PDL Padel

 

 

 

 

 

 

1. TAMAÑO DO CAMPO:

A pista de xogo é un rectángulo de dimensións 20m x 10m de medidas interiores (Tolerancia ± 0,5 %) pechada na súa totalidade con zonas de paramentos que ofrecen un rebote regular da pelota e zonas de malla metálica onde o rebote é irregular. Nos seus fondos está pechada por paredes ou muros cunha altura de 3m. As paredes laterais son graduadas e formadas por panos rectangulares de 3m de altura e 2m de lonxitude o primeiro pano e de 2m de altura e 2m de lonxitude o segundo pano. O resto dos lados péchase con malla metálica que á súa vez sobe por encima das paredes ata 4m de altura en todo o perímetro, tamén se admite que a malla metálica nas paredes laterais teña unha altura de 4m nos dous primeiros metros a contar desde o fondo da pista e os 16m restantes unha altura de 3m 

2. TRAZADO DO CAMPO:

 

As dimensións e marcas da pista así como das paredes laterais e de fondo indícanse na figura

Todas liñas de marcas terán 5 cm de ancho e serán de cor clara facilmente distinguible do pavimento.

3. ALTURA LIBRE DE OBSTÁCULOS:

A altura libre entre o pavimento e o obstáculo máis próximo (luminaria, teito en instalacións cubertas) será de 6m como mínimo sobre toda a superficie da pista sen que exista ningún elemento que invada devandito espazo.

4. ORIENTACIÓN:

O eixo longitudinal do campo en instalacións ao aire libre será N-S admitíndose unha variación comprendida entre N-NE e N-NON.

5. ILUMINACIÓN:

A iluminación artificial será uniforme e de maneira que non dificulte a visión dos xogadores, do equipo arbitral nin dos espectadores. Cumprirá a norma UNE-EN 12193 "Iluminación de instalacións deportivas" e contará cos seguintes niveis mínimos de iluminación:

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN
(exterior)
Iluminancia horizontal
E med (lux)
Uniformidade
E min/E med
Competicións internacionais e nacionais 500 0,7
Competicións rexionais, adestramento alto nivel 300 0,7
Competicións locais, adestramento, uso escolar e recreativo 200 0,5

 

En pistas ao aire libre disporanse os proxectores exteriormente á pista,a unha altura mínima desde o chan de 6m.

NIVEIS MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN
(interior)
Iluminancia horizontal
E med (lux)
Uniformidade
E min/E med
Competicións internacionais e nacionais 750 0,7
Competicións rexionais, adestramento alto nivel 500 0,7
Competicións locais, adestramento, uso escolar e recreativo 300 0,5

 

Ningunha luminaria deberá colocarse na zona do teito que está situada sobre a superficie da pista para evitar deslumbramientos. Para retransmisións de TV cor e gravación de películas requírese un nivel de iluminancia vertical de polo menos 1000 lux, non obstante este valor pode aumentar coa distancia da cámara ao obxecto. Para maior información debe consultarse a norma citada.

6. PARAMENTOS

As paredes laterais e de fondo terán un acabado superficial uniforme, liso e duro, sen rugosidades ou asperezas de forma que non sexa abrasivo e permita o contacto roce e deslizamiento de pelotas, mans e corpos. Construiranse con espesor suficiente e preferiblemente sen xuntas, de forma que ofrezan un rebote da pelota regular e uniforme.

A malla metálica pode ser de dobre torsión ou electrosoldada (tipo rectangular ou romboidal) en calquera caso o tamaño máximo da súa abertura medida nas súas diagonais non será inferior a 5 cm nin maior de 7,08 cm. A malla metálica debe estar tensa de modo que permita o rebote da pelota sobre ela, deberá formar unha superficie plana e vertical manténdose estas características no tempo.

Cando se utiliza malla electrosoldada os puntos de soldadura tanto ao interior como ao exterior da pista estarán protexidos de forma que non poidan producir cortes ou arañazos. Se a malla electrosoldada non está entrelazada e a súa montaxe faise de forma cadrada non romboidal, os fíos de aceiro paralelos ao chan deberán quedar no interior da pista e os verticais no exterior.

Cando se utiliza malla de simple torsión, os tensores deberán colocarse no exterior da pista e debidamente protexidos. As unións ou cosido entre os rolos de malla non presentarán elementos punzantes.

A malla metálica colócase sempre aliñada co bordo interior das paredes ou muros.

Nun dos lados laterais disponse unha porta ou espazo aberto para entrar ou saír da pista. Poden existir unha ou dúas aberturas a cada lado do centro da pista, con ou sen porta. As dimensións das aberturas serán as seguintes

 

  • Cun só acceso por lateral: o oco libre ha de ter un mínimo de 1,05 m x 2,00 m.
  • Con dous accesos por lateral: cada oco libre ha de ter un mínimo de 0,72 m x 2,00 m e un máximo de 0,82 m x 2,00 m.

En instalacións de uso público coidarase o cumprimento da normativa de accesibilidade para persoas con mobilidade reducida. As paredes laterais e de fondo poden construírse con ladrillo, vidro ou outros materiais transparentes ou opacos que teñan a consistencia e uniformidade suficiente para que o rebote da pelota sexa regular e uniforme. Os paramentos de vidro cumprirán a norma para vidro tépedo UNE EN 12150-1.

7. PAVIMENTO DEPORTIVO:

 

A superficie de xogo debe ser unha superficie plana, horizontal e uniforme. Admítense os pavimentos de formigón poroso, formigón puído, sintéticos e de herba artificial, de forma que permitan un bote regular da pelota. A cor pode ser verde, azul ou pardo terroso. O pavimento deportivo terá unha planeidad tal que as diferenzas de nivel inferiores sexan inferiores a 3 mm medidos con regra de 3 m (1/1000) Os pavimentos drenantes terán un índice de infiltración que cumprirá como mínimo I > 50 mm/h En pavimentos non drenantes as pendentes de evacuación máxima transversal serán do 1% Os pavimentos sintéticos e de herba artificial cumprirán os seguintes requisitos conforme co Informe UNE 41958 IN "Pavimentos deportivos" Requisitos:

Absorción impactos
(Redución de forza)
RF³10% RF³20% Sintéticos Herba artificial
Deformación StV£3mm Sintéticos
Fricción 0,4£m£0,8 Sintéticos
Bote vertical da pelota ³ 80% Herba artificial Sintéticos
Resistencia a impactos Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de 0,5 mm para impactos de 8 Nm Sintéticos
Resistencia a pegada Sen fisuras, gretas ou deformacións maiores de0,5 mm ás 24 h. de realizar o ensaio Sintéticos
Resistencia a abrasión Máxima perdida de peso 3g por 1000 revolucións Sintéticos
Resistencia a tracción ³ 400 kPa Sintéticos
Alongamento de rotura ³ 40 % Sintéticos
Recheo de area SiO2 ³ 96 % CAO £ 3 % Cantos redondeados Granulometría: 80% pes Æ 16mm – 1,25 mm lonxitude visible fibra 2mm – 3mm Sintéticos

 

8. EQUIPAMENTO:

 

O equipamento constituído polos postes e a rede cumprirá as Regras oficiais da Federación Española de Padel.

A REDE:

A rede divide na súa metade á pista, terá unha lonxitude de 10 m e unha altura de 0,88 m no seu centro e nos extremos terá unha altura máxima de 0,92 m.

A rede estará suspendida dun cable de suxeición, que será de aceiro galvanizado ou doutro material resistente á corrosión, de diámetro máximo 0,01 m e os seus extremos estarán unidos a dous postes laterais ou á propia estrutura que o suxeitan e tensan.

O dispositivo de tensión do cable debe estar concibido de forma que non se solte de forma inesperada e non constitúa un risco para os xogadores.

A rede remátase cunha banda superior de cor branca de anchura entre 5,0 e 6,3 cm unha vez encartada, polo seu interior vai o cable de suxeición da rede.

A rede debe quedar totalmente estendida de maneira que ocupe completamente todo o espazo entre os postes e a superficie da pista, non debe quedar ningún espazo entre os extremos da rede e os postes, no entanto non debe estar tensa.

Os fíos constituíntes serán de fibras sintéticas e o ancho de malla será o suficientemente reducido para evitar que a pelota pase á súa través.

Os POSTES:

Os postes terán unha altura máxima de 1,05 m, estarán encaixados na pista mediante cajetines. As súas caras exteriores coincidirán cos límites laterais da pista (abertura, porta ou malla metálica) figura 

 Poden ser de sección circular ou cadrada pero terán as súas arestas redondeadas. Os postes servirán de apoio do cable de suxeición da rede e terá unha guía para o devandito cable así como un dispositivo de tensión do mesmo, o cal estará deseñado de forma que non se poida soltar de forma inesperada.

Os postes poden ser de aceiro protexido contra a corrosión, metal lixeiro non corrosivo ou protexido da corrosión ou material sintético.

A PELOTA Ou BÓLA:

Será unha esfera de goma cunha superficie exterior uniforme de cor branca ou amarelo. Terá as seguintes características: - Diámetro entre 6,35 cm e 6,67 cm - Peso entre 56,7 g e 59,4 g - O bote estará comprendido entre 135 cm e 145 cm ao deixala caer desde 2,54 m sobre unha superficie dura - Terá unha presión interna entre 4,6 Kg e 5,2 Kg por cada 2,54 cm2 

Cando se xoga a máis de 500 m de altitude sobre o nivel do mar, pódense utilizar tipo de pelotas sendo idénticas ao tipo antes indicado excepto en que o bote debe estar entre 121,92 cm e 135 cm.

A PA:

A pa cumprirá as Regras oficiais da Federación Española de Padel. As medidas máximas da mesma serán 45,5 cm de longo, de 26 cm de ancho e 38 mm de grosor. A pa estará perforada por un número non limitado de buracos de 9 a 13 mm de diámetro cada un en toda a zona central. Nunha zona periférica máxima de 4 cm medidos desde o bordo exterior da pa, os buracos poderán ter un maior diámetro, longo ou forma a condición de que non afecten á esencia do xogo.

A superficie de golpeo poderá ser plana, lisa ou rugosa, non excedendo de 30 cm de longo e 26 cm de ancho. O marco incluído o mango estará libre de obxectos adheridos e outros dispositivos que non sexan só para limitar ou previr deterioracións, vibracións ou distribuír o peso. Deberá ter obrigatoriamente un cordón ou correa de suxeición á boneca como protección de accidentes.