Dades econòmiques

Publicación Ayudas i Subvencions

A través de la Base de dades Nacional de Subvencions, es pot accedir a la informació subministrada des de 2016 pels òrgans concedentes Publicació de les Ajudes i Subvencions concedides pel Consell Superior d'Esports en compliment del que es disposa en l'art. 18.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

Comptes de l'organisme

La Disposició addicional tercera de la Resolució de 3 de juny de 2013 (BOE 7 de juny) estableix que els organismes hauran d'incloure la referència a les corresponents seus electròniques o pàgines web en les quals estiguin publicades els comptes anuals complets i el seu corresponent informe d'auditoria de comptes.