Finalitat

Es prendran les mesures adequades per a desenvolupar la capacitat física dels joves, per a permetre'ls adquirir destreses físiques i esportives de base i per a fomentar la pràctica de l'esport, específicament:

  • Vetlant per que tots els alumnes gaudisquen de programes de pràctiques d'esports, d'activitats recreatives i d'educació física, així com de les instal·lacions precises, i procurant que s'habiliten per a açò uns horaris adequats.

  • Garantint la formació de professors qualificats en totes les escoles.

  • Oferint, després del període d'escolarització obligatòria, la possibilitat que els joves continuen practicant esports.

  • Encoratjant l'establiment de vincles adequats entre les escoles i altres institucions d'ensenyament, els clubs esportius escolars i els clubs esportius locals.

  • Fomentant un estat d'opinió en el qual els pares, professors, entrenadors i dirigents estimulen als joves perquè practiquen l'esport amb regularitat.

  • Vetlant per que s'inculquen als joves des de l'escola elemental els principis de l'ètica esportiva.

(Carta Europea de l'Esport, Art. 5)

 

En 1988, el Ministeri d'Educació i Ciència, el Consell Superior d'Esports, Organisme Autònom del referit Ministeri, i les Comunitats Autònomes que no tenien transferides en aqueix moment les competències en matèria educativa, inicien un Pla, el nom complet del qual és d'Extensió de l'Educació Física i l'Esport Escolar en Centres docents no Universitaris, més conegut pel nom de Pla Escolar.

 

Aquest important projecte ha permès dotar a molts centres d'ensenyament públics de Primària i Secundària dels mitjans necessaris per a impartir l'Educació Física curricular i, a més, ha fomentat l'hàbit esportiu a través de l'esport com a activitat extraescolar.

 

Amb açò s'ha contribuït al desenvolupament d'autèntiques àrees educatives per a una formació integral, creant, també, en molts municipis una important infraestructura d'instal·lacions esportives al servei de tota la col·lectivitat.