Ajudes a projectes de Deporte Inclusivo

Ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para la realización de proyectos de Deporte Inclusivo en el año 2022

El 4 de maig s'ha publicat en el BOE l'extracte de la Resolució de la Presidència del Consell Superior d'Esports, per la qual es convoquen Ayudas a les Federacions Esportives Espanyoles per a la realització de projectes d'esport inclusiu l'any 2022.

Las sol·licituds es podran presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica del CSD.

Para accedir al document prémer el següent enllaç:   

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/boe-b-2022-13817.pdf

Para més informació, així com per a la seva sol·licitud i tramitació, dirigir-se a l'enllaç de la Seu Electrònica del Consell Superior d'Esports:

https://sede.csd.gob.es/oficinavirtual/fichaconvocatoria.aspx?idprocedimiento=122&idRes=420

Las finalitats a les quals podran anar dirigides les ajudes són les següents:

1.      Procesos de integración del deporte para personas con discapacidad en la federación.

a)      Elaboració de projectes

b)     Organització de jornades o seminaris en el marc dels processos d'integració.

2.      Ajudes per a la formació.

 1. Formació especialitzada als tècnics esportius i altre personal de la Federació en activitat física i esport per a persones amb discapacitat i inclusiu.
 2. Programes de formació especialitzada per a classificadors, jutges, àrbitres, etc., de les diferents modalitats esportives per a persones amb discapacitat, tant en l'àmbit nacional com a internacional.

3.      Organització de competicions que afavoreixin el procés d'inclusió i integració de persones amb discapacitat. Se tindrà especial consideració a l'organització de competicions per a persones amb i sense discapacitat en la mateixa data i lloc. También es podran sol·licitar ajudes per al trasllat de materials esportius de competició específics d'esportistes amb discapacitat (cadires de rodes, handbikes, tricicles, etc.).

4.      Promoció i difusió de l'esport per a persones amb discapacitat.

 1. Actuacions de sensibilització de la societat i de les institucions esportives sobre la importància d'integrar en les seves estructures l'esport per a persones amb discapacitat.
 2. Realització d'esdeveniments i actuacions que difonguin l'esport per a persones amb discapacitat.
 3. Projectes i estudis innovadors en relació amb l'esport per a persones amb discapacitat.
 4. Producció de material audiovisual i publicacions electròniques.

5.      Foment de la presència de representants amb discapacitat en els òrgans de govern de les federacions espanyoles i en les federacions internacionals, amb especial consideració de les dones amb discapacitat.

6.      Contractació de personal específic de l'esport de persones amb discapacitat.

 1. Esportistes de suport, exclosos els que rebin beques del Pla ADOP.
 2. Personal de suport a esportistes amb gran discapacitat.

Podrán accedir a aquestes ajudes:

 • Las noves contractacions realitzades o que es vagin a realitzar en 2022.
 • Las noves contractacions que van obtenir ajuda a l'empara de la Resolució de la Presidència del CSD, per la qual es van concedir ajudes a les Federacions Esportives Espanyoles per a la realització de projectes d'esport inclusiu l'any 2021, que romanguin en vigor durant l'any 2022.
 • Las noves contractacions que es van realitzar en 2021 a partir de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de la Resolució de la Presidència del CSD, per la qual es van convocar ajudes a les Federacions Esportives Espanyoles per a la realització de projectes d'esport inclusiu l'any 2021, que romanguin en vigor durant l'any 2022.

Es fixarà un únic pagament corresponent com a màxim al 50% del salari brut anual de la contractació objecto de subvenció, amb un límit màxim de 10.000€.

7.      Captació, detecció del talent i desenvolupament esportiu d'esportistes amb discapacitat, amb caràcter previ a la tecnificació.