Subvencions a camps de futbol

El Reial decret 258/1998 de 20 de febrer, de modificació parcial del Reial decret 419/1991, de 27 de març, pel qual es regula la distribució de la recaptació i premis en les Apostes Esportives de l'Estat i altres jocs gestionats per l'Organisme Nacional de Loteries i Apostes Esportives de l'Estat, i es dicten normes complementàries, assigna l'1 per 100 de la recaptació al CSD amb destinació al futbol no professional.

L'article cinquè del Reial decret abans citat especifica que aquest import de l'1 per 100 ha de ser destinat pel CSD al foment del futbol no professional d'acord amb els criteris objectius que determine aquest organisme

El CSD considera que els programes de la RFEF vinculats al futbol no professional són la destinació adequada per als crèdits el finançament dels quals s'origina pel que es disposa en l'article cinquè del RD 258/1998, de 20 de febrer abans citat.

Els pressupostos del CSD per a l'any contemplen dues subvencions nominatives per a la RFEF, la primera per a programes d'activitats del futbol no professional, i la segona per a obres i equipaments del futbol no professional.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, desenvolupat per l'article 65 del Reial decret 887/2006, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions, l'articulació d'aquestes subvencions es realitza mitjançant l'instrument jurídic del Conveni, com a mitjà per a la fixació dels criteris i l'establiment dels programes esportius que siguen objecte de finançament

Els programes que poden ser objecte de finançament amb càrrec als fons procedents de les Apostes Esportives de l'Estat són:

2.1 Actuacions Esportives

Aquestes actuacions es realitzen per la pròpia RFEF, d'acord amb la planificació aprovada per la Comissió Mixta que queda definida en el Conveni i conforme al calendari que en la mateixa s'establisca i aprove.

Aquestes actuacions estaran específicament destinades al futbol no professional, i així, durant l'exercici 2009, aquestes actuacions tindran per objecte la realització de jornades de reciclatge, formació, actualització i perfeccionament dels esportistes amb projecció de futur, així com actuacions similars destinades als col·lectius d'entrenadors, metges i àrbitres i, en general, altres activitats destinades a la promoció del futbol no professional, i seran específicament determinades en la Comissió Mixta.

No obstant l'anterior, donat l'interès existent en la potenciació del futbol femení, considerat el seu foment com una actuació de caràcter estratègic, dins de les anteriorment citades diferents actuacions que en el si de la Comissió Mixta es decidisca realitzar, es destinarà un mínim de 107.000 € per a la realització d'activitats de foment de Futbol Femení.

2.2. Instal·lacions esportives afectades al futbol no professional.

Tenen per objecte el relatiu a la construcció, millora, conservació, ampliació, remodelació de les instal·lacions de titularitat pública o federativa, en les quals es realitzen  actuacions de foment del futbol no professional i especialment competicions oficials de futbol no professional que hagen sigut organitzades directament per la RFEF o bé per altres institucions amb l'aprovació d'aquesta, i són específicament determinades en la Comissió Mixta, en funció del programa cuatrienal d'actuació de la RFEF i de les sol·licituds presentades pels interessats, d'acord amb criteris d'interès esportiu, de vertebració territorial i naturalesa dels projectes presentats.