FOCUS

Programa de Formació Contínua de l'Esport (FOCUS)

Seran participants en el Programa FOCUS 2018-2020 les Federacions Esportives Espanyoles amb títols d'ensenyaments esportius de règim especial, o amb plans formatius publicats d'acord amb l'Orde ECD/158/2014, de 5 de febrer, per la qual es regulen els aspectes curriculars, els requisits generals i els efectes de les activitats de formació esportiva als quals es referix la disposició transitòria primera del Reial decret 1363/2007, de 24 d'octubre.

Les activitats de formació seran sol·licitades i organitzades directament per les FF. DD. EE.  A més, podran sol·licitar i organitzar les activitats de formació, les Associacions de Federacions reconegudes pel Consell Superior d'Esports, així com l'Agència Espanyola de Protecció de la Salut en l'Esport (AEPSAD). El CSD , directament o a través del Centre Superior d'Ensenyaments Esportius (CESED), podrà organitzar activitats de formació que tinguen relació amb els objectius del Programa FOCUS.

Davant la proximitat de la finalització del Programa, i tenint en compte el volum, complexitat i varietat de les activitats realitzades, s'observa la necessitat d'ampliar la durada de l'actual Programa FOCUS fins al 31 de gener de 2022, amb la finalitat de dotar-li de continuïtat fins a l'aprovació d'un nou període de programació

  • Normativa

Programa FOCUS període 2018-2020 i ampliació fins a 31 de gener de 2022

Sol·licituds d'incorporació al Programa FOCUS 2018-2020.

Les sol·licituds d'incorporació al Programa FOCUS 2018-2020 i tota la informació referent a la convocatòria es troben disponibles en Catàleg de Tràmits de la Seu Electrònica del CSD, en el tràmit nº 201511.

 

 

Terminis per a la presentació de sol·licituds

1

 Un mes a partir de l'endemà a la publicació d'esta Resolució en el BOE

2

 Des del 7 de maig de 2018 fins al 30 de maig de 2018

3

 Des del 14 de gener de 2019 fins al 31 de gener de 2019

4

 Des del 13 de gener de 2020 fins al 30 de gener de 2020