HCH-Hoquei Gele

INDICE

0    AMBITO D'APLICACIÓ

1.    DEFINICIÓ I GRANDÀRIA DE LA PISTA

2.    TANCA I ZOCALO PERIMETRAL

3.    PANELLS DE PROTECCIÓ TRANSPARENTS

4.    BANDES EXTERIORS I XARXA DE PROTECCIÓ

5.    DIVISIÓ I TRAÇAT DE LA PISTA

6.    SEPARACIONS MOVILES

7.    ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

8.    ORIENTACIÓ

9.    IL·LUMINACIÓ

10.    SUPERFÍCIE ESPORTIVA DE GEL

11.    LA PORTERIA

      11.1    EL MARC

      11.2    ESTRUCTURA DE SUJECCIÓN DE LA XARXA

      11.3    LA XARXA

12.    LA PASTILLA o “PUCK”

13.    ELS PALS o “ESTICS”

14    ELS PATINS

15.    EQUIPAMENT DE PROTECCIÓ

16.    BANQUETES DE JUGADORS, SANCIONATS I JUTGES

      16.1    BANQUETES DE JUGADORS

      16.2    BANQUETES DE SANCIONATS

      16.3    TAULA DE JUTGES

      16.4    CABINES DELS JUTGES DE GOL

17.    MARCADOR

18.    MEGAFONIA I EQUIP DE SO

19.    EQUIP DE VIDEO

20.    SIRENA

21.    LLUMS ROJAS I VERDES

22.    ESPAIS AUXILIARS PER Als ESPORTISTES

      22.1    VESTUARIS

      22.2    INFERMERIA – PRIMERS AUXILIS

      22.3    SALA DE CONTROL DE DOPATGE

      22.4    MAGATZEM DE MATERIAL ESPORTIU

23.    UNITAT DE CONTROL ORGANITZATIU (UCO)

24.    ESPAI PER Als ESPECTADORS

25.    ESPAIS PER Als MITJANS DE COMUNICACIÓ

26.    PUBLICITAT

27.    FUMAR EN LA INSTAL·LACIÓ

28.    BIBLIOGRAFIA BÀSICA

29.    FIGURES

      •    HCH-1: LA PISTA DE JOC

      •    HCH-2: TANCA I PANELL PROTECTOR TRANSPARENT

      •    HCH-3: DIVISIÓ DE LA PISTA DE JOC

      •    HCH-4: CERCLE I PUNT DE SERVEI INICIAL

      •    HCH-5: PUNT DE SERVEI ZONA NEUTRAL I REPRESA DE JOC

      •    HCH-6: CERCLE I PUNT REPRESA DE JOC 

      •    HCH-7: ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ÀRBITRE I TAULA DE JUTGES

      •    HCH-8: ÀREA DE PORTERIA 

      •    HCH-9: LA PORTERIA

      •    HCH-10: LA PASTILLA O "PUCK" 

      •    HCH-11: ELS PALS O "ESTICS"

      •    HCH-12: PATÍ DEL JUGADOR I PATÍ DEL PORTER

      •    HCH-13: BANQUETA DE JUGADORS, JUTGES I SANCIONATS 

      •    HCH-14: EL MARCADOR

 

 

0. AMBITO D'APLICACIÓ

La present Norma Reglamentària és aplicable en totes aquelles pistes de gel que es realitzen total o parcialment amb fons del Consell Superior d'Esports per a la pràctica de l'hoquei sobre gel i on es vagen a celebrar competicions de la Federació Espanyola d'Esports de Gel (FEDH), en aqueixa modalitat esportiva. És competència d'aquesta Federació l'homologació de cada instal·lació per a l'organització de competicions oficials d'hoquei sobre gel.

Aquest document ha sigut elaborat amb la finalitat de normalitzar els aspectes reglamentaris de tota instal·lació hàbil per a la pràctica d'aquest esport, per a açò s'han tingut en compte el Reglament Internacional vigent i s'ha sotmès a consulta de la Federació Espanyola corresponent (Federació Espanyola d'Esports de Gel).

 

1. DEFINICIÓ I GRANDÀRIA DE LA PISTA

L'hoquei sobre gel es juga sobre una superfície de gel blanc denominada Pista. 

La Pista de joc és un rectangle les dimensions del qual han d'estar entre els límits que s'indica a continuació:  

 • En les competicions d'alt nivell de la Federació Internacional d'Hoquei sobre Gel (IIHF) i de la Federació Espanyola d'Esports de Gel, les dimensions estàndard recomanades de la pista seran de 60 m de longitud i de 26 - 30 m d'amplària.
 • En els casos on les dimensions establides abans no siguen possibles, es permeten altres dimensions sempre que siguen aprovades per la Federació Espanyola d'Esports de Gel o la IIHF abans de la competició.

En pistes de nova construcció no s'admetran dimensions de la pista de joc, inferiors al mínim de 60 m per 26 m. Es recomana que siguen sempre de dimensions 60 m per 30 m.

Les quatre cantonades de la pista de joc tindran una forma arredonida amb un arc de cercle de radi entre 7 m i 8,5 m i amb centre a l'interior de la pista. Vegeu:

Per a menors de 9 anys tots els partits es jugaran sobre 1/3 de la superfície normal de la pista, conservant la proporció, i en les dues zones mes amples de la mateixa.

 

2. TANCA I  SÒCOL PERIMETRAL

Al voltant de la pista de joc es disposarà, en tot el seu perímetre, una tanca de fusta o plàstic de color blanc, sustentada per elements verticals (ancoratges) col·locats en la cara oposada a la superfície de joc i fixats al sòl de forma sòlida i resistent.

La superfície de la tanca perimetral que de la pista de joc serà llisa i sense obstacles, buits o irregularitats que puguen causar lesions als jugadors, les unions entre els elements o panells que formen la tanca perimetral no deixaran buits de mes de 3 mm. L'altura de la tanca serà com a mínim d'1,17 m i com a màxim d'1,22 m sobre la superfície de gel de la pista.

El sòcol col·locat en la part inferior de la tanca tindrà una altura mínima de 0,15 m i màxima de 0,25 m i serà de color groc. Els elements metàl·lics de la tanca perimetral seran de metall inoxidable o protegit contra la corrosió mitjançant galvanització en calenta, en fred o amb capes de pintura de protecció. El material del sòcol i de la tanca perimetral serà resistent a l'impacte i a la humitat.

En la part superior de les tanques es col·locarà una banda blava que s'estén al voltant de tota la circumferència de les tanques i marca la zona on les tanques acaben i comença el panell protector transparent. Estarà a 1,10 m des de la base de formigó sota el gel.

Totes les portes d'accés a la pista de gel s'obriran cap a fora de la mateixa, sense envair-la. L'espai o buit que quede entre la porta i la tanca haurà de ser com a màxim de 8 mm. Vegeu:

 

3. PANELLS DE PROTECCIÓ TRANSPARENTS

Sobre la tanca perimetral es col·locaran panells de protecció transparents que tindran, en els extrems de la pista, una altura de 2,40 m i a més s'estendran, amb aqueixa altura, 4 m més en els laterals des de la línia de gol cap a la línia blava.

En els laterals de la pista, els panells de protecció tindran una altura d'1,80 m, excepte en la zona de les banquetes de jugadors on es col·locaran després de les banquetes i en els laterals dels mateixos, també es col·locaran després de les banquetes i en els laterals de les zones de sancionats. Vegen-se 

Si existeixen buits o petites separacions entre els panells no seran majors de 5 mm, No es permeten forats en els panells transparents, amb l'excepció d'un forat redó de 10 cm d'ample enfront del banc de l'anotador.

Quan el panell de protecció transparent es desvia de la tanca perimetral haurà de col·locar-se una protecció embuatada en tota la seua altura, en cantonades i vores, per a evitar que els jugadors es lesionen.  Vegeu 

Els panells de protecció transparents, seran de materials plàstics com polimetilmetacrilato o plàstics acrílics similars d'espessor entre 12 mm i 15 mm, tindran la suficient resistència a l'impacte sense astellar-se o fisurarse i mantindran la seua transparència en el temps.

Els panells de protecció transparents es col·locaran amb elements que els permeten ser flexibles, així mateix han de ser instal·lats de tal manera que una fulla es puga substituir sense comprometre la integritat de qualsevol altra.

En competicions de la Federació Internacional d'Hoquei sobre Gel (IIHF) i de la Federació Espanyola d'esports de Gel són obligatoris els panells protectors transparents.Tant la tanca perimetral com els panells de protecció seran mòbils o desmuntables en una amplària recomanada d'almenys 2,5 m per a permetre l'accés a la pista d'hoquei de les màquines pulidoras de gel o un altre tipus de maquinària.

 

4. BANDES EXTERIORS I XARXA DE PROTECCIÓ

Exteriorment a la pista es disposarà un espai de pas d'una amplària no inferior a 1,50 m.

Per a protegir les zones de pas al voltant de la pista i les zones de públic s'instal·larà una xarxa de protecció suspesa, fixa o mòbil, per sobre de les tanques i els panells de protecció transparents, en tota l'amplària dels fons de la pista fins a les línies de gol almenys i recomanable en tot el perímetre de la pista. L'amplària de malla de la xarxa de protecció i la seua resistència serà tal que impedisca el pas de la pastilla (puck) llançada des de qualsevol punt de la pista de gel i considerant que el puck pot aconseguir velocitats de 150 km/h.

 

5. DIVISIÓ I TRAÇAT DE LA PISTA

El traçat de la pista serà conforme a: 

. La superfície de la pista es dividirà al llarg de tota la seua longitud en cinc línies marcades sobre el gel, les quals s'estendran completament per tot l'ample de la pista i continuaran verticalment pujant pel sòcol i les tanques. Quan s'autoritze publicitat en les tanques, les línies estaran marcades en el sòcol com a mínim. Aquestes línies són les següents:

a) LÍNIES DE GOL (2)

Aquestes dues línies es marcaran a 4 metres de cada extrem de la pista, tindran 5 cm d'ample i seran de color roig.

b) LÍNIES BLAVES (2)

Les línies blaves estan a una distància a eix de línia de 22,86 m de tots dos extrems de la pista i seran de 30 cm d'ample. S'estendran per la tanca de protecció i els taulers.

c) LÍNIA CENTRAL o DE MITJA PISTA (1)

La línia central estarà situada en el centre de la pista. Tindrà 30 cm d'ample i serà de color roig. En pistes a l'aire lliure estaran marcades per dues línies de 5 cm d'ample.

Aquestes línies delimiten tres zones mesurades des del centre de cada línia, vegeu  

que són les següents:

a) ZONA DE DEFENSA

És, per cada equip, la zona en la qual aquesta situada la seua porteria fins a la línia blava.

b) ZONA NEUTRAL

És la zona central de la pista entre les dues línies blaves.

c) ZONA D'ATAC

És la situada a partir de la línia blava mes allunyada respecte de la porteria de cada equip.

En la superfície de la pista es marcaran els següents punts i cercles per a col·locar als jugadors en cas de servei neutral segons indiquen els àrbitres, al principi del partit, a l'inici de cada període i després de cada interrupció del joc:

a) PUNT DE SERVEI INICIAL I CERCLE

Es marcarà un punt blau amb un circule de 30 cm de diàmetre, exactament en el centre de la pista. Prenent aquest punt com a centre, es traçarà un cercle d'un radi de 4,5 m amb una línia blava de 5 cm d'ample. Vegeu 

b) PUNTS DE SERVEI DE LA ZONA NEUTRAL (4)

Es marcaran dos punts rojos de 60 cm de diàmetre en la zona neutral a cada costat de la línia central i amb el seu centre a una distància d'1,5 metres de cada línia blava i a una distància entre 6 m i 8 m del sòcol perimetral segons l'adreça de la línia blava.  Vegeu 

 

i detall en 

c) PUNTS I CERCLES DE REPRESA DEL JOC

Es marcaran en ambdues zones de fons i a banda i banda de cada porteria, amb el seu centre a 10 m del sòcol perimetral del fons de la pista i a una distància de 7 m de l'eix central de la pista, vegeu:

Els punts de represa del joc tindran un diàmetre de 60 cm i seran de color roig, com s'indica en la 

En els extrems oposats dels punts de represa del joc es marcarà una doble "L", com s'indica en la 

Els cercles tindran un radi de 4,5 m des del centre dels punts de represa del joc i es marcaran amb una línia roja de 5 cm d'ample.

Així mateix es marcaran les següents zones de protecció:

a) ZONA DE PROTECCIÓ DE L'ÀRBITRE o ÀREA DE L'ARBITRE

Es marcarà en la pista gele la zona de protecció de l'àrbitre en forma de semicercle mitjançant una línia roja de 5 cm d'ample i amb un radi de 3 m,  davant de la banqueta arbitral (taula de jutges ). Vegeu:

 i el seu detall:

b) ÀREA DE PORTERIA o ZONA DE PROTECCIÓ DEL PORTER

Davant de cada porteria es marcarà la zona de protecció del porter traçant una línia roja de 5 cm d'ample amb forma de semicercle d'1,80 m de radi des del centre de la porteria. La zona de protecció del porter estarà pintada de color blau clar. L'àrea de porteria inclou tot l'espai delimitat per la mateixa i inclou la línia de l'àrea i s'estén verticalment 1,27 m fins a la part superior de la porteria.

Vegeu:

A més en el gel es pintarà un senyal en forma de L de 15 cm de longitud i 5 cm d'ample (ambdues línies) en cada cantonada frontal. La ubicació de la marca en L s'obté dibuixant una línia imaginària a 122 cm des de la línia de gol cap a la vora del semicercle. L'interior de l'àrea de gol (des de la línia de gol a la part posterior de la porteria) serà de color blanc. Vegeu:

 

6. SEPARACIONS MÒBILS

La IIHF recomana que la Pista dispose de separacions mòbils, per a ser utilitzades per a delimitar la pista d'hoquei sobre gel per als menors de 9 anys, amb les següents característiques:

-    Que siguen fàcils de muntar, desmuntar i desplaçar sobre la superfície del gel.

-    Les dimensions d'aquests elements seran de 10 cm d'alt i 5 cm d'ample.

-    No ha d'haver-hi un suport lateral en la zona de joc que impedisca a la pastilla lliscar-se al llarg de les tanques.

-    Ha d'haver-hi una separació contínua  al llarg de la pista.

-    La unió dels elements serà amb un mecanisme senzill

Perquè la pastilla seguisca en moviment, s'evitarà que la junta de la tanca mòbil amb la tanca normal siga en angle recte. Amb la mateixa altura i amplària que la resta dels elements es formarà un element corb circular de 2 m de ràdio.

 

7. ALTURA LLIURE D'OBSTACLES

L'altura entre la pista de gel i l'obstacle mes pròxim (cara inferior del sostre, penge de biga, lluminària, conducte de climatització, etc.) serà de 6 m com a mínim i haurà de quedar totalment lliure.

 

8. ORIENTACIÓ

L'eix longitudinal de la pista en instal·lacions a l'aire lliure serà N-S admetent-se una variació compresa entre N-NE i N-NO. No obstant la climatologia espanyola no és apropiada per a disposar aquest tipus d'instal·lacions a l'aire lliure.

Els camps de joc on se celebren competicions oficials de la Federació Espanyola d'Esports de Gel no seran a l'aire lliure.

 

9. IL·LUMINACIÓ

La il·luminació artificial serà uniforme i de manera que permeta la visió dels jugadors, de l'equip arbitral i dels espectadors. Complirà la norma UNE-EN 12193 “Il·luminació d'instal·lacions esportives” i comptarà amb els següents nivells mínims d'il·luminació:

NIVELLS MÍNIMS D'IL·LUMINACIÓ

HOQUEI SOBRE GEL (interior)

NIVELL DE COMPETICIÓ Iluminancia horitzontal  
I med (lux)

Uniformitat

I min/I med

Rend, Color (Ra)

Competicions internacionals i nacionals

750

0,7 60
Competicions regionals, entrenament alt nivell

500

0,7

60

Competicions locals, entrenament, ús escolar i recreatiu

300

0,7

60

Per a altura de muntatge per sota de 8 m, la raó Emin/ Emáx  no hauria de ser major de 0,5.

Per a Competicions locals, entrenament, esport escolar i recreatiu la uniformitat s'admet fins a 0,5 

 

La il·luminació vertical serà com a mínim un 30% de l'horitzontal

Per a retransmissions de TV color i enregistrament de pel·lícules es requereix un nivell d'iluminancia vertical en funció de la velocitat de l'acció i la dimensió de l'objecte, en la citada norma UNE-EN 12193 els esports s'han classificat, en aquest sentit, en tres grups A, B i C; l'hoquei gele pertany al grup A.

Nivell d'il·luminació vertical  a mantenir en funció de la distància màxima de tir de les càmeres (UNE-EN-12.193)

 

Per a preses de TV o pel·lícules els espais circumdants a la pista de gel han d'estar il·luminats de manera que el nivell d'il·luminació vertical siga almenys 0,25 del nivell d'il·luminació vertical de la pista de joc. Per a major informació ha de consultar-se la norma citada.

 

10. SUPERFÍCIE ESPORTIVA DE GEL

La superfície de gel serà de color blanc, el gel es forma congelant aigua i productes químics amb una qualitat constant en tota la pista, mitjançant un sistema de refrigeració que mantinga la temperatura i densitat del gel, també s'admeten mitjans naturals.

La superfície de gel de la pista es mantindrà plana i llisa mitjançant el poliment necessari del gel. L'espessor recomanat de la capa de gel estarà entre 3 i 4 cm. La temperatura del gel es mantindrà en els valors següents: –5º C (partits), –3º C (entrenaments).

Per als partits disputats en tres temps de 20 min., es passarà la màquina de gel abans de l'inici de cada temps i després de l'escalfament inicial.

Per als partits disputats en tres temps de 15 minuts, es passarà la màquina de gel abans de l'escalfament i després del primer temps i segon temps.

Per als partits disputats en dos temps de 18 minuts, es passarà la màquina de gel abans de l'escalfament.

En cas de pròrroga, no es passarà la màquina de gel llevat que es tracte d'una Final. La FEDH o de les Federacions Autonòmiques d'Esports de Gel poden autoritzar adaptacions específiques a aquestes normes.

L'àrbitre té autoritat per a retirar un acúmulo de neu al voltant dels pals o en la línia de gol prop de la porteria.

El sistema de ventilació i climatització impedirà que es forme boira sobre la superfície de gel, en cas que ocórrega l'àrbitre pot parar el joc fins que l'aire de l'àrea de joc estiga prou clar,

 

 11. LA PORTERIA

Compliran les normes de la Federació Espanyola d'Esports de Gel.

Es col·loquen en el centre de cadascuna de les dues línies de gol, coincidint el seu eix central amb l'eix imaginari longitudinal de la pista. Les seues mesures interiors són 1,22 m d'alt per 1,83 m de llarg. Vegeu 

La porteria consta de marc (pals i travesser), estructura de subjecció de la xarxa i xarxa.

Els pals i les xarxes hauran de col·locar-se de tal manera que romanguen fixos durant el joc, per a açò poden utilitzar-se caixetins d'acer per a ancorar els pals o claus cònics d'acer per a clavar-los en la superfície del gel. Els buits per als ancoratges de la porteria se situen exactament en la línia de gol.

En les competicions dels Jocs Olímpics, Sènior A Mundial masculí i femení de la IIHF, Primera Divisió, Sub-20 i Sub-18, és obligatori l'ús d'ancoratges de porteria flexibles. És molt recomanable el seu ús també en les altres competicions.

Les porteries per a menors de 9 anys se situaren a 1 m de la tanca i entre la línia blava i el fons de la pista. S'han d'utilitzar 2 porteries lleugeres amb les següents dimensions: 90 cm d'altura i 130 cm d'ample. El suport de la porteria ha de tenir petits punts de suport perquè quede subjecta al gel i es mantinga en posició. També és possible utilitzar les porteries normals i construir i situar una placa de cartó o plàstic amb obertures de 90 cm per 130 cm.

 

11.1. EL MARC

 El marc aquesta compost per dos pals i un travesser o travesser, formats per tub buit d'acer galvanitzat, de secció circular de 5 cm de diàmetre exterior,. Tant els pals com el travesser estaran pintats de color roig. Les cantonades superiors estaran arredonides. Vegeu 

 

11.2. ESTRUCTURA DE SUBJECCIÓ DE LA XARXA

Les porteries es completaran amb una estructura de subjecció de la xarxa. Estarà constituïda per un arc superior i un altre inferior units al marc, l'extrem més sortint no serà superior a 1,12 m ni inferior a 0,60 m. Estarà pintat de color blanc, excepte en la part exterior de la placa de la base, que haurà de ser roja. Vegeu 

Les parts internes dels suports de la porteria, diferents dels pals i del travesser, es cobriran amb un encoixinat de color blanc. L'encoixinat que recobrisca l'arc inferior de subjecció de la xarxa, no començarà des de menys de 10 cm del pal i estarà muntat de tal forma que no impedisca que la pastilla (el “puck”) travesse per complet la línia de gol.

Els elements de subjecció de la xarxa estaran dissenyats de manera que els jugadors no puguen danyar-se o enganxar-se en ells, no s'utilitzaran ganxos metàl·lics oberts.

 

11.3. LA XARXA

Es col·locarà la xarxa en la part de darrere del marc de la porteria, subjecta al marc i a l'estructura de subjecció de la xarxa, aquesta xarxa serà de tal forma que la pastilla no puga eixir dels límits de la porteria. Pot realitzar-se amb fils de fibres naturals o sintètiques (nylon). El seu color serà blanc.

 

12. LA PASTILLA o “PUCK”

Serà cilíndrica, de cautxú vulcanitzat o d'un altre material aprovat per la Federació Espanyola d'Esports de Gel, d'un únic color, preferentment negre. Les dimensions seran com a màxim:

Diàmetre 7,62 cm; Espessor 2,54 cm; Pes de 156 g a 170 g.

El logotip imprés, la marca o qualsevol anunci ocuparà una superfície de diàmetre no major de 4,5 cm o d'un 35% de l'àrea de cada cara de la pastilla. Es podrà imprimir en ambdues cares del puck. Vegeu 

 

Per a menors de 9 anys el diàmetre, l'aparença i el material han de ser de les mateixes qualitats que la pastilla o “puck” normal, el pes ha d'estar entre 80 i 87 gr. Les possibilitats tècniques són: “puck” foradat i “puck” blau (mes lleuger)

 

13. ELS PALS o “ESTICS”

Hi ha dos tipus de pals o “estics”, el dels jugadors i el del porter. Seran de fusta o de material sintètic autoritzat per la Federació Espanyola d'Esports de Gel, no són admissibles protuberàncies i les vores seran arredonides.

Les dimensions del pal o “estic”del jugador seran els següents:

-    Mànec o canya: Longitud màxima 163 cm, amplària màxima 3 cm, espessor màxim 2,54 cm. El mànec serà recte.

-    Pala: Longitud màxima 32 cm, amplària entre 5 - 7,62 cm .

La pala o “estic” del porter pot tenir corba, i aqueixa curvatura estarà limitada de manera que la distància d'una línia perpendicular, mesura en línia recta de qualsevol punt del taló al final de la pala, siga com a màxim d'1,5 cm. Vegeu

Per a jugadors d'almenys 2,0 m d'altura, es permet que la longitud del mànec siga com a màxim de 165, 1 cm, prèvia sol·licitud i autorització de la Federació Espanyola d'Esports de Gel o  de la IIHF.

Les dimensions del pal o “estic”del porter seran els següents:

-    Mànec: Longitud màxima 163 cm, amplària màxima 3 cm, espessor màxim 2,54 cm.

-    Part eixamplada del Mànec: Longitud màxima 71 cm des del taló, amplària màxima 9 cm. El mànec serà recte.

-    Pala: Longitud màxima 39 cm, amplària màxima 9 cm, excepte en el taló on no excedirà d'11,5 cm.

La pala o “estic” del porter pot tenir corba, i aqueixa curvatura estarà limitada de manera que la distància d'una línia perpendicular, mesura en línia recta de qualsevol punt del taló al final de la pala, siga com a màxim d'1,5 cm. Vegeu 

Els menors de 9 anys utilitzaran pals o “estics” juvenils, que siguen mes lleugers, s'adapten millor a la seua morfologia i els permeten controlar millor el “puck”.

 

14. ELS PATINS

 Els patins consisteixen en una bota amb cordons, una fulla de material apropiat la grandària del qual no varie significativament durant la competició i el suport de la fulla.Les fulles utilitzades en entrenaments i competicions han de ser fulles de seguretat (“safety blades”) amb els extrems arredonits, no tallants, les fulles estaran fixes al suport de la fulla permanentment. No tindran bec com les dels patins de patinatge artístic.El front i la part posterior de la fulla han d'estar adequadament cobertes pel suport de la fulla, de tal manera que cap part de qualsevol extrem sobreisca. La fulla no ha d'estendre's davant del dit del peu o darrere del taló de la bota com en els patins de velocitat. No es permet la subjecció mecànica o qualsevol altre sistema que puga ajudar a la velocitat o la capacitat de patinar del patinador.El porter utilitzarà patins de porter de disseny autoritzat per la Federació Espanyola d'Esports de Gel i per a les competicions internacionals per la IIHF. Els Patins de porter tindran una coberta de protecció no fluorescent en la part davantera de la bota. La fulla del patí ha de ser plana i no pot ser major que la bota. Qualsevol fulla o afegits a la bota amb la finalitat de donar al porter contacte addicional a la superfície de gel estan prohibits.  Vegeu

11.8. EQUIPS DE PROTECCIÓ

Tot l'equipament de protecció portat per un jugador o un àrbitre ha de complir les normes referent a la Federació Espanyola d'Esports de Gel i per a les competicions internacionals per la IIHF. L'equipament que no s'ajuste a les normes de la Federació Espanyola d'Esports de Gel i de la IIHF, es considera equipament il·legal i no és acceptable per al joc, els equips i jugadors que utilitzen aquests equips perillosos estaran subjectes a sancions. L'equipament de protecció ha d'ajustar-se a les normes de seguretat i només s'utilitzarà per a protegir als jugadors, no per a augmentar o millorar la capacitat de joc o per a causar dany a un oponent. L'equipament de protecció és el següent:

  • Casc obligatori: És obligatori en totes les categories, durant l'entrenament, l'escalfament i el joc, portar casc amb la carrillera/corretja de tancament subjectada a la barbeta, per a jugadors i àrbitres. El casc estarà certificat i estarà fabricat específicament per a hoquei sobre gel.
  • Proteccions facials: Les proteccions facials integrals són obligatòries per als porters, tots els jugadors que evolucionen fins a la categoria sub-18, les jugadores d'hoquei femení i es recomana per als altres jugadors. Portar mitja visera, com a mínim, és obligatori per als júniores Sub-20 i els jugadors Sèniors, així com per als àrbitres. En la categoria Júnior Sub-20 és obligatori portar protecció de dents quan el jugador porte mitja visera. S'aconsella  portar protecció de dents en el cas d'una protecció facial integral.

   El casc i les proteccions facials compliran la norma UNE-EN-ISO 10256 “Protectors de cara i cap per a ús en hoquei sobre gel”
  • Guants embuatats que cobriran la mà i la nina i el palmell serà fix per a no permetre usar les mans lliures sobre l'estic.
  • Protecció de coll i gola: Són obligatòries per a tots els jugadors que tenen 18 anys o menys, inclosos els porters en les categories Sub-9 a Sub-18 inclusivament. També ho són per als jugadors Sub-18 que participen en la lliga Sub-20 o Sènior.

 

Els jugadors poden utilitzar a més com a equips de protecció no metàl·lics:

  • Genolleres embuatades.
  • Espinilleras.
  • Coderas, amb coberta externa protectora suau de goma escumeja o material similar d'almenys 1,27 cm d'espessor.
  • Coquillas per a protecció de genitals.

 Totes les proteccions excepte guants, cascos i patins es vestiran completament per sota de l'uniforme

 

Els porters disposaran dels següents equips de protecció específics:

  • Guants de porter, seran rectangulars. No es permeten vores alçades en qualsevol part del guant.
  • Proteccions de pit i braços.
  • Proteccions per als genolls.
  • Protecció per a les cames (guardes): Tindran un màxim de 28 cm d'ample una vegada col·locades en les cames
  • No està autoritzat l'ús de proteccions o plaques tapant el buit entre el gel i la part mes baixa de les guardes per davant dels patins

 Totes les proteccions del porter excepte guants, proteccions facials i coixinets es vestiran completament per sota de l'uniforme.

 

 16. BANQUETES DE JUGADORS, SANCIONATS I JUTGES

16.1. Banquetes de jugadors

Cada pista d'hoquei gele comptarà amb dues banquetes idèntiques per a ús exclusiu dels jugadors uniformats i dels tècnics de tots dos equips. Tots dos banquetes se situaran en el mateix costat de la pista, en un dels costats llargs d'aquesta, enfront de les banquetes de sancionats i estaran separats entre si per una distància suficient o per altres instal·lacions, cada banqueta de jugadors haurà de tenir dues portes a la pista, una en cada extrem i una d'elles s'obrirà a la zona neutral. Des de les banquetes dels jugadors s'accedirà còmodament als vestuaris.

Cada banqueta es col·locarà a 2 m de la línia mitjana; la seua longitud mínima serà de 10 m i disposarà d'un espai d'1,50 m d'amplària.

Cada banqueta tindrà capacitat per a 16 jugadors i sis tècnics de l'equip.

Les banquetes dels jugadors estaran protegits pels tres costats dels espais d'espectadors de l'accés d'altres persones, que no siguen els propis jugadors i els tècnics de l'equip, així com de possibles objectes llançats pels espectadors. Així mateix ha de disposar-se un túnel de protecció des de l'eixida de vestuaris a la pista. Vegeu la 

 

16.2. Banquetes de sancionats

Cada pista disposarà de dues banquetes de sancionats amb capacitat per a un mínim de cinc jugadors cadascun.

Estaran situats a banda i banda de la banqueta d'anotadors i enfront del dels jugadors. Tindran una longitud mínima de 4 m i una amplària mínima d'1,50 m, cada banqueta de sancionats haurà de tenir una porta a la pista.

Els banqueta dels sancionats han d'estar protegits de l'accés d'altres persones que no siguen els propis jugadors o els assistents de la banqueta de sancionats així com de possibles objectes llançats pels espectadors. Vegeu

16.3. Mesa de jutges

Entre les banquetes de sancionats se situarà la taula de jutges, que tindrà una longitud de 5,50 m per a acomodar a 6 persones. La taula de jutges ha d'estar protegida de l'accés d'altres persones que no siguen els propis jutges o assistents dels jutges, així com de possibles objectes llançats pels espectadors. Vegeu

. En les competicions oficials de la Federació Espanyola d'Hoquei sobre gel és obligatori disposar d'instal·lació fixa d'accés a Internet des de la Taula de Jutges per a la connexió fixa a  Internet del sistema de gestió de dades en tots els partits oficials i amistosos. No és admissible una connexió Wi-Fi a causa de la inseguretat de la línia.

16.4. Cabines dels jutges de gol

En la zona de gol de cada extrem de la pista, darrere de la tanca i del panell protector transparent, es col·locaran cabines convenientment protegides per a evitar interferències en les activitats del jutge de gol. Vegeu

 

17. MARCADOR

La pista d'hoquei gele disposarà d'un marcador amb rellotge elèctric amb la finalitat de facilitar als espectadors, jugadors, entrenadors i àrbitres informació precisa sobre:

-    Noms de tots dos equips

-    Protocol de Compte Arrere en minuts i segons, des de 90,00 fins a l'inici del partit.

-    Temps d'escalfament d'àrbitres (20 min).

-    Temps d'escalfament de jugadors (20 min).

-    Temps de  condicionament del gel.

-    Temps de joc transcorregut durant el període, explicant cap a arrere en minuts i segons (de 0,00 a 20,00).

-    Temps restant de sanció que han d'esperar almenys per a dos jugadors de cada equip, explicant cap a arrere des del nombre total de minuts fins a arribar a 0.

-    Puntuació (Resultat)

-    Temps morts, explicant cap a arrere de 30 a 0 segons

-    Temps de descans, explicant cap a arrere de 15 a 0 minuts.

El marcador es col·locarà en situació de perfecta visibilitat per a àrbitres, jugadors i públic i serà electrònic en les competicions oficials de la Federació Espanyola d'Esports de Gel. Vegeu

La IIHF recomana, en les seues competicions, l'ús de marcadors electrònics amb videotext.

 

18. MEGAFONIA I EQUIP DE SO

La pista d'hoquei gele disposarà d'instal·lació de megafonia i equip de so, amb altaveus suficients i disposats en llocs apropiats per a un correcte nivell d'audició.

Durant els partits la megafonia general de la pista de gel ha de reservar-se per a ús exclusiu dels oficials de taula de l'anotador i la seguretat.

L'animació musical difosa per la megafonia oficial està estrictament prohibida durant les fases de joc, doncs no ha de pertorbar el desenvolupament del joc.

Durant els temps morts sol·licitats pels equips no ha d'haver-hi animació musical.

Pot haver-hi música durant l'escalfament i en qualsevol parada de joc.

 

19. EQUIP DE VIDEO

La IIHF recomana que en les seues competicions es dispose d'un equip de video per a ús del jutge de videogol durant els partits i/o com a sistema d'ajuda de video segons les Regulacions Esportives de la IIHF.

 

20. SIRENA

Cada pista comptarà amb una sirena o un altre dispositiu emissor de so adequat que serà utilitzat pel cronometrador.

Les botzines d'aire comprimit o similars i els xiulets estan prohibits en la instal·lació.

 

21. LLUMS ROJAS I VERDES

Darrere de cada porteria haurà d'haver-hi:

-    Una llum roja que encendrà el jutge de gol quan es marque una miqueta.

-    La llum roja estarà connectada als elements de control de temps de tal manera que, una vegada finalitzat el període, el jutge de gol no puga encendre-la.

Al final d'un període el fet que un jutge de gol no puga encendre la llum no significa necessàriament que un gol no siga vàlid. El factor determinant serà si el puck ha creuat completament la línia de gol abans d'acabar el període.

-    Una llum verda que s'encendrà automàticament mitjançant el rellotge elèctric quan el cronometrador detinga el rellotge i al final de cada període.

El propòsit de la llum verda és donar a l'àrbitre i als linieres la possibilitat de veure al mateix temps la porteria i la llum i saber exactament quan a finalitzat el període.

 

 22. ESPAIS AUXILIARS PER Als ESPORTISTES

22.1. VESTUARIS

Cada equip disposarà d'una sala adequada amb capacitat suficient per a 25 jugadors i oficials d'equip i els seus equipaciones, condicionada amb bancs, lavabos,  vàters i dutxes.

Es proporcionarà als àrbitres i linieres per al seu ús exclusiu un vestuari separat i equipat amb cadires o bancs, lavabo, vàter i dutxa.

Ningú, excepte el personal autoritzat per la federació corresponent, està autoritzat a entrar en el vestuari dels àrbitres durant el partit o immediatament després de la seua conclusió.

Per a major informació consulte's el punt de vestuaris – condícies de la norma NIDE “PDH - Pavellons per a Esports de Gel”.

 

 

22.2. INFERMERIA - PRIMERS AUXILIS

La Pista d'hoquei sobre gel disposarà d'infermeria de manera que durant l'activitat esportiva la infermeria de la pista de gel estiga operativa. Estarà dotada d'una línia telefònica per a trucades d'urgència i degudament equipada, fins i tot per al control antialcohòlic.Per a major informació consulte's el punt d'Infermeria / Sala d'atenció medica en la norma NIDE “PDH - Pavellons per a Esports de Gel”.

 

22.3. SALA DE CONTROL DE DOPATGE

En competicions oficials del nivell que així ho exigisca, es disposarà The dopatge control area must be located inside the building, sota that it may be easily reached from theuna sala de control de dopatge, que tindrà un ús exclusiu per a aquesta fi. Ha de complir els requisits que estableix l'Ordre PRE/1832/2011, de 29 de juny, per la qual es regula l'àrea de control del dopatge, el material per a la presa de mostres i el protocol de manipulació i transport de mostres de sang i dThe area shall accommodate at least 10 persons at the same estafe.The dopatge controlispondrá dels següents espais:•    Una sala d'espera amb cadires i frigorífic per a begudes no alcohòliques ni altres substàncies que pogueren donar resultat advers, així com recipient/s per a recollida dels envasos de les begudes.

•    Una sala de treball contigua a la sala d'espera i comunicada directament amb ella amb taula, cadires i un frigorífic amb clau per a guardar les mostres fins al seu trasllat.

•    Sala de presa de mostres d'orina contigua a la sala de treball (En cas de competicions per a homes i dones és recomanable dues) amb vàter, lavabo i espill

•    Sala d'extracció de sang com a sala addicional contigua a la sala de treball o bé com un espai inclòs en aquesta sala de treball. Si és sala addicional es dotarà de frigorífic amb clau per a guardar les mostres fins al seu trasllat.

 

22.4 MAGATZEM DE MATERIAL ESPORTIU

La Pista d'hoquei sobre gel disposarà de magatzem de material esportiu que les seues característiques es poden consultar en l'apartat de magatzem de material esportiu de la norma NIDE “PDH - Pavellons per a Esports de Gel”.

 

23. UNITAT DE CONTROL ORGANITZATIU (UCO)

En instal·lacions esportives on es vagen a celebrar competicions nacionals d'alt nivell, si així ho requereixen les autoritats de prevenció de la violència en l'esport, en raó a la importància de la competició, el nombre d'assistents, la seguretat de la mateixa i la modalitat del seu desenvolupament, es disposarà una sala de control des de la qual es tinga una visió general de la instal·lació (pista, gradería, etc.), aquesta unitat de control organitzatiu disposarà, com a mínim, de circuit tancat de televisió, megafonia i enllaços de radi i telecomunicació, així com els altres mitjans que resulten necessaris per al control del recinte.

 

24. ESPAIS PER Als ESPECTADORS

Els espais per als espectadors permetran veure les competicions esportives que tinguen lloc i disposaran dels espais auxiliars necessaris com són: vestíbul/s d'accés amb zona i cartells d'informació, control d'accessos, taquilles, bar – cafeteria, condícies, guarda-roba, etc.Les instal·lacions esportives on es vagen a realitzar competicions esportives d'alt nivell han de disposar d'accessos independents per a jugadors i àrbitres diferents dels de públic, de manera que no puguen entrar en contacte directe amb el públic.El nº d'espectadors a preveure depèn del nivell i del caràcter de l'esdeveniment esportiu.Les característiques es poden consultar en l'apartat d'espais per a espectadors de la norma NIDE “PDH - Pavellons per a Esports de Gel”.

 

25. ESPAIS PER Als MITJANS DE COMUNICACIÓ

En grans instal·lacions esportives on es desenvolupen importants esdeveniments esportius es disposaran espais per als representants dels mitjans de comunicació. Les instal·lacions que require.requereixen aquests espais estaran separades de les zones d'espectadors i amb accessos independientes.in order to provide appropriate working conditions for the mitjana, the arena shall have the fol-Per a competicions d'alt nivell, així mateix, es requereix que la instal·lació esportiva dispose deÑ Mitjana entrance entrada diferenciada per als mitjans de comunicació amb Ñ Mitjana welcome deskzona de recepció i dels següents espais.•    Tribunes per a la premsa.

•    Cabines Cabines per a comentaristes de radi i TV.

•    Espais per a càmeres d'Espais per a càmeres de TV.

•    Sales de treball de mitjans de comunicació.

•    Sala de conferències de premsa.

•    Sala de Sala de treball per a la premsa.

•    Zona mixtaEs preveurà un aparcament reservat per a zona de mitjans de comunicació, entrada directa i diferenciada a l'interior de la instal·lació esportiva i una tribuna igualment reservada, així com una sala amb instal·lacions de catering per al seu ús.

 

26. PUBLICITAT

No hi haurà cap tipus de marques en el gel, tanques, cristall protector, xarxes, porteries, ni en cap lloc dins o al voltant de les banquetes, banquetes de sancionats, taula de jutges, o àrees d'oficials fóra del gel excepte les especificades en el reglament de la Federació Espanyola d'Esports de Gel.

La Publicitat i identificadors de la localitat poden col·locar-se en el gel, les tanques, panells protectors, xarxes, porteries o qualsevol altra superfície dins i al voltant de les banquetes de jugadors i de sancionats, àrea de jutges de gol i taules de jutges i anotadors, en les samarretes i/o equipaciones dels jugadors i en les samarretes i/o en les equipaciones dels àrbitres i els linieres, sempre que es faciliten les dades específiques necessàries i amb l'autorització per escrit de:

-    La IIHF en tots els seus campionats.

-    Les Associacions i Federacions Nacionals per a tots aquells partits, tant nacionals com a internacionals, jugats dins del seu territori.

 

27. FUMAR EN LA INSTAL·LACIÓ

En les instal·lacions tancades està prohibit fumar en les àrees de joc i d'espectadors, així com en els vestuaris i en tots els espais utilitzats pels jugadors, d'acord amb la legislació espanyola.

 

27. BIBLIOGRAFIA BÀSICA

- Reglament oficial 2014-2018. Federació Internacional d'Hoquei sobre Gel (IIHF)

- Norma UNE-EN de “Il·luminació d'instal·lacions esportives”

- Normes UNE-EN de “Equips de Protecció” 

- Normes UNE-EN de “Instal·lacions per a espectadors en instal·lacions esportives”

- Normes UNEIX de “Accessibilitat”

 

28. FIGURES