados da realización de probas físicas que, no seu caso, establézanse como requisito para o acceso aos ensinos e estudos en Ciencias da Actividade Física e do Deporte.

2. Educación Secundaria Obrigatoria. Nos procedementos de admisión de alumnos, nos centros públicos ou privados concertados que impartan a Educación Secundaria Obrigatoria (ESO), cando non existan prazas suficientes, contemplarase como criterio prioritario a consideración de deportista de alto nivel ou de alto rendemento. A materia de Educación Física será obxecto de posible exención, previa solicitude do interesado, para aqueles deportistas que acrediten a condición de deportista de alto nivel ou de alto rendemento.

3. Ensino Posobrigatorio.

a) Formación Profesional. En relación cos ciclos de grao medio e grao superior, as Administracións educativas establecerán unha reserva mínima do cinco por cento das prazas ofertadas para os deportistas que acrediten a condición de deportista de alto nivel ou de alto rendemento e que cumpran os requisitos académicos correspondentes.

No referente ao acceso aos ensinos conducentes aos títulos de formación profesional da familia de Actividades Físicas e Deportivas, os deportistas que acrediten a condición de deportista de alto nivel ou de alto rendemento quedarán exentos da realización da parte específica da proba de acceso que substitúe aos requisitos académicos.

b) Bacharelato. Nos procedementos de admisión de alumnos, nos centros públicos ou privados concertados que impartan o Bacharelato, cando non existan prazas suficientes, contemplarase como criterio prioritario a consideración de deportista de alto nivel ou de alto rendemento.

A materia de Educación Física poderá ser obxecto de exención, previa solicitude do interesado, para aqueles deportistas que acrediten a consideración de deportista de alto nivel ou de alto rendemento.

4. Ensinos Artísticos. En relación cos ciclos de grao medio e grao superior, as Administracións educativas establecerán unha reserva mínima do cinco por cento das prazas ofertadas para os deportistas que acrediten a condición de deportista de alto nivel ou de alto rendemento que cumpran os requisitos académicos correspondentes, e superen a proba específica.

En relación cos ensinos artísticos superiores, as Administracións educativas establecerán unha reserva mínima do 3 por cento das prazas ofertadas para os deportistas que acrediten a condición de deportista de alto nivel ou de alto rendemento, e que cumpran os requisitos académicos correspondentes e superen a proba específica.

5. Ensinos Deportivos. En relación cos ensinos deportivos de réxime especial:

a) Acreditarán as competencias relacionadas cos requisitos de acceso de carácter específico, quen ostenten a condición de deportista de alto nivel, na modalidade ou especialidade que se trate.

b) O real decreto que estableza o título e os ensinos mínimos determinará a acreditación de competencias relacionadas cos requisitos de carácter específico que proceda outorgar a aqueles deportistas con licenza expedida ou homologada polas federacións deportivas españolas, que cumpran algunha das seguintes condicións:

i. que sexan deportistas cualificados como de alto rendemento ou equivalente polas comunidades autónomas, de acordo coa súa normativa.

ii. que fosen seleccionados polas diferentes federacións deportivas españolas, para representar a España en competicións oficiais internacionais en categoría absoluta, en polo menos en 1 dos 2 últimos anos.

O Goberno poderá establecer a correspondencia formativa entre os módulos de formación dos ensinos deportivos e a experiencia deportiva acreditada polos deportistas que ostenten a condición de deportista de alto nivel ou de alto rendemento.

O Consello Superior de Deportes, xunto coas comunidades autónomas e as federacións deportivas españolas, poderá establecer convenios para a creación dunha oferta formativa específica de ensinos deportivos para os deportistas que acrediten a condición de alto nivel ou de alto rendemento.

6. Educación de persoas adultas. As Administracións educativas, de acordo co artigo 67.1 da Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación, poderán crear unha oferta de ensino básico e de ensino posobrigatorio adaptada ás necesidades dos deportistas que acrediten a condición de deportista de alto nivel ou de alto rendemento.

7. As cotas de reserva de prazas aos que fan referencia os apartados anteriores de leste mesmo artigo haberán de manterse nas diferentes convocatorias que se realicen ao longo do ano.

8. Ao obxecto de facer efectiva a compatibilización dos estudos coa preparación ou actividade deportiva dos deportistas de alto nivel ou alto rendemento, as Administracións competentes adoptarán as medidas necesarias para conciliar as súas aprendizaxes coas súas responsabilidades e actividades deportivas. Así mesmo, as universidades na súa normativa propia terán presente tal condición en relación ás solicitudes de cambios de horarios, grupos e exames que coincidan coas súas actividades, así como respecto dos límites de permanencia establecidos polas universidades e, en xeral, na lexislación educativa.

9. O Consello Superior de Deportes poderá subscribir convenios coas comunidades autónomas, universidades e institucións educativas privadas, co fin de que os deportistas de alto nivel ou alto rendemento poidan gozar de condicións especiais en relación ao acceso e permanencia nas mesmas, respectando, en todo caso, os requisitos académicos xenerais previstos para o acceso.

10. O Consello Superior de Deportes porá en marcha as medidas necesarias para posibilitar que os deportistas de alto nivel ou alto rendemento que se vexan obrigados a cambiar de lugar de residencia por motivos deportivos poidan continuar a súa formación no seu novo lugar de residencia.

11. Co fin de facer compatibles os estudos cos adestramentos e a asistencia a competicións do colectivo de deportistas de alto nivel ou alto rendemento, promoverase a realización de Acordos ou Convenios coas autoridades educativas competentes, para a posta en marcha de tutorías académicas que presten apoio a quen teñan dificultades para manter o ritmo normal de asistencia.

12. Pola súa banda, o Consello Superior de Deportes, en colaboración cos diferentes axentes formadores, fomentará programas de formación ocupacional para os deportistas de alto nivel ou de alto rendemento coa finalidade de facer compatible a práctica deportiva e a formación, en calquera das modalidades da formación: presencial, mixta e a distancia.

 

Artigo 10. Medidas en relación á súa incorporación e permanencia no mercado laboral.

1. O Consello Superior de Deportes poderá subscribir convenios con empresas e outros entes e institucións, co fin de facilitar aos deportistas de alto nivel as condicións para compatibilizar a súa preparación técnico-deportiva co goce dun posto de traballo.

2. O Consello Superior de Deportes promoverá medidas para a obtención de créditos a quen ostenten ou ostentasen a condición de deportista de alto nivel.

Artigo 11. Medidas en relación á súa incorporación e permanencia en corpos dependentes da Administración Xeral do Estado, comunidades autónomas, corporacións locais e outras institucións públicas.

 

1. As Administracións públicas, así como os organismos públicos vinculados ou dependentes das mesmas, considerarán como mérito avaliable alcanzar a cualificación de deportista de alto nivel no acceso, a través do sistema de concurso oposición, a corpos ou escalas de funcionarios públicos ou categorías profesionais de persoal laboral, relacionadas coa actividade deportiva. En todo caso, dita valoración levará a cabo respectando as competencias que ostentan as comunidades autónomas e as entidades locais en materia de réxime estatutario dos funcionarios públicos.

Así mesmo, dita cualificación considerarase como mérito avaliable nos concursos de méritos para a provisión de postos de traballo relacionados coa actividade deportiva, sempre que estea prevista na correspondente convocatoria a valoración de méritos específicos.

Os deportistas de alto nivel poderán quedar exentos das probas de aptitude física nos termos previstos nas correspondentes bases e convocatorias dos procesos selectivos.

2. De conformidade co artigo 53.5 da Lei 10/1990, de 15 de outubro, do Deporte, as convocatorias das probas de acceso aos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado e ás Forzas Armadas considerarán como mérito alcanzar no últimos cinco anos a condición de deportista de alto nivel, sempre que estea prevista nas mesmas a valoración de méritos específicos. Igualmente, para a provisión de destinos relacionados coas actividades físicas e deportivas, valorarase como mérito o ostentar no devandito período a condición de deportista de alto nivel.

3. Desde a Administración de destino facilitaranse as condicións necesarias para que os deportistas de alto nivel participen nos adestramentos, concentracións e competicións relacionadas coa práctica deportiva, sempre que as necesidades do servizo permítano.

4. Con obxecto de fomentar a práctica e formación deportiva, o Consello Superior de Deportes formalizará convenios coas asociacións deportivas constituídas no seo dos Corpos e Forzas de Seguridade do Estado.

5. No ámbito da Administración do Estado terá a consideración de permiso retribuído a asistencia dos deportistas de alto nivel a competicións oficiais de carácter internacional, así como ás concentracións preparatorias destas.

 

Artigo 12. Medidas en relación á súa incorporación e permanencia no Exército.

De acordo co disposto na disposición final novena da Lei 17/1999, de 18 de maio, do Réxime de persoal das forzas armadas, o Ministerio de Defensa e o Consello Superior de Deportes ou as Administracións Públicas competentes poderán subscribir convenios de mutua colaboración e de apoio aos deportistas de alto nivel, pertencentes ás Forzas Armadas, con obxecto de fomentar a práctica e a formación deportiva.

 

 

Artigo 13. Inclusión na Seguridade Social.

1. En aplicación do artigo 53.2.e) da Lei do Deporte e na disposición adicional terceira do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado por Real Decreto Lexislativo 1/1994, de 20 de xuño, os deportistas de alto nivel terán dereito á súa inclusión na Seguridade Social nos termos que se establecen neste artigo.

2. Os deportistas de alto nivel, maiores de dezaoito anos, que, en razón da súa actividade deportiva ou de calquera outra actividade profesional que realicen, non estean xa incluídos en calquera dos réximes da Seguridade Social, poderán solicitar a súa inclusión no campo de aplicación do Réxime Especial da Seguridade Social de traballadores por conta propia ou autónomos, quedando afiliados ao sistema e asimilados á situación de alta, mediante a subscrición dun convenio especial coa Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

3. O citado convenio rexerase polo establecido na Orde TAS/2865/2003, de 13 de outubro, pola que se regula o convenio especial no sistema da Seguridade Social, salvo as seguintes particularidades:

a) Os deportistas de alto nivel poderán subscribir o convenio especial aínda que con anterioridade non realizasen actividade determinante da súa inclusión no campo de aplicación da Seguridade Social, non esixíndose, por tanto, período previo de cotización.

b) A solicitude de subscrición do convenio especial deberá realizarse no prazo de noventa días naturais, a contar desde o seguinte ao da publicación no «Boletín Oficial do Estado» da relación de deportistas de alto nivel e as súas modificacións ás que fai referencia o artigo 3.2 deste real decreto, e na que figuren incluídos, retrotrayéndose os efectos da solicitude ao día 1 do mes en que se adquiriu a condición de deportista de alto nivel.

c) No momento de subscribir o convenio especial, o interesado poderá elixir a base de cotización entre as vixentes no Réxime Especial de traballadores por conta propia ou autónomos, con suxeición ás normas xerais aplicables ao devandito réxime.

d) A realización de calquera actividade profesional por conta propia ou allea que supoña a inclusión do deportista de alto nivel en calquera réxime da Seguridade Social determinará, sen excepción algunha, a extinción do convenio.

e) Non será causa de extinción do convenio especial a non inclusión nas sucesivas relacións de deportistas de alto nivel publicadas no «Boletín Oficial do Estado», daqueles deportistas que estivesen incluídos con anterioridade e subscribisen o convenio.

 

Artigo 14. Medidas en relación cos beneficios fiscais.

1. Os deportistas de alto nivel beneficiaranse da exención prevista na letra m) do artigo 7 da Lei 35/2006, de 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renda do non Residentes e do Patrimonio, co límite e requisitos establecidos no artigo 4 do Regulamento do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, aprobado polo Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo.

2. Os deportistas de alto nivel beneficiaranse das medidas incluídas na disposición adicional undécima da Lei 35/2006, de 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e de modificación parcial das leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a Renda de non Residentes e do Patrimonio.

 

 

Artigo 15. Perda da condición de deportista de alto nivel.

A condición de deportista de alto nivel pérdese por algunha das seguintes causas:

a) Por vencer os prazos definidos no parágrafo 1 do artigo 16 deste real decreto.

b) Por ser sancionado, con carácter definitivo en vía administrativa, por infracción en materia de dopaxe.

c) Por ser sancionado, con carácter firme en vía administrativa, por algunha das infraccións previstas no artigo 14 do Real Decreto 1591/1992, de 23 de decembro, sobre disciplina deportiva.

d) Por deixar de cumprir as condicións previstas no artigo 3.3 do presente real decreto.

e) Por competir oficialmente por un país diferente a España.

As federacións deportivas españolas, se se producen as situacións definidas nos apartados b), c), d) e e) deste artigo deberán comunicar inmediatamente ao Presidente da Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel dita situación, a fin de que por este dítese a oportuna resolución, declarando a perda da condición de deportista de alto nivel, que será publicada no «Boletín Oficial do Estado».

 

Artigo 16. Alcance e límites das medidas.

1. A duración das medidas de apoio incluídas no presente real decreto abarcará un período de cinco anos, a partir da data de publicación da resolución na que se cualifica ao deportista como deportista de alto nivel no «Boletín Oficial do Estado», salvo que devandito deportista fose medallista olímpico ou paralímpico, nese caso o prazo de duración será de sete anos. O cómputo do devandito prazo suspenderase cando se acredite a declaración de incapacidade temporal, nos supostos previstos no artigo 128 do Real Decreto Lexislativo 1/1994, de 20 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social.

2. Nos supostos previstos nos parágrafos b) e c) do artigo 15, a perda da condición de deportista de alto nivel e as medidas de apoio que xeran dita condición, producirase desde o momento en que recaia resolución firme, con carácter definitivo en vía administrativa, sen prexuízo da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado».

Os deportistas que perdesen a súa condición de alto nivel por algunha das causas previstas no parágrafo anterior non poderán optar de novo a esta condición, ata o cumprimento íntegro da sanción que lles foi imposta.

3. Nos supostos previstos no parágrafo d) do artigo 15, a perda da condición de deportista de alto nivel e as medidas de apoio que xeran dita condición, producirase desde o momento en que se fixe a residencia fiscal nun dos países definidos no artigo 3, apartado 3.a) do presente real decreto, sen prexuízo da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado».

4. No suposto previsto no parágrafo e) do artigo 15, a perda da condición de deportista de alto nivel e as medidas de apoio que xeran dita condición, terá efecto desde o momento en que se produza a participación do deportista en competición oficial representando a un país diferente a España, sen prexuízo da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado».

 

Artigo 17. Apoio ao deportista de alto nivel.

No seo do Consello Superior de Deportes crearase un servizo de apoio ao deportista de alto nivel, nos termos que determine a Comisión Executiva da Comisión Interministerial de Retribucións, que dependerá da Subdirección Xeral de Alta Competición e desenvolverá as seguintes funcións:

a) Atender, apoiar e asesorar aos deportistas de alto nivel en relación ás medidas establecidas no real decreto.

b) Realizar o seguimento e elaborar as propostas precisas en relación co contido previsto no presente real decreto, en coordinación coa Subcomisión Técnica de Seguimento. c) Atender as propostas relacionadas cos deportistas de alto nivel que realicen as federacións deportivas españolas.

d) Coordinar coas diferentes institucións públicas e organismos privados as actuacións necesarias para o apoio aos deportistas de alto nivel.

 

Disposición adicional primeira. Especialidades deportivas non acollidas por ningunha Federación.

 

Os deportistas que practiquen especialidades deportivas non acollidas por ningunha federación deportiva española, pero integrados nunha agrupación de clubs de ámbito estatal recoñecida polo Consello Superior de Deportes, poderán alcanzar a condición de deportista de alto nivel no caso de que cumpran os requisitos previstos neste real decreto. Nestes supostos, as facultades de presentación e proposta previstas no artigo 6 para as federacións deportivas españolas entenderanse referidas a as agrupacións de clubs de ámbito estatal. A Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel analizará cada unha das proposicións e elevará proposta razoada sobre cada unha delas.

 

 

Disposición adicional segunda. Non incremento do gasto público.

Os posibles custos derivados da entrada en vigor do presente real decreto atenderanse con cargo ás dotacións ordinarias dos Departamentos e organismos afectados.

 

Disposición derogatoria única. Derrogación normativa.

Queda derrogado o Real Decreto 1467/1997, de 19 de setembro, e os seus anexos, modificados pola Orde de 14 de abril de 1998, así como cantas disposicións de igual ou inferior rango opóñanse ao previsto no presente real decreto.

Así mesmo, queda derrogado o apartado c) do parágrafo 1 do artigo 14 do Real Decreto1742/2003, de 19 de decembro, polo que se establece a normativa básica para o acceso aos estudos de carácter oficial.

 

Disposición final primeira. Títulos competenciais.

 

Os artigos 9, 10, 11, 13 e 14 dítanse, respectivamente, ao amparo das regras 30.ª, 7.ª, 18.ª, 17.ª e 14.ª do artigo 149.1 da Constitución.

 

Disposición final segunda. Habilitación normativa.

Autorízase á Ministra de Educación e Ciencia para ditar cantas disposicións sexan necesarias para o desenvolvemento e aplicación do presente real decreto e para que, a proposta da Comisión de Avaliación do Deporte de Alto Nivel, modifique os criterios de integración expresados no anexo do presente real decreto, cando así o aconselle a evolución técnico-deportiva.

 

Disposición final terceira. Entrada en vigor. O presente real decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no «Boletín Oficial do Estado».

Dado en Madrid, o 13 de xullo de 2007.

JUAN CARLOS R.

 

A Ministra de Educación e Ciencia,

 

MERCEDES CABRERA CALVO-SOTELO

 

ANEXO

Criterios de integración por federacións

CRITERIOS XERAIS DE INTEGRACIÓN

Introdución e observacións

 

1. Considéranse como Probas Individuais aquelas en as que un só deportista é responsable, a través da súa execución, do desenvolvemento e do resultado na competición deportiva.

Considéranse como probas de actuación simultánea de ata 4 compoñentes, aquelas que constitúen un agregado de 2, 3 ou 4 deportistas que integran un equipo, executando unha acción repetitiva e semellante (barcos remo e piragüismo de máis dun tripulante, proba de persecución por equipos en ciclismo...).

Considéranse probas de combate, aquelas que impliquen unha pugna directa, individuo contra individuo, en defensa dun mesmo (boxeo, judo kárate…).

Considéranse como Resto de probas:

a) As de suma de esforzos: aquelas de máis dun participante, que xorden como execución individual e coordinada de varios deportistas (substitucións en natación ou atletismo, etc.) Equipo I.

b) As de actuación simultánea de máis de 4 compoñentes: aquelas que constitúen un agregado de máis de 4 deportistas que integran un equipo, executando unha acción repetitiva e semellante (barcos remo de máis de 4 tripulantes, equipo de natación sincronizada, de ximnasia rítmica...) Equipo I.

c) As probas de equipo de participación alternativa cuxo resultado non é a suma de resultados das Probas Individuais (probas de equipo de esgrima, de tiro con arco, etc.) Equipo I.

d) Aquelas probas de equipo que realmente non se celebran, pero que son o resultado de sumar os resultados das Probas Individuais (p.ex. clasificación por equipos en cros.) Equipo II.

No caso deste tipo de probas [a), b), c) e d)], unicamente serán obxecto deste Real Decreto aqueles deportistas que finalmente participasen na proba.

e) Os Deportes Colectivos, aqueles en os que dous grupos de máis de 2 deportistas compiten de forma simultánea no tempo, con alternancia na posesión ou dominio dun móbil, mediante accións técnico tácticas de ataque e defensa (fútbol, balonmán, baloncesto, etc.) Equipo II.

A estes efectos, nos Deportes Colectivos, considéranse membros do equipo a todos os deportistas oficialmente inscritos na Acta, e se os Campionatos do Mundo ou de Europa celébranse en varias fases, unicamente consideraranse membros do equipo aos xogadores participantes na Fase Final do Campionato.

2. O número de países participantes que se terá en conta, nos grupos de probas non olímpicas, é o do total do evento a valorar (sen distinción de sexos), non o das distintas probas. Con todo cando nun mesmo evento participan diferentes categorías de idade, o número de países a contabilizar é o número de países participantes no total de probas de cada categoría de idade. De igual forma cando un mesmo evento é multideportivo, o número de países a contabilizar é o número de países participantes en cada modalidade deportiva.

3. Nos casos de Campionatos do Mundo e de Europa que teñan fases clasificatorias para acceder á fase final, o número de países a considerar é o do conxunto de fases.

4. No caso de valoración do Ranking Mundial, terán validez aqueles elaborados polas respectivas Federacións Internacionais con carácter oficial. No caso do tenis consideraranse o ranking elaborados polo ATP e a WTA, ou os que no seu caso determine a Comisión de avaliación do deporte de alto nivel. Igualmente en caso de discrepancia na aplicación deste punto, a solicitude será trasladada á devandita Comisión para o seu estudo e resolución.

5. As Categorías de Idade ás que se refire este Real Decreto son a Absoluta e as categorías inferiores á Absoluta:

Inferiores á absoluta: deportistas de categorías inferiores á Absoluta –menores de 23 anos ata 15 anos incluídos– que participan en eventos que corresponden á súa idade.

Infer. En Absoluta: deportistas de categorías inferiores á Absoluta, menores de 21 anos e maiores de 14, que participan en eventos de categoría Absoluta. Non son obxecto destas normativa categorías de idade superiores ou iguais á absoluta, diferentes desta (por exemplo, veteranos, grupos de idade, etc.)

6. Non se considerarán os resultados de deportistas, que en probas en que se compita en formato de cadro –combate ou enfrontamento directo–, non obtivesen polo menos unha vitoria nun combate ou partido.

7. Con carácter xeral, as probas incluídas nas Federacións de combate, que non sexan de equipo, consideraranse como probas de combate.

8. Nas competicións dunha única fase final, é dicir competicións nas que non houbese fases previas para acceder á devandita competición final, non se considerarán os resultados de deportistas, en probas con menos de 4 participantes ou países participantes. Con todo e de acordo ao anterior, tomando como exemplo o Campionato do Mundo de Baloncesto, onde participa un número limitado de países, o número a ter en conta a efectos deste Real Decreto é o de todos os países que participaron en todas as fases de clasificación (ver punto 3).

9. Ademais dos criterios incluídos neste anexo, por resultados en Campionatos do Mundo e de Europa, poderán ser propostos para ser deportistas de alto nivel os medallistas en Campionatos do Mundo Universitarios ou Universiadas, e os medallistas nos Xogos do Mediterráneo. 10. No caso de que unha Federación, con posterioridade á aprobación deste real Decreto, inclúa no seu programa de probas unha nova proba de diferentes características das existentes, os criterios de inclusión serán os xenerais para ese tipo de proba, detallados ao final deste anexo.